Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brugeranalyse Forsyning 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brugeranalyse Forsyning 2014."— Præsentationens transcript:

1 Brugeranalyse Forsyning 2014

2 Indhold Formål, metode og fordeling Side 3
1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Holdning til energiformer Side 8 4 Tilfredshed med forsyningsvirksomhed Side 10 5 Affald Side 16 6 Information Side 25 7 Konklusion Side 29

3 Formål, metode og fordeling
1 Formål, metode og fordeling I dette afsnit redegøres for formålet med analysen samt den anvendte metode og fordelingen af interview på respondenttyper.

4 Formål, metode og fordeling
1 Formål, metode og fordeling Formål Kommun en/forsyni ngsvirkso mheden ønsker en afdæknin g af borgerne s holdning til forskellig e energifor mer, deres tilfredshe d med forsyning svirksomh eden, deres håndterin g af affald samt deres ønsker vedrøren de kommuni kation. Metode Der blev gennemført 500 telefoninterview med tilfældigt udvalgte privatpersoner i kommunen. Interviewene blev gennemført i uge xx-xx 2014

5 Formål, metode og fordeling
1 Formål, metode og fordeling Boligtype Andel af interview Parcelhus/landejendom 29% Ejerlejlighed 16% Andelsbolig 13% Lejet rækkehus 17% Lejet etagebolig 25% Alder Andel af interview 18-25 år 10% 26-35 år 13% 36-45 år 18% 46-55 år 56-65 år 21% 66 år og derover 20% Uddannelsesniveau Andel af interview Ufaglært 16% Faglært 20% Kort videregående 25% Mellemlang videregående Lang videregående 14% Køn Andel af interview Mænd 49% Kvinder 51%

6 Opsummering af nøgleresultater
2 Opsummering af nøgleresultater I dette afsnit vises nogle af de vigtigste resultater af analysen.

7 Opsummering af nøgleresultater Vindkraft 70% 20% 86% 27% 50%
er den mest populære energiform 70% er Tilfreds eller Meget tilfreds med forsyningsvirksomheden 20% har Svært eller Meget svært ved at forstå regningerne 86% er Tilfreds eller Meget tilfreds med deres affaldsordning 27% bruger genbrugspladserne mindst en gang om måneden 50% får information om forsyning via husstandsomdelt materiale søger ikke information om forsyning er interesseret i at få information om forsyning via

8 Holdning til energiformer
3 Holdning til energiformer I dette afsnit redegøres for respondenternes foretrukne energiformer.

9 Holdning til energiformer:
3 Holdning til energiformer: Hvilke energiformer skal primært udbygges frem mod 2030? Respondenterne blev bedt om at vælge de tre vigtigste energiformer.

10 Tilfredshed med forsyningsvirksomhed
4 Tilfredshed med forsyningsvirksomhed I dette afsnit redegøres for respondenternes vurdering af forsyningsvirksomheden.

11 Tilfredshed med forsyningsvirksomhed:
4 Tilfredshed med forsyningsvirksomhed: Hvor tilfreds er du alt i alt med forsyningsvirksomheden? Respondenter i parcelhuse/ landejendomme er mindst tilfredse.

12 Tilfredshed med forsyningsvirksomhed:
4 Tilfredshed med forsyningsvirksomhed: Hvor let er det at forstå regningerne fra forsyningsvirksomheden? Respondenter over 65 år har sværest ved at forstå regningerne.

13 Tilfredshed med forsyningsvirksomhed:
4 Tilfredshed med forsyningsvirksomhed: Hvordan vurderer du ventetiden på telefonen hos kundeservice? Her svarede de respondenter, som har ringet til kundeservice.

14 Tilfredshed med forsyningsvirksomhed:
4 Tilfredshed med forsyningsvirksomhed: Hvordan vurderer du den faglige kompetence hos kundeservice? Her svarede de respondenter, som har ringet til kundeservice.

15 Tilfredshed med forsyningsvirksomhed:
4 Tilfredshed med forsyningsvirksomhed: Føler du dig tilstrækkeligt informeret ifm. det gennemførte installationsarbejde? Her svarede de respondenter, som har fået udført vand-, kloak- eller varme- installationarbejde indenfor det sidste år.

16 5 Affald I dette afsnit redegøres bl.a. for respondenternes tilfreds med affaldsordningen samt deres brug af genbrugspladserne.

17 Hvilke typer affald kan du komme af med ved din bolig?
5 Affald: Hvilke typer affald kan du komme af med ved din bolig? Respondenterne kunne vælge flere svar.

18 Hvor tilfreds er du alt i alt med din affaldsordning?
5 Affald: Hvor tilfreds er du alt i alt med din affaldsordning? Om man er ejer eller lejer / om man er mand eller kvinde er ikke afgørende for tilfredsheden.

19 Dagrenovationsindeks
5 Affald: Dagrenovationsindeks Diagrammet viser gennemsnitsscoren på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, på spørgsmålet ”Hvor tilfreds er du alt i alt med dagrenovationsordningen”. Den samlede gennemsnitsscore fra tidligere undersøgelser, hvor et sammenligneligt spørgsmål har indgået, er også vist.

