Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Censorkursus SOSU Fyn Efterår 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Censorkursus SOSU Fyn Efterår 2013"— Præsentationens transcript:

1 Censorkursus SOSU Fyn Efterår 2013

2 Dagens indhold: Kort præsentation SOSU Fyns uddannelser www.sosufyn.dk
Kompetencebegrebet Censors rolle og vilkår God praksis ved prøver

3 Sidemandspræsentation
Navn og ansættelsessted? Faglig baggrund for at være censor på uddannelserne Censor på hvilke uddannelser? Censor på hvilke prøver? Tidligere erfaringer med at være censor på SOSU Fyn? Forventninger til kommende censorater?

4 SOSU Fyn er under den erhvervsfaglige fællesindgang: "Sundhed, omsorg og pædagogik"

5 Hovedforløb: Vekseluddannelse mellem skole og praktik
Grundfagsprøve områdefagsprøve Afsluttende prøve

6

7 Brugernavn: Kodeord:

8 Mål for uddannelserne Gå på skolens hjemmeside
Find først dit interesseområde blandt uddannelserne Find derefter uddannelseshåndbøgerne og se på: mål og fagmål evt. temabeskrivelser

9 Kompetencer Kompetencebegrebet henviser til, at en person er kvalificeret i en bred betydning Det drejer sig ikke kun om, at personen behersker et fagligt område, men også om, at personen kan anvende denne faglige viden – og anvende den i forhold til de krav, der ligger i en situation, som måske oven i købet er usikker og uforudsigelig Dermed indgår kompetence også i personens vurderinger og holdninger – og evne til at trække på en betydelig del af sine personlige forudsætninger = Handlekompetence 

10 Kompetencematrice Forandrings/ lærings- og udviklings- kompetencer
Faglig kompetence Social/Relations kompetence Forandrings/ lærings- og udviklings- kompetencer i dybden I bredden Handle- kompetence Kvalifikationer Viden Viden om konkrete områder, f.eks., medicin, tryksår, livsformer – samt at kunne handle og dermed anvende denne viden Eksempelvis at kunne indgå i en sammenhæng i gruppe/team, bl.a. at være i stand til at samarbejde og se sig selv i en organisatorisk sammenhæng At kunne agere i omverdenen, når denne forandrer sig, At være i stand til at tilegne sig ny viden og kvalifikationer, dvs. udvide sin handlekompetence Refleksions- kompetence At kunne reflektere over relevansen af ovennævnte viden, og forholde sig kritisk vurderende til anvendelsen af denne At kunne reflektere over ovenstående, forholde sig til sin egen rolle, og de sammenhænge, som man indgår i At kunne reflektere over ovenstående, forholde sig til en rolle og kravene om udvidelse af eksempelvis handlekompetencen Menings- og selvværds- At styrkelsen af egne faglige kompetencer giver mening for en selv og er med til at styrke ens egen identitet og selvopfattelse At styrkelsen af egne sociale kompetencer giver mening for en selv og er med til at styrke ens egen identitet og selvopfattelse At styrkelsen af egne forandrings-/lærings- og udviklingskompetencer giver mening for en selv og er med til at styrke ens egen identitet og selvopfattelse

11 Taksonomi

12 Prøvernes grundlag og mål

13 Grundfagsprøve Når censor/eksaminator skal bedømme elevens præstation ved grundfagsprøver, er det målene for det pågældende fag, der skal vurderes efter fagets niveau: SSH: dansk på D-niveau, naturfag på E-niveau SSA: dansk på C-niveau, naturfag på C-niveau PA: dansk på C-niveau, samfundsfag på C-niveau

14 Områdefagsprøve Når censor/eksaminator skal bedømme elevens præstation ved områdefagsprøven, er det målene for det pågældende fag, der skal vurderes efter definitionen af avanceret niveau

15 Afsluttende prøve Når censor/eksaminator skal bedømme elevens præstation ved den afsluttende prøve, er det uddannelsens kompetencemål, der skal vurderes efter definitionen af avanceret niveau

16 Censors rolle og vilkår

17 Censors rolle Censor er tilstede ved prøveafholdelsen for elevens skyld Påse og medvirke til at prøven afholdes i overensstemmelse med de mål, øvrige krav og regler, som er faststat i flg. bekendtgørelsen og de gældende regler, f.eks. prøvens varighed og fordeling af denne (ex. oplæg, drøftelse, votering) Påse og medvirke til en ensartet og retfærdig behandling og en pålidelig bedømmelse Såfremt censor konstaterer forhold, som ikke overholder de gældende regler og love, skal vedkommende lave en indberetning til den pågældende institution og sende en kopi til Kvalitets- og tilsynsstyrelsen, UVM Kilde: Bekendtgørelse nr. 863 af 16/8-2012

18 Censors rolle Eksaminator er, så vidt muligt den lærer, der har undervist eleven Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden Censormøde afholdes inden prøvens start, rollefordeling mellem censor og eksaminator aftales Censor skal skrive notater om elevens præstation og karakterfastsættelsen til personlig brug i en evt. klagesag. Kan ikke forlanges udleveret, skal opbevares i 1 år Husk: kom rundt om klagemuligheder

