Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Debatmøde Drøftelse af debatoplæg fra Styringsudvalget.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Debatmøde Drøftelse af debatoplæg fra Styringsudvalget."— Præsentationens transcript:

1 Debatmøde Drøftelse af debatoplæg fra Styringsudvalget

2 Program •Sang •Oplæg ved udvalgets formand Hans Gammeltoft- Hansen •Debat •En halv times pause (ca. kl. 20) •Debatten forsætter

3 Baggrunden for styringsudvalget •Udvalget blev nedsat af regeringen i september 2012 • Udvalget har 20 medlemmer •Udvalget skal • komme med forslag til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur med klar ansvarsfordeling for: – regulering af folkekirkens indre anliggender og – regulering af folkekirkens fælles økonomi •Udvalget har i foråret 2013 fremlagt debatoplæg med: • 3 hovedmodeller for hvert af de to områder foruden bevarelse af den nuværende ordning • Fordele og ulemper ved alle modellerne • Ingen konkret stillingtagen fra udvalgets medlemmer i debatoplægget

4 Rammerne for udvalgets arbejde •Folkekirkens fundament som evangelisk-luthersk kirke •6 pejlemærker, som modellerne skal ses i lyset af: • Nært forhold mellem staten og kirken • Folkekirkens tilstedeværelse overalt • Præstens uafhængighed • Rummelighed og frihed • 2200 menigheder – én folkekirke • Demokratisk legitimitet

5 Modeller – samlet oversigt * Eventuelt med orientering til Finansudvalget eller mere deltaljerede regler i økonomiloven (model 1 a) ModelIndre anliggenderØkonomi Nuværende ordning 1Lovregulering med udgangs- punkt i nuværende ordning Lovregulering med udgangs- punkt i nuværende ordning * 2Kirkeråd med begrænset kompetence FK-organ med kompetence inden for ministerens retningslinjer * Enighedsmodel – delt kompe- tence mellem FK-organ og minister * 3Kirkeråd med udvidet kompetence FK-organ med udvidet kompetence

6 Indre anliggender – nuværende ordning •Hvad forstås ved indre anliggender? • Gudstjenesteordning, ritualer, dåb og konfirmation, bibeloversættelse og salmebog • Tilsynet med de specifikt gejstlige dele af præstens embedsførelse i form af forkyndelse og forvaltning af sakramenterne •Hvem har kompetencerne? • Ministeren har enekompetence til den retlige regulering • Dronningen autoriserer

7 Model-oversigt – indre anliggender Nuværende ordning 1.Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning 2.Kirkeråd med begrænset kompetence 3.Kirkeråd med udvidet kompetence

8 Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i den nuværende ordning •Skal skabe større klarhed i beslutningsprocessen – regler om • pligt for ministeren til at forhandle med biskopperne, men ikke pligt til at følge biskoppernes indstilling • biskopperne kan opfordre ministeren til initiativer • både ministeren og biskopperne får mulighed for at nedsætte sagkyndige udvalg • høringspligt i folkekirken •Ministeren beslutter om nye regler skal indstilles til kgl. resolution eller kgl. anordning

9 Model 2: Kirkeråd med begrænset kompetence •Skal skabe klarhed i beslutningsprocessen og øge såvel den læge som den gejstlige indflydelse ved: • et kirkeråd deltager i beslutningsprocessen og afgiver indstilling til ministeren omkring regulering af de indre anliggender, som i dag reguleres ved kgl. resolution eller kgl. anordning • Kirkerådet består af læge og gejstlige medlemmer • Rådet skal høre biskopperne i læremæssige spørgsmål •Ministeren skal forelægge spørgsmål angående indre anliggender for rådet •Ministeren har ikke pligt til at følge rådets indstilling •Ministerens rolle i forhold til Folketing og regering ændres ikke

10 Sammensætning af råd/bestyrelse •1 lægt medlem fra hvert stift -valgt af menighedsråd •1-2 læge medlemmer - valgt af og blandt provstiudvalgene •1-2 læge medlemmer - valgt af og blandt stiftsråd •3 præster - valgt af præsterne •2 provster - valgt af provsterne •2 biskopper – valgt af biskopperne •3 læge – udpeget af frie organisationer •1 medlem udpeget af personaleorganisationerne (De 4 sidste kun observatører i forhold til økonomi) •2 sagkyndige udpeget af ministeren (kun ved økonomi)

11 Model 3: Kirkeråd med udvidet kompetence •Rådets opgaver udvides til også at omfatte kerneanliggender, der i dag reguleres ved lov, f.eks. reglerne om den gejstlige retspleje, præsteuddannelser og § 2-tilladelser til at søge præstestillinger •Kompetenceområdet svarer herudover til kirkeråd med begrænset kompetence •Rådet kan indstille til ministeren, at ny lovgivning udarbejdes. •Ministeren har ikke pligt til at følge rådets indstillinger •Ministerens rolle i forhold til Folketing og regering ændres ikke

12 Fælles økonomi og fælles anliggender – nuværende ordning •Fælles økonomi: • Indtægter i form af bl.a. landskirkeskatten og tilskud fra staten indbetales til fællesfonden • Ministeren har kompetence til at fastsætte fællesfondens budget og udskrive landskirkeskatten • Statens tilskud fastsættes på den årlige finanslov •Fælles anliggender: • Fælles aktiviteter på landsplan • Finansieres af fællesfonden

