Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fakta  Ca. 60.000 børn vokser op med en forældre, der har været indlagt på sygehus med en alkoholrelateret lidelse.  En undersøgelse af alkoholbehandlingsklientellet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fakta  Ca. 60.000 børn vokser op med en forældre, der har været indlagt på sygehus med en alkoholrelateret lidelse.  En undersøgelse af alkoholbehandlingsklientellet."— Præsentationens transcript:

1 Fakta  Ca. 60.000 børn vokser op med en forældre, der har været indlagt på sygehus med en alkoholrelateret lidelse.  En undersøgelse af alkoholbehandlingsklientellet på Fyn viser, at 40 % af klienterne her selv er vokset op i familier med misbrug.

2 Fakta  Børn i familier med alkoholproblemer lever med belastninger i deres dagligdag med risiko for blandt andet at udvikle alvorlige psykosociale problemer og misbrug, og de får ofte ikke den hjælp, de har brug for.  Erfaringen viser, at de børn, som modtager hjælp, ofte får den på et meget sent tidspunkt.

3 Fakta  Børnenes skader kræver derfor en mere omfattende indsats, som ressourcemæssigt er en stor belastning for kommunerne, både økonomisk og i forhold til personalets vanskeligheder med at håndtere problematikken.  Alkoholproblemer i familier er en væsentlig faktor i en meget stor del af børneanbringelsessagerne, og udgifterne hertil vejer tungt i kommunernes budgetter.

4 Projekt Børne-familiesagkyndige  Landsdækkende projekt initieret af sundhedsstyrelsen som også er samarb.partner og overordnet evaluator.  Projektet bygger på erfaringer fra modelprojekt i Fyns amt.  Alle landets amter deltager, minus Århus  Projektperioden er 4 år.

5 Projektets målsætning  At sikre en systematisk støtte til børn i familier med alkoholproblemer.  Sikre at børnenes og den samlede families behov for støtte vurderes mhp. løsning af problemerne og minimere negative følgevirkninger af forældrenes misbrug.  Sikre at evt. påkrævet støtte etableres i samarbejde med relevante instanser i amt og kommune.

6  Projektet er finansieret af satspuljemidler der skal aflønne såkaldte BØRNE- FAMILIESAGKYNDIGE i de deltagende amter.  Der er afsat i alt 40 mill. Kr. hertil

7 Projekt Børn i Familier med alkoholproblemer i Kbh.amt SST Amt Pro.leder BFS KOO Kommuner SF, Daginst. Skoler. PPR Alkoholbehandling

8 Projekt Børn i Familier med alkoholproblemer i Kbh.amt BFS Kommune Nøglepersoner Soc.forvaltn.PPR SkolerDaginst. Projektgr. Alkohol Arb.gr Alkoholbeh. Fam.behandl.

9 Opgaver for de BFS på alkoholområdet  Udarbejdelse og indførelse af minimumstandarder for udredning før behandling med inddragelse af familieperspektivet.  Handlevejledning mhp at sikre at basisbehandling udvides med familie/forældre/børnevinklen som led i den alm. behandling.  Konsulentfunktion for alkoholbehandlere.  Specialiseret behandlingstilbud til særligt belastede familier.

10 Opgaver i den kommunale sektor BFS Nøglepersoner Uddannelsesforløb + Sparring Soc.forvaltn.PPR SkolerDaginst. Projektgr. Handlevejledninger + Undervisn.

11 Opgaver for de BFS i kommunerne  Projektgruppe i alle kommuner.  Uddannelsesforløb for Nøglepersoner.  Kvalificering af frontpersonale.  Handlevejledninger til brug i daginst. skoler, PPR, soc.forvaltn. mm.  Konsulentfunktion.

12 Kvalificeringen tager sigte på at give behandlerne, nøglepersonerne og frontpersonalet viden om:  Signalerne hos børn fra alkoholfamilier  Konsekvenserne for børn i alkoholfamilier  Viden om hvordan støtten kan ydes til familien  Handlevejledninger om hvordan problemstillinger håndteres


Download ppt "Fakta  Ca. 60.000 børn vokser op med en forældre, der har været indlagt på sygehus med en alkoholrelateret lidelse.  En undersøgelse af alkoholbehandlingsklientellet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google