Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NOVANA - Naturtyper og Arter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NOVANA - Naturtyper og Arter."— Præsentationens transcript:

1 NOVANA - Naturtyper og Arter

2 NOVANA’s overordnede formål
beskrive forureningskilder og andre påvirkninger og deres effekt på tilstand og udvikling i vandmiljø og terrestrisk natur overordnet dokumentere effekten af nationale vandmiljø- og naturhandlingsplaner og foranstaltninger - herunder om målsætningen er nået og om udviklingen går i den ønskede retning opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til EU-lovgivning, internationale konventioner og national lovgivning bidrage til at styrke det faglige grundlag for fremtidige internationale tiltag, nationale handlingsplaner og andre foranstaltninger til forbedring af vandmiljø og natur, herunder bidrage til at udvikle faglige værktøjer

3 Habitatdirektivet I henhold til Habitatdirektivet har Danmark aktuelt udpeget i alt 254 såkaldte NATURA2000 områder. Hver af disse områder er udpeget på baggrund af forekomst af een eller flere naturtyper og/eller een eller flere af arterne på direktivets Bilag I og/eller II (det såkaldte udpegningsgrundlag). Som udgangspunkt er medlemslandene forpligtet til at udpege minimum 20% af de nationale forekomster af såvel naturtyper som arter. Habitatdirektivets overvågningsforpligtelser omfatter såvel det nationale som det lokale (d.v.s. de enkelte NATURA2000-områder) niveau. Det indebærer, at overvågningen af naturtyper i delprogrammet først og fremmest skal tilsigte at dække i alt 254 NATURA2000-områder, og i hvert enkelt tilfælde overvåge tilstanden af de naturtyper, som har dannet grundlag for områdets udpegning.

4 Bevaringsstatus Bevaringsstatus for en naturtype er gunstig, når
Det naturlige udbredelsesområde og de arealer, den dækker indenfor dette område, er stabile eller i udbredelse, og Den særlige struktur og de funktioner, der er nødvendige for dens opretholdelse på langt sigt, er tilstede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid, samt når Bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er 'gunstig' efter litra i) (jfr. Afsnit 6.2 om bevaringsstatus for arter).

5 Bevaringsstatus Bevaringsstatus for en art er gunstig, når
Data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på langt sigt vil kunne opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder, og Artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og Der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på langt sigt at bevare dens bestande.

6 Delprogram for naturtyper
Delprogrammets overordnede formål er at: Undersøge og afrapportere tilstand og udvikling i bevaringsstatus for de terrestriske naturtyper omfattet af EF-Habitatdirektivet Skabe det nødvendige videngrundlag for at planlægge og iværksætte tiltag der kan føre til fastholdelse eller opfyldelse af gunstig bevaringsstatus Undersøge og formidle viden om den nationale tilstand og udvikling af danske naturtyper og deres væsentligste påvirkninger på baggrund af de data som tilvejebringes i forbindelse med Habitatdirektivovervågningen

7 Delprogram for arter Det overordnede formål er:
at beskrive bestandsforhold og udviklingen heri for udvalgte plante- og dyrearter samt de væsentligste påvirkninger, samt at dokumentere effekter af naturforvaltning i forhold til opstillede målsætninger. Delprogrammet indeholder følgende elementer: Overvågning af udvalgte arter på EF-Habitatdirektivets Bilag II og IV. Overvågning af fugle i.h.t. EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet Overvågning af visse ansvarsarter Overvågning af fugle i Vadehavet (TMAP) Overvågning af ynglefugle i Tøndermarsken


Download ppt "NOVANA - Naturtyper og Arter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google