Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Design af kulturtræningsforløb for ECCO

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Design af kulturtræningsforløb for ECCO"— Præsentationens transcript:

1 Design af kulturtræningsforløb for ECCO
Eksamen i modulet Pædagogik og pædagogisk innovation Juni 2006

2 Forslag til agenda Introduktion Udbytte af projektet
Tre oplæg og diskussion Visualisering af ECCO e-portfolio - Thomas Didaktiske overvejelser - Annette Evaluering - Ninna Fælles diskussion

3 Udbytte af projektet Anvendelse af didaktik og læringsteori i en erhvervsmæssig kontekst Samarbejde med globalt orienteret virksomhed Anvendelse af teori på en reel problemstilling Indsigt i e-portfolioens muligheder i en erhvervsmæssig kontekst Erfaring med produktion af sammenhængende artikler Samarbejde med globalt orienteret virksomhed - Vi valgte en praksiskontekst selv om det ikke var et krav for projektet Men udbyttet blev også vores byrde. Vi havde simpelthen ikke nok tid, hvilket vi er bevidste om, at vores projekt bærer præg af. Det skyldes primært: Konstant nye ændringer pga. ny information fra ECCO og Danfoss Genstridigheder med at få artiklen til at passe til projektet Intet forlæg for anvendelse af e-portfolio i en erhvervsmæssig sammenhæng - kreativitet I disse oplæg har vi valgt at fokusere på de dele af opgaven, som vi har mulighed for at tilføje en ekstra dimension ved et mundtligt oplæg Det sker også i det første oplæg, hvor vi vil visualisere nogle af vores tanker for anvendelsen af e-portfolio

4 Visualisering af e-portfolio
Et oplæg af Thomas Kjærgaard Eksamen i projektet ” Design af kulturtræningsforløb for ECCO”

5 Visualisering af e-portfolio
Design af ECCO’s e-portfolio Presentation Work Communication Training Information Vi har valgt at visualisere e-portfolioens opdeling i 5 hovedområder, hvor vi dog i højere grad vil fokusere på områderne ’Presentation’ og ’Work’, da de er centrale for e-portfolio generelt og også specifikt for denne e-portfolio. E-portfolioen er overvejende engelsksproget, da ECCO fra 2007 i højere grad vil forsøge at tiltrække trainees med forskellige kulturelle baggrund. Dog må der gerne skrives på primær-sproget i Work-delen, da dette sandsynligvis vil lette refleksionen og øge motivationen for at anvende loggen.

6 Design af ECCO’s e-portfolio
Presentation Communication Training Work Information Her ses de fem hovedområder visualiseret. Vi kigger nærmere på de enkelte skærmbilleder om lidt,, men vil her pointere, at vi har taget udgangspunkt i designet for ’Corporate’-delen af ECCO’s eget website, som vi så har modificeret til dette formål. Vi har valgt at basere de e-portfolion på et såkaldt CMS-system, som er et brugervenligt IT-system, hvorfra man kan opdatere de enkelte sider i e-portfolion. E-portfolioens hovedområder opdateres via dette samme system, men herudover er der også linket på kryds og tværs mellem hovedområdernes indhold, hvorved der opnås en synergi-effekt i mellem de enkelte områder. Lad os kigge nærmere på hovedområdet ’Presentation’ Administration

7 Presentation Hver side i E-portfolioen er opdelt i en topmenu for oven, en menu med underpunkter til venstre, en indholdsdel og en fast kolonne med ’Current activities’ til højre. Under hovedområdet ’Presentation’ har vi indtil videre under punkterne Blog, Personal Profile og Published stories. Den aktuelle side er en ’Blog’, som efterhånden er et velkendt fænomen på Internettet hvor millioner af mennekser ’blogger’ om stort og småt i deres private som professionelle liv. Hovedpointen er, at det sker kronologisk med tidsangivelse for de enkelte indlæg, så man i princippet kan ’følge med’ i hvad der sker. I denne e-portfolio blogges der primært om den enkelte trainees oplevelser som udstationeret. I højre sidder har vi som sagt den faste kolonne ’Current activities’, som som henviser til aktuel information på tværs af de enkelte hovedområder. Hvilke trainees er online nu, de nyeste indlæg i konferencen (viser jeg senere) og de nyeste trainee historier, som jeg vender tilbage til om lidt. Målgruppen for hovedområdet ’Presentation’ er de øvrige trainees, tilknyttede HR-konsulenter og mentorer, andre ECCO ansatte og til en vis grad traineens familie og venner. Der kan blive tale om, at hovedområdet Presentation kun er delvist åbent for offentligheden. 1/3

