Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erhvervsfondsudvalget

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erhvervsfondsudvalget"— Præsentationens transcript:

1 Erhvervsfondsudvalget
Oplæg v/Formand for Erhvervsfondsudvalget Finn L. Meyer Dansk Forening for Selskabsret d. 16. april 2013

2 Generelt om Erhvervsfondsudvalget
Nedsat af Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn forår 2012 give erhvervsfondslovgivningen et serviceeftersyn. Kommissoriet: Udvalgets skulle belyse og vurdere om nuværende lovgivning (fra 1985) giver tilstrækkelige fremtidssikrede rammer for, at fondsmodellen er attraktiv og fortsat kan bidrage til vækst og erhvervsudvikling, hvilke konsekvenser moderniseringen af selskabslovgivningen (fra 2009) bør have for de erhvervsdrivende fonde, behovet for styrkelse af reglerne vedrørende gennemsigtighed, uafhængighed, ledelse og samfundsansvar og behovet for at styrke det offentlige tilsyn med erhvervsdrivende fonde. (basis nogle få uheldige sager)

3 Udvalgets opgaver Udarbejde udkast til:
ændring af lov om erhvervsdrivende fonde, og Evt. udkast til Anbefalinger til god fondsledelse - såfremt udvalget fandt at nogle forhold egnede sig bedre til at blive reguleret via anbefalinger (soft law) Deadline : inden udgangen af 2012 Rapport om fremtidens regulering for erhvervsdrivende fonde (586 s) - afleveret til Erhvervs- og Vækstminister Annette Wilhelmsen 18. december Indhold: udkast til Lovforslag, udkast til Anbefalinger og forslag om nedsættelse af Komite for god fondsledelse. udvalgets vurdering, at forslaget vil medføre: - opdateret og moderniseret lovgivning - med til at imødegå betænkelighed vedr. erhvervsdrivende fonde.

4 SKAT SKAT - udenfor kommissoriet
Manglende mulighed for skattemæssig succession ved personers indskud af kapitalandele i bestående virksomhed Erhvervsdrivende fonde, der ejer betydningsfulde danske virksomheder, er stiftet inden skattereglerne blev ændret og på et tidspunkt, hvor det stadig var muligt at overdrage en erhvervsvirksomhed til en fond med skattemæssig succession. Vækstplan DK (marts 2013) Fra 2015 kan overdragelse af virksomheder ske med skattemæssig succession (forslag).

5 Udvalgets sammensætning (15 medl)
Formand: Statsautoriseret revisor Finn L. Meyer Bestyrelsesmedlem Annette Sadolin Advokat Christian Th. Kjølbye Direktør Dorrit Vanglo Administrerende direktør Mads Lebech Advokat Marianne Philip Direktør Niels Jacobsen Professor Steen Thomsen Direktør Betina Hagerup, ERST Kontorchef Rikke Ørum Petersen, JM Kontorchef Sidsel Nordengaard, EVM Administrationschef Knud T. Martens, LO Executive Vice Predsident Lars-Erik Brenøe, DRF Erhvervsjuridisk chef Sven Petersen, DE Direktør Tine Roed, DI 8 Sagkyndige medlemmer 4 Indstillet af offentlige myndigheder 3 Indstillet af organisationer

6 ERSTs forudgående fondsundersøgelse
48 % af fondene har datterselskab(er). 81 % har som udg.pkt vedtægtskrav om erhvervsaktivitet, men i ca. 24 % af disse tilfælde er der undtagelser. 69 % har et erhvervsmæssigt formål i sine vedtægter. For 45 % af fondene er dette det primære formål. Bestyrelsesmedlemmernes gns. alder er betydeligt højere i de erhvervsdrivende fonde end i kapitalselskaberne (58 vs 51½). 43 % har ikke vedtægtsbestemmelse om best. valgperiode. 96 % har ikke bestemmelse om max genudpegninger. 31 % har en direktør. 47 % anvender ekstern administrator. En forretningsorden anvendes af 51 % af fondsbestyrelserne. 56% har ikke kvalifikationskrav til best. i vedtægt. 36 % supplerer i praksis vedtægtens bestemmelser (el. manglende best.) herom. 59 % foretager aldrig bestyrelsesevalueringer. Yderligere 19% foretager en evaluering hvert 4. år eller sjældnere. 62 % har ingen hjemmeside. 55% af rgsk.klasse B fonde oplyser ikke best.vederlag i årsrapport Store forskelle mht. tidsforbrug, vederlag og uddelinger.

