Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Problemorientering, Læring og Vejledning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Problemorientering, Læring og Vejledning"— Præsentationens transcript:

1 Problemorientering, Læring og Vejledning
Mål: At få startet P1 godt op ved at bygge ovenpå erfaringerne fra P0 omkring samarbejde, læring og projektstyring. opstilling af mål udarbejdelse af samarbejdsaftaler At få startet en ”registrering” af gruppens ”SLP-beslutninger”, en såkaldt portfolio. At præsentere nogle værktøjer til at starte problemanalysen med.

2 Problemorientering, Læring og Vejledning
Midler/program: Opstilling af ”SLP-mål” for P1. Erkendelsesprocessen i det problemorienterede projektarbejde – Hvad lærer man? Vejledningens form og indhold. Samarbejdet mellem vejledere og studerende. Portfolio – hvad, hvorfor, hvordan. Problemanalyse - hvorfor, hvad og hvordan.

3 Dataindsamling, gennem opgaveløsningen i SLP kurset
Emner fra SLP kurset Vejledning Samarbejde Projektstyring Læreprocessen Dataindsamling, gennem opgaveløsningen i SLP kurset (Portfolio) Refleksion Procesanalyse

4 Opstilling af ”SLP-mål” for P1
Udgangspunktet er de ”gode råd til P1”, fra de procesanalyser for P0, som gruppens medlemmer har været med til at lave. Opstil fælles mål/forventninger for gruppen for P1 indenfor de forskellige emner i SLP kurset: Samarbejde internt i gruppen Samarbejde med vejledere Projektplanlægning/styring Læring/læreprocessen Forsøg at gøre målene så konkrete som muligt, ved at stille flere (mindre) mål/forventninger indenfor hver ”pind”.

5 En lille historie….

6 Hvad har døde katte og punkterede cykler at gøre med problemorienteret projektarbejde ?

7 Projektarbejde som erkendelsesproces - 1
1. Finder ud af der er noget man ikke ved. 2. Formulering af praktisk problem. 3. Formulering af teoretisk(e) problem(er) 4. Metode valg 5. Teori valg 6. Evt. praktisk løsning af praktisk problem.

8 Projektarbejde som erkendelsesproces - 2
Initierende problem Hvorfor ? ß Problemanalyse ß Problemformulering ß Hvorfor (Hvordan) ? Projektafgrænsning ß Problemløsning Analyse Konstruktion Hvordan?

9 Vejledningens indhold - 1
Problemorienteret vejledning hjælper gruppen med: At skelne mellem emne, problemstilling og perspektiv At fastholde det metodiske perspektiv At arbejde refleksivt

10 Vejledningens indhold - 2
Fagorienteret vejledning hjælper gruppen med: At forbinde undren/problemstilling med videnskabelig viden At finde sammenhængen mellem empiri/data og teori Kendskab til central litteratur

11 Saglig faglig vejledning
Problemorienteret vejledning + Fagorienteret vejledning At se forskellen og sammenhængen imellem baggrund, problem, analyse, konklusion og perspektiv. Gruppen konfronteres med verdenshistorien og dens metode. Undren forbindes med videnskabelig kundskab, teori og arbejdsteknikker. At fastholde det metodiske perspektiv fra problemformulering til design og analysen. At formulere teoretiske og empiriske perspektiver og problemstillinger. At arbejde refleksivt, dvs. jævnligt at genvurdere sit arbejde med henblik på at justere, udvikle og afgrænse sit undersøgelsesdesign. At vise hvorledes delspørgsmål kan belyses.

12 Vejledningens form - 1 Produktvejledning Procesvejledning
Laissez-faire vejledning Kontrolvejledning

13 Vejledningens form - 2 Produktvejledning Fokuserer på faglig viden
Sammenhængende projektrapport Løsningsorienteret Produktorienteret (Færdig konstruktion - færdig rapport)

14 Vejledningens form - 3 Procesvejledning
Ser projektarbejde som erkendelsesproces Vejledning i gruppesamarbejde Igangsættelse af refleksive processer Stille spørgsmål i stedet for at angive løsninger

15 Vejledningens form - 4 Laissez-faire vejledning
Gruppen får lov at passe sig selv Manglende engagement Overordnede og tilfældige kommentarer Minimalt tidsforbrug

16 Vejledningens form - 5 Kontrolvejledning Gruppen sættes på prøve
Tænker på bedømmelsen Én lang eksamen Interesse for hvad den enkelte studerende kan

