Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Praksisforskning i socialpædagogisk praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Praksisforskning i socialpædagogisk praksis"— Præsentationens transcript:

1 Praksisforskning i socialpædagogisk praksis

2 På sporet af Emils børneliv
Praksisforskning som forskningsmæssig tilgang Praksisforskning i praksis – et eksempel på et samarbejde Problemforståelser i professionel praksis Ida Schwartz DSH nov 2007

3 Praksisforskning som forskningsmæssig tilgang
Forskning og professionel praksis Praksisforskning som forskningsmæssig tilgang Ida Schwartz DSH nov 2007

4 Møde mellem forskning og professionel praksis
Forskning i problemforståelser i et professionsfelt ud fra et brugerperspektiv, der kan bidrage til praksisudvikling Ida Schwartz DSH nov 2007

5 Adskillelse mellem teori og praksis
Samfundsmæssig adskillelse mellem produktion af viden (forskning) og praktisk opgaveløsning (professionel praksis) Traditionel opfattelse af universitet som vidensproducerende og professionel praksis som vidensbehøvende. Ida Schwartz DSH nov 2007

6 Problemer knyttet til adskillelse
Adskillelse af viden og handling: Dekontektualiseret viden Problemer med at forbinde teorier med praktisk problemløsning Adskillelse af forskning og udvikling Ida Schwartz DSH nov 2007

7 Problemer med omsætning af viden
Videnskab: abstrakt universel viden om verden. Praksis: (tavs) viden i handling Forestillinger om, at forskning producerer viden, som praktikere anvender, kan betyde, at praksis gøres til en mangelfuld udgave af teorierne om den Ida Schwartz DSH nov 2007

8 Myter om vidensformer forskning er ikke underlagt handletvang, etiske og kulturelle orienteringer og er udelukkende bagud-skuende - kritisk refleksion over det bestående uden utopisk sigte (værdifri) professionel praksis er underlagt handletvang, søger ikke indsigt, er orienteret mod det mulige og uden kritisk refleksion (fordomsfuld). Ida Schwartz DSH nov 2007

9 Forskning forstået som praksis
Forskning forstås som en praksis på lige fod med andre sociale praksiser – men med særlige betingelser og muligheder Al viden er lokaliseret i og udvikler sig gennem praksis Viden er fordelt – man ved noget forskelligt i forskellige praksissammenhænge og vi er samfundsmæssigt set afhængige af hinandens viden. Ida Schwartz DSH nov 2007

10 Kritisk psykologi Erkendelse knyttes til subjekters redskabsorienterede, refleksive og kooperative deltagelse i samfundsmæssige praksisser (både i forskning og professionel praksis) Deltagere forholder sig refleksivt til og er medskabere af sociale praksiser i stadig bevægelse - viden er i praksis For at forstå praksis, må man deltage i udviklingen af den Ida Schwartz DSH nov 2007

11 Viden i stadig udvikling
Kritik og utopi er to sider af samme sag og kan ikke skilles ad Enhver social praksis (forskning eller professionel) har et værdimæssigt udgangspunkt og udvikler sig gennem stadig kritik Ida Schwartz DSH nov 2007

12 Viden i kritisk psykologi
Tanke-og handlemuligheder der kan udvide deltagernes (professionelle og brugeres) rådighed over fælles handlemuligheder Formålet er ikke at skabe abstrakt viden i distance til praksis, men at bidrage til nye forståelser af praksis gennem deltagelse i (udvikling af) den Ida Schwartz DSH nov 2007

13 Brugerperspektiv Interesse for modsætninger mellem professionelle standarder og brugeres standarder for eget liv En decentrering af professionelles perspektiver: professionelle standarder i forhold til brugernes anvendelse af dem i et liv på tværs af livssammenhænge. Udvidelse af livsmuligheder. Ida Schwartz DSH nov 2007

14 Forskning gennem deltagelse
Aktionsforskning og kritisk psykologi Kooperativ og kritisk Deltagere i professionel praksis gøres til medforskere – det antages at professionelle har viden om og reflekterer over problemstillinger i et praksisfelt Ida Schwartz DSH nov 2007

15 Forskning på tværs af praksiser
På tværs af vidende praksiser (universitet, professionel praksis og brugeres livspraksis) Perspektivudveksling og hjemmeblindhed Professionelles konkrete problemstillinger forbindes til almene professionsfaglige og samfundsmæssige problemstillinger Ida Schwartz DSH nov 2007

