Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SÅDAN LIGGER LANDET… - tal om landbruget 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SÅDAN LIGGER LANDET… - tal om landbruget 2012."— Præsentationens transcript:

1 SÅDAN LIGGER LANDET… - tal om landbruget 2012

2 Publikationen er udarbejdet af
Danmarks Naturfredningsforening Publikationen kan downloades fra foreningens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø

3 landbrugets konsekvenser for natur og miljø

4 Landbrugsjorden udgør 62 % af Danmarks areal - 56 % under plov
Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa – og i verden 80 % af det danske landbrugs-areal bruges til produktion af foder til husdyr I Sydamerika lægger vi beslag på et areal svarende til godt 30 % af det danske landbrugsareal til produktion af foder

5 Landbrugsjorden udgør 62 % af Danmarks areal
Vinterhvede og majs øger kvælstofudvaskningen og forbrug af sprøjtegifte

6 Metan og lattergas fra landbruget udgør 16 % af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser
Landbrugets største bidrag til drivhusgasserne kommer fra metan og lattergas, bl.a. fordi disse drivhusgasser har hhv. 21 og 310 gange kraftigere drivhuseffekt end CO2

7 Udledningen af CO2 fra landbruget
Der udledes mest CO2 fra den dyrkede jord ift. andre anven-delser af arealet Udledningen af CO2 vil stige fra arealanvendelsen ved et varmere klima

8 Landbruget står for 90 % af forbruget af sprøjtegifte i Danmark

9 Landbruget står for 90 % af forbruget af sprøjtegifte i Danmark
Ukrudtsmidlet glyphosat er landbrugets mest anvendte sprøjtegift

10 Landbruget står for 90 % af forbruget af sprøjtegifte i Danmark
Landbrugets bruger stadig mere sprøjtegift end forudsat i pesticidhandlingsplanerne

11 Landbruget står for 90 % af forbruget af sprøjtegifte i Danmark
Behandlingshyppigheden er steget uafbrudt siden 2000

12 Landbruget står for 90 % af forbruget af sprøjtegifte i Danmark
På fem år er sprøjtegifts belastning steget med mere end en tredjedel

13 Sprøjtegifte i grundvand og drikkevand
Mellem 1999 og 2009 blev der lukket 1273 drikkevandsboringer, hvori der er fundet sprøjtegifte I 2010 blev der fundet sprøjtegift i 44 % af de undersøgte boringer i grundvandsovervågningen (GRUMO) I 2010 blev der fundet sprøjtegift i 25 % af de undersøgte aktive drikkevandsboringer, heraf var 4,5 % over grænseværdien

14 Sprøjtegifte i grundvand og drikkevand
Sprøjtegift inddeles i tre grupper: Godkendte, regulerede og forbudte. I 2010 blev der fundet godkendte stoffer i 2 % af grundvandboringerne, regulerede stoffer blev fundet i 7 % og forbudte stoffer i 35 %

15 Sprøjtegifte i grundvand og drikkevand
Budgettet til overvågning af grundvand er næsten halveret

16 Over halvdelen af de undersøgte arter i agerlandet går fortsat tilbage
I agerlandet er 53 % af de undersøgte arter i tilbagegang, 20 % er stabile eller i fremgang, mens udviklingen er ukendt for de resterende 27 % Agerlandets typiske fuglearter er i tilbagegang På ti år er to af tre kirkeugler forsvundet

17 Over halvdelen af de undersøgte arter i agerlandet går fortsat tilbage
Haren er på den danske rødliste over truede arter Knap halvdelen af de danske humlebiarter er på rødlisten over truede arter

18 Over halvdelen af de undersøgte arter i agerlandet går fortsat tilbage
Mellem 95 og 98 % af de oprindelige vådområder i agerlandet er forsvundet Vi kender stadig ikke § 3 naturens tilstand, og vi ved ikke præcist, hvor den er henne

19 Vi kan ikke længere rense os til bedre økologisk tilstand i vandløbene, de fysiske forhold skal forbedres

20 Landbrugets overskud af kvælstof er næsten halveret, men faldet er sket fra et højt niveau

21 Landbrugets overskud af kvælstof er næsten halveret, men faldet er sket fra et højt niveau
Landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet er halveret, men der er behov for yderligere reduktion

22 Landbrugets overskud af kvælstof er næsten halveret, men faldet er sket fra et højt niveau
Udledning af kvælstof til vandløb og søer er størst fra lerjorde og lavbundsarealer

23 Luftbåren ammoniak belaster naturen
Langt størstedelen af den ammoniak, som Danmark udleder, stammer fra landbruget. Udledningen af ammoniak er fal-det med 36 % i perioden Den luftbårne belastning med kvælstof lå i 2010 på 13 kg N/ha/år, men lokalt hvor der f.eks. er mange husdyrbrug kan belast-ningen være endnu højere, og dermed ligge væsentligt over naturens tålegrænser.

