Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bæredygtig planlægning og forebyggende miljøarbejde 2. Kursusgang – torsdag den 24. april Planlægningens grundbegreber II Per Christensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bæredygtig planlægning og forebyggende miljøarbejde 2. Kursusgang – torsdag den 24. april Planlægningens grundbegreber II Per Christensen."— Præsentationens transcript:

1 Bæredygtig planlægning og forebyggende miljøarbejde 2. Kursusgang – torsdag den 24. april Planlægningens grundbegreber II Per Christensen

2 Dagens program Principper i planlægningen Jeres opgaver Kompliceringen af plansystemet Helhedsorientering i planlægningen Opgave til næste gang

3 Fra naboret til miljøret Naboret Indgreb i ejendomsretten Miljøret Miljøretten er karakteriseret ved : Miljøet i centrum Mange udledere (diffus årsag) Mange ofre (mange forskellige påvirkninger)

4 En bølge af reformer By- og landzonelovenBy- og landzoneloven KommunalreformenKommunalreformen MiljøreformenMiljøreformen PlanlovreformenPlanlovreformen

5 Principper i planlægningen Enhed Rammestyring Politik

6 Planlægningens kredsløb

7 Ankemulighed Italesætte nye miljø- problemer Offentlig- hedsfaser

8 Afvejningsparagraffer § 3. Ved lovens anvendelse skal der på den ene side læg- ges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet og en sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages er- hvervsmæssige hensyn. På den anden side skal der lægges vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, be- skyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, natur- beskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, en hensigtsmæssig byudvik- ling, infrastrukturanlæg, jord- og skovbrugsmæssige inter- esser, sandflugtsbekæmpelse og kystsikkerhed, fiskeri- mæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold.

9 Planlægningens principper - Zonering - Funktionsadskillelse - Rammestyring - Differentieret regulering

10 Regionplan 2001 Regionplan hvert 4. år. En række temaer integreres i denne jf. § 6.

11 Regionale områder De regionale områder skal først og fremmest anvendes til sikring af den hovedinteresse, der er angivet for området Retningslinie (3.2.1-3.2.3) –Inden for de regionale områder må der ikke inddrages arealer til egentlig byudvikling. Der må som hovedregel heller ikke ske ændret arealanvendelse eller opføres bebyggelse, der ikke har direkte tilknytning til områdets regionale interesse….

12 Mål for de regionale områder Målet for de regionale naturområderer at sikre; naturbeskyttelse og bevarings- interesser samt udnyttelse til friluftsliv; opretholdelse og udbredelse af et righoldigt og varieret plante- og dyreliv; særligt værdifulde landskaber samt geologiske beskyttelsesområder Målet for de regionale jordbrugsområder er at sikre den bedste dyrkningsjord til landbrugsdrift

13 Retningslinier for regionale jordbrugsområder 3.2.4...må der ikke planlægges for eller etableres anlæg, der begrænser mulighederne for landbrugsdrift 3.2.5...må der ikke etableres nye råstofgrave eller foretages udvidelser af bestående grave, med mindre forsyningsovervejelser taler herfor, eller hvis det kan dokumenteres, at der er tale om råstoffer af ekstraordinær høj kvalitet og hvis indvinding ikke forringer den efterfølgende jordbrugsmæssige anvendelse

14 Retningslinier for regionale naturområder 3.2.6 …må den nuværende arealanvendelse ikke ændres, medmindre det tjener til at opfylde målsætningen for de regionale naturområder 3.2.7 …kan der planlægges for mindre anlæg og støttepunkter for friluftsaktiviteter, såfrem det er foreneligt med hensynet til at opretholde levesteder for dyr og planter

15 Mål og retningslinier for jordbrugsområder Målet for jordbrugsområderne er, at der i områderne kan ske en flersidig anvendelse, hvor der tages hensyn til jordbrugserhver- venes driftsmuligheder og produktions- apparat (3.3.4) I jordbrugsområderne skal hensynene til jordbrugserhvervene varetages i balance med hensynet til de øvrige åben land-interesser

