Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvorfor er det nogle gange svært at være børnefysioterapeut i kommunalt regi… Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvorfor er det nogle gange svært at være børnefysioterapeut i kommunalt regi… Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark1."— Præsentationens transcript:

1 Hvorfor er det nogle gange svært at være børnefysioterapeut i kommunalt regi… Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark1

2 Hvorfor er det nogle gange svært at være børnefysioterapeut i kommunalt regi…  3 lovgivninger som grundlag for indsatser – snitfladeproblematik – hvem har ansvaret… Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark2

3 Hvorfor er det nogle gange svært at være børnefysioterapeut i kommunalt regi…  Store forskelle på intern kommunal praksis, fortolkning af lovgivning samt organisering Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark3

4 Hvorfor er det nogle gange svært at være børnefysioterapeut i kommunalt regi…  Kommunalreform – opgaveglidning mellem sektorer… Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark4

5 Hvorfor er det nogle gange svært at være børnefysioterapeut i kommunalt regi…  Den økonomiske situation – besparelser kontra udvikling – sager afgøres med ønske om afprøvning af serviceniveau Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark5

6 Hvorfor er det nogle gange svært at være børnefysioterapeut i kommunalt regi…  Normal- og specialområdet – inklusion… Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark6

7 Hvorfor er det nogle gange svært at være børnefysioterapeut i kommunalt regi…  Hvem koordinerer indsatser?! Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark7

8 Hvorfor bør jeg vide noget om lovgivning og paragraffer?  Lovgivningen udgør et grundvilkår for den fysio- og ergoterapeutiske eksistens og indsats - men er svært tilgængelig og ukendt for mange  Vigtigt at formidle til pårørende, kolleger og ledere mht. muligheder for og rettigheder til fysioterapi ifølge lovgivning.  Viden kan bruges til at belyse snitflader, analysere og evt. optimere den enkelte kommunes organisering af området. Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark8

9 Lovgivning relevant for fysioterapeutisk indsats i kommunalt regi.  Sundhedsloven - Ministeriet for Sundhed og forebyggelse  Lov om Social Service - Social- og Integrationsministeriet  Folkeskoleloven - Ministeriet for børn og undervisning Hierarkisk opbygning – Servicelov subsidiær ift. Sundhedslov Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark9

10 Sundhedsloven § 140 Genoptræning efter indlæggelse ved lægefagligt begrundet behov for genoptræning – genoptræningsplaner, f.eks. efter botox, tenotomier etc. Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark10

11 Sundhedsloven § 140a Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling hos fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning. Diagnoseliste og Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi fra 2008: http://www.sst.dk/publ/Publ2008/Plan/Fysio/VejlVederlag sfriFysioteapi_4jul08.pdf http://www.sst.dk/publ/Publ2008/Plan/Fysio/VejlVederlag sfriFysioteapi_4jul08.pdf Vedr. børn i Vejledning om træning i kommuner og regioner, december 2009. Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark11

12 Lov om Social Service § 11 stk. 4: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.  Bruges til rådgivning, undersøgelse og i reglen korterevarende behandlingstilbud Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark12

13 Lov om Social Service § 52 stk. 3 om praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet samt behandling af problemer.  Forudsætter børnefaglig undersøgelse § 50 og handleplan § 140. Bruges til rådgivning, behandling, praktisk støtte. Bruges ved behov for længerevarende behandlingsindsatser. Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark13

14 Lov om Social Service § 32 Træning i særligt tilrettelagte dagtilbud og ved hjemmetræning. Indsatsen indeholder træning, behandling, observation og diagnosticering mht. faglig stillingtagen til passende støtte og indsats.  Bevilling af hjemmetræning forudsætter børnefaglig undersøgelse § 50.  Opgaver vedr. tilsyn og opfølgning. Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark14

15 Lov om Social Service § 44 som henviser til § 86 stk. 2 om vedligeholdelsestræning: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark15

16 Folkeskoleloven § 20 stk. 2: Stk. 2. Desuden påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de i stk. 1 nævnte børn og unge, herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.  = undervisningsrelateret fysio-/ergoterapi. Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark16

17 Hjælp!  God kilde til viden: Vejledning om træning i kommuner og regioner, december 2009 : http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer//~/media/Filer%20- %20dokumenter/VEJLEDNING%20OM%20TRNING%20I%20K OMMUNER%20OG%20REGIONER.ashx  Vejledning vedr. principafgørelser: http://ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/ http://ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/  Spastikerforeningen afholder af og til kurser mht. lovgivning. Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark17

18 Skomager bliv ved din læst…  Man kan drukne i de opgaver, der dukker op omkring en familie med et barn med handicap, hvis ikke man er skarp på at afgrænse hvilke opgaver, der er éns egne.  CPOP repræsenterer nogle fysioterapeutiske kerneydelser som vi som faggruppe er alene om at kunne tilbyde et barn med cp ude i kommunerne – godt at tage afsæt i!  Vigtigt at påpege andre indsatsområder, end de man selv er ansvarlig for opgaveløsningen omkring – men at lade andre – eksperterne på de områder - om at løse dem.  Hvem er tovholder…?! Afgørende at få placeret dén kasket - men pas på med selv at tage den… Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark18


Download ppt "Hvorfor er det nogle gange svært at være børnefysioterapeut i kommunalt regi… Mirjam Gismervik, koordinerende fysioterapeut CPOP Region Syddanmark1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google