8 Presentation Personal profile er generelle information om den enkelte trainee og vedkommendes baggrund. Dette for at give andre indsigt i den enkelte trainees baggrund, som kan være med til at forme det perspektiv, som hun ser og beskriver verden med. Det kan også være en måde hvorpå man synliggør fællesnævnere i mellem de enkelte trainees. 2/3

9 Presentation Published stories er som antyde de historier, som den enkelte trainee publicerer i løbet af udstationeringen. Disse historier bliver til på baggrund af arbejde i hovedområdet Work, som vi kigger på om lidt. Disse historier er også nævnt som noget centralt i vores projekt, hvor de blandt andet er udgangspunktet for den enkelte trainees samtale med en mentor. Historierne er meningskonstruerende og er derfor et vigtigt element i den enkelte trainees læreproces på vej mod en øget kulturforståelse. 3/3

10 Work Første side i hovedområdet Work er en log. Loggen er i modsætning til Bloggen en mere komplet og ubearbejdet registrering af forskellige aktiviteter, handlinger, tanker, reflektioner etc. , som den enkelte trainee gør sig løbende. Loggen er central i den generelle anvendelse af e-portfolio, men er egentlig også et primært element i kulturanalysen ifølge Gullestrup. I hans fasemodel for en empirisk kulturanalyse lægger han vægt på, at kulturaktøren under første feltophold forholder sig åbent for alle indtryk og registrer så mange som muligt og først senere gøre dem genstand for refleksion, som han har so en decideret fase i modellen. En trainees udstationering kan ses som en slags feltarbejde, hvor refleksionen foregår løbende og motiveres og faciliteres af e-portfolioen. 1/4

11 Work Under kulturtræningskurset påbegynder den enkelte trainee udarbejdelsen af en MBTI-profil, som hjælper dem til at kende deres egen personlighedstype og se hvordan denne spiller ind i samværsrelationerne med kolleger og andre samarbejdspartnere. Profilen opbygges i e-portfolioen og kan videreudbygges med løbende erfaringer, herunder også peronligehdens betydning ved kulturmøder. 2/4

12 Work Opbygningen af den personlige kulturprofil påbegyndes under kurset med en registrering i e-portfolioen. Kulturprofilen kan på samme måde som MBTI-profilen løbende tilrettes efterhånden som nye erfaringer opstår. 3/4

13 Work Under punktet culture finder vi også punktet China, som også kunne være Indonesion, Thailand eller Slovakiet. Her kan den enkelte trainee nedfælde sin reflektioner over henholdsvis den manifeste kultur og kernekulturen, som de er beskrevet hos Gullestrup. Det er en meget forsimplet opdeling, og vi erkender at det vil kræve en del yderligere overvejelser fra vores side at nå frem til en holdbar model for, hvordan den manifeste kultur og kernekulturen bedst beskrives og struktureres. 4/4

14 Presentation vs. Work Blog Log S - Selektion R - Reflektion B - Bearbejdning S + R + B S + R + B Published stories Personal culture profile MBTI China Lad os prøve at kigge på sammenhængen mellem hovedområderne Presentation og Work, som er de centrale for e-portfolioen. Der er åbenlyst en sammenhæng mellem Blog og Log. Loggen er den ufiltrede udgave, hvor alt regsitreres, mens bloggen er den bearbejdede udgave som tilbydes offentligehden. Vi kan sige, at der sker en selektion af udvalgte dele af loggen, som der reflkteres over og de bearbejdes herefter, så de kan fremvises i bloggen. Men hovedområdet Presentation rummer også Published stories og hovedområdet Work rummer blandt andet Personal culture profile, china og MBTI-profilen. Loggen viser sig som central, da den også udgør grundlaget for de nævnte øvrige sider i hovedområdet WOrk. Her sker der også en selektion, refleksion og bearbejdelse, hvor sidstnævnte dog er mere omfattende end bearbejdningen fra log til blog. Det er indholdet i loggen og de øvrige sider i hovedområdet Work, der udgør grundlaget for produktionen af artikler til den de publicerede historier i presentation.. Her sker der også en selektion, refleksion og en endnu større bearbejdelse S + R + B

