Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg – hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg – hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende."— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg – hvordan spiller de forskellige aktører sammen?
Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende medarbejder, Lejre Kommune og forkvinde i SUFO.

2 Disponering af dagens oplæg.
Hvad siger Lovgivningen - formål og forpligtigelse ? Samspil mellem forebyggende hjemmebesøg og forskellige aktører der bidrager til borgerens livskvalitet. De forebyggende hjemmebesøg og indsatsområder målrettet borgerens behov. Regeringens udspil ”Livet skal leves hele livet” Debat om hvad tænker I om fremtidens forebyggende hjemmebesøg?

3 Tilbud om forebyggende hjemmebesøg Serviceloven § 79a
Kommunalbestyrelsen skal: Give tilbud til alle ældre fra 75 år mindst 1 gang årligt. Kommunalbestyrelsen kan vælge: At undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg. Mulighed for at målrette besøgende til særlig udsatte ældre. F.eks. enkebesøg, begyndende funktionstab, efter sygehusindlæggelse m.m.

4 Formål med et forebyggende hjemmebesøg ifølge §79a
Formålet defineres bl.a. som: Et besøg i borgerens eget hjem. En drøftelse af den pågældendes aktuelle livssituation. Hvor formålet er med til at hjælpe den ældre til bedre at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet længst muligt.

5 Formålet med forebyggende hjemmebesøg ifølge §79a
Formålet er også: Opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder. Bidrage til øget tryghed. Henlede opmærksomheden på eksisterende hjælpeforanstaltninger og aktiverende tilbud. Styrke handlekraft til at klare dagligdagen, bevare og styrke sociale netværk. Give vigtig information når kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om servicetilbud mv.

6 Forebyggende hjemmebesøg er en myndigheds opgave
Kommunalbestyrelsen skal: Fastlægge lokale målsætninger for de forebyggende hjemmebesøg Herunder hvilke resultater kommunalbestyrelsen forventer af ordningen. Hvilke problemstillinger der ønskes løst. Hvordan ordningen skal spille sammen med andre lokale sundhedsfremmende tiltag.

7 Forebyggelsespakkerne - Sundhedstyrelsen.
Hvor anbefaldes forebyggende hjemmebesøg at indgå i den målrettede forebyggelse ? Forebyggelsespakkerne - Sundhedstyrelsen. ( Mad og måltider, alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed, og seksuel sundhed) Den ældre medicinske patient – Sundhedsstyrelsen. ( Den generelle forebyggelse og sundhedsfremme – undgå at ældre borgere bliver medicinske patienter). Socialstyrelsen. ( Håndbog under udarbejdelse til kommunerne under udarbejdelse om ”Rehabilitering på ældreområdet og forebyggelse på ældreområdet”). (Projekt 2012 – 2016).

8 Hvilke tendenser ser SUFO i de forebyggende hjemmebesøg
Forebyggende hjemmebesøg har fået større fokus. De forebyggende hjemmebesøg organiseres forskelligt i kommunerne og har forskellige titler. Indgår i tværfagligt samarbejde. Lovændringen 2010 og regeringens udspil 2014, giver mulighed for at målrette besøgene til særligt udsatte ældre.

9 Muligheder i samtalen ved det forebyggende hjemmebesøg
De forebyggende hjemmebesøg er en særlig mulighed for at kombinere den generelle forebyggelse.( Dvs. at tale med den ældre borger om sund levevis). Med den specifikke forebyggende indsats over for ældre med kronisk sygdom.( Herunder tab af funktionsevne, opsporing af f.eks. demens og identificering af særligt sårbare).

10 Hvordan ses det i samarbejdet om den ældre borger i de kommunale tilbud ?
Praksis eksempler fra kommunerne, hvor besøget er målrettet bestemte behov og hvor der har været indgået et samspil med andre aktører. Bogen ”Det lille skub” bidrager med eksempler til at øge livskvalitet.

11 Eksempler på aktører der samarbejdes med i de forebyggende hjemmebesøg.
F.eks.: - Træningsterapeuter Kirken - Praktiserende læge Tolkebistand - Sygehus Frivillige organisationer - Pårørende Borgerservice - Visitation - Forløbskoordinatorer - Demenskoordinatorer - Hjemmepleje - Hjemmesygeplejersken

12 De målrettede besøg i et forebyggende hjemmebesøg.
Fokusbesøg med eksempler: - Enke/enkemand besøg - Småt spisende - Pårørende med plejekrævende ægtefælle - Genindlæggelser - Ensomhed - Motivering til frivillige aktiviteter og/eller være frivillig - Faldforebyggelse - Medicinhåndtering - Opsporing af demens - Alkohol - Digitalisering

13 Gruppemøder/Cafe`møder med temaer:
Eksempler på temaer: - Fysisk aktivitet og betydningen for forebyggelse af faldulykker. Hvordan bevares et godt og aktivt ældreliv. Kost, motion og livsnydelse. Ny teknologi og dens anvendelse. Nye udfordringer med at bevare sunde tænder I samarbejde med: Frivillige organisationer f.eks. Ældresagen, pensionistforeninger m.fl. og/eller andre faggrupper f.eks. demenskoordinator, borgerservice, kostvejleder, træningsterapeuter.

14 Hvordan kan forebyggende hjemmebesøg være med til at styrke ældre til at være aktive ?
I tværfagligt samarbejde - skabe kontinuitet, gode løsninger og sammenhæng for borgerne. ”Frontmedarbejder” – råd, vejledning og henvise til rette instans. Katalysator i forhold til eks. at borgerne er aktive i mestring af eget liv. Rum til refleksion for borgeren i forhold til mestring af eget liv. Tidlig opsporing af funktionstab. Undervisning og rådgivning i sundhedsfremme og forebyggelse.

15 ”Livet skal leves hele livet” Regeringens oplæg til opfølgning på hjemmehjælpskommissionens rapport
At ældre skal være selvhjulpne længst muligt. Øget kvalitet og sammenhæng i indsatsen overfor svage ældre borgere. Desuden At styrke indsatsen mod ensomhed blandt ældre og støttes igen til at deltage i fællesskabet.

16 ”Livet skal leves hele livet” Regeringens oplæg til opfølgning på hjemmehjælpskommissionens rapport
Regeringen ønsker: Aldersgrænsen for tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg forhøjes fra 75 år til +80 år. Borgere mellem 65 og 79 år i særlige risikogrupper skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Alle 75-årige skal fortsat tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Der bliver mulighed for gruppebaserede tilbud fremover for udelukkende individuelle besøg i borgerens eget hjem ? Opsporing af ældre med behov for forebyggende hjemmebesøg Der skal udarbejdes en vejledning med redskaber til opsporing af ældre med behov for et forebyggende hjemmebesøg.

17 Hvad tænker I om fremtidens forebyggende hjemmebesøg
Hvad tænker I om fremtidens forebyggende hjemmebesøg? Når ”livet skal leves hele livet” Når besøgende også skal målrettes borgere under 75 år Hvem er i risikogrupper og hvordan finder vi dem? Skal de gruppebaserede tilbud erstatte individuelle besøg og hvad tænker I tilbuddet skal indeholde? Når der er 98 Kommuner, hvor de forebyggende besøg er tilrettelagt og organiseret forskelligt ?

18 SUFO (Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg)
Der kan findes mere information på hjemmesiden,


Download ppt "Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg – hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google