Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hverdagsrehabilitering og myndighedsrolle

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hverdagsrehabilitering og myndighedsrolle"— Præsentationens transcript:

1 Hverdagsrehabilitering og myndighedsrolle
Projekt ”Træning før varig hjælp” og ”Træning i selvhjulpenhed” i Lyngby-Taarbæk kommune Årskursus for visitatorer 2011

2 Fakta om Lyngby-Taarbæk kommune (2011 – tal)
Befolkningens aldersfordeling LTK Hele landet Alder Antal Pct. Pct. 0 -64 år % 84,1 65 og derover % 15,9 I alt , ,0 Heraf er der 3300 hjemmehjælpsmodtagere (34,6% af de +65årige) Tallene stammer fra Danmarks statistik 2011 Årskursus for visitatorer 2011

3 Organisering i Ældreservice
9 visitatorer visiterer til §§ 83, 86 og 140 ydelser Samme ledelse for visitationen og træningsenheden indtil Terapeuterne udfører ambulant træning på center, hjemmetræning og individuel træning Årskursus for visitatorer 2011

4 Årskursus for visitatorer 2011
Årsagen til projektet Ideen til projektet kom fra visitationsgruppen som savnede et ”tilbud” frem for at bevilge passiv varig hjælp Ledelsen gav grønt lys for at vi kunne søge penge fra Servicestyrelsen Årskursus for visitatorer 2011

5 Projekt træning før varig hjælp
I perioden – Årskursus for visitatorer 2011

6 Årskursus for visitatorer 2011
Fakta om projektet Bevilling kr ,- fra Servicestyrelsen pulje til udvikling af bedre ældrepleje 2009, hvoraf kr ,- gik til løn: 2 fys/ergostillinger, projektledelse, visitatorer Undervisning, sparringsmøder, ect. 100 borgere kunne deltage Alle der i projektperioden ansøgte om varig hjemmehjælp og var berettiget til dette SKULLE igennem vurderings/træningsforløb Årskursus for visitatorer 2011

7 Årskursus for visitatorer 2011
Formål At borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, der ansøgte om hjemmeplejeydelser helt eller delvist genvandt funktionsevnen og derved igen kunne varetager daglige gøremål eller klarer sig med mindre hjælp /støtte. Øget selvhjulpenhed Årskursus for visitatorer 2011

8 Årskursus for visitatorer 2011
Målgruppe Inklusionskriterier: Borgere som bor i Lyngby-Taarbæk Kommune Borgere der henvender sig 1.gang for at få varig hjemmehjælp efter § 83 Borgere som er plejekategori 1 og 2 Borgere som er berettiget til varig hjemmehjælp Årskursus for visitatorer 2011

9 Årskursus for visitatorer 2011
Målgruppe (fortsat) Eksklusionskriterier: Midlertidige ansøgninger på hjemmehjælp Terminal syge Svære misbrugsproblematikker og psykisk syge Demente/svært hukommelsessvækkede Borgere der modtager træning via Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86 Borgere, der af sygdomsmæssige årsager, har forbud mod at udføre ydelserne selv Årskursus for visitatorer 2011

10 Årskursus for visitatorer 2011
Forløb Visitationen modtog henvisning fra borger, læge, pårørende eller andre Visitator foretog besøg i hjemmet, hvor det blev vurderede, hvorvidt borgeren opfyldte inklusionskriterierne. Der var ikke valgfrihed iht. at deltage jævnfør retssikkerhedslovens § 11 Inkluderede borgere blev visiteret til træning og fik skriftlig afgørelse iht. § 86 Årskursus for visitatorer 2011

11 Årskursus for visitatorer 2011
Forløb (fortsat) Efter endt træningsforløb blev det vurderet, om borgeren blev selvhjulpen eller havde behov for varig hjemmehjælp Der var mulighed for at bevilge tidsbegrænset hjemmehjælp i træningsperioden December 2011 vil de inkluderede borgere blive fulgt op for at se langtidseffekten af træningen Årskursus for visitatorer 2011

