Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hold Fast – et tværregionalt projekt med fokus på frafald.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hold Fast – et tværregionalt projekt med fokus på frafald."— Præsentationens transcript:

1 Hold Fast – et tværregionalt projekt med fokus på frafald.

2 Baggrund for projektet
Den konkurrenceudsatte pulje 2009 – tema ungdomsuddannelser Kontakt mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark ønske om samarbejde tværregionalt og tværinstitutionelt Syddanmarks Regionale Ungdomsuddannelsesråds forslag til indsatsområder Nedsættelse af en foreløbig styregruppe Indbydelse til infomøde i hhv. Syd og Midt til alle ungdomsuddannelser og UU’er Dannelse af lokale konsortier Udarbejdelse af ansøgning til Endeligt tilsagn fra Erhvervs- og byggestyrelsen ultimo december 2009

3 Økonomi I alt 46 mio. kr. over en toårig periode:
22,5 mio. kr. fra EU’s Socialfond 11,5 mio. kr. fra den danske stat til medfinansiering af KUP projekter 10 mio. kr. fra regionerne Syd og Midt 2 mio. kr. egenfinansiering

4 Filosofien bag projektet
Samarbejde og partnerskaber på mange leder: Mellem regioner mhp. udvikling og erfaringsopsamling og -spredning Mellem udd. institutioner indbyrdes om de unge Mellem udd. inst. og UU, om de unge frafaldstruede Jf. AKF’s rapport: Unges frafald på erhvervsskolerne, Hvad gør de gode skoler ? Samarbejder med det omgivende samfund

5 For de unge: Kontinuitet i stedet for brud
Adskilte institutioner – ved omvalg vælges alt fra bunden – ny institution En gang inde i systemet – hjælp til evt. omvalg, forbliven osv. via samarbejde institutionerne imellem

6 Organisation

7 Konsortier i Midtjylland
Leadpartnere: Mercantec Randers Kommune UU Djursland UU Århus VIA UU Nordvestjylland Konsortier i Midtjylland Skive Lemvig Randers Struer Viborg Norddjurs Holstebro Favrskov Syddjurs Silkeborg Herning Ikast-Brande Århus Ringkøbing-Skjern Skander-borg Odder Horsens Samsø Hedensted

8 Organisering UU Kommuner Gymnasier VUC SOSU skole Handelsskole
Landbrugsskoler Teknisk skole Produktions- skole Samspil mellem politikker - Et eksempel til efterfølgelse? -

9 Men……. Der skal samarbejdes om noget konkret – Et fælles mål:
Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse ! Og det har vi nogle veje til…..

10 Indhold i projektet Obligatorisk Indslusning Mentorer Introduktion
Integreret brug af de unges IT i undervisningen Evt. screening og forkurser i forskellige fag Særlige indslusningsaktiviteter fra den unge indmeldes på ungdomsuddannelsen i marts til start i august. Samarbejde mellem udd. inst. Og UU Hold Fast kurser eller ”helle” for unge, der er ved at falde fra Særlig indsats for at skaffe praktikpladser til unge med særlige behov Udpegning af en mentor, der følger den unge på tværs af uddannelser. UU i samarbejde med Udd. inst. Indslusning Mentorer Introduktion Hold Fast kurser IT I undervisningen Praktikpladser Forberedende arbejde Analyser på brancheniveau Branchens jobtyper & beskæftigelsesområder Branchens brug af uddannelsessystemet Branchens erhvervs- og virksomhedsstruktur Analyser på virksomhedsniveau Virksomhedens produktion og hovedydelser Virksomhedens jobkonstruktioner og arbejdsorganisering Virksomhedens oplæringspraksis Virksomhedens personalepolitik og rekrutteringspraksis Virksomhedens ledelsesroller og kommunikationsmønstre Virksomhedens organisering Virksomhedens markedsbetingelser og konkurrencesituation Analyser på medarbejderniveau Medarbejderens uddannelsesniveau og jobfunktioner Medarbejderens aktuelle arbejdssituation Medarbejderes ønsker om uddannelser eller kompetencer Medarbejderens aktuelle kompetenceniveau (tests, spørgeskemaer el. øvelser) Uddannelsesmøder Møder med virksomheden (medarbejder- og ledelsesrepræsentanter). Præsentation af branche-, virksomheds- og/eller medarbejderniveau Fælles afstemning af forventninger til forløbet Afholdelse af forløb Den pædagogiske og didaktiske implementering af de aftalte kompetenceudviklingsforløb. Udvikling/tilpasning af undervisningsmaterialer Gennemførsel af de aftalte uddannelsesforløb I denne fase er det ikke længere konsulenten, som arbejder, men underviseren (undervisningspraktikeren/didaktikeren). Opfølgende arbejde Evaluering/effektmålinger af forløb Afrapportering til ledelser Videre arbejde med strategisk planlægning (næste skridt?) Det strategiske arbejde er ikke slut (overstået, tilendebragt) når undervisningen er slut. Herefter følger evalueringer af forløbet og det videre arbejde med tilrettelæggelsen af nye forløb (dvs. det videre arbejde med virksomhedens strategisk uddannelsesplanlægning) Obligatorisk

