Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner"— Præsentationens transcript:

1 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
Velkommen til kurset 40774 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner

2 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
Mål for undervisningen: Deltageren kan alene eller i et samarbejde med operative samarbejdsparter og interessenter i øvrigt anvende en systematisk metode til tilvejebringelse af gennemarbejdede løsninger til forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet, herunder formulere mål og evaluere på igangsatte indsatser.

3 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
Jeg tilbyder Veloplagt og tilrettelagt undervisning At jeres erfaringer, viden og kompetencer på området bliver sat i spil Åben dialog Nysgerrighed og spørgelyst Processtyring

4 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
Præsentation: Navn Arbejdssted Hvor længe i jobbet Hvad beskæftiger du dig med i relation til kurset Kender du til POA-modellen

5 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
Underviserens forventninger At I er deltagende og aktive Lytter til hinanden og øser generøst ud af jeres viden med os Er med til at skabe den gode stemning Har fokus på opgaverne

6 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
Effektive beslutninger = Kvalitet · Accept · Tid Effektive beslutninger er et produkt følgende 3 faktorer: Beslutningens kvalitet(K), ganget med graden af accept hos dem, der skal gennemføre beslutningen (A), ganget med graden af rettidigheden for den endelige beslutning.

7 Problemorienteret Politiarbejde
Målformulering. S pecifikke mål M ålbare mål A mbitiøse mål R ealistiske mål T idsbestemte mål

8 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
4. Gør fasen Gennemførelsen af handling Forløbskontrol Evaluering 3. Vil fasen Valg af handling(er) Plan for gennem- førelsen Plan for eva- lueringen 2. Kan fasen Kreative ideer til mulige løsninger Realistiske og ønske- lige muligheder Prioritering 1. Ved fasen Opgave- eller problemdefinition Mål eller retning Info- og dataindsamling Medbestemmelse Medindflydelse

9 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
Succeskriterier for dette værktøj: At I behandler problemer og træffer beslutninger med en høj grad af kvalitet og accept inden for acceptable tidsrammer. At faserne gennemføres i den anførte rækkefølge. Der er ok at gå tilbage, hvis der f.eks. fremkommer afgørende nye informationer. At I ikke går videre til næste fase, før den pågældende fase er afsluttet

10 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
Checkliste for modellens faser Det er vigtigt at sikre reel accept i gruppen af, at det, der er besluttet i fasen, kan danne grundlag for arbejdet i den næste fase. Kan der ikke skaffes reel accept af checklistens spørgsmål, skal gruppen tage de nødvendige punkter op til fornyet behandling, inden der tages fat på næste fase. Gruppen kan beslutte, at et eller flere af punkterne i checklisten ikke er afgørende for det videre arbejde – men pas på, at det ikke sker af hensyn til gruppepresset eller gruppens bekvemmelighed.

11 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
Analysèr under faserne: Årsag – Virkning – hvad skaber virkning/effekt? Cost – Benefit – står indsatsen mål med forventet udbytte? Registreringers validitet – har vi det hele med? Interviews og andre kilder – hvad kan vi udlede? Kraftfelt - hvad kan hjælpe-hindre løsninger? Balanceskema – hvilke fordele-ulemper ved valgte løsninger? Feedback på gruppens arbejdsform – hvad var godt og hvad var mindre godt i den givne situation?

12 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
Ved-fasen Opgaven eller problemdefinition Mål eller retning Informationer og data indsamling

13 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
l. “VED - fasen” Formålet med denne fase er: At dem der er involveret i opgaven, skal have en fælles accept af hvad opgaven eller problemet er, og hvad målet er med opgavens løsning. Samt at der er enighed om, at de nødvendige data, informationer og erfaringer er indsamlet. Succeskriterier for denne fase er: En beskrivelse af problemet eller opgaven, der er objektiv og aktuel. Et mål der er en målbart og objektivt beskriver den ønskede tilstand. Er det ikke muligt for jer at udarbejde et helt præcist mål, skal det som minimum være retningsgivende. Indsamling af relevante fakta og data. Samt relevante informationer der godt kan være både subjektive og objektive. Husk hvad der er hvad!

14 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
Kan-fasen Kreative ideer til mulige løsninger Realistiske og ønskelige muligheder Prioritering

15 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
2. “KAN - fasen” Formålet med denne fase er: At der efter en kreativ runde er formuleret nogle realistiske og ønskelige handlinger, der er prioriteret i forhold til beskrivelsen af målet i “VED-fasen”. Succeskriterier for denne fase er: At der gennem en kreativ arbejdsproces er beskrevet en lang række ideer til handlinger, der måske kan anvendes ved løsning af problemet. At de kreative ideer er blevet afgrænset til de handlinger eller aktiviteter, der i situationen anses for at være realistiske og mulige at gennemføre. Og at der blandt disse er udvalgt dem, der også er ønskelige. At de handlinger eller aktiviteter, der både er realistiske og ønskelige er prioriteret.

16 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
Vil-fasen Valg af handling Plan for gennemførelsen Plan for evalueringen

17 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
Indhold af handlingsplan Hvad skal der foretages – handlinger? Hvordan skal det foretages – metode/er? Hvem skal foretage det – hvem har ansvaret? Hvornår skal det foretages og hvornår skal det være afsluttet?

18 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
3. “VIL - fasen” Formålet med denne fase er: At der er skabt accept af de handlinger, der skal gennemføres. Samt en plan for hvordan handlingerne skal gennemføres og evalueres. Succeskriterier for denne fase er: At der er foretaget et valg af en eller flere af de ønskede og prioriterede handlinger fra “KAN - fasen”. En færdig plan for gennemførelsen af de valgte handlinger. En plan for evalueringen af virkningerne - i relation til det operationelle mål fra “Ved-fasen”.

19 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
Gør-fasen Gennemførelsen Forløbskontrol Evaluering

20 Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner
4. “GØR - fasen” Formålet med denne fase er: At nå målet og fastholde erfaringer og læring. Samt at de involverede får en fælles oplevelse af, i hvilken grad de gennemførte handlinger har givet det ønskede resultat jf. VED-fasen. Succeskriterier for denne fase er: Gennemførelse af den fastlagte plan. Gennemførelse af en forløbs- og proceskontrol på en sådan måde, at det var muligt at fastholde læring og erfaringer. Gennemførelse af evalueringen i overensstemmelse med planen samt opfølgning på resultaterne.


Download ppt "Systematisk problemløsning i kriminalitetsbekæmpende funktioner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google