12 Samlede antal ansøger i projektperioden
De 97 som blev ekskluderet var primær fordi de havde et midlertidigt behov eller for stor plejetyngde Årskursus for visitatorer 2011

13 Årskursus for visitatorer 2011
Inkluderede borgere ift alder og køn Årskursus for visitatorer 2011

14 Inkluderede borgere ift. ydelser
Der er søgt om 122 ydelser, hvoraf 68,8 % indeholder ansøgning om rengøring Årskursus for visitatorer 2011

15 Hvor mange borgere blev interveneret
18 borgere blev selvhjulpne uden visitationsbesøg 71 borgere blev efter visitationsbesøg henvist til intervention 62 af disse modtog interventionen 9 fik ikke intervention: 6 blev selvhjulpne inden interventionen startede, 3 blev ekskluderet af andre årsager (indlæggelse, øget plejebehov) Årskursus for visitatorer 2011

16 Resultater ift terapeutisk intervention
Intervention, test og re-test Årskursus for visitatorer 2011

17 Årskursus for visitatorer 2011
Interventionen Vurderingsbesøg af fysio-og ergoterapeut incl. COPM test og STS Interventionen: Hjemmetræning, individuel træning og/eller holdtræning på center max 24 gange i alt 12 gange hold og 12 gange hjemmetræning Årskursus for visitatorer 2011

18 Årskursus for visitatorer 2011
COPM, STS, AMPS 45 blev COPM testet flere kunne ikke gennemføre testen gr. kognitive problemer og sprogvanskeligheder 47 blev STS testet flere kunne ikke gennemføre testen gr. samarbejdsproblemer, manglede stol og kognitive problemer 6 blev AMPS testet. Disse blev testet for at få en vurdering af træningspotentiale Årskursus for visitatorer 2011

19 Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk intervention
Årskursus for visitatorer 2011

20 Intervenering i timer pr. borger ift ydelser
Årskursus for visitatorer 2011

21 Resultater I forhold til borgere der blev selvhjulpne
(Defineret som borgere, der ikke har brug for kommunal hjemmehjælp) I forhold til borgere der fik bevilget varig hjælp Årskursus for visitatorer 2011

22 Årskursus for visitatorer 2011
Selvhjulpne ift. alder Årskursus for visitatorer 2011

23 Selvhjulpne ift. ydelser
Rengøring svarende til 56% selvhjulpne ift ansøgere Støttestrømper svarende til 67% selvhjulpne ift ansøgere Årskursus for visitatorer 2011

24 Borgere der fik bevilget varig hjælp ift. alder
Årskursus for visitatorer 2011

25 Ydelser borgerne fik bevilget varig hjælp til
Bevilget varig rengøring svarende til 37% ift ansøgere Bevilget varig støttestrømper svarende til 33% selvhjulpne ift ansøgere Årskursus for visitatorer 2011

26 Årskursus for visitatorer 2011
Intervenering i alt De fleste fik mellem 0-5 interventioner incl. vurderingsbesøg Få blev selvhjulpne ved mere end 12 interventioner (holdtræning) Årskursus for visitatorer 2011

27 Samlede oversigt over inkluderede borgere
modtog visitations besøg 18 inkluderede borgere blev selvhjulpne uden visitations-besøg og uden intervention 24 borgere blev selvhjulpne efter trænings- intervention 6 borgere selvhjulpne før trænings- interventionen opstarter 34 borgere havde brug for varig hjælp efter 7 borgere ekskluderes iht. eksklusions- kriterierne efter interventionen er opstartet Årskursus for visitatorer 2011