16 Forskningsinteresse Forskning ud fra et dialogorienteret og demokratisk perspektiv – de udforskede gøres til medforskere Hvordan? Forskning må organiseres på andre måder for at skabe deltagelsesmuligheder Ida Schwartz DSH nov 2007

17 Praksisforskning i praksis – et eksempel på et samarbejde
DEL II Praksisforskning i praksis – et eksempel på et samarbejde Ida Schwartz DSH nov 2007

18 Børneliv på døgninstitution
Ni børns ophold på en nærmiljøinstitution set ud fra børns og forældres perspektiver Børnenes hverdagsliv på døgninstitutionen og på tværs af deres livssammenhænge Professionelles samarbejde på døgninstitutionen og på tværs af institutioner om omsorgen for børnene Professionelles samarbejde med forældre Børneliv på tværs Kompleksitet Mange perspektiver Ida Schwartz DSH nov 2007

19 Forskningsprojektets problemstilling
Hvordan håndterer professionelle på en nærmiljøinstitution samarbejde med og inddragelse af børn og forældre samtidig med, at de yder en fagligt begrundet udviklingsstøtte i forhold til børnenes sociale deltagelse i et hverdagsliv på tværs af flere livssammenhænge? Ida Schwartz DSH nov 2007

20 En forstander som medforsker
Et historisk tilbageblik på et professionelt arbejdsliv Ida Schwartz DSH nov 2007

21 Deltagelse i udvikling
”Og jeg synes også den udvikling, som institutionen har gennemgået, har egentligt ikke i sit udgangspunkt haft så meget at gøre med det interne arbejde, men mere med at pille sådan ved, udvikle.. på nogen leder udvikle og på andre måder afvikle den helt generelle overordnede tænkning omkring døgninstitutioner. Jeg synes selvfølgelig også at institutionen var interessant fordi den jo… Ida (afbryder): Kan du ikke lige sige lidt mere om det, hvad det er for en tænkning der skal afvikles? Ida Schwartz DSH nov 2007

22 Kritik af overordnet tænkning om døgninstitutioner
Kaj: ”Jo, når jeg siger overordnede tænkning – så er det altså ikke kun den overordnede tænkning her på stedet, men den tænkning der er i de socialpolitiske rammer, som vi indgår i. Den der måde institutioner bliver anvendt på. Den der måde institutioner bliver tænkt på i det hele taget. Den måde som institutioner bliver opfattet på, både af det system, som vi er en del af men også selvfølgelig af børn og forældre og omverdenen. ” Ida Schwartz DSH nov 2007

23 Kritik fra professionelt ståsted
Viden om sammenhænge eller modsætninger i sociale systemers funktionsmåder og disses betydning i børn og forældres liv Kritik af ”tænkning” indenfor et psykosocialt behandlingssystem Interesse i at deltage i udvikling af professionelle indsatser ud fra et brugerperspektiv Ida Schwartz DSH nov 2007

24 En døgninstitutionel indsats i et brugerperspektiv
Kaj: ”Men hvis jeg skal vende tilbage til det der med tænkningen, den generelle overordnede tænkning, så handler det jo meget om, hvad er det egentligt for en betydning, man gerne vil have at et døgninstitutionsophold skal have for et barn og et barns familie. Og hvordan oplever familien så, at det får den betydning. Der hvor der begynder at ske noget, er der hvor vi begynder at interessere os for de her ting. ” Ida Schwartz DSH nov 2007

25 Billeder på børneliv på døgninstitution
Kaj: ” Jeg synes i øvrigt, at jeg også godt vil sige, at jeg synes, det var en institution, der i sin kultur havde nogle meget smukke og faste værdier, som alle sammen egentligt handlede om ting, man var sammen om. Jeg kan huske, institutionen havde i mange år taget af sted nogle uger op på nordvest Fyn om sommeren. Det der slog mig, det var.. at der var en masse fotografier. Der var taget en masse billeder deroppe fra de der somre. Det der slog mig var, at jeg oplevede nogle børn sidde og vise mig billeder deroppe fra og fortælle mig om ting, der skete der oppe, og pludselig gik det op for mig, at de aldrig havde været der. Det var simpelthen overleveret fra personale og fra andre børn. Og det her var så nogle børn, som snart skulle derop, og de sad rent faktisk og fortalte mig om det, som om de selv havde været der. Og sådan var det med flere ting, at det var ting, der havde en eller anden betydning, der gjorde at folk havde lyst til at fortælle andre om det.” (Min fremhævelse) Ida Schwartz DSH nov 2007