24 Fosforoverskuddet er faldet, men udgør stadig en trussel for vandmiljøet

25 Veterinære forhold

26 Ni af ti danske slagtesvin er ramt af den multiresistente svinebakterie MRSA CC 398, som kan smitte mennesker MRSA eller Methicilin Resistente Staphylococcus Aureus er stafylokker, der er modstandsdygtige over for antibiotika, der sædvanligvis anvendes til behandling af stafylokokinfektioner. Svinebakterien MRSA CC 398 har i 2012 spredt sig til ni af ti danske slagtesvin (88 %), I 2011 var det hvert andet (44 %), og i 2010 hvert ottende (13 %). I 2011 blev den fundet i 16 % af de undersøgte svinebesætninger.

27 Hvert ottende nye MRSA-tilfælde i 2011 skyldes svine-MRSA
I 2011 blev der registeret 1292 nye tilfælde af MRSA-smittede mennesker i Danmark. Hver ottende af disse (164) er nye tilfælde af CC 398 MRSA, og 13 % af de nye tilfælde (21) har ikke haft direkte kontakt med svin.

28 Salmonella i svine- og oksekød ligger på samme niveau i dansk og importeret kød

29 landbrugets samfundsmæssige betydning

30 Beskæftigelse I 2010 var 65.000 beskæftiget i det primære landbrug
Beskæftigelsen på slagterierne er faldet med 34 % siden 2001

31 Økonomi Eksportværdien af de basale landbrugsvarer udgjorde i 2011 ca. 10 % af den danske vareeksport (72 mia. kr.) og godt 7 % af den samlede eksport Tælles afledte eksportområder som agroindustrielle levnedsmidler og maskiner til agroindustrien med udgjorde landbrugseksporten 17 % af den danske vareeksport

32 Økonomi Økologiske malkekvægsbedrifter har haft den bedste forrentning af landbrugskapitalen Produktionsomkostningerne i landbruget har oversteget værdien af produktionen, men for 2011 og 2012 ser det ud til at vende

33 Økonomi Landbrugsstøtten udgør 40 % af EU’s samlede budget
Landbrugets gæld er mere end tredoblet siden 1995 Landbrugsstøtten udgør 40 % af EU’s samlede budget Danske landmænd er afhængige af landbrugsstøtten fra EU

34 Strukturudvikling Færre og større enheder
Færre end heltidsbedrifter Hver femte bedrift er på mere end 100 ha

35 Strukturudvikling De seneste halvtreds år er mellem hver anden og hver fjerde markvej forsvundet Landmænd koncentrerer sig i stigende grad om én driftsgren

36 Økologisk landbrugsproduktion

37 I 2011 købte danskerne økologiske fødevarer for 7,5 mia. kr.
I detailhandlen steg salget af økologiske føde- og drikkevarer i 2011 til knap 5,5 mia. kr. Det er især kaffe, te, kakao, der trækker statistikken op med en vækstrate 15 % fra 2010 til 2011

38 Det økologiske areal er ikke fulgt med det øgede salg
Det samlede økologiske areal har varieret over tid. Det steg fra ha i 1989 til ha i 2011, svarende til ca. 6,7 % af det samlede landbrugsareal. S-R-SF-regeringens målsætning er en fordobling i 2020 ift niveauet.

39 Flere lægger igen om til økologi

40 Antallet af dyr i den økologiske produktion stiger
Fra 1995 til 2011 steg andelen af økologiske svin i forhold til den samlede bestand fra 0,04 % til 1,32 % Andelen af økologiske kvæg steg fra 1,01 % til 10,83 % Andelen af økologiske fjerkræ steg fra 1,17 % til 6,92 %

41 Potentiale for vækst Eksport af økologiske produkter er mere end firedoblet på 8 år. Fra 240 mia. kr. i 2003 til mia. kr. i 2011

42 Potentiale for vækst Danmark er det land i verden, hvor økologien har den største markedsandel

43 Økologer klarer sig bedre på bundlinjen
Heller ikke de økologiske landmænd har undgået krisen, men de er ikke ramt i samme grad som de konventionelle

44 Økologi har effekt fra dag et
Der er 20 % flere sommerfugle- og plantearter på økologiske end på konventionelle marker, uanset om markerne lige er lagt om eller har været omlagt i 25 år

45 Det offentlige går foran
I juni 2012 lancerede S-R-SF-Regeringen en handlingsplan for mere økologi Planen skal bane vej for, at målsætningen om en fordobling af det økologiske areal nås. Planen lægger op til, at staten og kommunerne skal gå foran i arbejdet med at skabe et marked for økologiske landbrugsprodukter.

46 SÅDAN LIGGER LANDET… - tal om landbruget 2012


Download ppt "SÅDAN LIGGER LANDET… - tal om landbruget 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google