Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ETA-Danmark | Sikkerhedsbranchen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ETA-Danmark | Sikkerhedsbranchen"— Præsentationens transcript:

1 ETA-Danmark | Sikkerhedsbranchen
DBI – 24 oktober 2013

2 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard
ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan i henhold til Byggevareforordningen (EU) 305/2011 ETA-Danmark A/S er notificeret af Energistyrelsen til at udstede Europæiske Tekniske Vurderinger i henhold til Byggevareforordningen (EU) 305/2011 ETA-Danmark A/S udsteder nationale godkendelser for byggevarer – VA, MK og TGA ETA-Danmark A/S er akkrediteret af DANAK og notificeret af Miljøstyrelsen til at udstede verifikationer af miljøteknologier

3 Visionen At være anerkendt for at bidrage til forbedring og kvalitet i det danske erhvervsliv og samfund ved at styrke vores kunders troværdighed og konkurrenceevne…

4 Det filosofiske Godkendelser handler om at kunne bedømme egnetheden til anvendelsen af innovative byggeprodukter Godkendelser handler også om, at fremme anvendelsen af de innovative byggeprodukter og understøtte troværdigheden og kvaliteten af de informationer producenterne angiver om produkter I henhold til CPR er innovative produkter, alle typer produkter og byggesystemer som ikke er omfattet af en harmoniseret standard Det innovative aspekt medfører, at der ikke findes forud fastlagte standarder eller specifikationer til at bedømme og verificere produktets egenskaber

5 Dokumentation af nye teknologier
For nye produkter eller teknologier findes ingen harmoniserede standarder, og der kan derfor ikke stilles krav om CE-mærkning. Bygningsreglementet og byggeloven stiller krav om, at man skal kunne dokumentere de egenskaber man påstår produktet eller teknologien har MK-godkendelsen er én af måderne at gøre dette på. MK-godkendelsen vil kunne bruges som dokumentation for de brandmæssige egenskaber samt at produktet er egnet til anvendelsen. Såfremt teknologien skal markedsføres europæisk vil en ETA være en mulighed. For brandegenskaberne vil de europæiske klassifikationsstandarder altid være grundlaget

6 Nationale godkendelser
Danmark opretholder det nationale bygningsreglement. Dette sammen med relevante vejledingsdokumenter fastlægger det nationale kravniveau Dokumenterne (DoP) bag CE-mærkningen vil vise produktets egenskaber Det er de projekterende og de lokale myndigheders opgave, at undersøge om de egenskaberne for produktet angivet i de tekniske specifikationer opfylder de danske krav i den specifikke anvendelse De nationale godkendelser kan understøtte dokumentationen af at de gældende krav er opfyldt

7 Formål Godkendelser er defineret ved, at de dels beskriver overensstemmelse med lovkrav, og dels vurderer egnethed til anvendelse og installation, samt i visse situationer levetiden. Det vil derfor i vidt muligt omfang være muligt, at supplere CE mærket med nationale godkendelser og certificeringer på frivillig basis. Myndighederne i medlemslandende kan ikke opretholde obligatoriske nationale godkendelsesordninger for produkter omfattet af harmoniserede tekniske specifikationer. ETA-Danmark A/S vil derfor fortsat udstede nationale MK- og VA- godkendelser, som frivillig dokumentation for overholdelsen af kravene i det danske bygningsreglement De nationale godkendelsesordninger er frivillige

8 MK-Godkendelser – grundlag
Forholder sig til kravene i Bygningsreglementet Eksempelsamling for brandsikring af byggeri Skaber forbindelsen mellem produktegenskaber og bygningsreglementets funktionskrav Vil forholde sig til de anvendelsestekniske krav beskrevet i eksempelsamlingen Dokumentationen for brandegenskaber skal være i form af europæiske prøvnings- og klassifikationsstandarder MK-godkendelsen retter sig mod både innovative og etablerede produkter Det europæiske system for reaktion på brandklassifikation forholder sig ikke direkte til de danske materiale og beklædningskrav Den europæiske klassifikation kan være afhængig af monteringen.

9 MK-Godkendelsen|Formål
MK-godkendelsen viser at produktet og de relevante egenskaber er bedømt af en uvildig tredjepart Produkter omfattet af en MK-godkendelse er underlagt løbende produktkontrol MK-godkendelserne skal signalere kvalitet og troværdighed om produktets egenskaber MK-godkendelser understøtter det som producenten deklarerer for produktet For nye teknologier er MK-godkendelsen velegnet til at lette adgangen til markedet Logoet er et registreret varemærke

10 MK-godkendelser | Weboversigt

11 CE mærkning CE mærket betyder, at et produkt er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med en europæisk teknisk specifikation CE mærket er ikke et kvalitetsmærke CE mærket viser bygningsmyndigheder, at der kan være taget stilling til nationale lovkrav til produktet Hvis et produkt bærer CE mærket korrekt kan det markedsføres Byggevareforordningen giver de enkelte medlemslande mulighed for at have forskellige krav og kravniveauer. Afspejles i nationale bygningsreglementer og i mandaterne CE mærket betyder altså at produktet kan markedsføres, men ikke nødvendigvis anvendes!

12 Tre veje til CE mærkning 1
CE-mærkning efter en harmoniseret standard Den primære metode til CE-mærkning er at dokumentere varens egenskaber på baggrund af de krav til prøvning og beregning, der stilles i en harmoniseret standard. En harmoniseret standard dækker ofte hele produktgrupper. Med forordningen bliver det obligatorisk at CE-mærke på de områder, hvor der findes en harmoniseret standard.