16 Mål og retningslinier for naturområder Målet for naturområderne er, at der i områderne kan ske en flersidig anvendelse, hvor der tages hensyn til natur og kulturhistoriske interesser samt til udfoldelsesmuligheder for friluftslivet (3.3.5) I naturområderne skal hensynet til naturinteresser varetages i balance med de øvrige åben land-interesser

17 Opgave til 2 næste gange Skovrejsning, gr. 12 Råstofplan - gr. 13 Fredningsplan - gr. 5 Landbrugsplan - gr. 15

18 Opgave : ”Analyser planerne” Hvilken lovgivning er planen bundet op på ? Hvordan foregår kortlægningen (hvem laver den, hvordan) Hvilke interesser er der konflikt med ? Hvordan formuleres mål og retningslinier for den pågældende plan/tema ? Er målene præcise ? Hvilke zoneringer arbejdes der med ? Hvilke virkemidler er der tilknyttet denne plan ? Hvordan virker de ”differentierende” ? Hvilke typer af adfærd påvirker planen ? Påvirker planen de teknologier, der anvendes ?

19 Komplicering af plansystemet Nye politikker og emner oversvømmer systemet Modsatrettede mål og virkemidler Større krav om helhedsorientering

20 Plansystemet - 1974

21 Hvorfor ser plansystemet ud som det gør ? Plansystemets udvikling - fra orden til kaos ?

22 Temaer i regionplanen § 6, stk. 3. Regionplanen skal på grundlag af en samlet vurdering af udviklingen i amtskommunen indeholde retningslinier for: 1) arealudlæg til byzoner og sommerhusområder, 2) beliggenheden af større offentlige institutioner samt større trafikanlæg og andre større tekniske anlæg, 3) beliggenheden af virksomhed m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, 5) den samlede detailhandelsstruktur, jf. § 6 b, 6) varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af de særlig værdifulde landbrugsområder, 7) beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket,

23 Og forsat …. 8) varetagelsen af bevaringsværdier og naturbeskyttelsesinteresser i det åbne land, herunder udpegningen og sikringen af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, 9) beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder, 10) beliggenheden af arealer til fritidsformål, 11) anvendelsen af arealer til udnyttelse af sten, grus og andre naturforekomster i jorden, 12) anvendelsen og beskyttelsen af vandressourcerne, herunder udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser og områder med begrænsede drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder, indsatsområder, samt en prioritering af indsatsområderne, 13) kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande

24 Hvorfor ser plansystemet ud som det gør ? Strategisk miljøplanlægning Ny rullende planlægning med : Mål og planerMål og planer KonsekvensvurderingerKonsekvensvurderinger IndikatorerIndikatorer

25 Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1999 Elementerne i den strategiske miljøplanlægning

26

27 Strategisk miljøplanlægning Ny rammestyringNy rammestyring EU og internationale konventioner spiller sammen med det nationaleEU og internationale konventioner spiller sammen med det nationale Sammenhæng med Nationale handlingsplan for bæredygtig udviklingSammenhæng med Nationale handlingsplan for bæredygtig udvikling

28 Funktionsadskillelse er arealspecialisering

29 Helhedsorientering i planlægningen Formålsparagraffen i 1973-loven : –“Ved en sammenfattende fysisk lands- og region- planlægning tilstræbes det at tilvejebringe grundlag for: 1) at landets areal og naturressourcer udnyttes ud fra en samfundsmæssig helhedsvurdering, herunder med henblik på at fremme en ligelig udvikling i landet at arealanvendelsen fastlægges på en sådan måde, at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges, bl.a. ved bedst mulig adskillelse af miljøbelastende aktiviteter og beboelse og at samordne de enkelte dispositioner inden for rammerne af den økonomiske samfundsplanlægning”

30 Helhedsorientering i planlægningen Formålsparagraffen i 1991-loven : –“Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i areal- anvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet”

31 Opgave til næste gang Skovrejsning, gr. 12 Råstofplan - gr. 13 Fredningsplan - gr. 5 Landbrugsplan - gr. 15

32 Opgave : ”Planer og politik” Hvilke politikker gælder for ”området” –Natur- og miljøpolitisk redegørelse –udmelding til regionplan 2005


Download ppt "Bæredygtig planlægning og forebyggende miljøarbejde 2. Kursusgang – torsdag den 24. april Planlægningens grundbegreber II Per Christensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google