13 Omlægning af statens tilskud til folkekirken? •Skal statens tilskud fortsat anvendes primært til præsteløn? •Skal der ske en omlægning, så tilskuddet ydes som et generelt tilskud til fællesfonden (evt. med forskellige forudsætninger for anvendelsen)? •Modellerne kan anvendes i begge situationer

14 Model-oversigt - Fælles økonomi Nuværende ordning 1.Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Evt. suppleret med orientering til Finansudvalget eller mere detaljerede regler i økonomilov (model 1 a) 2 a.Folkekirkeligt organ med kompetence inden for ministerens retningslinjer 2 b.Enighedsmodel – delt kompetence mellem folkekirkeligt organ og minister 2 a og 2 b Evt. suppleret med orientering til Finansudvalget eller mere detaljerede regler i økonomilov (model 1 a) 3.Folkekirkeligt organ med udvidet kompetence

15 Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i den nuværende ordning •Skal skabe klarhed om den gældende ordning ved: • Lovfæstelse af budgetfølgegruppen og det/de årlige budgetsamråd •Ingen ændringer i forhold til nuværende opgaver eller kompetencer •Budgetfølgegruppe og budgetsamråd kan af hensyn til demokratisk legitimitet afløses af et demokratisk baseret organ bestående af primært valgte, men også udpegede medlemmer •Ministerens rolle i forhold til Folketing og regering ændres som udgangspunkt ikke

16 Model 1 a: Lovregulering med udgangspunkt i den nuværende ordning •Svarer til model 1 med følgende udvidelse: • Ministeren skal forelægge fællesfondens budget og landskirkeskattens størrelse for Folketingets Finansudvalg ved et orienterende aktstykke eller • Folketinget fastsætter i lov om folkekirkens økonomi mere detaljerede regler om fællesfondens udgiftsområder og omfanget heraf

17 Model 2: Modeller med varierende beslutningskompetence: •2 a: Et folkekirkeligt organ med besluttende kompetence • Skal skabe større klarhed om beslutningsgrundlaget, øge legitimiteten bag udskrivning og anvendelse af landskirkeskatten samt øge den folkekirkelige indflydelse på den fælles økonomi ved: – et nyt folkekirkeligt organ (en folkekirkelig bestyrelse) med 21-23 medlemmer og med et flertal af valgte læge medlemmer – Organet fastlægger budget og regnskab for fællesfonden efter de af ministeren fastsatte retningslinjer • Ministerens rolle i forhold til Folketinget og regeringen ændres ikke •Kan kombineres med model 1 a

18 Model 2: Modeller med varierende beslutningskompetence •2 b: Enighedsmodel • Skal sikre en ligelig folkekirkelig og ministeriel indflydelse på fællesfondens budget og landskirkeskattens størrelse samt på anvendelsen af statens tilskud til folkekirken ved: – Ministeren deler sin nuværende kompetence med et folkekirkeligt organ (en folkekirkelig bestyrelse). • Ministerens rolle i forhold til Folketing og regering ændres ikke. •Kan kombineres med model 1 a

19 Model 3: Folkekirkens økonomibestyrelse (Et folkekirkeligt organ med mest mulig indflydelse) •Øger folkekirkelig indflydelse på fællesfondens budget, herunder fælles folkekirkelige anliggender på landsplan, og landskirkeskat ved: • Folkekirkens økonomibestyrelse får beslutningskompetence • Bestyrelsen fastlægger fællesfondens budget og landskirkeskatten • Bestyrelsen udarbejder udkast til budget for statens tilskud til folkekirken. Udkastet til budget for anvendelsen af statens tilskud forelægges for ministeren for ligestilling og kirke • Ministeren har ansvaret og kompetencen i forhold til finanslovsbidraget •Ministerens parlamentariske ansvar ændres ikke

20 Modeller – samlet oversigt * Eventuelt med orientering til Finansudvalget eller mere deltaljerede regler i økonomiloven (model 1 a) ModelIndre anliggenderØkonomi Nuværende ordning 1Lovregulering med udgangs- punkt i nuværende ordning Lovregulering med udgangs- punkt i nuværende ordning * 2Kirkeråd med begrænset kompetence FK-organ med kompetence inden for ministerens retningslinjer * Enighedsmodel – delt kompe- tence mellem FK-organ og minister * 3Kirkeråd med udvidet kompetence FK-organ med udvidet kompetence

21 Kombinationsmuligheder •Det er muligt at kombinere modellerne for indre anliggender/fælles økonomi på mange måder, f.eks.: • Ingen ændringer på det ene område – et nyt organ på det andet • Lovfæstelse af nuværende ordning på det ene område – et nyt organ på det andet • To nye organer – et for hvert af de to områder • Ét nyt organ med ansvar for begge områder • Ét nyt organ – men med forskellige procedurer for de to områder

22 Proces efter offentliggørelse af debatoplæg •Debatoplægget er i høring fra maj til udgangen af oktober 2013 •Udvalget har arrangeret en række debatmøder – et i hvert stift samt et på Bornholm – i juni, august og september •Udvalget genoptager arbejdet i efteråret 2013 •Udvalget skal afgive endelig betænkning inden udgangen af marts 2014 •Høring over den endelige betænkning

23 Tak for opmærksomheden Spørgsmål fra salen


Download ppt "Debatmøde Drøftelse af debatoplæg fra Styringsudvalget."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google