17 Hvilken type vejledning passer til de enkelte faser i erkendelsesprocessen ?

18 Problemorienteret vejledning Fagorienteret vejledning
Indhold Form Problemorienteret vejledning Fagorienteret vejledning Produktvejledning Resultatorienteret Stimulerer analysen og konklusi-onerne. Giver forslag til problem-formulering, analyse og kon-klusion. Ser efter den røde tråd. Vil lede projektet i retning af bestemte faglige spørgsmål. Giver forslag til tolkning og valg af teori og metode. Procesvejledning Forløbsorienteret Vil stimulere selvstændig, selv-valgt analyse. Stiller spørgsmål til problemstilling og problemfelt. Vil stimulere kritisk selvvalgt brug af teori og metode. Kan være diciplin- eller genstandsorienteret. Laissez-faire vejledning Konfliktsky eller uengageret Alt tillades blot gruppen arbejder med projektet. Den konfliktsky vejleder accepterer alle papirer, mens den uengagerede måske blot udebliver fra møder eller vender tommelfingeren nedad. Alt tillades, blot gruppen læser nogle bøger. Vejledningen vil typisk bestå i bogtitler. Vejlederen er tilfreds, hvis gruppen læser og refererer. Dårlig kvalitet slipper igennem. Kontrolvejledning Eksamensrettet Sætter deadlines og kontrollerer jævnligt, at arbejdet med problemstillingen skrider frem. Meget aktiv i slutningen af projektarbejdet Diciplin/studieordningsbaseret rådgivning. Sikrer sig at gruppen har forstået teorien til bunds. Meget aktiv i slutningen af projektarbejdet. Tjekker kapacitet Vejlederen deltager i arbejdet og konfronterer gruppen med de op-gaver, de har stillet op. Medlæsende og medansvarlig vejledning. Udspørger gruppen om teorierne. Gymnasiemodellen.

19 Hvad kan gå galt i samarbejdet ?

20 Forskellige forventninger
Studerendes forventninger Studiets mål Vejledernes Projektets form og indhold

21 Undersøgelsens konklusion
Undersøgelsen efterlader et indtryk af at studerende og vejledere i nogle tilfælde "går fejl" af hinanden, måske fordi kommunikationen mellem dem ikke fungerer. Det kan have en selvforstærkende effekt hvis en gruppe føler at deres vejleder ikke er interesseret eller kvalificeret og derfor ikke tager kontakt til ham/hende. Det opfatter vejlederen som gruppen ikke vil vejledes hvorefter de får lov at passe sig selv hvilket igen fører til at gruppen for bekræftet deres indtryk af vejlederen. En dårlig cirkel er startet og det kan være svært at komme ud af den.

22 Opgaver til SLP mm3 Udvikling af samarbejdet med vejlederne: I dag
Udarbejd et udkast til en samarbejdsaftale hvor I tager udgangspunkt i vejledertypologien fra kurset samt jeres egne erfaringer og forventninger. Elementer I kan overveje er : Hvilken type vejledning ønsker I ? Hvorfor det ? Ønsker I samme type vejledning i hele projektperioden ? Hvornår skal der holdes møder ? Vil I mødes med begge vejledere samtidigt eller hver for sig ? Vil I anvende ordstyre på møderne ? Hvem skal det være ? Hvilken rolle skal vejlederne have i forhold til jeres projektorganisation ?

23 På de efterfølgende vejledermøder
På næste vejledermøde Diskuter udkastet med jeres vejleder og diskuter jer frem til en aftale I sammen kan gå ind for. (Samarbejdsaftalen er et dokument til jeres portfolio). På de efterfølgende vejledermøder Overholdes samarbejdsaftalen ? (Før mødet bør I udpege en referent der også holder ekstra øje med mødets afholdelse – Følger det aftalen ? Er det et godt møde ? Hvad kunne der eksperimenteres med ?) I kan evt. lade første punkt på hver mødedagsorden hedde ”Hvad vil vi afprøve på dette møde ?” F.eks.: Prøve med/uden ordstyre. Ændre ordstyrens opgaver. Ændre jeres indbyrdes placeringer omkring bordet (også vejledernes). Hvad I end måtte komme i tanke om af store og små ændringer så gør det til en vane at eksperimentere med mødeformen eller oplægget til mødet. Husk efter mødet at diskutere hvad I syntes om det. Skriv ned hvad prøvede og hvad der kom ud af det. Det skal med i jeres portfolio.

24 Hvad er en portfolio ? En dokumentmappe (gerne elektronisk) der indeholder: Mål/forventninger Beslutninger/aftaler Planer Planlagte eksperimenter Resultater Vurderinger/refleksioner

25 Hvorfor lave en portfolio ?
For at kunne dokumentere/huske projektarbejdsprocessen For derved at kunne reflektere arbejdsprocessen Som baggrundsmateriale til at kunne skrive procesanalysen

26 Forslag til portfolio’ens indholdsfortegnelse
Mål/forventninger: SLP-mål, øvrige læringsmål Samarbejdsaftaler: internt, med vejledere Andre aftaler Analyse: metoder, parametre, resultater Projektplaner: aktivitetsdiagram, kalenderplaner Projektdesign Møder: regler, dagsordener, referater Eksperimenter: roller, arbejsdsdeling, skriveprocessen Resultater af øvelser Dokumenthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering

27 Hvorfor skal man analysere sit problem ?
LP Kone Vand Hvad skal jeg gøre for at komme over til min kone ?

28 Hvad er analyse ? Få overblik over problemstillingen (det initierende problem) Stil spørgsmål Se perspektiver Opdel problemstillingen i mindre dele og underproblemer Top down nedbrydning Brain storm + strukturering Undersøg alle underproblemerne kritisk! Examiner Sammenlign/find modsætninger Mål/estimer

29 Værktøjer til de første 2 dele af analysen
6 H-modellen Post It Brain storm Alle skriver stikord på gule lapper i 5 minutter Alle lapper klistres op på tavlen En eller flere læser stikordene på alle lapperne op Alle går op til tavlen og strukturerer brain stormen Hvorfor ? Hvad ? Problemstilling Hvem ? Hvor ? Hvordan ? Hvornår ?


Download ppt "Problemorientering, Læring og Vejledning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google