28 Årskursus for visitatorer 2011
Økonomi Årskursus for visitatorer 2011

29 Økonomiske konsekvenser af projektet
Samlet både for personlig pleje og praktisk bistand viser beregninger fra projektperioden (5 mdr.) en besparelse på 20,20 time/år. Erfaringerne fra projektet viser, at terapeuterne i gennemsnit brutto har anvendt 6 timer pr. borger til træning. Forventningen til den fremtidige tilgang af nye borgere pr. år er ca. 220 borgere årligt. Hvilket giver en samlet brutto besparelse på (220 borgere x 20,20 timer x 311 kr.) svarende til i alt kr ,- årligt. Herfra skal trækkes udgifter til øget terapeutnormering. til træning ~ 0,8 fuldtidsstilling på 220 borgere. En udgift på kr ,- årligt Den samlede nettobesparelse udgør til kr ,- årligt under forudsætning af, at målgruppen er uændret projektet og at interventionen fastsættes til gennemsnitligt 6 timer pr. borger. Årskursus for visitatorer 2011

30 Timepriser i Lyngby-Taarbæk Kommune
Rengøring bliver bevilget gennemsnitlig 22,5 minutter hver uge (effektueres med 45 min. hver 2. uge) til en pris af kr. 311,- pr. time Tøjvask bliver bevilget gennemsnitlig 15 minutter uge (effektueres med 30 minutter hver 2. uge) til en pris af kr. 311,- pr. time. Indkøb bliver bevilget gennemsnitlig 30 minutter hver uge til en pris af kr. 311,- pr. time. Støttestrømper bliver bevilget gennemsnitlig 140 minutter ugentligt (effektueres med 2x10 minutter dagligt morgen og aften) til en gennemsnitlig pris af kr. 417,- pr time. Bad bliver bevilget gennemsnitlig 30 minutter hver uge til en pris af kr. 355 pr. time. Årskursus for visitatorer 2011

31 Ydelsespriser pr. borger pr. år
Hver gang en borger bliver selvhjulpen med en af ovennævnte ydelser, er der en besparelse på mellem kr ,-/år til kr ,-/år. Årskursus for visitatorer 2011

32 Årskursus for visitatorer 2011
Hvor mange borgere skal inkluderes i projektet for at spare 1.0 mio. kr. Årskursus for visitatorer 2011

33 Økonomi støttestrømper
67 % blev selvhjulpne med støttestrømper på baggrund af interventionen. Der vil derfor skulle inkluderes ca. 27 borgere, for at gøre 20 borgere selvhjulpne med støttestrømper. Årskursus for visitatorer 2011

34 Årskursus for visitatorer 2011
Økonomi tøjvask 40 % blev selvhjulpne med tøjvask på baggrund af interventionen. Der vil derfor skulle inkluderes 618 borgere, for at gøre 247 borgere selvhjulpne med tøjvask. Årskursus for visitatorer 2011

35 Årskursus for visitatorer 2011
Konklusioner Hovedkonklusionen er, at træning før varig hjælp kan betale sig både økonomisk og menneskeligt. I det 48 ud af 89 borgere blev selvhjulpne og havde ikke behov for varig hjælp. Den største økonomiske besparelse er på ydelsen på og aftagning af støttestrømper. Der er borgere inkluderet i projektet, der ikke havde potentiale for at blive selvhjulpen. De fik en kort intervention, hvorefter de fik bevilget varig hjælp. Derfor må det konkluderes, at potentialet for selvhjulpenhed skal vurderes nøjere af visitator, inden borgerne fremover henvises til træning før varig hjælp. Årskursus for visitatorer 2011

36 Konklusioner (fortsat)
Projektet har vist, at der er behov for en langt mindre terapeutisk intervention end forventet. Hjemmetræning har vist sig at være den intervention, der har haft størst effekt. Visitatorerne og udførende terapeuter konkluderer begge, at de har haft gavn af at få kigget på egen praksis og tænke forebyggende, således at fokus flyttes fra kompenserende hjælp til udnyttelse af borgerens egne ressourcer. Årskursus for visitatorer 2011

