Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

WORKSHOP B3 UNGE AFVIGERE

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "WORKSHOP B3 UNGE AFVIGERE"— Præsentationens transcript:

1 WORKSHOP B3 UNGE AFVIGERE
Mentorordninger ved Anne-Marie Klint Jørgensen, SFI Campbell Efterværnsprojekter for unge der har været anbragt v. Ida Hammen SFI Titel og undertitel står med store bogstaver (Versaler) og skal holdes indenfor de to vandrette grå linjer. Titlen kan stå i farve, eller der kan vælges en baggrundsfarve fra en af farvepaletterne til feltet mellem de to vandrette linjer.

2 INTERNATIONAL FORSKNING OM MENTORORDNINGER OG UNGDOMSKRIMINALITET
Anne-Marie Klint Jørgensen, SFI Campbell - Informationsspecialist Titel og undertitel står med store bogstaver (Versaler) og skal holdes indenfor de to vandrette grå linjer. Titlen kan stå i farve, eller der kan vælges en baggrundsfarve fra en af farvepaletterne til feltet mellem de to vandrette linjer. 2

3 DISPOSITION Overskrift og underoverskrift i versaler.
EVIDENS BASERET VIDEN, POLITIK OG PRAKSIS CAMPBELL SYSTEMATISKE FORSKNINGSOVERSIGTER CAMPBELL FORSKNINGSOVERIGT OM MENTORORDNINGER DISKUSSION & DIALOG Sidens indhold. Undertitel og sidens indhold er begge 20 punkt Lille bullet ved opremsning Overskrift og underoverskrift i versaler. INTERNATIONALT FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSER, KRYSTYNA KOWALSKI MAY 2010

4 EVIDENSBASERET VIDEN BETYDER
At vi har ‘robust’ viden om, hvorvidt det vi gør faktisk hjælper/virker. Evidence = vidnesbyrd Vi kan målrette de tilgængelige ressourcer (pragmatisme) Overføre den aktuelt bedste viden og erfaringer til eget område (Fx USA –> Norden) Vi viser ansvarlighed (accountability) (gen)bruger andres viden og erfaringer INTERNATIONALT FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSER, KRYSTYNA KOWALSKI MAY 2010

5 EVIDENSBASERET POLITIK OG PRAKSIS
… er, når beslutninger bygger på en velovervejet, systematisk og eksplicit brug af den aktuelt bedste viden, når vi træffer beslutninger om andre menneskers velfærd INTERNATIONALT FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSER, KRYSTYNA KOWALSKI MAY 2010

6 VIRKER EN INDSATS? CAMPBELL FORSKNINGOVERSIGTER SØGER
At give det bedst mulige svar på om en bestemt indsats, rettet mod en bestemt gruppe, virker målt på eksplicitte kriterier Uarbejdet efter principperne i Campbell metoden INTERNATIONALT FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSER, KRYSTYNA KOWALSKI MAY 2010

7 EN CAMPBELL FORSKNINGOVERSIGT SVARER PÅ OM EN INDSATS VIRKER:
VED AT: Finde alle effektstudier der svarer på spørgsmålet Kvalitetsvurdere de inkluderede studier Lave en syntese (metaanalyse) Konkludere efter videnskabelige standarder Campbell forskningsoversigt svarer på små brikker i det samlede puslespil - en del af lagkagen og ikke hele kagen INTERNATIONALT FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSER, KRYSTYNA KOWALSKI MAY 2010

8 INDSAMLING OG BEHANDLING AF DATA
Definere et spørgsmål der ønskes besvaret Litteratursøgning: Databaser – hand-searching – grå litteratur Vurdering af litteratur: Screening – dobbelt – 2 gange Kodning af data og Udtræk af data Metaanalyse: Statistisk sammenstilling af data fra mange studier Konklusion og vurdering af effekt Alt er genneskueligt – dokumenteret – og kan reproduceres TITEL

9 HVAD GØR SFI CAMPBELL Udarbejder Campbell forskningsoversigter med relevans for den nordiske kontekst (gerne med nordiske og internationale samarbejdspartnere) Formidler resultater af Campbell forskningsoversigter INTERNATIONALT FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSER, KRYSTYNA KOWALSKI MAY 2010

