Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PROFIL Mellemlang 994 JBS Undertøj

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PROFIL Mellemlang 994 JBS Undertøj"— Præsentationens transcript:

1 PROFIL Mellemlang 994 JBS Undertøj
JBS herreundertøj (personer) - Denmark Helår 2006 Mellemlang

2 Formål og indhold i PROFIL/ Consumeter
Hver PROFIL-standardrapport omhandler en produktkategori og mærkerne inden for denne. Standardrapporten indeholder følgende: Marked Købets omfang Købsstruktur (heavy, medium, light) Købsstruktur over tid Loyalitetsstruktur Mærkerne Markedskort Markedskort nedbrudt på heavy-, medium- og light-users Positionering (pris, kvalitet, kendskab) Dit mærke Konkurrencesituation Mærkeprofil Positionering over tid Kvalitets-/prisvurdering Markedsfaktorer over tid Alle data, der indgår i PROFIL, er indsamlet på ACNielsen A/S’ TeleBus kombineret med et selv- udfyldt spørgeskema, for hvis udfyldelse der træffes aftale ved telefoninterviewet. Alle data er således single source. Spørgeskema og tekniske forhold vedrørende under- søgelsens gennemførelse, metode o.l. findes beskrevet som bilag til denne rapport. PROFIL-rapportens opbygning Standardrapporteringen for PROFIL er opbygget med en gennemgående nedbrydning på 3 standardkriterier: Svarpersonens alder, geografi og husstandens brutto- indkomst. Hver af de 3 standardkriterier er underopdelt i 3 delgrupper. Rapportens første del indeholder en grafisk fremstilling, og rapportens anden del indeholder tabelafsnit svarende til de grafiske fremstillinger. Sidetallet for grafikken og den relevante tabelside er det samme. Hvor der er flere sider med samme slags grafik/tabel, er sidetallene ens. Side 2

3 Særkørsler og kombination med andre produkter
Målgruppen Alle produktkategorier er klassificeret i varer, der anven- des til personligt forbrug, og i varer, der anvendes til husstandsforbrug. Det vil af alle tabeller fremgå, om svarpersonerne er personer, mænd, kvinder, husmødre eller andet. Standardkriterier Der er overalt anvendt 3 standardkriterier, hver med 3 undergrupper. I rapporter, hvor målgruppen er personer eller husstande, er køn endvidere anvendt som gennem- gående kriterie. Valgmuligheder Der er mulighed for at bestille ekstra mærker (ud over de 8, der er standard) samt ekstra grafikker, hvor der måles på mærkeniveau. Heavy-, medium- og light-opdelingen defineres ved 1. levering, og af hensyn til tolkningen af resultaterne fastholdes denne i fremtidige leveringer. Det er dog muligt at ændre definitionen efter behov. Endelig kan man vælge andre mærker end de tre, der indgår i kvalitets-/prisgrafikken med markedskortmålene. . Særkørsler og kombination med andre produkter Det er muligt at supplere den enkelte standardrapport med forskellige andre produkter og særkørsler. Disse muligheder ligger uden for standard-PROFIL og gennemføres med særskilt rapportering og afregning. Er der tale om analyser for andre produkter og særkørsler, udarbejdes der tilbud i hvert enkelt tilfælde. Der findes desuden PROFIL i Sverige, Norge, Østrig, Schweiz og Holland. Kombination med andre produkter Elektronisk levering med mulighed for at lave flere analyser (MaWin) Levering i Market*Monitor (aktiviteter, meninger og interesser m.m.) Kombination med MINERVA Snap*Shot (livsstilssegmentering) Side 3

4 Købets omfang Køb over tid Køber-profil
Basis er den overordnede målgruppe. Analysen af købets omfang beskriver dels det samlede køb af produktkategorien, dels en profil af køberne. Køber-profil Venstre side af figuren angiver køberne fordelt på standardkriterier. Højre side angiver ikke-køberne (alle i den overordnede målgruppe undtagen køberne) fordelt på standardkriterier. Til sammenligning viser procenttallene i parentes, hvordan hele den totale base er fordelt på samme kriterier. Køb over tid Figuren angiver køberandelen i den overordnede målgruppe i den aktuelle periode sammenlignet med tidligere perioder. For hurtigt at skabe et overblik over udviklingen, er gennemsnitslinjen medtaget. Side 4