26 Kritik & utopi Adskillelse af børn og forældre eller tænkning i samarbejde med forældre - ”omsorg for børn gennem omsorg for deres forældre” Professionelles kategoriserende udpegning af børn og forældre eller et fleksibelt institutionelt tilbud om støtte Udviklingskrav contra inddragelse af børn (og deres forældre) i sociale fællesskaber Ida Schwartz DSH nov 2007

27 Døgninstitutionen som en del af familiens netværk
En forsker i lære Ida Schwartz DSH nov 2007

28 Forældresamarbejde Forældres mulighed for at bevare deres forældreskab
Inddragelse af forældre i omsorgen for deres børn i døgninstitutionens hverdag Kontinuitet i børns liv – i hverdagen og i livsforløb Døgninstitutionen som en del af familiens netværk Ida Schwartz DSH nov 2007

29 Forældre på mange måder
Jonas var en ung fyr på 13 år, der selv tog kontakt til socialforvaltningen, fordi han ville hjemmefra på grund af moderens nedsatte psykiske funktionsevne og hendes misbrugsproblemer. Under opholdet på døgninstitutionen har Jonas bevaret en stabil kontakt til sin mor og moderen har besøgt ham både på hverdage og i weekender. Jonas og hans mor har fejret alle højtider og deres fødselsdage på institutionen. Jonas er siden flyttet på efterskole og betragter døgninstitutionen som sit hjem. Han opholder sig derfor her i weekenderne. Jonas´ mor bor på institutionen i de weekender Jonas er hjemme. Hun indgår i hverdagslivet, og er sammen med både personale og børn. Jonas er sammen med kammerater, som andre unge og går derfor til og fra. På den måde kan han både leve et ungdomsliv og bevare kontakten til sin mor. Ida Schwartz DSH nov 2007

30 En fleksibel støtte Samarbejde om fremstilling af sammenhænge i døgninstitutionsbørns liv Ida Schwartz DSH nov 2007

31 Fælles udforskning Samarbejde om at skrive en artikel
Produktion af begrundede forståelsesmåder Omsorg for børn som en delt opgave – almene forståelser af barndom og børneliv Ida Schwartz DSH nov 2007

32 Manglende kontinuitet
Kaj: Hvor jeg faktisk syntes, at hun sådan egentlig beskrev (…) løsningen på det, for hun sagde: ”havde jeg fortsat haft en kontakt med jer, og kunne have ringet til jer og sagt, den er helt gal, vi kan simpelthen ikke styre det herhjemme, så ville I øjeblikkeligt vide, hvad det var jeg snakkede om. Så ville I sandsynligvis komme ud til os og sige, hvor ser her dog ud, tag med os hjem og sov og så må vi kigge på det her i morgen. Så ville I have os i gang igen i løbet af meget få dage. Nu sidder min søn på en anden institution måske i et halvt eller et helt år. Og vi begynder helt forfra hver gang.” Ida Schwartz DSH nov 2007

33 Problemfelter Specialiserede behandlingstilbud betyder brud og skift i børns og unges livsforløb Behandlingstænkning fokuserer på individet/familien i stedet for på livsbetingelser herunder at professionelles egne praksiser udgør et blindt punkt Fokus på afgrænsede indsatser/metoder i stedet for sociale deltagelse i børneliv Ida Schwartz DSH nov 2007

34 Fokus på familiens samlede liv
Jens var en 42-årig familiefar til to børn, der i lange perioder kunne varetage omsorgen for sine børn, men i perioder fik hans alkoholmisbrug overtaget. Derfor boede børnene på fjorten og tolv år på Nærmiljøinstitutionen Korsløkke i Odense. På utallige møder med Jens fastholdt de involverede professionelle, at han ikke kunne få sine børn hjem, før han holdt op med at drikke. Ved hvert møde kunne alle involverede konstatere, at der ikke var sket nogen forandring. I erkendelse af at Jens nok ikke kunne forandre sit livsmønster udarbejdede Nærmiljøinstitutionen Korsløkke et forslag, hvor Jens og børnene - trods alkoholmisbruget - kunne være mere sammen. Planen indebar, at børnene kunne bo i deres hjem i de gode perioder. Hele familien spiste og hyggede sig sammen på døgninstitutionen en gang om ugen, hvor børnene også dagligt fik hjælp til lektielæsning. Aftalen indebar, at børnene boede hjemme sammen med far, når han havde det godt. Den ældste dreng på fjorten og hans far var gode til at fornemme, hvornår Jens ville falde i druk, og i disse perioder boede børnene på døgninstitutionen. Ida Schwartz DSH nov 2007

