Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PM seminar Nov. Søren Hansen Aalborg Universitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PM seminar Nov. Søren Hansen Aalborg Universitet"— Præsentationens transcript:

1 PM seminar 23-25 Nov. Søren Hansen Aalborg Universitet
Projektarbejde som erkendelsesproces Præsentation af TVP3 og PROJ4. (Erik Thomsen og Lars Ole Thøgersen). Diskussion af TVP3 og PROJ4 med fokus på den ”arbejdsdeling” de ligger op til mellem vejleder og studerende Hvordan sikre vejlederen at de studerende lærer ”det rigtige” gennem et projektforløb ? Vejlederroller Vejledningsfunktionen Refleksiv vejledning Udvikling af de studerendes projektmedarbejderkvalifikationer

2 Historien om manden der ikke ville komme for sent på arbejde

3 Hvad har døde katte og punkterede cykler at gøre med problemorienteret projektarbejde ? (Summemøde)

4 Projektarbejde som erkendelsesproces
1. Finder ud af der er noget man ikke ved. 2. Formulering af praktisk problem. (Hvordan ?) 3. Formulering af teoretisk(e) problem(er) (Hvorfor ?) 4. Metode valg 5. Teori valg 6. Evt. løsning af praktisk problem.

5 Hvem gør hvad ? - i erkendelsesprocessen
Hvem formulerer problemstillingen ? (praktiske og teoretiske spørgsmål) Hvem strukturerer projektet ? Hvem finder og fordøjer relevante teorier og metoder ? Hvad med det tværfaglige aspekt i problemstillingen ?

6 Præsentation af TVP3 og PROJ4
Erik Thomsen Lars Ole Thøgersen

7 Diskuter VP3 og PROJ4 som grundlag for en erkendelsesproces
Summemøde Plenum diskussion

8 Hvordan sikre vejlederen at de studerende lærer “det rigtige”
Hvordan sikre vejlederen at de studerende lærer “det rigtige” ? (Summemøde)

9 Kernefaglighed og Eksemplaritet
Princippet om eksemplaritet i projektpædagogikken Hvad er kernefagligheden for semesteret ? Hvilke problemstillinger sætter rammer for projekter der er eksemplariske for kernefagligheden ? Hvordan får vi de studerende til at ”opdage” og føle ejerskab for de problemstillinger ?

10 Kernefagligheden for 2 semester
Inden for teknisk-naturvidenskabelig faglighed: Efter bestået P2-prøve skal den studerende kunne ! vælge, beskrive og anvende relevante tekniske og naturvidenskabelige modeller, teorier og metoder til analyse og bearbejdning af den valgte problemstilling, ! opstille og prioritere krav til bearbejdningen, hvad enten denne er analytisk eller løsningsorienteret, ! gennemføre en metodisk og konsekvent faglig vurdering af de opnåede resultater og disses pålidelighed og gyldighed.

11 Kernefagligheden for 2 semester
Inden for kontekstuel faglighed: Efter bestået P2-prøve skal den studerende kunne ! bearbejde den valgte tekniske og naturvidenskabelige problemstilling med inddragelse af relevante sammenhænge og/eller perspektiver, ! gennemføre en metodisk og konsekvent analyse af resultaterne af denne bearbejdning og drage konklusioner på baggrund heraf.

12 Projektforslag Monitorering af vitalparametre på hospitalerne
Problemerne med monitorering er omfattende bl.a. p.g.a. problemer med kompabiliteten apparaterne imellem

13 Projekt om fejlalarmer på afdeling 103 (intensiv)
Studerende opsøger selv problemstillingen Problemstillingen analyseres gennem interviews og spørgeskema undersøgelser Hvorfor opstår fejlalarmer ? Hvordan kan antallet af fejlalarmer nedsættes ? Et teknisk aspekt identificeres og søges løst (dataoverførelse og databehandling ifm konstruktion af en “intelligent” alarm til pulsoxymeter)

14 Hvordan sikre vejlederen at de studerende lærer “det rigtige” ?
Vejlederen er “på gyngende grund” i det problemorienterede projekt. Anvendelse af det eksemplariske princip ift studieordningens målsætning. Vejlederen skal have overblik over den generelle lærdom de studerende skal have gennem et konkret projekt

15 Vejledningens form 1. Produktvejledning Procesvejledning
Laissez-faire vejledning Kontrolvejledning

16 Vejledningens form 2. Produktvejledning Fokuserer på faglig viden
Sammenhængende projektrapport Løsningsorienteret Produktorienteret (Færdig konstruktion - Færdig rapport)

17 Vejledningens form 3. Procesvejledning
Ser projektarbejde som erkendelsesproces Vejledning i gruppesamarbejde Igangsættelse af refleksive processer Stille spørgsmål i stedet for at angive løsninger

18 Vejledningens form 4. Laissez-faire vejledning
Gruppen får lov at passe sig selv Manglende engagement Overordnede og tilfældige kommentarer Minimalt tidsforbrug

19 Vejledningens form 5. Kontrolvejledning Gruppen sættes på prøve
Tænker på bedømmelsen Én lang eksamen Interesse for hvad den enkelte studerende kan

20 Hvilken type vejledning “passer” bedst til de enkelte faser i erkendelsesprocessen ? (Summemøde)

21 Vejlederfunktioner Faglig konsulent Proces konsulent Gruppemedlem
Konfliktløsning/forebyggelse Motivere og skabe engagement Bøddel

22 Ingeniøren som refleksiv praktiker
Praktikeren benytter sig af: Bevidst refleksion MIT bidrag er en stærkere fokusering på den intuitive opmærksomhed samt en poientering af at der er tale om to væsentforskellige erkendelsesformer.