5

6 Købsstruktur Købersegmenter Købersegmenter Købersegment-profil
Basis er købere af produktkategorien inden for den overordnede målgruppe. Køberne er opdelt i 3 købersegmenter med udgangs- punkt i købsfrekvensen, hvis sammensætning er be- skrevet herunder. Købersegmenter Sammensætningen af de tre købersegmenter er for denne målgruppe: Heavy-users: Ca. én gang om måneden eller oftere Medium-users: Ca. én gang i kvartalet – ca. én gang hvert halve år Light-users: Sjældnere Købersegment-profil Købersegmentprofilen viser de enkelte købersegmenters sammensætning på standardkriterierne. Tallene i parentes er købernes fordeling på standardkriterierne. I figuren angiver bredden af søjlerne de respektive køber-segmenters størrelse, således at bredden af hver søjle svarer til segmenternes størrelse angivet i figuren til højre på siden. Købersegmenter Cirklen angiver alle i den overordnede målgruppe ”Købere af produktkategorien”. Cirklen er opdelt i heavy-, medium- og light-users som beskrevet på venstre del af siden. Tallet ovenfor cirklen angiver det totale forbrug (volumen) blandt heavy-users. Dvs. hvor stor en andel af det totale forbrug tegner heavy-users sig for. Side 6

7

8 Købsstruktur over tid Basis er købere af produktkategorien inden for den overordnede målgruppe. Købersegmenterne er de samme som på foregående side. Her er blot taget de tidligere perioder med, så man ser udviklingen i købersegmenterne over tid. Endvidere er vist udviklingen i det totale køb (volumen) blandt heavy-users. Dvs. hvor stor en andel af det totale køb heavy-users tegner sig for. Side 8

9

10 Loyalitetsstruktur Loyalitetsmønster Helt loyale Loyalitetsmønster
Basis er købere af produktkategorien inden for den overordnede målgruppe. Loyaliteten er baseret på købernes indkøbsmønstre og beskriver i hvilken udstrækning, man er loyal over for ét eller flere mærker inden for produktkategorien. Loyalitetsmønster Loyalitetsmønsteret er beskrevet ved 3 loyalitets- segmenter: Helt loyale: Foretrækker at købe 1 mærke Delvis loyale: Køber 2-3 mærker Ingen loyalitet:Køber mere end 3 mærker Loyalitets-profil Figuren viser loyalitetssegmenternes sammensætning på standardkriterierne. Tallene i parantes viser købernes fordeling på kriterierne. I figuren angiver bredden af søjlerne de respektive loyalitets-segmenters størrelse, således at hver søjles bredde svarer til segmenternes størrelse angivet i figuren til højre på siden. Loyalitetsmønster Cirklen indeholder købere af produktkategorien fordelt på ”helt loyale”, ”delvis loyale” og ”ingen loyalitet” som beskrevet på venstre del af siden. Helt loyale For at kunne vurdere resultatet er der foretaget en yderligere analyse af de helt loyale. Dels i relation til markedet1), dvs. er loyaliteten højere eller lavere end markedet? Dels i forhold til heavy-users af produktkategorien. Produktkategori: Angiver de svarpersoner, der i målgruppen er helt loyale overfor kun et mærke inden for produktkategorien. Markedet: Er et gennemsnit beregnet af flere produktkategorier, men på lignende markeder. Heavy-users: Angiver hvor stor en andel af de helt loyale, der er heavy-users. 1) For en definition henvises til bilag D under Tekniske bilag. Side 10