15 Communication Holde kontakten til det hjemlige netværk – professioenlt og privat + kommunikation med andre trainees

16 Training

17 Information

18 Administration

19 Didaktiske overvejelser
Et oplæg af Annette Pedersen Eksamen i projektet ” Design af kulturtræningsforløb for ECCO”

20 Vores didaktiske udgangspunkt
Praktisk-teoretisk planlægning, gennemførelse, vurdering og kritisk analyse af undervisning og læring. [Hiim og Hippe: Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. En studiebog i didaktik. Gyldendal Undervisning s. 14]

21 Den didaktiske relationsmodel

22 Organisationsdidaktik
Professionalitet Udvidelse af det didaktiske felt – organisationsniveauet Hvordan sikrer man en kollektiv læring? [Erling Lars Dale – i Gunn Imsen: Lærerens verden 2005]

23 Didaktikkens funktion
Didaktik – én definition ”Vigtigt er det i første omgang bare, at der i undervisningens øjemed ikke bare kan gøres, hvad man lige har lyst til (i hvert fald burde det ikke ske). Når en spørger andre eller en selv: Hvorfor valgte du det her i stedet for noget andet, så skal der kunne svares. Det er det – og udelukkende det – som al didaktik drejer sig om”. [Stefan Hopmann - slide fra Tina Bering Keidings undervisning 2006] Didaktik som refleksiv proces. Hvad fungerer som referenceramme for refleksionen?

24 Evaluering Et oplæg af Ninna H. Henriksen
Eksamen i projektet ” Design af kulturtræningsforløb for ECCO”

25 Den enkelte trainees selvevaluering og selvrefleksion igennem e-portfolio, i forhold til egen personlig og kulturel profil, læreproces og mål med henblik på udvikling af en interkulturel kompetence. Evaluering i forhold til selve undervisningens kvalitet(mål og indhold) herunder evaluering før kurset for at medtage læringsforudsætninger evaluering efter hver enkelt kursusdag, for at afdække tilfredshed og umiddelbare refleksioner over undervisningens kvalitet. evaluering under udstationering for, at afdække deltagernes langstrakte refleksioner over undervisningens kvalitet og sammenspillet mellem teori og praksis Bred evaluering – to hovedaspekter

26 I den summative ( kontrollerende) evaluering vurderes resultatet af en proces med det formål at kontrollere, om resultatet lever op til de fastlagte målsætninger og kvalitetskrav. Resultatet af summativ evaluering vil som regel skulle stilles til rådighed for beslutningstagere, der så skal tage stilling til fortsættelse, ændring eller nedlæggelse af en given aktivitet [Palle Rasmussen, 2005] I den formative (forandringsorienterede) evaluering vurderes igangværende processer med det formål løbende at forbedre indsatser og resultater. Resultater af formativ evaluering skal løbende stilles til rådighed for aktørerne i processen (f.eks. lærere og/eller studerende).[ Palle Rasmussen, 2005] Evaluering er både formativ og summativ Summativ – evaluering efter endt forløb for at krontrollere om undervisningen lever op til kursets målsætning Formativ – vi anskuer kulturtræningen som en læreproces hvor vi løbende foretager evalueringer for at opkvalificere den enkelte trainees læringsmuligheder og undervisningens kvalitet. Fokus på e-portfolio – et virtuelt rum hvor både summative og formative evalueringer bliver stillet til rådighed for både trainee, kulturtræner og mentor. E-portfolio er derfor netop et redskab der faciliterer evlauering og særligt den enkelte trainees selvevaluering og selvrefleksion

