Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.dak-e.dk Lov om sygedagpenge Maj 2010 Tine Boesen Larsen Socialoverlæge.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.dak-e.dk Lov om sygedagpenge Maj 2010 Tine Boesen Larsen Socialoverlæge."— Præsentationens transcript:

1 www.dak-e.dk Lov om sygedagpenge Maj 2010 Tine Boesen Larsen Socialoverlæge

2 www.dak-e.dk •Yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af egen sygdom •Medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt •Understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær Sygedagpengelovens formål

3 www.dak-e.dk •Lønmodtagere •Selvstændige erhvervsdrivende •Ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge •Uarbejdsdygtige på grund af arbejdsskade Sygedagpengelovens målgruppe

4 www.dak-e.dk Løn/sygedagpenge & beskæftigelseskrav Arbejdsgiver til lønmodtager Arbejdsgiver udbetaler sygedagpenge i 21 kalenderdage fra 1. fraværsdag eller løn under sygdom jf. overenskomst Krav: Den sygemeldte har uafbrudt været ansat hos arbejdsgiveren i de seneste 8 uger før fraværet og mindst været beskæftiget i 74 timer

5 www.dak-e.dk Kommunen til lønmodtager/arbejdsgiver •Kommunen udbetaler sygedagpenge til lønmodtageren eller refusion til arbejdsgiver efter 21 kalenderdage Krav til lønmodtageren •Tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 13 uger før sygefravær og i den periode mindst været beskæftiget i 120 timer •Berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse der træder i stedet herfor •Inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed Sygedagpenge/refusion & beskæftigelseskrav

6 www.dak-e.dk Kommunen til lønmodtager/arbejdsgiver - fortsat •Elev i lønnet praktik i en godkendt uddannelse •Ansat i fleksjob Undtagelser •Kommunen yder refusion til arbejdsgiver fra lønmodtagerens 1. fraværsdag, såfremt den sygemeldte har en § 56 aftale (langvarig eller kronisk sygdom) eller er ansat i fleksjob •Kommunen yder refusion til privat arbejdsgiver fra 2. fraværsdag, såfremt arbejdsgiveren har tegnet en sygedagpengeforsikring Sygedagpenge/refusion & beskæftigelseskrav

7 www.dak-e.dk Kommunen til selvstændig erhvervsdrivende •Udbetaling af sygedagpenge fra 1. fraværsdag efter 2 ugers sygdom •Sygedagpengeforsikring medfører udbetaling fra 1. eller 3. fraværsdag Krav: •Inden for de seneste 12 måneder udøvet selvstændig virksomhed i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for sygefraværet •Har arbejdet mindst halvdelen af den normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid i virksomheden Sygedagpenge & beskæftigelseskrav

8 www.dak-e.dk Lønmodtager til arbejdsgiver •Sygefravær anmeldes hurtigst muligt og senest 2 timer efter arbejdstids begyndelse Dokumentation •Tidligst på 2. fraværsdag kan arbejdsgiver kræve skriftlig dokumentation for at fravær skyldes sygdom, fx ved: •Friattest fra almen praktiserende læge •Mulighedserklæring Anmeldelse af sygefravær og dokumentation

9 www.dak-e.dk Anmeldelse af sygefravær og dokumentation Lønmodtager til kommunen •Senest en uge efter 1. fraværsdag, eller •Senest en uge efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt, eller •Indirekte via arbejdsgivers anmeldelse af fraværet til kommunen Dokumentation: •Helbredsoplysninger i form af fx journaloplysninger, statusattest, specifik helbredsattest mm. fra behandlende læge (jf. LÆ-blanketter)

10 www.dak-e.dk Arbejdsgiver til kommunen Arbejdsgivere der udbetaler løn under sygdom, skal: •Senest 4 uger efter 1. fraværsdag anmelde lønmodtagerens sygefravær, hvis sygefraværet strækker sig ud over den periode, hvor arbejdsgiveren har pligt til at udbetale sygedagpenge •Samme anmeldelsesfrist ved lønmodtager med § 56 aftale eller i fleksjob Anmeldelse af sygefravær og dokumentation