11

12 Markedskort Dette munder ud i 3 centrale nøgletal:
Basis er købere af produktkategorien inden for den overordnede målgruppe. Markedskortet er en grafisk fremstillingsform, der giver et samlet overblik over et mærkes position på markedet. Markedskortet læses på følgende måde: Hele kvadratet repræsenterer hele markedet af købere inden for produktkategorien, d.v.s. 100%. Venstre side repræsenterer andelen, der kender mærket, og højre side andelen, der ikke kender mærket. Venstre side underopdeles i andelen, der har købt mærket, og de, der ikke har. Andelen, der har købt, underopdeles yderligere i andelene, der hhv. oftest køber mærket, køber mærket af og til og endelig de, der ikke køber mærket mere. Dette munder ud i 3 centrale nøgletal: 1. Købeandel: Har købt mærket Kender mærket =% 2. Mærkeloyale: Køber oftest mærket Har købt mærket =% 3. Frafaldsandel: Køber ikke mærket mere Har købt mærket =% Markedskort vises for alle varegruppens mærker (der er medtaget i vores spørgeskema). Der vil derfor ofte være flere mærker med end bestilt. Det skal bemærkes, at markedskortet i denne rapport adskiller sig fra det teoretiske markedskort, som er baseret på attituder/ holdninger - markedskortet er her baseret på adfærd. Nedbrydninger på demografi findes i tabelsættet bagest i denne rapport. Side 12

13

14 Markedskort - fortsat Side 12

15

16 Markedskort - fortsat Side 12

17

18 Markedskort nedbrudt på heavy-, medium- og light-users
I denne analyse er markedskortet vist nedbrudt på henholdsvis heavy-, medium- og light-users af produktkategorien. Side 14

19

20 Positionering - kendskab
For at kunne vurdere et mærke er det nødvendigt at kende mærket - men et højt kendskab er ikke nødvendigvis ensbetydende med en oplevelse af høj kvalitet. Kvalitetsvurdering Basis er svarpersoner inden for målgruppen, der køber produktkategorien og kender det enkelte mærke. Positioneringsanalysen er en vurdering af mærkernes kvalitetsmæssige placering i forhold til kendskabet til mærkerne. Kvalitetsvurderingen er foretaget på en 5-punktsskala. Grafikken tolkes på følgende måde: 1. kvadrant (lavere kendskab/bedre kvalitet): Der er her et godt fundament at bygge videre på. 2. kvadrant (lavere kendskab/dårligere kvalitet): En svær position, idet image skal bygges op samtidig med, at et kendskab skal forbedres. 3. kvadrant (højere kendskab/dårligere kvalitet): Kendskabet er godt, men kvaliteten opleves ikke på samme niveau. 4. kvadrant (højere kendskab/bedre kvalitet): Der er en god og positiv sammenhæng mellem kendskab og kvalitet. Prisvurdering Basis er svarpersoner inden for målgruppen, der køber produktkategorien, og herunder kender det enkelte mærke. Positioneringsanalysen er en vurdering af mærkernes prismæssige placering i forhold til kendskabet til mærkerne. Prisvurderingen er foretaget på en 5-punkts- skala. Grafikken tolkes på følgende måde: 1. kvadrant (lavere kendskab/højere pris): Der kan her være tale om en producent, som forsøger at bygge en mærkevare op. 2. kvadrant (lavere kendskab/lavere pris): I dette kvadrant vil man typisk finde private labels. 3. kvadrant (højere kendskab/lavere pris): En sjælden strategi. 4. kvadrant (højere kendskab/højere pris): Der er tale om et kendt produkt, som samtidig positionerer sig som et dyrt produkt (mærkevarestrategi). Side 16

21

22 Positionering Basis er svarpersoner inden for målgruppen, der
køber produktkategorien, og herunder kender det enkelte mærke. Positioneringsanalysen er en vurdering af mærkernes pris- og kvalitetsmæssige placering i forhold til hinanden. Pris- og kvalitetsvurderingen er foretaget på 5-punktsskalaer. I figuren til venstre er cirklernes størrelse udtryk for ‘køber oftest’-andelen fra markedskortene. Figuren på højre del af siden viser mærkernes indbyrdes position. Side 18