27 (…) den lærende i så høj grad som det er tilfældet, er involveret i at definere præmisserne for sin egen evaluering (ved at self assessment er en integreret del af portfolio-evalueringen(Wittek 2003), ved at den lærende internaliserer vurderingskriterier, ved at den lærende i samarbejde med vejlederen bestemmer indholdet af sin vurderingsportfolio). Desuden kan den formative(altså løbende) evaluering indgå som en del af evalueringsgrundlaget(…)Portfolio-evaluering tilbyder således - sagt på et principielt plan - mulighed for en høj grad af validitet både i forhold til, hvordan der evalueres, og hvad der evalueres. [Aarup-Jensen & Jæger, p.5] Trainees skal ved hjælp af selektion og refleksion evaluere på deres egen læring – de sætter rammerne for egen evaluering og vælger selv hvad der skal være tilgængeligt for kulturtræner og mentor. Aarup-Jensen og Jæger: stor validitet!

28 E-portfolio fokus på den enkelte trainees egen selvevaluering og selvrefleksion fokus på læringsmål frem for undervisningsmål fokus på den enkelte trainees læring og dermed tilegnelse af kvalifikationer og kompetencer Kulturtræner/mentor skal ikke vurdere, bedømme og karaktergive, men støtte og vejlede den enkeltes læring og tilegnelse af kvalifikationer og kompetencer. Valget af e-portfolio hænger således sammen med fokus på læringsmål fremfor undervisningsmål hvor den enkeltes læring og selvevaluering er i fokus – ingen vurdering og karaktergivning men støtte og vejledning. For at støtte og motivere de enkelte trainees selvevaluering og selvrefleksion har vi fundet det relevant at operere med en vis lærestyring og definere specifikke opgaver i portfolioen der netop kan faciliterer selvrefleksion og selvevaluering.

29 E-portfolio - efter første Kulturtræningsdag og Teambuilding Kurset
Skriv en historie på max to A4 sider, der forklarer hvorledes din personlighedstype og din kulturelle profil spiller ind, når du kommunikerer og samarbejder med dine kollegaer. Du kan med fordel hente inspiration fra jeres oplevelser fra første kulturtræningsdag og fra Teambuilding kurset. Medtag evt. refleksioner over hvordan du kan gøre dig bevidst omkring din personlige og kulturelle profil, sådan at den ikke får negative konsekvenser for din fremtidige arbejdsrelationer under udstationering. Et eksempel på en sådan opgave kan være denne!

30 E-portfolio – før, under og efter udstationering
Beskriv en oplevelse hvor interaktionen og samarbejdet med kollegaer gik godt og en oplevelse hvor det gik dårligt. Reflekter over den gode og den dårlige oplevelse ved at medtage viden og erfaringer fra Kulturtræningskurset og Teambuilding kurset, og forhold dig til hvordan din personlige og kulturelle profil spillede ind på disse oplevelser. Hvad gjorde du rigtigt, hvad gjorde du forkert? Hvordan kan du undgå konflikter i fremtiden? Hvordan kan du bygge videre på dine succesoplevelser? Et andet eksempel kan være dette – løbende. Kan også tilføjes en dimension hvor de enkelte trainees evaluerer på hinandens historier og oplevelser. Alt dette – elevens egen evaluering Også som nævnt, evaluering af kursets kvalitet. Først, under og efter. Før – kvantitativt (alder, køn, udd) overordnet indblik i deltagergruppen, inddrage relevante eksempler i undervisningen

31 Evaluering før træning
Desuden – refleksive åbne spørgsmål(kvalitative) – KUBUS succesudfaldsrum Desuden samme proces efter hver enkelt kursus dag – reflekter over tidligere opstillede SUC og rediger evt…

32 Evaluering efter 9 måneder
Efter 6-9 mdrs udstationering 1/2

33 Evaluering efter 9 måneder
Husk! Synergieffekten mellem kvantitative og kvalitative evalueringsspørgsmål. Evaluering støtter både den enkeltes selvrefleksion og giver vurderinger der kan benyttes i evaluering af det samlede kursus. 2/2


Download ppt "Design af kulturtræningsforløb for ECCO"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google