11 www.dak-e.dk Selvstændig erhvervsdrivende til kommunen •Sygefravær anmeldes senest 3 uger efter 1. fraværsdag, eller •Senest en uge efter sygedagpengerettens indtræden såfremt der er tegnet en sygedagpengeforsikring Dokumentation •Helbredsoplysninger i form af f.eks. journaloplysninger, statusattest, specifik helbredsattest m.m. fra behandlende læge (jf. LÆ-blanketter) Anmeldelse af sygefravær og dokumentation

12 www.dak-e.dk Ledige til kommunen og arbejdsløshedskassen •Anmeldes til kommunen og A-kassen ved 1. fraværsdag Dokumentation •Helbredsoplysninger til kommunen i form af fx journaloplysninger, statusattest, specifik helbredsattest mm. fra behandlende læge (jf. LÆ-blanketter) Anmeldelse af sygefravær og dokumentation

13 www.dak-e.dk •Sygedagpenge betinget af uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom •Udbetaling ophører helt eller delvist den dag, den sygemeldte er helt eller delvis arbejdsdygtig, uanset om den pågældende genoptager arbejdet eller raskmelder sig •Udbetaling ophører når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær og kommunen efter anvendelse af arbejdsevnemetoden skønner, at den sygemeldte ikke er berettiget til revalidering, visitation til fleksjob eller førtidspension •Udbetaling ophører ved varighedsbegrænsning, medmindre betingelserne for forlængelse af sygedagpengeperioden er opfyldt Uarbejdsdygtig jf. § 7

14 www.dak-e.dk Vurdering initialt •I forhold til beskæftigelse før sygemeldingen. •Det arbejdsområde som den ledige står til rådighed for Vurdering efter 3 måneders sygefravær •I forhold til den sygemeldtes uddannelses- og beskæftigelsesområde Uarbejdsdygtig jf. § 7

15 www.dak-e.dk Arbejdsgiver •Personlig samtale med den sygemeldte senest 4 uger efter 1. fraværsdag •Fokus på tilbagevenden til arbejdspladsen •Evt. udfærdige fastholdelsesplan •Evt. udfærdige Mulighedserklæring, del 1 •Evt. telefonisk samtale Undtagelse •Ikke pligt til personlig samtale, hvis sygemeldte er i opsagt stilling og fratræder inden 8 uger efter den 1. fraværsdag Opfølgning

16 www.dak-e.dk Arbejdsløshedskasse •Personlig samtale med den sygemeldte senest 4 uger efter 1. fraværsdag •Fokus på hvornår atter til rådighed for arbejdsmarkedet •Evt. telefonisk samtale Opfølgning

17 www.dak-e.dk

18

19 Visitation og opfølgning jf. § 12 og § 13 Kommunen visiterer til tre sagskategorier 1.Tilbagevenden til arbejdsmarkedet er umiddelbart forestående Opfølgning 1. gang:Inden udgangen af 8. sygemeldingsuge Opfølgning 2. gang:Inden 3 mdr. fra 1. fraværsdag Derefter:Senest hver 3. måned 2.Risiko for langvarigt sygeforløb eller risiko, hvad angår arbejdsevnen Opfølgning 1. gang:Inden udgangen af 8. sygemeldingsuge Derefter:Mindst hver 4. uge 3.Lidelsen eller sygdommen medfører et længerevarende sygeforløb Opfølgning:Som ved kategori 1

20 www.dak-e.dk •Anmeldelse og dokumentation for fravær •Kommunens opfølgning •Behandling af sygdom •Hensigtsmæssig optræning for at genvinde arbejdsevnen •Ikke at forhale sin helbredelse ved sin adfærd Den sygemeldte skal medvirke til Medvirkerkravet jf. § 21 og § 22

21 www.dak-e.dk Varighedsbegrænsning jf. § 24 og § 28 •Sygedagpenge kan som udgangspunkt maksimalt udbetales i 52 uger inden for de forudgående 18 kalendermåneder Før varighedsbegrænsning •Kommunen vurderer med baggrund i arbejdsevnemetoden om den sygemeldte er berettiget til: •Revalidering •Visitation til fleksjob •Visitation til førtidspension