7 Temaer Lovens anvendelsesområde Stiftelse og kapital
Ledelse, herunder ledelsens uafhængighed og vederlag Revisors funktion Fondsmyndighed Kapitalafgang, herunder uddelinger Fusion, spaltning og sammenlægning Opløsning

8 Tema: Lovens anvendelsesområde
Definition på en ”erhvervsdrivende fond” indskrives i loven - ikke grund til at ændre definition* Krav til en erhvervsdrivende fonds minimumserhvervsdrift fastholdes (min. 250 tkr i erhvervsmæssig bruttoindtægt) Eneret (Ikke pligt) til anvendelse af ”erhvervsdrivende fond”/"ERF”* oplysning om navn, hjemsted og CVR nummer på fondens evt. hjemmeside* Ved anvendelse af binavne - ikke krav om at hovednavn angives*

9 Tema: Stiftelse og kapital
Minimumskrav til grundkapitalens størrelse (min. 300 t. DKK fastholdes) Fortsat ikke krav om stiftelsesdokument Fonde kan stiftes med regnskabsmæssig virkning - tilbage i tid (kodificering) og - frem i tid * Bestemmelse om efterfølgende erhvervelser mod vederlag(vederlag > 10% af grundkap.) fra stifter og væsentlig gavegiver (ikke kun 2 år) * Fondsmyndighed skal godkende Mulighed for at forhøje grundkapitalen ved overførsel af overskud eller frie reserver opstået eller frigjort i regnskabsåret* Vurderingsberetning ved stiftelse af fond ved indskud af andre værdier end kontanter. Undlades ved visse indskud. * Fondsmyndighed kan henstille at nedsætte grundkapitalen hvis den er i klart misforhold til fondens formål og aktiviteter ("overtrædelse af vedtægt vedr. uddeling")

10 Tema: Ledelse, herunder ledelsens uafhængighed og vederlag
Selvstændig bestyrelse - 1/3 af medlemmer (ekskl. evt. medarbejderrep.) uafhængige af stifter (bemærkninger) Forbud mod, at - bestyrelsen i stifterselskab udgør flertal af bestyrelsen - direktør i fond kan være formand/næstformand (U: Samtykke) - datterselskab udpeger medlemmer til fondens bestyrelse - direktør i datterselskab kan være formand/næstformand Krav om forretningsorden for bestyrelsen* Vederlag angives i årsrapport pr. ledelseskategori (bestyrelse hhv. direktion + nærtstående). I Anbefaling: oplysning pr individ Transaktioner med nærtstående parter oplyses I årsrapport oplyses - andre vederlag til bestyrelsen ( bla. rådgivning mv.) - administrators navn og honorar (særskilt ) Påbud fra fondsmyndigheden til bestyrelsen om at - afskedige direktøren. (åbenbart ikke lever op til krav der stilles til daglig ledelse)

11 Tema: Revisors funktion
Revisor udpeges af bestyrelsen for et år ad gangen - evt. udpegningsret til andre max 7 år fra stiftelse Årligt årsregnskabsmøde, hvor revisor har pligt til at deltage - dog ikke hvis enig bestyrelse. Og revisor enig heri Revisor får mulighed for at indkalde til bestyrelsesmøde Fondsmyndighed kan udnævne medrevisor* Skyldes revisors fratræden eller afsættelse uoverensstemmelse mellem bestyrelse og revisor skal bestyrelsen og revisor redegøre (fyldestgørende) for årsagen til hvervets ophør Revisor pålægges pligt til at underrette fondsmyndigheden ved overtrædelser af - fondslovgivningen eller - fondens vedtægt der ikke er uvæsentlige eller straks berigtiges (tidl. Væsentlige overtrædelser) Tilsvarende hvis formodning om at ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar

12 Tema: Fondsmyndigheden
Drøftet nuværende opdeling af fondsmyndighedskompetencen - opfordret de to ressortministerier til at afklare, hvorvidt opdeling fortsat er hensigtsmæssig Kriterium for afsættelse af bestyrelsesmedlemmer ændres fra ”klart uegnet” til ”uegnet” Fortsat krav om Civilstyrelsens samtykke ved ændring af formål, uddelingsformål samt opløsning Mulighed for påbud om at - overholde vedtægten - forholde sig til Anbefalingerne for god fondsledelse Granskning (tidligere Erhvervsstyrelsen nu Fondsmyndigheden) Medrevisor (udpegning) Mulighed for administrativ prøvelse af fondsmyndighedens afgørelser. Kan (max 4 uger) indbringes for - Erhvervsankenævnet – Domstolene

13 Tema: Fondsmyndigheden (fortsat)
Kompetencen som fondsmyndighed for erhvervsdrivende fonde deles mellem Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen Erhvervsstyrelsen er som udg.punkt fondsmyndighed for de erhvervsdrivende fonde Civilstyrelsen fondsmyndighed for fonde, hvor det primære formål er familiemæssigt, eller hvor der er flere ligestillede formål, der ikke hører under samme minister Erhvervsstyrelsen er fondsmyndighed for ca af godt 1300 erhvervsdrivende fonde, Civilstyrelsen er fondsmyndighed for de resterende ca. 200 erhvervsdrivende fonde

14 Tema: Uddelinger Ikke minimumskrav til erhvervsdrivende fondes uddelinger I ledelsesberetning/hjemmeside: - redegørelse for uddelingspolitik og - opdeling af uddelinger i hovedkategorier (- hvis indarbejdet legatarfortegnelse i årsrapport) Legatarfortegnelse indsendes til fondsmyndighed med årsrapport - undtaget fra aktindsigt hvis selvstændigt dokument Mulighed for (visse sikkerhedsgarantier: Balance/mellembalance) - at uddele optjent overskud og frie reserver, opstået eller frigjort i regnskabsåret * - at uddele ved udlodning af andre værdier end kontanter (vurderingsberetn) * - at yde lån eller stille sikkerhed til "nærtstående" hvis led i sædvanlig forretningsmæssig disposition *

