Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lov om sygedagpenge Maj 2010 Tine Boesen Larsen Socialoverlæge

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lov om sygedagpenge Maj 2010 Tine Boesen Larsen Socialoverlæge"— Præsentationens transcript:

1 Lov om sygedagpenge Maj 2010 Tine Boesen Larsen Socialoverlæge

2 Sygedagpengelovens formål
Yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af egen sygdom Medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær

3 Sygedagpengelovens målgruppe
Lønmodtagere Selvstændige erhvervsdrivende Ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge Uarbejdsdygtige på grund af arbejdsskade

4 Løn/sygedagpenge & beskæftigelseskrav
Arbejdsgiver til lønmodtager Arbejdsgiver udbetaler sygedagpenge i 21 kalenderdage fra 1. fraværsdag eller løn under sygdom jf. overenskomst Krav: Den sygemeldte har uafbrudt været ansat hos arbejdsgiveren i de seneste 8 uger før fraværet og mindst været beskæftiget i 74 timer

5 Sygedagpenge/refusion & beskæftigelseskrav
Kommunen til lønmodtager/arbejdsgiver Kommunen udbetaler sygedagpenge til lønmodtageren eller refusion til arbejdsgiver efter 21 kalenderdage Krav til lønmodtageren Tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 13 uger før sygefravær og i den periode mindst været beskæftiget i 120 timer Berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse der træder i stedet herfor Inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed

6 Sygedagpenge/refusion & beskæftigelseskrav
Kommunen til lønmodtager/arbejdsgiver - fortsat Elev i lønnet praktik i en godkendt uddannelse Ansat i fleksjob Undtagelser Kommunen yder refusion til arbejdsgiver fra lønmodtagerens 1. fraværsdag, såfremt den sygemeldte har en § 56 aftale (langvarig eller kronisk sygdom) eller er ansat i fleksjob Kommunen yder refusion til privat arbejdsgiver fra 2. fraværsdag, såfremt arbejdsgiveren har tegnet en sygedagpengeforsikring

7 Sygedagpenge & beskæftigelseskrav
Kommunen til selvstændig erhvervsdrivende Udbetaling af sygedagpenge fra 1. fraværsdag efter 2 ugers sygdom Sygedagpengeforsikring medfører udbetaling fra 1. eller 3. fraværsdag Krav: Inden for de seneste 12 måneder udøvet selvstændig virksomhed i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for sygefraværet Har arbejdet mindst halvdelen af den normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid i virksomheden

8 Anmeldelse af sygefravær og dokumentation
Lønmodtager til arbejdsgiver Sygefravær anmeldes hurtigst muligt og senest 2 timer efter arbejdstids begyndelse Dokumentation Tidligst på 2. fraværsdag kan arbejdsgiver kræve skriftlig dokumentation for at fravær skyldes sygdom, fx ved: Friattest fra almen praktiserende læge Mulighedserklæring

9 Anmeldelse af sygefravær og dokumentation
Lønmodtager til kommunen Senest en uge efter 1. fraværsdag, eller Senest en uge efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt, eller Indirekte via arbejdsgivers anmeldelse af fraværet til kommunen Dokumentation: Helbredsoplysninger i form af fx journaloplysninger, statusattest, specifik helbredsattest mm. fra behandlende læge (jf. LÆ-blanketter)

10 Anmeldelse af sygefravær og dokumentation
Arbejdsgiver til kommunen Arbejdsgivere der udbetaler løn under sygdom, skal: Senest 4 uger efter 1. fraværsdag anmelde lønmodtagerens sygefravær, hvis sygefraværet strækker sig ud over den periode, hvor arbejdsgiveren har pligt til at udbetale sygedagpenge Samme anmeldelsesfrist ved lønmodtager med § 56 aftale eller i fleksjob

11 Anmeldelse af sygefravær og dokumentation
Selvstændig erhvervsdrivende til kommunen Sygefravær anmeldes senest 3 uger efter 1. fraværsdag, eller Senest en uge efter sygedagpengerettens indtræden såfremt der er tegnet en sygedagpengeforsikring Dokumentation Helbredsoplysninger i form af f.eks. journaloplysninger, statusattest, specifik helbredsattest m.m. fra behandlende læge (jf. LÆ-blanketter)

12 Anmeldelse af sygefravær og dokumentation
Ledige til kommunen og arbejdsløshedskassen Anmeldes til kommunen og A-kassen ved 1. fraværsdag Dokumentation Helbredsoplysninger til kommunen i form af fx journaloplysninger, statusattest, specifik helbredsattest mm. fra behandlende læge (jf. LÆ-blanketter)

13 Uarbejdsdygtig jf. § 7 Sygedagpenge betinget af uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom Udbetaling ophører helt eller delvist den dag, den sygemeldte er helt eller delvis arbejdsdygtig, uanset om den pågældende genoptager arbejdet eller raskmelder sig Udbetaling ophører når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær og kommunen efter anvendelse af arbejdsevnemetoden skønner, at den sygemeldte ikke er berettiget til revalidering, visitation til fleksjob eller førtidspension Udbetaling ophører ved varighedsbegrænsning, medmindre betingelserne for forlængelse af sygedagpengeperioden er opfyldt