10 SYSTEMATISK FORSKNINGSOVERSIGT OM MENTORORDNINGER
Mentoring Interventions to Affect Juvenile Delinquency and Associated Problems. Godkendt 2008 af Campbell Crime and Justice Group Støttet af SFI Campbell Patrick Tolan, David Henry, Michael Schoeny, Arin Bass, Institute for Juvenile Research, Department of Psychiatry University of Illinois at Chicago INTERNATIONALT FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSER, KRYSTYNA KOWALSKI MAY 2010

11 MENTOR – OPRINDELSE Begrebet mentor er fra den græske mytologi
Mentor var den mand, som Odysses udpegede og overlod at vejlede sin søn Telemachos, mens han selv drog ud for at vinde den Trojanske krig. Udtrykket er siden brugt som betegnelsen for en pålidelig og ofte ældre vejleder. Mentee / mente: Den vejledte TITEL

12 HVAD ER EN MENTORORDNING(MO) 1
Mentorordning kan ses som En ordning hvor en erfaren ofte ældre person har en aktiv vejledende rolle til gavn for en typisk yngre person En ”professionel” ven En til en samvær over en længere periode – et personligt forhold INTERNATIONALT FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSER, KRYSTYNA KOWALSKI MAY 2010

13 HVAD ER EN MENTORORDNING(MO) 2
Mentoren er en person uden for personens alm. netværk, familie, skole. Ikke et klient forhold. Mentoren kan være alm. frivillig eller professionel mentor med relevant faglig baggrund. Mange forskellige udformninger af MO TITEL

14 HVORFOR EN CAMPBELL FORSKNINGS-OVERSIGT OM MO OG UNGE KRIMINELLE 1
Mentorordninger er en meget benyttet indsats for at : Forebygge – fastholde på rette spor – ændre spor For unge som er i risiko for at fx: Kriminel adfærd Dårlige skoleforløb Udvise aggressivitet, voldelighed eller anden asocial adfærd TITEL

15 HVORFOR EN CAMPBELL FORSKNINGS-OVERSIGT OM MO OG UNGE KRIMINELLE 2
Meget anvendt i USA (4500 org.) og England også i DK Positive erfaringer med brug af MO Give evidensbaseret baggrund for at vurdere mentorordningers effekt TITEL

16 MENTORORDNING - DEFINITION I FORSKNINGSOVERSIGTEN
Interaktion mellem to individer for en længere periode Forskelle på viden og erfaring. Mentoren besidder mest. Menteen / modtageren evner at modtage og lære af/drage fordel at mentorens erfaring og viden Fravær af rolle-ulighed. Fx: forældre – barn. Lærer – elev anden professionel – klient rolle TITEL

17 Inklusionskriterier / PICOS
Population Intervention Comparison Outcomes Study-design TITEL

18 PICOS - POPULATION Populationen – Befolkningsgruppen
Kriminelle unge under 18 Unge der er i risiko for at blive kriminelle TITEL

19 PICOS - INTERVENTION Intervention – indsatsen
Mentorordninger (intet specifikt formuleret indhold) eller som en del af indsatsen (ingen adfærdsændrende terapeutisk indsats CBT) TITEL

20 PICOS – COMPARISON Kontrolgruppe sammenligning: Ingen indsats
Sædvanlig indsats Venteliste TITEL

21 PICOS - OUTCOMES Eksplicitte kriterier (OUTCOMES)
Mindst en af følgende kriterier til stede: Kriminel adfærd fx arrestation – domfældelse Aggression Narkotikabrug Uddannelse INTERNATIONALT FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSER, KRYSTYNA KOWALSKI MAY 2010

22 PICOS - STUDY-DESIGN Studiedesign
RCT - randomiserede kontrollerede forsøg lodtrækningsforsøg (tilfældig selektion) Quasi – experimentelle studier. Fx observationelle studier. Her indgår minimum to grupper der sammenlignes – men selektionen er ikke foregået ved lodtrækning - TITEL

23 MENTORORDNINGER UNGE KRIMINELLE STUDIER
112 studier opfyldte inklusionskriterierne (PICO) 39 indgik i Meta-analysen - 22 RCT quasi-experimentelle Studier fra Studier fra USA eller engelsk talende lande INTERNATIONALT FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSER, KRYSTYNA KOWALSKI MAY 2010

