Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

mellem Miljøministeriet og KL

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "mellem Miljøministeriet og KL"— Præsentationens transcript:

1 mellem Miljøministeriet og KL
Aftale om vådområdeindsatsen mellem Miljøministeriet og KL Ved Troels Garde Rasmussen, KL tlf Infomøder om fosforvådområdeindsatsen 26. og 30. jan. 2012

2 Styringsmodel for vådområder og ådale
Disposition Baggrund Styringsmodel for vådområder og ådale Præmisser Centrale elementer Økonomi Vilkår Tids- og procesplan Opfølgning og monitorering Vandoplandsstyregruppe og - plan Indsatsen skal løftes

3 Baggrund: Kommuneaftale 16. juni 2009
Kommuneaftale 2010 mellem KL og regeringen ”Med udgangspunkt i en politisk aftale om Grøn Vækst udarbejder regeringen i 2009 udkast til overordnede planer med mål og indsatsprogrammer, som vil danne rammen for kommunale handleplaner i På baggrund af en af regeringen fremlagt procesplan vil parterne, før udkast til vand- og naturplaner sendes i høring hos berørte myndigheder, drøfte styringsmodellen, herunder finansiering og principper for kompensation af kommunerne.”

4 Styringsmodel: Præmisser
Jf. aftalen af 27. november 2009 Kommunerne har ansvaret for at planlægge og gennemføre indsatsen Præmisser for aftalens indgåelse Iværksættelse før udarbejdelse af handleplaner Finansiering over helt nye landdistriktsordninger, dvs. særlig ansvarsfordeling ml. stat og kommune

5 Styringsmodel: Centrale elementer
Styringsmodellens centrale elementer De statslige vandplaner En national styregruppe Vandoplandsstyregrupper – udarbejder vandoplandsplan Kommunerne som projektejere Staten som bevillingsmyndighed Staten varetager køb og salg af jord – p.t. ikke for P-vådområder

6 Styringsmodel: Økonomi
Aftalens økonomiske basis Indsatsbehov og økonomi fastlagt i Grøn Vækst Administrative udgifter hos kommuner, FVM og MIM 36,3 mio. kr. til projektadministration i kommuner Kommunerne skal optimere projekterne Kommunerne har projektansvar inkl. projektøkonomi Tilskåret projekt, fornyet ansøgning eller projektdrop

7 Styringsmodel: Vilkår
Vilkår qua Grøn Vækst Finansiering til jord, projekter og administration Finansiering over landdistriktsprogrammet Omkostningseffektivitet – ensidigt fokus på N og P Frivillighed ved jordsalg – dog begrænset ekspropriation Private projekter skal opfylde en del af N-målsætningen 7

8 Styringsmodel: Vilkår
Vilkår qua forhandlingsprocessen Kommunerne har den opsøgende lodsejerkontakt Virkemidler P- og N-vådområder: 20-årigt tilskud som i VMP 3 N-vådområder: Køb/salg Midler til ekspropriation 20 kg P pr. ha pr. år Rammevilkår kan evt. justeres af NS ultimo 2012 8

9 Styringsmodel: Tids- og procesplan
Tids- og procesplan 2012 og frem Opsøgende og faciliterende indsats 15. marts: Nedsættelse af vandoplandsstyregruppe 15. marts: Indsendelse af vandoplandsplan 1. maj: Ansøgning om midler til forundersøgelser (25 %) 1. nov.: Afslutning/rapportering forundersøgelser (25 %) Nov.: NST sammenfatter resultat af udførte forundersøgelser Ultimo 2012: Den Nationale Styregruppe drøfter virkemidlets effektivitet og justerer evt. rammevilkårene 9

10 Styringsmodel: Opfølgning og monitorering
Løbende fokus for regeringen og KL Gennemførelse, rammebetingelser og forudsætninger Den Nationale Styregruppe (NS) Følger udviklingen i kommunernes og statens indsats Overvåger og understøtter indsatsen Afrapporterer omkring fremdrift og resultater Kontaktgruppen ml. NEST, NST og KL Koordinering af centrale processer ifm. opstart

11 Vandoplandsstyregruppe
Primære opgaver for vandoplandsstyregruppen Udarbejdelse af vandoplandsplan (VOP) Udpeger én kommune som projektejer pr. projekt Koordinerer kommunale ansøgninger om midler til forundersøgelser og gennemførelse Identificerer alle projekter – herunder de mindst 25 %, der søges forundersøgt i 2012 Rapporterer nøgleoplysninger til sekr. for NS, dvs. NST

12 Vandoplandsplan Vandoplandsplanens formål Redskab til rammestyring ml. kommuner Grundlag for ansøgning til NST Grundlag for afrapportering til NS Vandoplandsplanens indhold Projektkatalog over påtænkte projekter Bygger på foreløbelige antagelser Vil løbende kunne bliver præciseret i takt med bedre viden

13 Indsatsen skal løftes i fællesskab
MIM og FVM bør fortsat prioritere indsatsen højt Hurtig implementering af tilskudssystem Fleksibel tilskudsadministration Kommunerne og KL bør fortsat prioritere indsatsen højt Tværkommunal indsats Synergier ift. forvaltning af det åbne land og vandplanerne


Download ppt "mellem Miljøministeriet og KL"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google