Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1. 2 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1. 2 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)"— Præsentationens transcript:

1 1

2 2 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

3 3 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder – 25 pct. af de offentligt ansatte går på pension over de næste 10 år > Stigende forventninger til det offentlige serviceniveau

4 4 Løsninger med fokus på det borgernære ” Borgernær service: Handlingsplan for at frigøre ressourcer til borgernær service ” (juni 2008 ) 1.Færre udgifter til administration giver flere penge til service 2.Færre udgifter til indkøb og energi giver flere penge til service 3.Mindre sygefravær giver flere ressourcer til service 4.Ny teknologi og bedre arbejdstilrettelæggelse frigør ressourcer til service

5 5 Arbejdskraftbesparende teknologi kan give mere tid til service og omsorg De offentlige ansatte kan med den samme indsats levere mere service til borgerne ved at medarbejderne får: >bedre redskaber >mere avancerede hjælpemidler >velfungerende sagsbehandlingssystemer og sagsforløb, der hænger sammen på tværs, og >ved at arbejdet tilrettelægges bedre.

6 6 Finanslovaftalen for 2008 Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har med finanslovsaftalen for 2008 aftalt, at der skal anvendes i alt 3 mia. kr. fra Kvalitetsfonden til medfinansiering af investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer i perioden 2009-2015. ABT-fonden kan støtte projekter inden for alle områder i den offentlige sektor – så længe et arbejdskraftbesparende potentiale kan påvises. Projekterne skal have fokus på enten helt eller delvist at gøre de mest belastende og tidskrævende arbejdsopgaver overflødige.

7 7 Vi sætter bredt ind – ikke bare på pleje- og sundhedsområdet Fonden ønsker at støtte projekter, der har et arbejdskraftbesparende potentiale, fx inden for: >Rengøringsteknologi >Telemedicin >Ny teknologi i plejesektoren >Digitalisering af arbejdsprocesser Andre temaer kan også komme på tale såfremt der kan påvises et arbejdskraftbesparende potentiale for den offentlige sektor!

8 8 Projekterne skal resultere i… >At varme hænder bliver varmere – flytte ressourcer fra det praktiske arbejde (fx rengøring) til borgernære omsorg >At varme hænder bliver sundere – ny teknologi aflaster medarbejderne ved at minimere det fysisk tunge arbejde, som forårsager arbejdsskader >At tiltrække flere varme hænder – mere attraktive jobs pga. brug af ny teknologi giver bedre rekrutteringsmuligheder >At kolde hænder bliver varmere – ressourcer som i dag bruges på administration kan flyttes til mere borgernær service og omsorg

9 9 Debatskabende aktiviteter ABT-fonden skal ud over at støtte konkrete projekter også være med til at skabe debat. Der igangsættes derfor et udrednings-arbejde: >Der skal udarbejdes reviews af forskellige serviceområder, fx pleje til ældre eller behandling af kronikere >Disse reviews skal resultere i drypvise offentliggørelser af debatpublikationer >Desuden vil der blive arrangeret diverse arrangementer, fx konferencer, hvor der sættes fokus på arbejdskraft- besparende teknologi og nye arbejds- og organisations- former i den offentlige sektor

10 10 Finanslovsaftalen for 2009 (1/3) > Forligskredsen har indgået aftale om udmøntning af 200 mio. kr. af de 3 mia. kr. til projekter i 2009. >Der udmøntes midler til seks konkrete projekter for i alt 56,4 mio. kr. i 2009. Projekterne igangsættes i starten af 2009 og afsluttes i 2010 eller 2011. På baggrund af projekternes resultater vil det blive besluttet, om projekterne skal implementeres på nationalt niveau.