24 RESULTATER 1 Mentorordningers indflydelse på kriminalitet arrestation og domfældelse (delinquency) 21 studier der viser en målbar (mindre) effekt INTERNATIONALT FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSER, KRYSTYNA KOWALSKI MAY 2010

25 RESULTATER 2 Mentorordningers indflydelse på aggression
6 studier viser en let moderat effekt på agression og voldelig adfærd TITEL

26 RESULTATER 3 Mentorordningers indflydelse på narkotikamisbrug
6 studier viser en lille effekt på narkotikamisbrug INTERNATIONALT FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSER, KRYSTYNA KOWALSKI MAY 2010

27 RESULTATER 4 Mentorordningers indflydelse på uddannelse
19 studier viser en moderat effekt INTERNATIONALT FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSER, KRYSTYNA KOWALSKI MAY 2010

28 RESULTATER OPSUMMERING
Positive resultater – en målbar effekt Ungdomskriminaliteten Aggression Narkotikabrug Uddannelse De statistiske analyser er udført separat for hvert kriterium Præcise effektstørrelser er rapporteret i forskningsoversigten INTERNATIONALT FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSER, KRYSTYNA KOWALSKI MAY 2010

29 FORSKERNES KONKLUSIONER (I)
Analysen af 39 inkluderede studier viser en positiv reducerende effekt på kriminalitet, overfald, stofmisbrug og skoleaktivitet Effekten var noget større når: følelsesmæssig støtte var i fokus mentor med professionel baggrund var motiveret af et karrieremæssigt fagligt udviklingsmotiv INTERNATIONALT FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSER, KRYSTYNA KOWALSKI MAY 2010

30 FORSKERNES KONKLUSIONER (II)
Forskningsoversigten har begrænsninger: Resultaterne er mest valide for USA – Kun studier fra USA eller engelsk talende lande Brug for studier med bedre design, der kan vise hvordan men- tor-ordninger reelt udføres. Det virker – men hvorfor virker det – hvilke mekanismer? Gerne danske studier Opdatere forskningsoversigten hvert 3. år INTERNATIONALT FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSER, KRYSTYNA KOWALSKI MAY 2010

31 ER DE INTERNATIONALE RESULTATER RELEVANTE I EN DANSK KONTEKST? 1
Mentorordninger bruges bredt i dansk kontekst for forskellige grupper af unge fx: Kriminalforsorgens mentorordning for unge Ingen erfaringsmæssig forskel på mentorer (frivillige/prof) årrige i DK over strafferetslige afgørelser Ungdommens Røde Kors: Indvandrerområder fx Vollsmose, asylcentre. Lektiehjælp INTERNATIONALT FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSER, KRYSTYNA KOWALSKI MAY 2010

32 ER DE INTERNATIONALE RESULTATER RELEVANTE I EN DANSK KONTEKST? 2
Ungdommens Uddannelsesvejledning mentorordning for unge der er i risiko for ikke at begynde/fuldføre en ungdomsuddannelse. Lovbestemt indsats 9-10 klasse forankret i kommunen. Den korte snor Københavns Kommunes projekt rettet mod kriminalitetstruede unge. Socialministeriets initiativer til styrket indsats for udsatte børn og unge. Bl.a Anbragte børns uddannelse herunder mentorordninger TITEL

33 TAK TITEL

34 OPLÆG TIL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL
Hvad er dine tanker om de internationale resultater ift. den danske kontekst? Fx.: Forskellen på den danske erfaringer med frivillige mentorer kontra de professionelle mentorer Er de præsenterede emner interessante for jeres studerende? Hvilken undervisningssammenhæng kan emnerne indgå i? Hvordan kan vores resultater blive brugt hos jer? Hvad kan vi gøre? Hvad kan I gøre? Hvordan kommer vi i dialog Andet?? INTERNATIONALT FORSKNING OM SLÆGTSANBRINGELSER, KRYSTYNA KOWALSKI MAY 2010


Download ppt "WORKSHOP B3 UNGE AFVIGERE"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google