Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eksperimental Design and Analysis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eksperimental Design and Analysis"— Præsentationens transcript:

1 Eksperimental Design and Analysis
Dagens program Informationer Bedst på Nettet Data i fb.m. egne eksperimenter Kursusblog Opsamling fra sidst Spørgeskemadesign I gang med projekt 1

2 Opsamling Forklar og giv eksempler
Population, enhed (units), stikprøve (sample), census Udvælgelsesmetode(r) Hvorfor nøjes med en stikprøve? Variable, kvantitative, kvalitative, kategoriserede, diskrete, kontinuerte. Hvad er forskellen på observationsstudie og eksperiment Afhængig hhv. uafhængig variable, responsvariabel, forklarende variabel Parameter, statistik Krav til en stikprøve: a) -, b) -, c)

3 Det vi har til hensigt at måle
Validitet Validitet Validitet, (af lat. validitas 'styrke'), gyldighed, korrekthed, sandhed. Inden for de empiriske videnskaber stilles krav om en målings validitet, dvs. at der måles det, man har til hensigt at måle. Kilde: Den Store Danske Encyklopædi. Det vi har til hensigt at måle Det vi faktisk måler

4 Operationalisering Def.: Flow er en tilstand, hvor man udnytter sine evner fuldt ud og er så opslugt af sine opgaver, at man glemmer tid og sted. Tilstanden bevirker stærke positive følelser, hvilket er kroppens belønning for, at man udnytter sine evner fuldt ud. (Professor Mihaly Csikszentmihalyi). I flow tilstanden er man maksimalt engageret og man udnytter sine kompetencer maksimalt. 1.1 Jeg ved hvad der forventes af mig på kurset. 1.2 Jeg føler mig fagligt "klædt på" til at løse opgaverne. 1.3 Jeg har tilstrækkeligt med faglige udfordringer. 1.4 Jeg har mulighed for at lære nyt. 1.5 Jeg har indflydelse på tilrette-læggelsen af mine opgaver. 1.6 Jeg har gode fysiske rammer for at løse mine opgaver (plads, lokaler, redskaber osv). Kompetencekrav Kompetencer Angst Stress Flow zone Bekym ring Ked som hed Afslap ning Kontrol

5 Retningslinjer for spørgsmålsformuleringer
Undgå brug af fagtermer. Undgå tvetydige formuleringer. Undgå dobbelt negationer. Undgå ledende spørgsmål. Undgå krav om beregninger. Stil ét spørgsmål ad gangen. Gør det klart, hvem (du / dem), der refereres til i spørgsmålet Undgå lange og komplekse spørgsmålsformuleringer. Giv udtømmende, men begrænsede svarmuligheder. Sundhedsstyrelsen anbefaler at mænd højest drikker 14 genstande om ugen. Hvor mange genstande har du i gns. drukket det seneste kvartal? Har du en smartphone? På en 5 pkt. enighedsskala: Teksterne på hjemmesiden er ikke uklare. Der er mulighed for at give både positiv og negativ feedback Normalt finder man det, man søger på Har du downloadet en app for nylig?

6 Google Docs > Create > Form
Makkerøvelse: Sammenlign med Wales opdeling

7 Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema er en samling af
spørgsmål og svaralternativer De lukkede svaralter-nativer har et antal svarmuligheder, f.eks. 1. Dit køn a) Mand b) Kvinde 2. Din tilfredshed … a) Meget tilfreds b) Tilfreds c) Utilfreds d) Meget utilfreds 7

8 Spørgsmål og svaralternativer
Der findes fire typer af svaralternativer: Radioknapper (evt. som dropdown) Checkboxe (evt. som dropdown) Inputfelter til tal, datoer og lign. Tekstfelter Hvilke af disse er åbne hhv. lukkede? De fleste spørgeskemaer består af: Baggrundsspørgsmål (dels om hvem respondenten er, f.eks. køn, alder, og dels andre faktuelle spørgsmål) Specifikke undersøgelsesspørgsmål Overordnede ”alt-i-alt” spørgsmål Se eksempel fra ombudsmanden 8

9 Eksempler på skalaer Meget enig Overvejende enig
Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Meget uenig Ved ikke Meget tilfreds Tilfreds Både tilfreds og utilfreds Utilfreds Meget utilfreds I meget høj grad I høj grad I middel grad I nogen grad Slet ikke

10 Scoring af svarkategorier
Tildeling af (tal)værdier til ”det der måles” Uendelig tilfreds / enig Uendelig utilfreds / uenig Spørgsmål … X 10

11 Retningslinjer for ikke-faktuelle spørgsmål (i følge ”Wales”)
Ved enig-/uenighedsskalaen Brug stærke udsagn Brug både positive og negative udsagn Reducer kravet til omtanke ved ranking spørgsmål Tilfredshedsspørgsmål giver ofte en høj andel af tilfredse Undgå at stille hypotetiske spørgsmål Overvej grundigt om der er behov for en midterkategori Anvend en balanceret skala (se næste side) 11

12 Udformning af skalaer (til ikke-faktuelle spørgsmål)
Valg ved udformning af skalaer skal der vælges … Antal svarkategorier (2, 3, 4, 5, 6, 7, ...) Lige eller ulige antal svarkategorier Navne / symboler på svarkategorier Rækkefølge (fx. tilfreds eller utilfreds først) Scoring af svarkategorier, f.eks. 5 = meget tilfreds og 1 = meget utilfreds 12

13 Opsamling Kvaliteten af en stikprøver afhænger: Fravær af bias, udvælgelsesmetode, størrelse og repræsentativitet. Spørgsmål Åbne vs. lukkede spørgsmål Faktuelle vs. Ikke-faktuelle (vurderings-/holdningsspørgsmål) Svaralternativer Gensidigt udelukkende (radio buttons) Fler-svar spørgsmål (checkboxes) Skalaer Jo flere svarkategorier på en skala, des ”finere” måling laves ”Både/og” fremfor ”hverken/eller” som evt. midterkategori, hvis der beregnes gns. (og det gør der ofte) Vælg skala efter om det er holdninger eller vurderinger, der måles. Enighedsskalaen er bl.a. egnet til holdninger. Husk ”ved ikke”-kategorien 13

14 Har www.bedstpaanettet.dk et godt skema?
14


Download ppt "Eksperimental Design and Analysis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google