22 www.dak-e.dk Forlængelse af sygedagpenge jf. § 27 1.Revalidering, herunder virksomhedspraktik vil med overvejede sandsynlighed føre til ordinære arbejdsmarkedstilknytning 2.Virksomhedspraktik eller anden afklarende foranstaltning nødvendig til afklaring af den sygemeldtes arbejdsevne (forlængelse i op til 39 uger) 3.Er under eller venter på lægebehandling som efter en lægelig vurdering medfører, at sygemeldte kan genoptage beskæftigelse inden for 2 gange 52 uger 4.Uafklaret om berettiget til fleksjob eller førtidspension, men ordinær beskæftigelse udelukket (forlænges i op til 26 uger) 5.Livstruende sygdom, hvor de lægelige behandlingsmuligheder er udtømte 6.Der er rejst sag om ret til erstatning efter Lov om arbejdsskadesikring eller Lov om sikring mod følger af arbejdsskade 7.Der er påbegyndt en sag om førtidspension Forlængelse ud over 52 uger, hvis

23 www.dak-e.dk Faglige og praktiske kompetencer i relation til arbejdsmarkedet Materielle forhold og netværk med relevans for arbejdsmarkedet Personlige kompetencer til at kunne indgå i sociale og jobmæssige relationer Helbred Borgerens eget arbejdsmarkedsperspektiv Arbejdsrelevante ønsker Præstationsforventninger Arbejdsidentitet Sociale kompetencer Omstillingsevne Indlæringsevne Arbejdsmarkedserfaring Uddannelse Interesser Bolig og økonomi Sociale netværk Helbredsmæssige forhold i relation til arbejdsmarkedet Ressourceprofilens elementer

24 www.dak-e.dk Ressourceprofil Oplæg til beskrivelse af helbred •Borgerens egen oplevelse af helbred •Diagnosticerede fysiske og psykiske lidelser •Evt. misbrugsproblem •Lægelige objektive fund •Uoverensstemmelser mellem borgerens opfattelse af eget helbred og de lægelige fund •Funktionsbegrænsning •Udviklingsmuligheder •Behandlingsmuligheder •Skånebehov •Evt. behov for hjælpemidler

25 www.dak-e.dk Ressourceprofil Oplæg til beskrivelse af arbejdsrelevante ønsker •Borgerens drømme, ønsker og visioner for sin egen fremtid •Borgerens drømme, ønsker og visioner i forhold til arbejdsmarkedet •Hvilke af ovenstående borgeren selv finder kan realiseres Oplæg til beskrivelse af præstationsforventninger •Forventning til/ mening om egen præstation generelt og på arbejdsmarkedet

26 www.dak-e.dk Ressourceprofil Oplæg til beskrivelse af arbejdsidentitet •Hvordan er borgerens tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet •Hvordan forholder borgeren sig til en fremtid på arbejdsmarkedet Oplæg til beskrivelse af uddannelse/ arbejdsmarkedserfaring •Skolegang •Uddannelse og evt. afbrudte uddannelser •Erfaring fra arbejdsmarkedet, herunder erfaring med ledelse og kolleger •Opnåede kvalifikationer •Ønsker om kurser og uddannelsesforløb

27 www.dak-e.dk Ressourceprofil Oplæg til beskrivelse af interesser •Fritidsinteresser Oplæg til beskrivelse af sociale kompetencer •Forhold til familie, venner, kolleger m.m. •Copingstrategier Oplæg til beskrivelse af omstillingsevne •Erfaring med at skulle tilpasse sig nye og uvante sammenhænge

28 www.dak-e.dk Ressourceprofil Oplæg til beskrivelse af indlæringsevne • Erfaring fra skole, uddannelse og arbejdsmarked • Herunder vurdering af intelligens Oplæg til beskrivelse af sociale netværk •Hvordan forholder familie og venner sig til borgerens fravær fra arbejdet •Rutiner i hverdagen •Hjemlige pligter – ville andre kunne overtage disse

