Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur Kapitel 4: Gennemgang af Geert Hofstedes seks kulturelle dimensioner 978-87-616-6290-3, Copyright.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur Kapitel 4: Gennemgang af Geert Hofstedes seks kulturelle dimensioner 978-87-616-6290-3, Copyright."— Præsentationens transcript:

1

2 Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur Kapitel 4: Gennemgang af Geert Hofstedes seks kulturelle dimensioner 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

3 Dimensionernes formål Bruges især indenfor merkantilkulturelle studier og undersøgelser (f.eks. interkulturel forhandling og samarbejde). – Bruges til at skabe et hurtigt overblik over nationalkulturelle forskelle og ligheder (f.eks. mellem virksomhedskultur i to lande). – Bruges ifm. kultursammenligninger. – Bruges ifm. undersøgelser af kulturmøder. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

4 Dimensionernes opbygning Dimensionerne er opbygget som modstillede ord-par, der beskriver forskellige kulturelle tendenser. F.eks.: Høj magtdistance Lav magtdistance I praksis kan det være nødvendigt at ”gradbøje” ord- parrene. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

5 De seks dimensioner Magtdistance (høj / lav) Individualisme/kollektivisme Maskulinitet/femininitet Usikkerhedsundvigelse (høj /lav) Langtidsorientering/korttidsorientering Overbærenhed/selvbeherskelse Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

6 Magtdistance Nogle mennesker er rige, andre er fattige. Nogle er magtfulde, mens andre ikke er det. – I kulturer med en høj magtdistance opleves denne forskel som naturlig og positiv af mange. – I kulturer med en lav magtdistance, forsøger man at begrænse og udligne den. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

7 Kulturer præget af høj magtdistance Børn opdrages til at respektere og adlyde ældre familiemedlemmer. Stram disciplin i skolen, læreren bestemmer! Stærkt hierarki på arbejdspladsen med chefen i toppen og de menige arbejdere i bunden. Lille middelklasse. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

8 Kulturer præget af Lav magtdistance: Forældre behandler deres børn som ligeværdige mennesker fra en tidlig alder. Lærerens rolle er at uddanne selvstændige og selvtænkende mennesker. Flad hierarkisk kultur i virksomheder. Medarbejdere forventes at give feedback på arbejdsopgaver for at få forslag til justeringer og ændringer. Stor middelklasse. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

9 Individualisme/kollektivisme Opleves mennesket først og fremmest som en del af en større gruppe eller som et selvstændigt individ? – I lande præget af en individualistisk kultur, er det vigtigt at tilgodese det individuelle menneskes behov og interesser. – I lande præget af en kollektivistisk kultur, er det gruppen som helhed, der er i fokus. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

10 Individualistiske kulturer Fokus på individets behov og interesser. Det enkelte menneske er selv ansvarlig for sin egen succes – og fiasko. Virksomheder ansætter medarbejdere ud fra deres faglige kvalifikationer. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

11 Kollektivistiske kulturer Gruppen/familien er vigtigere end individet. Man er ofte parat til at sætte egne behov og ønsker til side for at fokusere på, hvad der er bedst for gruppen. Åbne konflikter - f.eks. på en arbejdsplads - undgås helst, fordi de forstyrrer harmonien. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

12 Maskulinitet/femininitet Dimensionen maskulinitet/femininitet viser noget om hvilke grundlæggende værdier, der eksisterer i en kultur mht. f.eks. konkurrencementalitet, familieliv og kønsroller. – Ifølge Hofstede er nogle kulturer især præget af værdier, som vi typisk forbinder med kvinder (feminine kulturer), mens andre er præget af værdier, vi typisk forbinder med mænd (maskuline kulturer). Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

13 Maskuline kulturer En høj grad af kønsforskelle. Der lægges vægt på konkurrence i uddannelsessystemet og i forretningslivet. Man er resultatorienteret. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

14 Feminine kulturer Høj grad af lighed mellem kvinder og mænd. I uddannelsessystemet lægges der ligeså meget vægt på at udvikle elevernes sociale færdigheder som deres faglige kvalifikationer. I virksomheder betragtes samarbejde, forhandling og kompromis som vigtigt for et godt arbejdsmiljø. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