23 Bevidst refleksion Reflektere over sin praksis
Eksperimentere med sin praksis At eksperimentere og reflektere med et mål for øjet. Stoppe op og kikke bagud - hvor kom jeg fra ? Hvor er jeg nu ? - Kikke fremad Det er en “kikke sig over skuldrene” form for opmærksomhed. Schöns studier af den “dygtige praktiker” - Fortæl.. Pirsigs studier af den “gode” praktiker - Fortæl.. Bevidst refleksion: Reflektere over sin praksis Eksperimentere med sin praksis At eksperimentere og reflektere med et mål for øjet. Stoppe op og kikke bagud - hvor kom jeg fra ? Hvor er jeg nu ? Det er en “kikke mig over skuldrene” form for opmærksomhed. Schön siger at det kunstneriske aspekt også skal med. - DERFOR... MEN DEN BEVIDSTE REFLEKSION HAR SINE BEGRÆNSNINGER. DEN ER BUNDET I VORES VANER, TEORIER OG VÆRDIER. ABEN OG VÆRDIFÆLDEN NÆSTE OH >

24 Hvordan uddannes den refleksive praktiker ?
Gennem deltagelse i en refleksiv praksis hvor: Vejlederen er eksperten som de studerende skal imitere Refleksivt og Eksperimenterende. Vejlederen skal selv være en refleksiv praktiker indenfor sit felt. Vejlederen kan fortælle og demonstrere (og eksperimentere) De studerende kan lytte og imitere Der er IKKE tale om udvikling af COPYCATS Eksemplet med GPS målingen (eller et generelt eksempel i stedet for !) Eksemplaritet - Demonstration - Eksemplet med “håndtering af frustration i projektarbejdet”. Undervise i løst koblede systemer - VERSUS - Gøre opmærksom på følelser Pointen er at vejlederen ikke KAN formidle sin teori og erfaring til de studerende uden også at demonstrere det i praksis.

25 Vejlederen skal: Demonstrere spørgsmål der initierer læreprocesser
Demonstrere eksperimenter og reflektioner Tænke højt sammen med de studerende Fokusere på eksemplariteten i projektet Denne OH er en opsummemering af forrige

26 Anvendelse af delmålsformuleringer som metode til at få studerende til at arbejde eksemplarisk
Projektpædagogikkens ”problem” med kobling mellem teori og praksis Forståelse af projektets eksemplaritet Ansvar for egen læring Delmålsformuleringer skaber dialog om læringsmål

27 252´s delmålsformuleringer (Teknisk Naturvidenskabelige delmål)
Vi ønsker at forstå den grundlæggende matematiske model som pulsoxymeterets funktion er baseret på og bruge forståelsen til at identificere årsager til fejlalarmer fra pulsoxymeterets målinger. Vi vil udvikle et nyt sestem som skal reducere fejlalarmer på baggrund af de identifiserede årsager og analysere om systemet opfylder det ønskede formål ved efterfølgende tests udfra interne kriterier. Vi vil udvikle færdigheder i databehandling ved at bruge eksisterende viden til at sætte input i en ny sammenhæng. Opnå forståelse for de grundlæggende begreber som er basis for seriel kommunikation generelst samt kommunikation med en Propaq Vital Signs Monitor

28 252´s delmålsformuleringer (Kontekstuelle delmål)
Vi ønsker at analysere monitoralarmens betydning for personale og patient ved at foretage undersøgelser og sammenligne med resultater fra litteraturen. Vi vil anvende metodetriangulering til at gennemføre en systematisk analyse. Formålet hermed er at undgå bias og at opnå færdighed i at samle information opnået ved forskellig metodebrug, som inkludere spørgeskemaundersøgelser, interviews, observation og litteratursøgning.

29 Udvikling af de studerendes projektmedarbejderkvalifikationer
Kommunikation Samarbejde Refleksion af egen læreproces Projekt -styring -planlæggelse -ledelse Strukturering af projekt og rapport Formålet med projektet har været at forske i hvordan ingeniørstuderende kan kvalificeres til deltagelse i en projektorganisation. PMK defineres som det der skal til for at kunne fungere i en projektorganisation Der er tale om fokuspunkter - IKKE en udtømmende liste Gennemgå kort hvad jeg mener med de enkelte punkter

30 Hvornår lærer de studerende noget i det problemorienterede projektarbejde ?
Når de undlader at svinge med døde katte Når projektet forløber som den studerendes erkendelsesproces Når projektet er eksemplarisk for semesterets kernefaglighed Når vejledningen er eksemplarisk og reflekterende Når udvikling af de studerendes projektmedarbejderkvalifikationer tages med i vejledningen Når de gensidige forventninger mellem vejleder og studerende bliver indfriet


Download ppt "PM seminar Nov. Søren Hansen Aalborg Universitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google