37 Årskursus for visitatorer 2011
Anbefalinger At indføre projektets metode permanent vil på sigt kunne reducere udgiftsstigningen på hjemmehjælpsområdet. Når borgerens entre i hjemmeplejen udsættes, mindskes afhængigheden af offentlige ydelser. At fokus flyttes fra kompenserende hjælp til udnyttelse af borgerens egne ressourcer og udviklingsmuligheder. Årskursus for visitatorer 2011

38 Anbefalinger (fortsat)
At projektet sættes i drift ved ansættelse af 0,8 terapeutstilling. Når faguddannet personale træner med borgerne, får de den højeste faglige intervention, og der vil være få medarbejdere involveret i indsatsen i forhold til den enkelte borger. En målrettet, tværfaglig og sammenhængende proces er vigtig for det endelige resultat. At der kan være store økonomiske og personlige gevinster at hente ved at gøre allerede visiterede borgere selvhjulpne blandt andet med på- og aftagning af støttestrømper. Årskursus for visitatorer 2011

39 Implementering af projektet
blev træning før varig hjælp implementeret i visitationen og Træningsenheden i Lyngby-Taarbæk Kommune Målgruppen er udvidet til at omfatte § 140 borgere Metode Træningen foregår som hjemmetræning i op til 6 gange Borgeren bevilges midlertidig hjælp, såfremt der er brug for ydelser i træningsperioden Visitator kan ikke selvstændig ekskludere borger fra projektet. Dette skal diskuteres i vis. gruppen Årskursus for visitatorer 2011

40 Resultater fra implementering af ”Træning før varig hjælp”
214 inkluderede borgere I perioden til 121 inkluderede borgere modtog visitations besøg 9 træner fortsat 26 borgere blev selvhjulpne efter trænings- intervention 33 borgere selvhjulpne før trænings- interventionen opstarter 50 borgere havde brug for varig hjælp efter 96 borgere ekskluderes Årskursus for visitatorer 2011

41 Resultater ift ydelser
12 bad 104 rengøring 121 inkluderede borgere 27 indkøb 22 tøjvask Årskursus for visitatorer 2011

42 Resultater efter endt træning ift ydelser
7 bad 37 rengøring 47 inkluderede borgere 8 indkøb 9 tøjvask Årskursus for visitatorer 2011

43 Resultater ift selvhjulpne
13 blev selvhjulpne med tøjvask 5 blev selvhjulpne med bad 67 blev selvhjulpne med rengøring 19 blev selvhjulpne med indkøb Årskursus for visitatorer 2011

44 Projekt Træning i selvhjulpenhed
Et tiltag på Visitationskontoret i samarbejde med Træningsenheden i Lyngby-Taarbæk Kommune Periode: 1. januar december 2011 Årskursus for visitatorer 2011

45 Årskursus for visitatorer 2011
Fakta om projektet Ideen til projektet stammer fra erfaringer fra ”Træning før varig hjælp” hvor der var gode resultater (både økonomiske og menneskelige) med hjemmehjælps ydelserne støttestrømper og bad Der blev bevilget ,- til terapeut lønninger fra effektiviserings pulje fra kommunen Årskursus for visitatorer 2011

46 Årskursus for visitatorer 2011
Formål Formål: Gøre nye borgere og borgere der allerede modtager hjemmehjælp efter § 83 til bad og støttestrømper selvhjulpne Øget selvhjulpenhed og øget fokus på udnyttelse af borgerens egne ressourcer Årskursus for visitatorer 2011

47 Årskursus for visitatorer 2011
Målgruppe Inklusionskriterier: Borgere som bor i Lyngby-Taarbæk Kommune Borgere der modtager hjælp til støttestrømper og/eller bad eller ansøger om hjemmehjælp efter §83 hertil Borgere som er plejekategori 1 og 2 Årskursus for visitatorer 2011

48 Årskursus for visitatorer 2011
Målgruppe (fortsat) Eksklusionskriterier: Terminal syge Svære misbrugsproblematikker og psykisk syge Demente/svært hukommelsessvækkede Borgere, der af sygdomsmæssige årsager har forbud mod at udføre ydelserne selv (f.eks. hjerteoperation) Årskursus for visitatorer 2011