15 Tema: Nedsættelse af grundkapital, opløsning samt fusion af fonde
Gældende regler om - nedsættelse af grundkapital - opløsning overføres til LEF Forenklet procedure for fusion af fonde - forudsætter fortsat "beslægtede formål"/"Formål væsentligt bedre varetaget" Eksisterende mulighed for at sammenlægge - en erhvervsdrivende og - en ikke-erhvervsdrivende fond indskrives i LEF. (universalsuccession? Kræver lovændring (hjemmel) i LFF) Forudsætter at Civil- og Erhvervsstyrelsen godkender Spaltning - Fortsat ikke muligt

16 Anbefalinger for god fondsledelse
Komité for god Fondsledelse Udkast til anbefalinger (16 for fonde) - færre end for børsnoterede selskaber(79 - nu 50) ”Comply or explain" (følg eller forklar) -princippet Fondsmyndigheden har mulighed for påbud – hvis - fonden ikke forholder sig til anbefalingerne eller - forklaringen er åbenbart grundløs eller uden mening

17 Anbefalinger for god fondsledelse
3 hovedafsnit anbefalinger : Bestyrelsens opgaver og ansvar - 13 anbefalinger underopdelt i 1. Overordnede opgaver og ansvar -1 anbefaling 2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen - 2 anbefalinger 3. Bestyrelsens sammensætning og organisering - 5 anbefalinger 4. Uafhængighed – 1 anbefaling 5. Udpegningsperiode – 2 anbefalinger 6. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen - 2 anbefalinger Ledelsens vederlag - 2 anbefalinger Åbenhed og kommunikation - 1 anbefaling

18 Udvalgets forslag til anbefalinger for god fondsledelse
1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnede opgaver og ansvar at bestyrelsen årligt forholder sig til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik, 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen at formanden for bestyrelsen organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre effektiviteten i bestyrelsens arbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet. at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden udføre særlige opgaver for fonden, skal der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, inklusive forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion. Forsvarlig arbejdsdeling skal sikres. (nb ingen offentliggørelse)

19 Udvalgets forslag til anbefalinger for god fondsledelse
1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering at bestyrelsen - fastlægger, hvilke kompetencer den skal råde over, og - sikrer formel, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen (med respekt af bestemmelser i fondens vedtægt) , - sikrer nødvendige kompetencer i bestyrelsen og - sikrer, at der ved sammensætningen tages hensyn til behov for fornyelse sammenholdt med behov for kontinuitet og til behov for mangfoldighed (køn, alder, erhvervserfaring mv.),

20 Udvalgets forslag til anbefalinger for god fondsledelse
1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering at bestyrelsesmedlemmer vælges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer at der årligt i ledelsesberetningen og på fondens eventuelle hjemmeside redegøres for sammensætningen af bestyrelsen og gives oplysninger om medlemmernes - navn, stilling, alder - dato for indtræden, genvalg og udløb af valgperiode - særlige kompetencer - ledelseshverv - hvilke der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder - uafhængighed, At flertallet af bestyrelsesmedlemmer i en fond ikke samtidig er ledelsesmedlemmer i fondens dattervirksomhed (-er), medmindre der er tale om 100% ejet egentligt holdingselskab

21 Udvalgets forslag til anbefalinger for god fondsledelse
1.4 Uafhængighed At ca. 1/3 af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. Anses ikke for uafhængigt, hvis den pågældende: er eller inden for de seneste 3 år har været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens ledelse, inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personligt eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

22 Udvalgets forslag til anbefalinger for god fondsledelse
er eller inden for de seneste 3 år har været ansat eller partner hos ekstern revisor, har været medlem af fondens ledelse i mere end 12 år, er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særlig nær, er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særlig nær, eller er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste 5 år har modtaget væsentlige donationer fra fonden

23 Udvalgets forslag til anbefalinger for god fondsledelse
1.5. Udpegningsperiode at bestyrelsens medlemmer udpeges for mindst 2 år og højst 4 år, med mulighed for genvalg, at der fastsættes aldersgrænse for bestyrelsens medlemmer (offentliggøres), 1.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen at bestyrelsen og direktionen evalueres mindst en gang årligt,

24 Udvalgets forslag til anbefalinger for god fondsledelse
2. Ledelsens vederlag at ledelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde aflønnes med fast vederlag, og at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra fonden og fra andre virksomheder i koncernen, 3. Åbenhed og kommunikation at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, der skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

25 Next step Erhvervsfondsudvalget har fuldført sin opgave og er nedlagt med aflevering af rapport til ministeren. Ministeren vil læse rapporten, - drøfte i regeringen evt. lovforslag i folketingsåret 2013/14. Spørgsmål?


Download ppt "Erhvervsfondsudvalget"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google