23

24 Positionering Basis er svarpersoner inden for målgruppen, der
køber produktkategorien, og herunder kender det enkelte mærke. Positioneringsanalysen er en vurdering af mærkernes pris- og kvalitetsmæssige placering i forhold til hinanden. Pris- og kvalitetsvurderingen er foretaget på 5-punktsskalaer. I figuren til venstre er cirklernes størrelse udtryk for ‘køber oftest’-andelen fra markedskortene. Figuren på højre del af siden viser mærkernes indbyrdes position. Side 18

25

26 Konkurrencesituation
Basis er købere af produktkategorien inden for den overordnede målgruppe. Konkurrence-profil Figuren viser, hvor stor en andel af køberne inden for produktkategorien, der køber mærket. Disse kan opdeles i købere, der kun køber mærket og købere, der også køber de konkurrerende mærker. Mærkelisten er rangordnet, således at de væsentligste konkurrerende mærker står først. Kendskabs-profil Figuren viser køberne inden for produktkategorien opdelt efter deres kendskab til mærket og konkurrenterne. Side 20

27

28 Mærkeprofil Basis er købere af produktkategorien, som kender
det angivne mærke. Denne analyse bygger på nøgletallene fra markeds- kortene, hvor købeandel, andel af mærkeloyale og frafaldsandel er beregnet på basis af respondenter, som kender mærket. Dette betyder, at de samme vurderingskriterier, som er beskrevet for markeds- kortet, er gældende for mærkeprofilen. De mærke- loyale er med denne definition virkelig kernekøberne af mærket, hvorimod frafaldsandelen indeholder respondenter, som af prismæssige, kvalitetsmæssige eller indkøbsmæssige årsager er holdt op med at købe mærket. Figuren læses fra venstre mod højre, således at de procenttal, der er angivet, er beregnet på basis af kriteriet til venstre for figuren. Side 22

29

30 Positionering over tid
Denne positioneringsanalyse er en vurdering af et specifikt mærkes pris- og kvalitetsmæssige placering over tid. I venstre side ses mærkets placering over tid (max. otte perioder). Idet der her kun er ét mærke, er koordinaterne ikke nødvendigvis de samme som på foregående side. I højre side er firkanten indeholdende mærkets vandring forstørret op, så man tydeligere kan se bevægelserne. Cirklernes størrelse er ligeledes her bestemt af andelen, der ‘køber oftest’. I tabellen ses tallene for pris og kvalitet over tid. I begge diagrammer er nederst angivet skæringspunkterne for hhv. x- og y-aksen. Den 3. værdi angiver afstanden fra origo til diagrammets yderpunkter. Side 24

31

32 Kvalitets-/prisvurdering
Basis er købere af produktkategorien, der kender det enkelte mærke. Kvalitets-/prisvurderingen er en analyse af, hvordan pris og kvalitet vurderes af følgende målgrupper: Køber oftest Køber af og til Køber ikke mere Har ikke købt Kvalitets- og prisvurderingen er vist for det centrale mærke i rapporten samt de to væsentligste konkurrenter defineret på kendskab, med mindre man selv har valgt de tre mærker, der indgår på denne side. Side 26

33

34 Kvalitets-/prisvurdering - fortsat
Basis er købere af produktkategorien, der kender det enkelte mærke. Kvalitets- og prisvurderingen er her fordelt på demografi på de tre mærker. Side 26

35

36 Kvalitets-/prisvurdering - fortsat
Basis er købere af produktkategorien, der kender det enkelte mærke. Kvalitets- og prisvurderingen er her fordelt på demografi på de tre mærker. Side 26

37

38 Kvalitets-/prisvurdering - fortsat
Basis er købere af produktkategorien, der kender det enkelte mærke. Kvalitets- og prisvurderingen er her fordelt på demografi på de tre mærker. Side 26