11 11 6 konkrete projekter i 2009: >Afprøvning af teknologier til løft og vending/lejring >Elektroniske låseenheder >Anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet >Arbejdskraftbesparelser i offentlige byggesager >Bedre stuegang i eget hjem med online 24/7 stetoskopi af KOL-patienter >Forkortelse af indlæggelser ved hurtigere og bedre diagnostik Finanslovsaftalen for 2009 (2/3)

12 12 Der afsættes: >en reserve på 80 mio. kr. til Fælles Medicinkort. >54,6 mio. kr. til nye projekter i løbet af 2009. Pengene udmøntes efter drøftelse i forligskredsen. >9 mio. kr. til øvrige udgifter, herunder tilskuds- administration. Finanslovsaftalen for 2009 (3/3)

13 13 Organisering Forligskredsen: Regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance Bedømmelsesudvalget: 13 personer med stor erfaring med drift af de store offentlige serviceområder, det private erhvervsliv samt eksperter med erfaring med arbejdskraftbesparende teknologier og nye arbejds- og organisationsformer Styregruppen: Repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Velfærdsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Finansministeriet. KL og Danske Regioner deltager som observatører ABT-fondens sekretariat: Økonomistyrelsen, Finansministeriet samt deltagende ministerier Tilskudsadministrationen: Økonomistyrelsen

14 14 Hvem kan søge? > ABT-fonden giver kun tilskud til projekter, hvor hovedansøger er en offentlig myndighed. Både offentlige institutioner alene og i samarbejde med private virksomheder kan søge om medfinansiering til projekter > Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoner eller private virksomheder. Private aktører opfordres til at indgå samarbejde med offentlige myndigheder om tilskud til projekter > Hovedansøger skal selv kunne realisere de frigjorte arbejdsressourcer, service- og produktivitetsforbedringer mv.

15 15 ABT-fonden støtter to typer projekter: Implementeringsprojekter Støtte til national implementering af velafprøvet og moden teknologi. Kriterier: >Positiv business case ift. produktivitets- og serviceforbedringer >Teknologi og nye arbejdsformer er en væsentlig del af løsningen Demonstrationsprojekter Støtte til afprøvning af ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer. Udvikling af helt nye teknologier er ikke fokus for fonden. Kriterier: >Produktivitets- og serviceforbedrende potentiale >Potentiale for udbredelse

16 16 Ansøgningsprocessen – to dele 1. Prækvalifikation (projektidé) -er en kort præsentation af en projektidé -indsendes digitalt via fondens hjemmeside (fra december 2008) -indsendes løbende -bliver tjekket af ABT-fonden for formalia og om formål ligger inden for ABT-fondens rammer -bliver vurderet af Bedømmelsesudvalget -skal hjælpe ansøgerne med at formulere gode og kvalificerede endelige projektansøgninger -giver et hurtigt svar på, hvorvidt en idé er inden for rammerne af ABT-fonden og om man kan indsende endelig ansøgning 2. Endelig ansøgning -indsendes digitalt via fondens hjemmeside (februar 2009) -er en mere detaljeret ansøgning -behandles to gange årligt af Bedømmelsesudvalget: i marts og september

17 17 Ansøgningsprocessen Prækvalificering Projektansøgning Politisk beslutning Vurdering af om projektet falder inden for rammerne af fonden – på baggrund af de overordnede tildelingskriterier Udmøntning af midler til konkrete projekter Substantiel, faglig vurdering af projektansøgning Politisk beslutning om projektstøtte på baggrund af vurdering af projektet Kan indsendes og sagsbehandles løbende Kan indsendes løbende. Sagsbehandles 2 gange årligt

18 18 Vi har brug for jeres aktive deltagelse! Vi har brug for jeres aktive medvirken for at lykkes: >Til at få de gode projekter frem i lyset >Til at sikre opbakning blandt medarbejderne så projekterne lykkes – ny teknologi kræver ændringer i arbejdsgange for at potentialet udnyttes optimalt

19 19 Andre lignende fonde Program for brugerdreven innovation Programmets formål er at styrke udviklingen af nye produkter, serviceydelser, koncepter og processer i såvel virksomheder som offentlige institutioner på grundlag af et bedre kendskab til kunder og brugeres behov. Forebyggelsesfonden Det overordnede mål med fonden er at støtte projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning. Højteknologifonden Højteknologifonden støtter udvikling teknologier, der skaber vækst, muligheder og beskæftigelse i Danmark. Vækstfonden Vækstfondens formål er at fremme innovation og fornyelse i erhvervslivet for derigennem af opnå større samfundsøkonomisk afkast

20 20 For mere information: www.abtfonden.dk


Download ppt "1. 2 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google