35 Fravær af udviklingskrav
En forskers bidrag Ida Schwartz DSH nov 2007

36 Forståelse af børnenes problemer
Trivsel som pædagogisk mål: ”Det er derfor, at jeg plejer at sige, at de børn der kommer her, de er jo ikke uopdragne. De er ulykkelige – de har det dårligt. Så derfor må vores opgave jo være, at arbejde på, at de får det godt. I øvrigt også, det plejer jeg at skynde mig at sige, forældrene er i nøjagtig samme situation som børnene. Der er ikke den store forskel.” Ida Schwartz DSH nov 2007

37 Kritik af forestillinger om ulykkelighed
Fokus på ulykkelighed sætter voksen-barn-relationer på dagsordenen Fokus på trivsel her og nu (umiddelbarhed) Afmagt når omsorg ikke hjælper Ulykkelighed anskuet som ny kategorisering Brug for kontektualiserede forståelser af børns udvikling – af børns udvikling gennem deltagelse i sociale fællesskaber i og på tværs af deres livssammenhænge Ida Schwartz DSH nov 2007

38 For at forstå en praksis, må man deltage i udviklingen af den
Praksisforskning som en forpligtelse til at behandle de problemstillinger, der udpeges som betydningsfulde af deltagere i et praksisfelt og til at bidrage til udvikling af problemforståelser Samarbejde om produktion af problemforståelser, der udvider fælles handlemuligheder Ida Schwartz DSH nov 2007

39 En forskers position og muligheder
Bevægelser på tværs af professionel- og forskningspraksis Bevægelser rundt i et praksisfelt Inddragelse af mange parters perspektiver på børnenes liv Følge børns sociale deltagelse i et hverdagsliv på tværs af flere livssammenhænge Ida Schwartz DSH nov 2007

40 Møde mellem forskning og professionel praksis
Forskning i problemforståelser i et professionsfelt ud fra et brugerperspektiv, der kan bidrage til praksisudvikling Udvikling af fælles problemforståelser eller udvikling af nye forståelser gennem fælles udforskning Forståelser, der på hver deres måde kan bidrage til udvidelse af professionelles og brugeres sociale handlemuligheder Ida Schwartz DSH nov 2007

41 Problemforståelser i professionelt arbejde
DEL II Problemforståelser i professionelt arbejde Ida Schwartz DSH nov 2007

42 Problemforståelser Hvordan professionelle grundlæggende tænker om børns udvikling har betydning for, hvordan børns og forældres problemer defineres, og det hænger sammen med hvilke børn der bliver udpeget som problembørn, og hvilke praktiser der tilbyder hvilke former for hjælp. Ida Schwartz DSH nov 2007

43 Udviklingspsykologiens historiske bestræbelser
Studiet af det psykologiske individ Måling af børns ”normale” udvikling. Stadfæstelse af den ”rigtige” udvikling og den ”gode” barndom Synet på børn som uudviklede Forestillinger om ”udvikling” som det progressive forløb fra primitive stadier til stadig mere modenhed og (selv)beherskelse. (Parallel mellem individ og samfund). Ida Schwartz DSH nov 2007

44 Normaliseringsbestræbelser
Opnåelse af social orden gennem normaliseringsprocesser Udvikling af samfundet gennem udvikling af dets individer Udvikling af standarder og lovmæssigheder for børns udvikling Fastlæggelse af forholdet mellem normalitet og afvigelse (gennem stadig mere differentierede kategorier og statistiske målinger) Ida Schwartz DSH nov 2007

45 Børns behov Udviklingspsykologiske teorier bruges som objektive standarder Børns behov anskuet som kulturelle konstruktioner Naturaliserede forestillinger om hvordan børn er (fx sårbare eller kompetente). Kritik af universelt gyldige standarder for børns udvikling (forestillinger om essens) Diskussioner om børns behov er behæftet med skyld og ansvar Ida Schwartz DSH nov 2007

