Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vurdering af naturmæssige konsekvenser I

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vurdering af naturmæssige konsekvenser I"— Præsentationens transcript:

1 Vurdering af naturmæssige konsekvenser I
3. Kursusgang Per Christensen

2 Dagsordenen De to kursusgange :
naturproblemer - 3 typer regionplanen og dens behandling af naturproblematikken Powerpoint præsentation på under miljøplanlægning og på semesterets hjemmeside

3 Typer af naturproblemer
Areal Stof (for meget på forkerte steder) Naturfremmede stoffer

4 Areal For lidt natur For langt mellem habitaterne

5 Udtyndingen af naturen

6 Naturen er for spredt

7 Naturen er for spredt

8 Øbiogeografi Figur 10.5 Principper for spredning af organismer fra større biotoper til mindre og mellem større biotoper, hvor der er korridorer eller trædesten mellem (omtegnet efter Agger et al., 1982b) (Per Christensen : Kmapen om vandet)

9 Nedgangen i bestandene
VIBEN Figur 10.6 Udviklingen i ynglebestanden af vibe fra med 1976 sat som indeks på 100 (omtegnet efter DMU, 1998, side 59). (Per Christensen : Kampen om vandet)

10 Nedgang i artsantal Tabel 10.6 Rødliste for danske plantearter for henholdsvis 1980 (Miljø- og Energiministeriet, 1984), 1986 (Agger, 1987), 1990 (Miljøministeriet & Danmarks Statistik, 1994) og 1997 (Danmarks Miljøundersøgelser, 1998). (Per Christensen : Kampen om vandet)

11 Wilhjelmudvalgets betænkning
Baggrund Vi har troet at “til-bagegangen var stop-pet” men det viser sig at den fortsætter ! EU sigter mod at have stoppet forringelserne i biodiversitet inden 2010

12 Status for biodiversitet
Halvkulturen på retur med 80-90% i det foregående århundrede Vandløbene er mishandlet (98%) Skovene vokser, men kun 10% er “oprindelig” Udslip af næringsstoffer påvirker fortsat miljøet Naturområderne for små, opsplittede og uden kontinuitet

13 Biodiversitets-planer ?
Sikre eksisterende natur bedre EU-habitat implementeres ordentligt ha. ny halv-natur - mere natur i vandløbene Nationale naturområder Bufferzoner og tålegrænser

14 Opgave Med udgangspunkt i jeres viden om naturforholdene i Fjerritslev kommune skitser hvilke problemer der er - og hvilke konflikter de er udtryk for naturtyper og arter forurening (N, P, BI5 etc.) miljøfremmede stoffer

15 Stof For meget naturlig stof et forkert sted eller i for store mængder, fx : kvælstof i landbruget luftforurening(NOx, SO2 - tålegrænser overskrides BI5/COD i vandløb

16 Vandmiljøplanen som eksempel på stofkredsløbsplan
Kvælstofkredsløbet De første store iltsvind indtrådte i 1981 ud for Djurslands kyst

17 Kvælstofkredsløbet i starten af 1980´erne
Efter Christensen & Larsen (1986)

18 Øgede stofstrømme Siden 2. Verdenskrig var forbruget af kunstgødning mangedoblet Overskuddet af kvælstof, stammer fra ”Natur og Miljø Udvalgte indikatorer”

19 Overgødskning leder til dårligere miljøkvalitet

20 Tålegrænser for forskellige naturtyper

21 Miljøfremmede stoffer
Forgiftning Opkoncentrering

22 Natur & Miljø 1997 - påvirkninger og tilstand
Tungmetaller 2_4_36: Koncentrationen af kadmium i lever og kviksølv i muskelvæv i henholdsvis rødspætter fra Vesterhavet (Hvide Sande) og skrubber fra Øresund (Nivå Bugt) Natur & Miljø påvirkninger og tilstand

23 Tributyltin - tungmetal og østrogenlignende stof
2_4_37: Koncentrationen af TBT og organisk tin i danske farvande og den Tyske Bugt (beregnet som ng Sn/l havvand) Natur & Miljø påvirkninger og tilstand

24 Pesticider

25 Pesticider i grundvand

26

27 Regionplanens hovedstruktur
Næste gang ser vi på hvordan naturproblemerne tackles gennem region-planlægningen


Download ppt "Vurdering af naturmæssige konsekvenser I"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google