Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til Region Hovedstaden - Handicap Introseminar den 6. april 2010 v/Direktør Søren Torpegaard Bech.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til Region Hovedstaden - Handicap Introseminar den 6. april 2010 v/Direktør Søren Torpegaard Bech."— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til Region Hovedstaden - Handicap Introseminar den 6. april 2010 v/Direktør Søren Torpegaard Bech

2 Antal tilbud, ansatte og brugere Handicap har ansvaret for 17 sociale tilbud Over 1300 medarbejdere på de sociale tilbud 30 medarbejdere i Handicaps administrative enhed herunder IT-medarbejdere 505 pladser i botilbud 196 dagtilbudspladser 138 børn og unge i undervisningstilbud 7500 årlige ydelser fra Kommunikationscentret – Region Hovedstaden

3 Handicaps økonomiske ramme:

4 Region Hovedstaden - Handicap

5 De forskellige tilbudstyper - 1 På botilbuddene for børn og voksne med handicap sørger man for, at beboerne får en meningsfuld hverdag, med den støtte de har behov for og med så stor indflydelse på eget liv som muligt. På dagtilbuddene tilbyder man forskellige aktiviteter, så den enkelte får udfordring og afveksling i hverdagen og mulighed for at afprøve og udvikle forskellige færdigheder.

6 De forskellige tilbudstyper - 2 På de sikrede afdelinger modtages unge mennesker, der har været ude i kriminalitet. På skoletilbuddene tilbydes undervisning efter Folkeskoleloven til børn med særlige behov, som ikke kan tilgodeses på andre skoler.

7 De forskellige tilbudstyper - 3 På Børnecenter for Rehabilitering tilbydes udredning og genoptræning til børn, der har pådraget sig en hjerneskade enten som følge af ulykke eller af sygdom. Kommunikationscentret – Region Hovedstaden tilbyder rådgivning, specialundervisning, specialpædagogisk bistand og hjælpemidler til børn og voksne, der har specifikke funktionsnedsættelser på syns-, høre- og taleområdet og/eller andre former for kognitive vanskeligheder.

8 De forskellige tilbudstyper - 4 Herudover sælger Handicap en række ydelser til det statslige VISO (Videns- og specialrådgivnings- organisation). I 2010 har 6 af Handicaps tilbud kontrakter med VISO på tilsammen 6,7 mill. kr.

9 De forskellige målgrupper - 1 Børn med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne Børn og unge med psyko-sociale problemstillinger Børn og unge med erhvervet hjerneskade som følge af enten sygdom eller ulykke Børn og unge, der har været ude i kriminalitet Børn og unge med høre-, syns- eller kommunikationsvanskeligheder

10 De forskellige målgrupper - 2 Voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne Voksne med høre-, syns- eller kommunikationsvanskeligheder

11 Det specielle ved Handicap Alle ydelser er 100% finansieret af kommunerne Som en service for kommunerne administreres beboerbetalingen af Handicap Indsatsen aftales med de 29 kommuner via de årlige rammeaftaler Beliggenhedskommunerne kan til enhver tid overtage de regionale sociale tilbud Regionen har de sidste 3 år overdraget 6 tilbud til beliggenhedskommunerne 1. januar 2011 forventes yderligere 4 tilbud at blive overdraget til kommunal drift De regionale sociale tilbud konkurrerer med andre private og offentlige udbydere af sociale ydelser

12 Hvad vil vi gerne kendes på - 1 En effektiv og gennemskuelig drift Effektiv IT-understøttelse af såvel økonomien som den øvrige drift Månedlig budgetopfølgning Gennemskuelighed i driften, så kommunerne kan se, hvad de får for taksten En høj faglighed og kvalitet i ydelserne Fokus på den enkelte bruger og dennes ønsker og forventninger til både hverdagen og livet i bredere forstand Stadig udvikling af (nye) faglige metoder og tilgange Fokus på dokumentation Effektiv IT-understøttelse af den pædagogiske indsats og forskellige former for udviklingsinitiativer

13 Hvad vil vi gerne kendes på - 2 En serviceminded tilgang til kommunerne selvom vi reelt ikke har en rådgivningsforpligtelse Et fokus på at kerneydelsen for virksomheden foregår på de sociale tilbud. I administrationen skal vi derfor servicere, facilitere og udvikle, så medarbejderne har de bedst mulige rammer og forudsætninger for deres arbejde En klar kommunikation både internt og i forhold til omverdenen

14 Handicaps myndighedsopgaver Handicap fører tilsyn med tilbuddene mindst en gang årligt. Der kan både være tale om anmeldte og uanmeldte tilsyn Alle henvendelser fra brugere, pårørende og medarbejdere om kritiske forhold bliver undersøgt umiddelbart efter henvendelsen Indberetninger om magtanvendelser behandles som lovgivningen foreskriver. Samtidig opsamles der viden og erfaringer, der bruges til kvalificering af det pædagogiske arbejde

15 Udviklingsprojekter i regi af Danske Regioner - 1 Tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende på de regionale tilbud er gennemført i 2008 og bliver netop nu fulgt op af endnu en undersøgelse 6 standarder efter Den Danske Kvalitetsmodel er ved at blive taget i brug på tilbuddene 3 organisatoriske standarder på alle sociale tilbud 3 ydelsesspecifikke standarder på botilbuddene (undtagen Solgaven). Standarderne omhandler kommunikation, brugerinddragelse og individuelle planer

16 Udviklingsprojekter i regi af Danske Regioner - 2 Handicap har stået for 2 tværregionale pilotprojekter Brug af ICF (WHO´s internationale klassifikation af funktionsevne) til vurdering af borgernes funktionsevne i de individuelle planer. 23 regionale tilbud fordelt over hele landet har deltaget Minimering af antallet af utilsigtede hændelser. 12 tilbud fordelt over hele landet har deltaget. Projektet har sat fokus på analyse og refleksion både internt på tilbuddene og med eksterne konsulenter. Der er udarbejdet standarder og vejledninger om medicinhåndtering, magtanvendelse og grænseoverskridende adfærd

17 Kvalitet og udvikling i Handicap - 1 Medicinhåndtering: Der er indført standarder og vejledninger på medicinområdet på alle vores tilbud, og der undervises herudfra på vores medicinkurser I efteråret 2009 er der gennemført tilsyn på medicinområdet. De viste, at der arbejdes meget struktureret og seriøst med medicinhåndtering og med at forebygge utilsigtede hændelser på tilbuddene. Medicinhåndtering er IT-understøttet via EKJ 2. selvevaluering gennemføres i efteråret

18 Kvalitet og udvikling i Handicap - 2 Grænseoverskridende adfærd og voldsforebyggelse: I løbet af 2010 indføres standarder og vejledninger på alle Handicaps tilbud inspireret af det tværregionale projekt om utilsigtede hændelser Standarder og vejledninger IT understøttes Omdrejningspunktet for arbejdet er analyse og refleksion

19 Kvalitet og udvikling i Handicap - 3 ICF og individuelle handleplaner: Erfaringerne fra det tværregionale ICF-projekt bruges og videreudvikles i nye ICF-projektet på foreløbig to af vores tilbud (Bredegård og Lyngdal) Der sker en tæt sammenkobling mellem ICF funktionsevnevurderingen og udarbejdelsen af nye skabeloner til individuelle planer Den individuelle plan IT-understøttes i EKJ


Download ppt "Introduktion til Region Hovedstaden - Handicap Introseminar den 6. april 2010 v/Direktør Søren Torpegaard Bech."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google