19 Censors vilkår SOSU Fyn har flg. kriterier for at blive godkendt som censor: indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov. censor ikke må være ansat ved SOSU Fyn

20 Censors vilkår Udover det i bekendtgørelsen nævnte, vil SOSU Fyn også lægge vægt på følgende, for at kunne godkende censorer til skolens uddannelser: Kendskab til arbejdsområdet for den pågældende uddannelse Uddannelse i forhold til det pågældende områdefag på et højere niveau end angivet med de kompetencemål som censoratet vedrører Censor skal kunne dække alle kompetencemål for hvert af de områdefag og grundfag, som vedkommende godkendes til For godkendelse af censorer til afsluttende prøver kræves erhvervserfaring inden for arbejdsområdet

21 Censors vilkår Censor modtager senest 2 uger før relevant materiale, dels fra administrationen og dels fra eksaminator Censor honoreres ikke for forberedelse, men udelukkende for prøvens faktiske tid, inkl. censormøde Honorering udgør d.d. 251,53 kr. pr. time, (cirkulære om censorvederlag sats D) Der ydes kørselsgodtgørelse, efter statens lave takst pt. 2,13 kr. pr. kilometer Der ydes forplejning, alt efter prøvens varighed Blanketter fås i administrationen

22 God praksis ved prøver Før prøven:
Censor bliver informeret om censoropgaven senest 8 uger før prøveafholdelse Censor får oplyst økonomien vedrørende censoropgaven Censor får tilsendt kørselsvejledning Der bliver truffet aftale med censor om, til hvilken adresse (arbejds- eller privatadresse) materialet vedrørende prøveafholdelsen skal sendes

23 God praksis ved prøver Der afholdes et møde mellem eksaminator og censor umiddelbart før prøven for at drøfte den nærmere prøveafvikling, herunder: Censors og eksaminators rollefordeling Hvordan de personlige kompetencer skal indgå i prøveafholdelsen Hvordan de faglige kompetencer skal indgå i prøveafholdelsen Hvordan eleverne før prøveafholdelse er orienteret om censors rolle Længden af dagens prøveforløb planlægges således, at alle elever får ensartede muligheder

24 God praksis ved prøver Under prøven:
Eleven får mulighed for at synliggøre selvstændighed og agere på ukendte problemstillinger Eleven får mulighed for at synliggøre selvevalueringsevne Eleven får mulighed for at forstå og demonstrere kommunikative evner i forbindelse med demokratisk kompetence

25 God praksis ved prøver Kun én lærer er eksaminator ad gangen
Censor får mulighed for at stille uddybende spørgsmål Skolen udarbejder evt. et skema til brug for censors notater – i relation til kompetencemålene Censor og eksaminator gør notater under eksaminationen jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

26 God praksis ved prøver Under voteringen:
Kun eksaminator og censor må være til stede under voteringen Efter voteringen: Eleven får en begrundelse sin karakter Censor og eksaminators notater gemmes i 1 år, jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Kilde: Undervisningsministeriet

27 Prøvens bedømmelse Fastsættelse af karakteren sker ved drøftelse mellem censor og eksaminator Censor kommer med det 1. udspil til karakter, og drøftelsen må ikke overværes af andre, medmindre skolen giver lov Såfremt der er uenighed afgiver hver part sin karakter. Den endelige karakter er gennemsnittet, afrundet til nærmeste karakter. Såfremt karakteren ligger mellem 2 karakterer, skal den afrundes nærmest censors karakter Hvis der er uenighed om, hvorvidt eleven kan bestå eller ikke, har censor den afgørende beslutning Når en prøve er påbegyndt, skal der afgives en karakter, med mindre denne afbrydes pga. bortvisning eller sygdom, som berettiger en sygeprøve Kilde: Bekendtgørelse nr. 262 af 20/3-2007

28 7-trins-skalaen

29 7-trins-skalaen Styrker og manglernes væsentlighed og
antallet af mangler er vigtige parametre: Ved 12: “ingen eller få uvæsentlige mangler” Ved 10: “nogle mindre væsentlige mangler”, Ved 7: “en del mangler” Ved 4: “adskillige væsentlige mangler Ved 02: ”minimalt acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål” Det er derfor vigtigt, at man kan skelne mellem væsentlige og mindre væsentlige mål i forhold til bedømmelsen

30 Bedømmelsen: Skalaen:

31 Bedømmelsen Mangler kan være kvantitative og kvalitative:
Dybde og bredde i viden/fakta/færdigheder Sikkerhed, overblik, struktur, etik Sikkerheden og anvendelsen af fagsprog i begrundelser og argumenter Overblik og sikkerhed i forhold til handlinger/handlekompetencer

32 Refleksion over egen rolle som censor
Hvad bliver min udfordring? Hvad er min mindre stærke side? Hvad er min stærke side? Hvad skal jeg huske? Hvad skal jeg vide mere om?

33 Idébank til fremtidigt samarbejde?

34 Afklarende spørgsmål Afrunding af dagen Evaluering

35 Tak for i dag


Download ppt "Censorkursus SOSU Fyn Efterår 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google