13 Tre veje til CE mærkning 2
CE-mærkning efter en ETA Den anden metode er at benytte såkaldte europæiske tekniske vurderinger, ETA’er, til CE-mærkning. En ETA er en teknisk godkendelse, der kun gælder for én byggevare. ETA’en er enklere og tager kortere tid at udvikle end en harmoniseret standard. Med forslaget bliver det muligt også at benytte ETA-metoden overfor produkter, der i forvejen er omfattet af en harmoniseret standard.

14 Tre veje til CE mærkning 3
CE-mærkning efter en ATD Endelig er det muligt at CE-mærke efter en Appropriate Technical documentation. Metoden er en forenklet og hurtigere procedure, der er anvendelig, når varen kun skal markedsføres i et land med begrænsede krav til byggevaren. Denne metode er ny i forhold til byggevaredirektivet. Særlige forhold for mikrovirksomheder Med forordningsforslaget bliver det muligt for mikrovirksomheder[1] at benytte ATD-metoden uden medvirken fra et notificeret organ, bortset fra i forbindelse med varer, der har stor betydning for at sikre bygværkets sikkerhed. Andre virksomheder, der CE-mærker efter ATD-metoden, skal stadig inddrage notificerede organer i det omfang, der stilles krav herom. [1] Virksomheder, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 2 mio. EUR.

15 ETA’er ETA’er handler om at kunne CE mærke innovative eller komplekse byggeprodukter I henhold til CPR skal produkter omfattet af en harmoniseret standard CE mærkes Produkter, som ikke er omfattet af en harmoniseret standard, kan frivilligt CE-mærkes på baggrund af en ETA ETA – European Technical Assessment; Europæisk Teknisk Vurdering En ETA er en deklaration af egenskaber for produkter/systemer, som ikke er omfattet af hEN’er Omfatter ikke en bedømmelse af egnetheden til anvendelsen

16 Grundlaget for en ETA EN ETA udstedes på grundlag af en EAD – European Assessment Document Eksisterende ETA Guidelines kan anvendes som EAD og danne grundlag for udstedelsen af en ETA CUAP’er skal omskrives til EAD’er før de kan anvendes igen ETA – European Technical Assessment; Europæisk Teknisk Vurdering En ETA er en deklaration af egenskaber for produkter/systemer, som ikke er omfattet af hEN’er Omfatter ikke en bedømmelse af egnetheden til anvendelsen

17 ETA-EAD Proces EOTA har udarbejdet en detaljeret trin-for-trin procesbeskrivelse Sikre at trin krævet i CPR Annex II følges Deadlines i CPR Annex II overholdes Sikre koordinering mellem RTAB-EOTA, EOTA-TAB, EOTA-EC Services og mellem RTAB-Ansøger Sikre en transparent og konsistent sagsbehandling af ETA’er Sikre tillid og troværdighed af informationerne i en ETA

18 At minimere duplikering og tidstab
Hvorfor? Styrke og fremme Europæiske Tekniske Vurderinger Sikre tiltro til processen FOR DERMED At minimere duplikering og tidstab Facilitetere CE mærkning af innovative og/eller ikke-standardiserede byggevarer

19 Basis CPR Annex II Synlighed om roller, ansvar og pligter for
Responsible TAB Ansøger EOTA Sekretariat Europa Kommissionen Andre TAB’er designeret for produkt området Del af EOTA’s Ledelses System

20 Nøgleopgaver for ansøgeren
Ansøgningsskema til Responsible TAB Service kontrakt Producentens Tekniske Dossier Væsentlige egenskaber/forventet ydeevne Kontrakt og første arbejdsprogram Kommentere udkast til EAD Kommentere udkast til ETA Information om CE mærkning

21 CE mærking af nye teknologier
CE mærket viser produktets/teknologiens egenskaber og ydeevnen/klassifikationen for egenskaberne CE mærket vil oftest omfatte flere relevante egenskaber – ikke kun brandegenskaber CE mærkningen vil være en frivillig mulighed for innovative/nye teknologier og produkter via ETA’er CE mærkning og ETA’en må ikke forveksles med nationale godkendelser og CE mærket siger ikke noget om, hvorvidt nationale krav er opfyldt. CE mærkningen og ETA’en viser ikke om produktet er egnet til anvendelsen

22 Udfordringer i forhold til CE mærkede produkter
Det er ikke entydigt klart om produktet må anvendes CE mærker og overensstemmelseserklæringer kan have forskelligt indhold, omfang og layout CE mærker og overensstemmelseserklæringer er udarbejdet af producenterne Brandklassifikationer kan ikke entydigt oversættes fra europæisk til dansk Oplysninger om betingelser for klassifikationen fremgår ikke af CE mærket, men af medfølgende dokumenter

23 EOTA Status Format/Layout for ETA’en er en Kommissionsbeslutning og skal offentliggøres i EU-Tidende Diskussion med EU Kommissionen om omfang og indhold Forventes klar i november Format for EAD klar i EOTA Proces klar i EOTA ETA’er behandles og høres løbende, så de er klar til udstedelse Udfordringer for notificerede organer

24 Tak for opmærksomheden
PROCES RESSOURCER TEKNIK VIDEN KULTUR

25


Download ppt "ETA-Danmark | Sikkerhedsbranchen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google