20 Hvorfor er du Utilfreds/Meget utilfreds?
5 Affald: Hvorfor er du Utilfreds/Meget utilfreds? Her svarede de respondenter, som er ”Utilfredse” eller ”Meget utilfredse” med affaldsordningen. I alt 35 svar. Tal i paranteser angiver antal svar. For få sorteringsmuligheder (9) Skal kunne komme af med flere typer affald generelt (6) Containeren er for lille (3) Skal kunne komme af med storskrald (3) Skal kunne komme af med haveaffald (3) Tømmes for sjældent (2) Mangler spande (2) Skal kunne komme af med papir og glas (2) Mangler kompost (2) Containerne står et forkert sted, så andre borgere i området benytter den (1) Utilfreds fordi hun skal betale mere, fordi hun driver virksomhed (1) Lidt smartere med plasticspande (1)

21 Hvad gør du med dit storskrald i dag?
5 Affald: Hvad gør du med dit storskrald i dag? 36% af de på over 65 år får andre til at køre deres storskrald på genbrugspladsen.

22 Hvor ofte bruger du én af kommunens genbrugspladser?
5 Affald: Hvor ofte bruger du én af kommunens genbrugspladser? Alle Ejerbolig Lejebolig Hver uge eller oftere 1% 2% Hver 2. uge 8% 13% 5% Hver måned 18% 29% Hver 2. måned 21% 30% 17% Halvårligt 19% 16% Årligt 14% 4% Aldrig 7% 23%

23 5 Affald: Hvor tilfreds er du med åbningstiden på den genbrugsplads, du anvender oftest? Her svarede de respondenter, som mindst én gang om året anvender en genbrugsplads. Alle Plads A Plads B Plads C Plads D Meget tilfreds 50% 42% 59% 40% 51% Tilfreds 35% 31% 38% 28% Hverken/eller 4% 8% 0% 5% Utilfreds 13% 1% 10% 12% Meget utilfreds 2% Ved ikke 3%

24 5 Affald: Hvor tilfreds er du alt i alt med den genbrugsplads, du anvender oftest? Der er en liniær sammenhæng mellem tilfredsheden med åbningstiden og tilfredsheden alt i alt. Der er ikke en signifikant sammenhæng mellem, hvor ofte man bruger genbrugs- pladserne og tilfredsheden. Alle Plads A Plads B Plads C Plads D Meget tilfreds 63% 62% 66% 64% 58% Tilfreds 28% 26% 29% 33% Hverken/eller 2% 4% 0% 5% Utilfreds Meget utilfreds 1% Ved ikke

25 6 Information I dette afsnit redegøres for respondenternes informationssøgning vedrørende forsyningsområdet og evt. ønske om fremtidig information via elektroniske medier.

26 Hvorfra får du information om forsyning? 6
Respondenterne kunne vælge flere svar. 6% af respon- denterne under 36 år får information fra avisen. 5% af de på 66 år eller derover får information fra kommunens hjemmeside. 5% af de på 66 år eller derover får information fra forsynings- selskabets hjemmeside.

27 Forsyningsselskabets hjemmeside
6 Information: Hvor tilfreds er du alt i alt med informationskanalerne? Her svarede de respondenter, som benytter de pågældende informations- kanaler. Kommunens hjemmeside Forsyningsselskabets hjemmeside SMS Meget tilfreds 42% 36% 56% 60% Tilfreds 32% 27% 26% 30% Hverken/eller 13% 18% 10% 4% Utilfreds 8% 0% Meget utilfreds 3% 7% 2% Ved ikke 6%

28 Er du interesseret i fremadrettet at få information om forsyning via:
6 Information: Er du interesseret i fremadrettet at få information om forsyning via: Respondenterne kunne vælge flere svar. 8% er interesseret i mindst to muligheder. 85% af de, der ikke søger information, er ikke interesseret i nogle af mulighederne. SMS Apps Sociale medier Er ikke interesseret Alle 10% 20% 6% 7% 71% 18-25 år 14% 25% 11% 61% 26-35 år 18% 24% 15% 64% 36-45 år 23% 9% 66% 46-55 år 12% 26% 3% 63% 56-65 år 8% 21% 2% 4% Over 65 år 1% 90%

29 7 Konklusion I dette afsnit sammenfattes resultaterne af analysen.

30 7 Konklusion Det er positivt, at 70% er Tilfredse eller Meget tilfredse med forsyningsvirksomheden. Det er ligeledes positivt, at 86% er Tilfredse eller Meget tilfredse med dagrenovationsordningen. Til gengæld er det ikke tilfredsstillende, at hver femte har Svært eller Meget svært ved at forstå regningerne fra forsyningsvirksomheden. Det samme gælder for ventetiden på telefonen hos kundeservice. Det er heller ikke tilfredsstillende, at 37% kunne have brugt mere information ifm. deres vand-, kloak- eller varme-installationsarbejde. De, der bor i etagebolig, bruger mindre hyppigt genbrugspladserne end de, som bor i parcelhus/landejendom. Man kan med fordel arbejde på at få flere ind på hjemmesiderne, da kun 23% får information fra forsyningsselskabets hjemmeside, og kun 20% får fra kommunens hjemmeside. Ikke overraskende er der umiddelbart færre blandt de ældre borgere, som er interesseret i information via elektroniske medier.

31 4B Research A/S, Nytorv 11, 4. sal, 9000 Aalborg
Telefon , Fax


Download ppt "Brugeranalyse Forsyning 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google