39

40 Markedsfaktorer over tid
Basis er købere af produktkategorien inden for den overordnede målgruppe. Denne analyse bygger på informationerne fra markedskortene. Figurerne viser udviklingen over tid med 4 forskellige indfaldsvinkler: 1. Køb / Kendskab Figuren øverst til venstre angiver udviklingen i kendskabet til mærket i forhold til køb. 2. Køber oftest/af og til / Køb Figuren nederst til venstre angiver udviklingen i andelen, der (oftest/af og til) køber mærket i forhold til køb. 3. Køber ikke mere / Køb Figuren øverst til højre angiver udviklingen i andelen, der ikke køber mærket mere i forhold til køb. 4. Udvikling i markedskortmål Figuren nederst til højre angiver udviklingen i kend-skab, køb og andelen, der ikke køber mere. Side 28

41

42 BILAG

43 Indkøbskanaler Indkøbssteder Indkøbs- og forbrugsmønster
Basis er købere af produktkategorien inden for den overordnede målgruppe. Det skal bemærkes, at basen i figurerne er reduceret, da respondenter, der har svaret ’husker ikke’ til indkøbssted, ikke optræder i basen. Indkøbs- og forbrugsmønster Figuren viser sammensætningen af heavy-, medium- og light-users på hver af indkøbskanalerne. Søjlernes bredde repræsenterer indkøbskanalernes betydning angivet i figuren til højre. Indkøbssteder Figuren viser fordelingen af sidste indkøb inden for produktkategorien på forskellige indkøbssteder. Gruppen ‘anden forretning/andet sted’ er en samlegruppe for specialforretninger og andre forretningstyper, som ikke kan rubriceres i de øvrige forretningstyper. Bilag A

44

45 Markedsinformationsanalyse
Markedsinformationsanalysen giver en karakteristik af en given målgruppe (købere/kendere) af eget mærke i forhold til en given sammenligningsgruppe (købere af resten af produktkategorien). Resultatet er en oversigt over hvilke variable udvalgt blandt aktiviteter og interesser, der i særlig stor eller særlig lille udstrækning karakteriserer målgruppen i forhold til den gruppe, der er valgt at sammenligne med. Når der er tale om aktiviteter, benyttes en svarskala fra 1 til 6: 1. Aldrig 2. 1 gang hvert halve år eller sjældnere gange inden for et halvt år gange om måneden 5. 1 eller flere gange om ugen 6. Dagligt/næsten dagligt Bilag C

46

47 Markedsinformationsanalyse
Markedsinformationsanalysen giver en karakteristik af en given målgruppe (købere/kendere) af eget mærke i forhold til en given sammenligningsgruppe (købere af resten af produktkategorien). Resultatet er en oversigt over hvilke variable udvalgt blandt aktiviteter og interesser, der i særlig stor eller særlig lille udstrækning karakteriserer målgruppen i forhold til den gruppe, der er valgt at sammenligne med. Når der er tale om interesser, benyttes en svarskala fra 1 til 5: 1. Slet ikke interesseret 2. Meget lidt interesseret 3. Lidt interesseret 4. Ret interesseret 5. Meget interesseret Bilag C

48

49 MINERVA Snap*Shot Ingen af de 5 segmenter kan umiddelbart siges at
være bedre end andre, da der er købekraft i alle 5 segmenter. Først når problemstillingen konkretiseres, kan man tale om differentieret attraktivitet af de enkelte segmenter. Det blå segment Nøgleordene for det blå segment er selvtillid og forbrug. Det er vigtigt for det blå menneske at være på forkant med udviklingen. Det blå menneske er kulturelt aktiv, men foretrækker det etablerede kulturliv. Det blå menneske er politisk interesseret med hovedvægten lagt på liberalistiske værdier. Det grønne segment Nøgleordene er engageret aktivitet. Samvær med andre mennesker er vigtigt for det grønne menneske. Det grønne menneske omgiver sig ikke med dyre mærkevarer. De værdsætter storbyens kulturtilbud og tager gerne ansvaret for at bekæmpe miljø- problemerne. Det grønne menneske vil gerne fordybe sig i tingene. Økologi og miljøorganisationer støttes. MINERVA Snap*Shot Basis er købere af produktkategorien. MINERVA Snap*Shot-analysen illustrerer profilen for købere af produktkategorien og for købere af 3 udvalgte mærker baseret på livsværdier. Tallene på grafiksiden er indekstal. MINERVA Snap*Shot er et segmenteringsværktøj, der placerer den danske befolkning i de 5 viste segmenter baseret på ovennævnte værdier. Bilag F