14 Uarbejdsdygtig jf. § 7 Vurdering initialt
I forhold til beskæftigelse før sygemeldingen. Det arbejdsområde som den ledige står til rådighed for Vurdering efter 3 måneders sygefravær I forhold til den sygemeldtes uddannelses- og beskæftigelsesområde

15 Opfølgning Arbejdsgiver Undtagelse
Personlig samtale med den sygemeldte senest 4 uger efter 1. fraværsdag Fokus på tilbagevenden til arbejdspladsen Evt. udfærdige fastholdelsesplan Evt. udfærdige Mulighedserklæring, del 1 Evt. telefonisk samtale Undtagelse Ikke pligt til personlig samtale, hvis sygemeldte er i opsagt stilling og fratræder inden 8 uger efter den 1. fraværsdag

16 Opfølgning Arbejdsløshedskasse
Personlig samtale med den sygemeldte senest 4 uger efter 1. fraværsdag Fokus på hvornår atter til rådighed for arbejdsmarkedet Evt. telefonisk samtale

17

18

19 Visitation og opfølgning jf. § 12 og § 13
Kommunen visiterer til tre sagskategorier Tilbagevenden til arbejdsmarkedet er umiddelbart forestående Opfølgning 1. gang: Inden udgangen af 8. sygemeldingsuge Opfølgning 2. gang: Inden 3 mdr. fra 1. fraværsdag Derefter: Senest hver 3. måned Risiko for langvarigt sygeforløb eller risiko, hvad angår arbejdsevnen Derefter: Mindst hver 4. uge Lidelsen eller sygdommen medfører et længerevarende sygeforløb Opfølgning: Som ved kategori 1

20 Medvirkerkravet jf. § 21 og § 22
Den sygemeldte skal medvirke til Anmeldelse og dokumentation for fravær Kommunens opfølgning Behandling af sygdom Hensigtsmæssig optræning for at genvinde arbejdsevnen Ikke at forhale sin helbredelse ved sin adfærd

21 Varighedsbegrænsning jf. § 24 og § 28
Sygedagpenge kan som udgangspunkt maksimalt udbetales i 52 uger inden for de forudgående 18 kalendermåneder Før varighedsbegrænsning Kommunen vurderer med baggrund i arbejdsevnemetoden om den sygemeldte er berettiget til: Revalidering Visitation til fleksjob Visitation til førtidspension

22 Forlængelse af sygedagpenge jf. § 27
Forlængelse ud over 52 uger, hvis Revalidering, herunder virksomhedspraktik vil med overvejede sandsynlighed føre til ordinære arbejdsmarkedstilknytning Virksomhedspraktik eller anden afklarende foranstaltning nødvendig til afklaring af den sygemeldtes arbejdsevne (forlængelse i op til 39 uger) Er under eller venter på lægebehandling som efter en lægelig vurdering medfører, at sygemeldte kan genoptage beskæftigelse inden for 2 gange 52 uger Uafklaret om berettiget til fleksjob eller førtidspension, men ordinær beskæftigelse udelukket (forlænges i op til 26 uger) Livstruende sygdom, hvor de lægelige behandlingsmuligheder er udtømte Der er rejst sag om ret til erstatning efter Lov om arbejdsskadesikring eller Lov om sikring mod følger af arbejdsskade Der er påbegyndt en sag om førtidspension

23 arbejdsmarkedsperspektiv
Ressourceprofilens elementer Faglige og praktiske kompetencer i relation til arbejdsmarkedet Materielle forhold og netværk med relevans for arbejdsmarkedet Personlige kompetencer til at kunne indgå i sociale og jobmæssige relationer Helbred Borgerens eget arbejdsmarkedsperspektiv Arbejdsrelevante ønsker Præstationsforventninger Arbejdsidentitet Sociale kompetencer Omstillingsevne Indlæringsevne Arbejdsmarkedserfaring Uddannelse Interesser Bolig og økonomi Sociale netværk Helbredsmæssige forhold i relation

24 Ressourceprofil Oplæg til beskrivelse af helbred
Borgerens egen oplevelse af helbred Diagnosticerede fysiske og psykiske lidelser Evt. misbrugsproblem Lægelige objektive fund Uoverensstemmelser mellem borgerens opfattelse af eget helbred og de lægelige fund Funktionsbegrænsning Udviklingsmuligheder Behandlingsmuligheder Skånebehov Evt. behov for hjælpemidler

25 Ressourceprofil Oplæg til beskrivelse af arbejdsrelevante ønsker
Borgerens drømme, ønsker og visioner for sin egen fremtid Borgerens drømme, ønsker og visioner i forhold til arbejdsmarkedet Hvilke af ovenstående borgeren selv finder kan realiseres Oplæg til beskrivelse af præstationsforventninger Forventning til/ mening om egen præstation generelt og på arbejdsmarkedet

