Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejdet mellem læger og forvaltning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejdet mellem læger og forvaltning."— Præsentationens transcript:

1 Samarbejdet mellem læger og forvaltning.
Gruppeledertræf Praktiserende læger i Nordjylland 12/3-2009

2 Sundhedsbrøken individets ressourcer omgivelsernes krav Sundhed =

3 Peter Hjort

4

5 erstatningssag omgivelser (familie, venner, arbejdspladsen) patientforeninger patient klient menneske skadelidte offer forsikring advokat socialforvaltningen egen læge fysioterapeut kiropraktor psykolog alternativ beh. AMK sekundære sundhedsvæsen

6 ”…nødværge, hvor borgerne tyr til eller flygter ind i sygdom, fordi de ikke ser anden udvej i en trængt situation.” (Torben Berg Sørensen: Sygeliggørende og sygdomsfremkaldende træk i dansk socialpolitik)

7 Sygeliggørelsens onde cirkel
1. Ængstelse blandt ledige/”syge” manglende motivation søgning mod et fristed 7. Foranstaltningerne søger at ”fratage de syge deres sygdom” konfrontationer systemet bliver ”ressourceorienteret” bagatelliserer sygdommen 2. Søger at undgå udfordringer, bliver ”syg” 6. Sygdomstilstanden bliver kronisk 3. ”Systemerne” passive misforstået hensyntagen til den syge manglende kapacitet 5. Sygdom og problemer priviligeres 4. ”Sygdommen” forstærkes - sociale, psykiske, helbredsmæssige problemer

8 Sprogblomster ”Pt. ser således umiddelbart mere rask ud, end han føler sig.”

9 Faktorer af betydning for sygefravær
Tærskelniveau for belastninger Helbred Opvækstvilkår Belastninger: på arbejde, i fritid Generationsforhold: alder Køn Familieforhold: børnefamilier Geografiske/kulturelle forhold: holdning til fravær, lokale arbejdsløshedsprocent Ansættelsesforhold:stilling, risiko for afskedigelse Administrative forhold: karensdag, lægeattest fra første sygedag

10 Ydelser fra Socialmedicinsk Enhed,
papirvurderinger samtaler med klienter virksomhedsbesøg socialmedicinske journaler psykologundersøgelser deltage i dagpenge-, revaliderings- og pensionsmøder

11 Attester/erklæringer ved sygemelding
4-dages erklæring til arbejdsgiver LÆ 255 Statusattest Specifik helbredsattest Generel helbredsattest Speciallægeerklæring

12 Tilbagevenden til arbejdsmarkedet?
Tilbage i sædvanlige, eller andet arbejde, evt. med skånehensyn Hjælp til indkøb af hjælpemidler eller indretning af arbejdspladsen Personlig hjælper (AF) §56-aftale Aftalebaseret skånejob Revalidering Fleksjob Pension Skånejob/ansættelse med løntilskud

13 Hvad mindsker muligheden for tilbagevenden til arbejde?
køn (alder) fedme rygning arbejdet årsag til sygdommen diagnosen sygemeldt fra A-kasse tidligere sygemeldinger dårligt selvvurderet helbred

14 Nytildelte førtidspensioner pr. år.

15 Stor stigning i fleksjob
Antal personer i 1.000 Kilde: Danmarks Statistik

16 Sygeliggørelse ”voldsom” årsagsforklaring og primærbehandling, vejledning, pjecer følelsesladede journalnotater forudsigelse om permanente funktionstab langvarig sygemelding uden kontrol/behandling stærk smertestillende medicin kursus i at lære at begrænse sig selv information om kompenserende ydelser og hjælpemidler

17 Faresignaler – eller hvornår må man undre sig?
stort funktionstab – få kliniske fund ønsker ikke at tage smertestillende manglende effekt af stærk smertestillende medicin forværring efter arbejdsophør meget lavt timetal i arbejdsprøvning på trods af skånehensyn opfyldt

18 Samme funktionstab – forskelligt funktionsevnetab
Sengeliggende Opgive arbejde arbejde Deltagelsesevnetab Sygemeldt

19 Nogle mennesker kan ikke tåle at være syge.

20 Sprogblomster …..mistænker stop ved det palp. hernie, men kan dog ikke udelukke, at livstilstanden skyldes adhærencer andetsteds.

21 Arbejdsevnemåling? Skånehensyn Work ability index
Functional capacity evaluation Rapport fra arbejdsprøvning Klientens egen beskrivelse af funktionsniveau Lægens beskrivelse af do.

22 Work Ability Index Current work ability compared with the lifetime best 0-10 Work ability in relation to the demands of the job 2-10 Number of current diseases diagnosed by a physician 1-7 Estimated work impairment due to diseases 1-6 Sick leave during the past year Own prognosis of work ability 2 years from now 1-7 Mental resources Occupational Medicine 2007; 57: 160

23 Functional capacity evaluation
FCE is a systematic method of measuring a patient’s ability to perform meaningfull tasks on a safe and dependable basis. Rom, editor: Environmental & Occupational Medicine, 3. udg An important assumption for disability rating is that the functional limitations will be a consequence of the impairment.

24 …træne til smertegrænsen…

25 ”Tilrådet at skrue sit arbejdstempo ned til det samme som de andre ansatte og tænke noget mere på at skåne sin krop.”

26 ”…at hun ikke for at klare arbejds-prøvningen skal tage mere medicin, og at det er vigtigt, at hun giver et reelt billede af sin udholdenhed ved også at gå tidligere hjem de dage, hvor det er nødvendigt.”

27 Sprogblomster ”J… har en udpræget arbejdsidentitet. Dog vil det være hensigtsmæssigt for J…, at hun lærer at afstemme sit præstationsniveau med sin faktiske formåen.”

28 Arbejdsevnevurdering
Skånehensyn ud fra lægelig beskrivelse af helbreds-forhold og funktionsniveau Lægmandsbeskrivelse af fremtoning og arbejdspræstation (virksomhedspraktik) Fører til: førtidspension Pres fra: fleksjob Klientens egen beskrivelse af helbred og funktion fagforening patientforening advokat

29 …. bruger rollator, efter han slog halebenet
….bruger rollator, efter han slog halebenet. Det er en god støtte – samtidig er det muligt at fragte øl i kurven.


Download ppt "Samarbejdet mellem læger og forvaltning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google