29 www.dak-e.dk Ressourceprofil Oplæg til beskrivelse af bolig og økonomi • Hvordan er borgerens bopæl • Hvordan er tilknytningen til nærområdet – social kapital • Hvordan er borgerens/familiens økonomiske situation

30 www.dak-e.dk Redskaber til arbejdsfastholdelse Gradvis tilbagevenden •Sparsom kontakt med arbejdspladsen under fuld sygemelding

31 www.dak-e.dk Delvis raskmelding •Krav: Sygemeldt fra job – kræver ikke forudgående fuld sygemelding •Formål: Fastholdelse af medarbejder og forebyggelse af udstødning Delvis sygedagpengeudbetaling/refusion og løn •Arbejdstiden øges gradvist til fuld raskmelding •Aftale om arbejdsfunktion under forløbet (medarbejder, arbejdsgiver, jobcenter) • Lønmodtagere: Mindst 4 timers ugentlig fravær • Selvstændige: Højst kunne varetage halvdelen af det normale arbejde Redskaber til arbejdsfastholdelse

32 www.dak-e.dk § 56 aftale •Dagpengerefusion til arbejdsgiver fra 1. sygedag ved langvarige/ kroniske lidelser •Mindst 10 fraværsdage inden for 1 år pga. langvarig eller kronisk lidelse •Indlæggelse eller ambulant behandling •Når arbejdsgiver inden for 1 år har haft 21 dages udgift til fravær grundet lidelsen •Aftalen kan indgås for 2 år af gangen •Aftalen kan kun i særlige tilfælde fornyes ved fravær < 10 dage inden for 1 år •§ 56 aftale skal IKKE meddeles ved jobskifte • LÆ 165 – Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling • LÆ 255 – Attest vedrørende kronisk sygdom Redskaber til arbejdsfastholdelse

33 www.dak-e.dk Arbejdsredskaber •Støtte til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, som er nødvendig til kompensation for funktionsbegrænsning •Hensyntagen til hvilke arbejdsredskaber en arbejdsgiver burde afholde Personlig assistance •Praktisk assistance til borgere, der i væsentligt omfang er varigt funktionsbegrænsede •Bevilling op til gennemsnitlig 20 timer/uge ved fuldtidserhverv •Ordinært erhverv/ fleksjob •Virksomheden kan vælge mellem at ansætte eller frikøbe en person til opgaven Redskaber til arbejdsfastholdelse

34 www.dak-e.dk Mentor Støtte til at fastholde eller opnå beskæftigelse •Støtte ud over det en virksomhed normalt tilbyder en medarbejder •En medarbejder på arbejdspladsen eller ekstern konsulent støtter med •Introduktion til arbejdsplads og virksomhed •Vejledning og oplæring i arbejdet Redskaber til arbejdsfastholdelse

35 www.dak-e.dk Arbejdsfastholdelse / revalidering Virksomhedspraktik – arbejdsfastholdelse •Afklaring af arbejdsevne på den sygemeldtes egen arbejdsplads •Aftales oftest for en periode på 3 mdr. og finder sted under fuld sygemelding Virksomhedspraktik – afklaring •Afklaring af arbejdsevne på en anden virksomhed •Afklaring af arbejdsevne på en revalideringsinstitution Ansættelse med løntilskud • Optræning i ny jobfunktion med løntilskud til arbejdsgiver Uddannelsesrevalidering • Støtte i forbindelse med uddannelsesforløb (maksimum 5 år)

36 www.dak-e.dk Fleksjob •Job der tager hensyn til varige skånehensyn •Varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen i forhold til ethvert erhverv •Alle muligheder for at opnå beskæftigelse på normale vilkår er udtømte •Løntilskud til arbejdsgiver på 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde Arbejdsfastholdelse/ fleksjob


Download ppt "Www.dak-e.dk Lov om sygedagpenge Maj 2010 Tine Boesen Larsen Socialoverlæge."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google