26 Ressourceprofil Oplæg til beskrivelse af arbejdsidentitet
Hvordan er borgerens tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet Hvordan forholder borgeren sig til en fremtid på arbejdsmarkedet Oplæg til beskrivelse af uddannelse/ arbejdsmarkedserfaring Skolegang Uddannelse og evt. afbrudte uddannelser Erfaring fra arbejdsmarkedet, herunder erfaring med ledelse og kolleger Opnåede kvalifikationer Ønsker om kurser og uddannelsesforløb

27 Ressourceprofil Oplæg til beskrivelse af interesser
Fritidsinteresser Oplæg til beskrivelse af sociale kompetencer Forhold til familie, venner, kolleger m.m. Copingstrategier Oplæg til beskrivelse af omstillingsevne Erfaring med at skulle tilpasse sig nye og uvante sammenhænge

28 Ressourceprofil Oplæg til beskrivelse af indlæringsevne
Erfaring fra skole, uddannelse og arbejdsmarked Herunder vurdering af intelligens Oplæg til beskrivelse af sociale netværk Hvordan forholder familie og venner sig til borgerens fravær fra arbejdet Rutiner i hverdagen Hjemlige pligter – ville andre kunne overtage disse

29 Ressourceprofil Oplæg til beskrivelse af bolig og økonomi
Hvordan er borgerens bopæl Hvordan er tilknytningen til nærområdet – social kapital Hvordan er borgerens/familiens økonomiske situation

30 Redskaber til arbejdsfastholdelse
Gradvis tilbagevenden Sparsom kontakt med arbejdspladsen under fuld sygemelding

31 Redskaber til arbejdsfastholdelse
Delvis raskmelding Krav: Sygemeldt fra job – kræver ikke forudgående fuld sygemelding Formål: Fastholdelse af medarbejder og forebyggelse af udstødning Delvis sygedagpengeudbetaling/refusion og løn Arbejdstiden øges gradvist til fuld raskmelding Aftale om arbejdsfunktion under forløbet (medarbejder, arbejdsgiver, jobcenter) Lønmodtagere: Mindst 4 timers ugentlig fravær Selvstændige: Højst kunne varetage halvdelen af det normale arbejde

32 Redskaber til arbejdsfastholdelse
§ 56 aftale Dagpengerefusion til arbejdsgiver fra 1. sygedag ved langvarige/ kroniske lidelser Mindst 10 fraværsdage inden for 1 år pga. langvarig eller kronisk lidelse Indlæggelse eller ambulant behandling Når arbejdsgiver inden for 1 år har haft 21 dages udgift til fravær grundet lidelsen Aftalen kan indgås for 2 år af gangen Aftalen kan kun i særlige tilfælde fornyes ved fravær < 10 dage inden for 1 år § 56 aftale skal IKKE meddeles ved jobskifte LÆ 165 – Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling LÆ 255 – Attest vedrørende kronisk sygdom

33 Redskaber til arbejdsfastholdelse
Arbejdsredskaber Støtte til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, som er nødvendig til kompensation for funktionsbegrænsning Hensyntagen til hvilke arbejdsredskaber en arbejdsgiver burde afholde Personlig assistance Praktisk assistance til borgere, der i væsentligt omfang er varigt funktionsbegrænsede Bevilling op til gennemsnitlig 20 timer/uge ved fuldtidserhverv Ordinært erhverv/ fleksjob Virksomheden kan vælge mellem at ansætte eller frikøbe en person til opgaven

34 Redskaber til arbejdsfastholdelse
Mentor Støtte til at fastholde eller opnå beskæftigelse Støtte ud over det en virksomhed normalt tilbyder en medarbejder En medarbejder på arbejdspladsen eller ekstern konsulent støtter med Introduktion til arbejdsplads og virksomhed Vejledning og oplæring i arbejdet

35 Arbejdsfastholdelse / revalidering
Virksomhedspraktik – arbejdsfastholdelse Afklaring af arbejdsevne på den sygemeldtes egen arbejdsplads Aftales oftest for en periode på 3 mdr. og finder sted under fuld sygemelding Virksomhedspraktik – afklaring Afklaring af arbejdsevne på en anden virksomhed Afklaring af arbejdsevne på en revalideringsinstitution Ansættelse med løntilskud Optræning i ny jobfunktion med løntilskud til arbejdsgiver Uddannelsesrevalidering Støtte i forbindelse med uddannelsesforløb (maksimum 5 år)

36 Arbejdsfastholdelse/ fleksjob
Job der tager hensyn til varige skånehensyn Varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen i forhold til ethvert erhverv Alle muligheder for at opnå beskæftigelse på normale vilkår er udtømte Løntilskud til arbejdsgiver på 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde


Download ppt "Lov om sygedagpenge Maj 2010 Tine Boesen Larsen Socialoverlæge"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google