15 Usikkerhedsundvigelse Hvordan forholder mennesker sig til det, der er fremmed og ukendt for dem? – I kulturer, der er præget af en høj grad af usikkerhedsundvigelse, fører mødet med det ukendte til en følelse af utryghed og usikkerhed. – I kulturer præget af en lav grad af usikkerhedsundvigelse, har man lettere ved at forholde sig til det ukendte. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

16 Kulturer med en høj grad af usikkerhedsundvigelse skarp opdeling mellem hvad der er farligt/sikkert, forkert/rigtigt, godt/ondt. I undervisning og på arbejdspladser forventes en skarp struktur med præcise instrukser og retningslinjer. Forbrugere foretrækker velkendte produkter og brands. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

17 Kulturer med en lav grad af usikkerhedsundvigelse Børn opdrages til at være fleksible og selvstændige. I virksomheder er der en høj grad af frihed til at udføre arbejdsopgaver. Forbrugere er åbne overfor nye brands og ny teknologi. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

18 Langtidsorientering/ korttidsorientering Denne dimension blev først tilføjet en del år efter de fire oprindelige. Formålet var at forklare kulturtræk, som man især finder i østasiatiske lande, som er påvirket af den gamle kinesiske livsfilosofi konfucianisme. – I langtidsorienterede kulturer hylder man værdier som udholdenhed og sparsommelighed. Man forventer, at fortjenesten for et stykke arbejde først kommer ude i fremtiden. – I kortidsorienterede kulturer er der mere fokus på nutiden og på at skabe kortsigtede resultater. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

19 Langtidsorienterede kulturer Børn opdrages til at være hårdtarbejdende og pligtopfyldende. En stram struktur sikrer en harmonisk og stabil arbejdsproces. Det er vigtigt at være omstillingsparat. Økonomisk afkast på lang sigt er vigtigere end at skabe en hurtig profit hér og nu. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

20 Korttidsorienterede kulturer Børn opdrages til at værdsætte sociale normer og forpligtelser. Det er vigtigt at pleje sociale relationer og personlige interesser. Virksomheder har fokus på at skabe profit her og nu. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

21 Overbærenhed/selvbeherskelse Overbærenhed/selvbeherskelse-dimensionen er endnu ikke udforsket særligt grundigt. Overordnet kan man dog sige at: – I kulturer præget af overbærenhed udtrykker mennesker åbent glæde ved at have det godt og nyde livet. – I selvbeherskelseskulturer mener man, at denne form for glæde skal tøjles og styres af sociale normer. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

22 Kulturer præget af overbærenhed Vigtigt at pleje sociale relationer. Man udtrykker et optimistisk syn på livet og fremtiden. Det forventes, at man er udadvendt og positiv i arbejdssammenhænge. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

23 Kulturer præget af selvbeherskelse Mange har et kynisk og pessimistisk syn på livet. Mennesker, der smiler meget, bliver betragtet med mistro. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

24 De kulturelle dimensioners anvendelse Dimensionerne kan give et hurtigt og overordnet indblik i nationalkulturelle forskelle og ligheder, når man arbejder med merkantil kultur. Dimensionerne kan benyttes til at analysere empirisk materiale, som man selv indsamler (f.eks. fra interviews eller artikler). Dimensionerne kan benyttes sammen med Hofstedes egne oversigter over nationalkulturelle træk (se f.eks. Hofstedes website). Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

25 Kritik af Hofstede og de kulturelle dimensioner De kulturelle dimensioner bygger på en forældet undersøgelse. Undersøgelsen er for snæver – primært baseret på IBM-medarbejdere i forskellige lande. De kulturelle dimensioner bygger på det beskrivende kulturbegreb - dvs. at alle mennesker i et land har mere eller mindre samme kulturelle adfærd. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014

26 De kulturelle dimensioners begrænsninger Dimensionerne kan kun benyttes til at skitsere overordnede kulturforskelle og ligheder mellem forskellige lande. Dimensionerne bør ikke benyttes til at forudsige enkelte individers forventede handlingsmønstre i bestemte situationer. Dimensionerne hører hjemme i en merkantilkulturel studietradition, og det er derfor her, de giver mest mening at benytte. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur 978-87-616-6290-3, Copyright forfatterne og Systime A/S 2014


Download ppt "Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur Kapitel 4: Gennemgang af Geert Hofstedes seks kulturelle dimensioner 978-87-616-6290-3, Copyright."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google