49 Årskursus for visitatorer 2011
Intervention Der bevilges 4 gange ergoterapeutisk hjemmetræning. Primært til hjælpemidler, rådgivning og vejledning. Årskursus for visitatorer 2011

50 Resultater i alt 174 inkluderede borgere (1.1.2011-1.11.2011)
164 borgere har gennemført interventionen 10 borgere træner fortsat 77 borgere er blevet selvhjulpne 70 borgere har behov for varig hjælp 17 borgere er blevet delvist selvhjulpne Årskursus for visitatorer 2011

51 Resultater i forhold til bad
65 har gennemført interventionen 34 har behov for varig hjælp 6 træner fortsat 71 inkluderede borgere 30 selvhjulpne 1 borger er blevet delvist selvhjulpne Årskursus for visitatorer 2011

52 Resultater i forhold til støttestrømper
99 har gennemført interventionen 36 har behov for varig hjælp 4 træner fortsat 103 inkluderede borgere 47 selvhjulpne 16 borger er blevet delvist selvhjulpne Årskursus for visitatorer 2011

53 Årskursus for visitatorer 2011
Økonomi 30 blev selvhjulpne med bad á 9230,- årligt ,- 47 blev selvhjulpne med st.strømper á ,- årligt Samlet besparelse Årskursus for visitatorer 2011

54 Årskursus for visitatorer 2011
Konklusion Hovedkonklusionen er, at træning i selvhjulpenhed kan betale sig, både menneskeligt og økonomisk. Borgerne er meget motiveret for at blive selvhjulpne og vil gerne selv varetage bad og støttestrømper. De mest motiveret er nye borgere til bad og støttestrømper, selvom de i mange år har modtaget hjælp til praktiske opgaver Årskursus for visitatorer 2011

55 Årskursus for visitatorer 2011
Anbefalinger At projektet implementeres, således at alle nye som ansøger om hjælp til støttestrømper og bad, skal gennem træningsforløb på 4 gange ergoterapeutisk træning før endelig bevilling At hverdagsrehabilitering og øget fokus på borgernes ressourcer også udbredes i hjemmeplejen og i resten af kommunen Årskursus for visitatorer 2011

56 Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen
Frem for at iværksætte projekter i visitationen og træningsenheden, er det besluttet, at brede hverdagsrehabilitering ud i hjemmeplejen. Alle medarbejdere både i plejen, visitationen og indenfor træningsområdet skal opkvalificeres Der ansættes 2 terapeuter som skal gennemføre opfølgningskurser og løbende holdningsbearbejdelse Årskursus for visitatorer 2011

57 Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen fortsat
I løbet af de næste 3 år skal der løbende holdningsændring indenfor hjemmeplejen. Således at der fokuseres på borgerens ressourcer, mål og ønsker Årskursus for visitatorer 2011

58 Udviklingen i visitationen
Der er via de 2 projekter sket en udvikling fra at se på borgernes begrænsninger til nu at se på ressourcer, også for ikke terapeuter i visitationen ! Visitationen er klar til paradigmeskiftet Visitator kan mærke at myndighedsrollen har ændret sig og bevilger nu hjælp bl.a. på baggrund af andres vurderinger Årskursus for visitatorer 2011

59 Udviklingen i visitationen fortsat
Ændret praktisk fra at tilbyde hjælp til nu at begrænse, bl.a. ved at sætte dato for stop på de midlertidige som bevilges hjælp Visitator er via de 2 projekter blevet mere opmærksomme på den økonomiske og menneskelige pris for hjemmehjælp Årskursus for visitatorer 2011

60 Årskursus for visitatorer 2011
Ved yderligere spørgsmål eller andet, kan projektleder Susie Poulsen, kontaktes. Evt se vores hjemmeside ltk.dk hvor rapporten om ”Træning før varig hjælp” ligger. Årskursus for visitatorer 2011


Download ppt "Hverdagsrehabilitering og myndighedsrolle"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google