50 Det rosa segment Nøgleordene er tradition, familien og det nære miljø. For det rosa menneske er det primært de aktiviteter, der foregår i fritiden, der giver livet mening. Relationer til familie og venner prioriteres højt. Da de første alderdomstegn er dukket op, interesserer det rosa menneske sig for helse og rigtig ernæring. Det violette segment Nøgleordene er selvstændighed, initiativ og arbejdsomhed. Det violette menneske sætter sin selvstændighed meget højt og føler ikke nogen særlig tilknytning til samfundet eller mindre grupper. Arbejdet betyder meget for det violette menneske, ligesom det violette menneske er gør-det-selv- typen, der udfører mindre reparationer i hjemmet. Aftenen sluttes af med let underholdning som underholdningsserier og film på tv eller video. Det grå segment Nøgleordene er rådvildhed og nydelse. De første børn er bragt til verden og planer om at købe hus kommer tættere på. Underholdning er vigtig for det grå menneske, og underholdningen omfatter både bingo, en-dags-udflugter og aftenskole. Det grå menneske oplever en personlig usikkerhed, men har ingen angst for udviklingen. Den teknologiske udvikling er accepteret. Bilag F

51

52 TABELLER

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83 Minerva Snapshot Vejet Det blå segment Det grønne segment
Det grå segment Det violette segment Det rosa segment Ikke placerede Brugere 2.448 112 97 99 110 88 60 JBS 1.396 96 103 111 91 44 Matinique 332 133 122 82 105 39 80 Olympia (Marathon) 529 90 106 119 87 53 Index Vandret% Andel: 100,0% Vejet: 3.396

84 TEKNISKE BILAG

85 Definition af markedet
”Markedet”, som anvendes i grafikken på side 11, er defineret som gennemsnittet af loyale købere inden for et af følgende hovedområder: Personlige pleje Melblandinger Spiritus Fødevarer Slik/snack Non food Drikkevarer Bilag D

86 Om undersøgelsens gennemførelse
Generelt Undersøgelsen gennemføres som en postal analyse. Spørgeskemaerne til selvudfyldelse sendes til del- tagerne efter en telefonsamtale, hvor svarpersonerne accepterer at deltage i undersøgelsen. Herefter returneres spørgeskemaet i udfyldt stand til ACNielsen A/S. Undersøgelsen er baseret på ca gennemførte interview pr. halvår. Udvalg Udvalget er en repræsentativ stikprøve af den danske befolkning i alderen 15 år og derover. Udvalget tilvejebringes i tre trin: Generering af et udsnit af husstande med telefon Udvalg af personer til telefonisk interview Udvalg af personer, der returnerer selvudfyldelses-skemaet Personudvælgelsen Først etableres ved hjælp af en generering af tilfældige tal, et udsnit af husstande med telefon, uanset om deres telefonnummer er optaget i telefonbøgerne eller ej. (I alt ca. 95% af den voksne danske befolkning har telefon). Inden for de udvalgte husstande sker personudvælgelsen efter det såkaldte ”fødselsdagsprincip”. Dette medfører, at interviewet gennemføres med den person i husstanden, som først har fødselsdag. Vejning Ved databearbejdningen justeres for non-respons, og for afvigelser i telefondækningen i forhold til alder og urbanisering. Der vejes på køn, alder, husstandsstørrelse, geografi, urbanisering, boligens art, skoleuddannelse og stilling i husstanden, således at de gennemførte interview svarer til Danmarks befolkning på disse kriterier. På næste side fremgår såvel det uvejede som det vejede materiale for denne undersøgelse. Kontrol Udvælgelse, opkald og genopkald er EDB-styret, hvorved kontrol af de gennemførte interview er en integreret del af afviklingen. Bilag E

87

88 SPØRGESKEMA

89

90

91

92

93

94

95

96


Download ppt "PROFIL Mellemlang 994 JBS Undertøj"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google