11 Indslusning Formål: at sikre et professionelt og systematisk samarbejde omkring den enkelte elev, så eleven er tryg, når uddannelsesforløbet starter Eksempler på indsatser: Kontakt fra UU-vejlederen til den modtagende institution. UU vejlederen kan formidle information om opmærksomhedspunkter, som kan være til gavn for eleven. Det kan være en bemærkning på indmeldelsen, en telefonopringning / eller evt. et møde. Elevens UU-vejleder kan sammen med elev/forældre deltage i de særlige møder/arrangementer, som uddannelsesinstitutionerne gennemfører for nye elever. Efterskolerne tænkes ind i projektet, da mange unge vælger ungdomsuddannelse undervejs i efterskoleopholdet. Kontakt til efterskoler kan skabes af UU’erne i de enkelte lokalområder med det formål at sikre 4-parts samarbejdet.

12 Mentorordning De unge oplever kontinuitet frem for frafald og nederlag. De unge gennemfører en ungdomsuddannelse. De unge oplever, at systemet insisterer på fastholdelse, og dermed signalerer, at de unge ikke er ligegyldige, og at de som (næsten) voksne mennesker har en forpligtelse til at bidrage aktivt til samfundet enten gennem arbejde eller uddannelse Mentors opgave er at være voksenstøtte for eleven og dermed vejlede eleven i forhold til de personlige og praktiske problemer, den unge måtte opleve i forbindelse med skiftet fra en uddannelse eller institution til den næste. Mentor skal etablere et tæt samarbejde med vejledere på den modtagende institution/ uddannelse.

13 Introduktionsforløb Screening af sprogkompetencer
Introduktion til enkelt fag Læsegrupper Andet…..

14 Hold fast kurser Kursustilbud til unge, der enten har besluttet at stoppe i en uddannelse eller overvejer at gøre det. Undervisningen skal give de unge et generelt kompetenceløft for at øge deres studieparathed, samtidig med at de får mulighed for at træne deres kompetencer på specifikke områder med det formål at vende tilbage til den oprindelige uddannelse eller alternativt søge optagelse på en anden uddannelse.

15 IT i undervisningen Det faglige/ operationelle mål er at opsamle og systematisere erfaringer med brug af IT i undervisning og bruge disse som afsæt for udvikling af nye aktiviteter, hvor en øget anvendelse af IT kan medvirke til fastholdelse af unge i ungdomsuddannelse Aktiviteten starter med en workshop for samtlige deltagende skoler. Eksisterende erfaringer fra ind-og udland vil blive formidlet gennem oplæg af en eller flere eksterne ressourcepersoner, der har særlig indsigt i anvendelse af IT som motivationsfaktor for grupper af unge

16 Praktikpladser Det strategiske/politiske formål med indsatsen er at arbejde målrettet på at skaffe praktikpladser til den gruppe unge, der ikke af sig selv vil kunne skaffe en praktikplads, og ikke har ressourcerne til dette i deres eget netværk – hvorved de oftest vil falde fra uddannelsen ved afslutning af deres grundforløb, med mindre der er mulighed for skolepraktik. Indsatser: Virksomhedsforlagt undervisning i grundforløbet. Målrettede opsøgende aktiviteter overfor virksomhederne. Med basis i den enkelte unge udvælges en række virksomheder, som måske kan matche den unge. Virksomhederne besøges af den unge og praktikpladskonsulenten med henblik på at etablere en praktikplads – eventuelt i første omgang som forlagt undervisning i grundforløbet. Målet er at skabe personlige relationer mellem den unge og virksomheden. Aflønning af mentorer i forbindelse med den virksomhedsforlagte undervisning. Eventuel tilknytning af senior-opsøgere overfor mindre virksomheder.

17 Men….. Den dybe tallerken skal ikke opfindes
Vi skal stå på skuldrene af allerede iværksatte initiativer Fokus på: -at træde nye samarbejdsstier/ indarbejde gode vaner - og fastholdelse af den enkelte unge

18 Målgruppe Unge, som uddannelsesvejledningen vurderer har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse, såfremt vedkommende får den rette støtte Projektet retter sig mod elever fra folkeskolens afgangsklasser til elever på ungdomsuddannelserne, der enten er i gang med en uddannelse, eller som uddannelsesvejledningen vurderer, har forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

19 Mål Øge andelen af en ungdomsårgang, der gennemførere en ungdomsuddannelse Nedsættelse af frafaldsraten uden omvalg fra 23 til 10 % 12 % frafald med omvalg

20 Bonusinfo 12.000 deltagere, 150 deltagende partnere
Heraf 105 ungdomsuddannelser. Stort set alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i de to regioner deltager Projektet omfatter 47% af en ungdomsårgang i Danmark.


Download ppt "Hold Fast – et tværregionalt projekt med fokus på frafald."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google