46 Normalitet og afvigelse – en dualisme
Forståelser af børn som: Moralsk sunde Velopdragne Sunde Kompetente Autonome Moralsk fordærvede Uopdragne Usunde og understimulerede Udannede Uselvstændige Ida Schwartz DSH nov 2007

47 Normalisering som grundforståelse
Uro, konflikter og mangel på socialt accepteret handlemåder fører til, at professionelle overvejer, hvad der kan være galt med børnene Vi kigger ind i de enkelte børn for at finde svar i stedet for ud i situationen og sammenhængen Ida Schwartz DSH nov 2007

48 Problemer i personligheden eller problemer i livet
Individualisering- problemer gøres til iboende individer Kategorisering og andetgørelse Børn og forældre som sociale deltager i fællesskaber og praksiser Problemforståelser der undgår at udpege og stigmatisere Ida Schwartz DSH nov 2007

49 Professionelles praksisers betydning
Der ses bort fra betydningen af psykosociale praksisers organisering – desubjektivering af professionelles handlemåder Hvordan børn og forældre forstår sig selv og oplever deres livsproblemer er knyttet til professionelles: - problemforståelser (ex) - praksiser (ex) Ida Schwartz DSH nov 2007

50 Kritik af abstrakte forståelser af livsproblemer
Problemer forstås abstrakt Tidlig skade eller social arv. Livsførelse i konkret hverdagsliv i et sammensat liv Ida Schwartz DSH nov 2007

51 Afmagt og andetgørelse
Andetgørelse er knyttet til professionelles oplevelse af afmagt Gøren problemer abstrakte (globale modeller) bidrager til usikkerhed og konflikter hos professionelle Desubjektivering og andetgørelse er forbundne. Ida Schwartz DSH nov 2007

52 Jens- selvindsigt eller oplevelse af andetgørelse
Speaker: Jens er ikke i tvivl om, hvordan hans liv ville se ud, hvis han skulle klare sig blandt os andre: Jens: Først: bo alene. Det ville komme til på meget kort tid at ligne verdens største svinesti for at sige det ligeud. Der ville ligge chips-dåser, chipsposer, ølflasker, øldåser, six-packs-indpakninger over det hele. Jeg ville leve af øl og kattemad, for at sige det som det er. Chips og sådan noget … jeg ville se video hele dagen. Min uddannelse ville jeg sige fuck op med den; det kan jeg ikke alligeveller finde ud af; Det vil jeg ikke kunne holde til! Ida Schwartz DSH nov 2007

53 Andetgørelse fortsat Hele mit liv ville gå fuldstændig i stå. Alt hvad der er blevet arbejdet for, ville blive smidt ud. Hvis jeg ikke er her, går jeg i hundene. Her bliver Jens´fortælling midlertidigt afbrudt og lægen kommenterer: Det er meget klarsynet selvindsigt!Det er også noget deprimerende at tænke på… der er masser af undersøgelser, der viser at han på sin vis har ret: det er perspektivet og det er desillusionerende… Jens fortsætter: Et: Min personlige hygiejne ville gå helt ned under gulvbrædderne. Jeg ville komme til at stinke som en … ja, skal vi ikke bare sige det, som det er … som et lortesvin. To: Jeg ville glemme at klippe negle, så mine negle ville blive cirka så lange her (viser med hånden, hvor lange) og så begynde at knække og flosse og sådan noget. Ødelægge mine hænder. Ida Schwartz DSH nov 2007

54 Andetgørelse fortsat Tre: Jeg ville måske begynde at sælge stoffer og tage stoffer. Gå direkte ned. Komme til at bo på Christiania måske… Og så på et eller andet tidspunkt dø af en overdosis eller blive snuppet af politiet, fordi jeg er ved at banke indmaden ud på en eller anden. Jeg ville blive det mest kriminelle udskud, verden har set. Refereret fra nyhederne i TV2 ved Dressler Maria. Så du DAMP`en? Om sammenhængen mellem intervention og udviklingsmuligheder og om kontrafaktiske fortællinger som professionelt redskabNordiske Udkast årg. 30, nr. 2, 2002. Ida Schwartz DSH nov 2007

55 Dilemma Professionelt perspektiv:
– tolkning af problemer ud fra et fagligt perspektiv Problem: Brugerne som aktivt handlende subjekter forsvinder ud af syne Brugerperspektiv: synspunkter og meninger Problem: Professionelles opgave at yde udviklingsstøtte forsvinder ud af syne Ida Schwartz DSH nov 2007

56 Forsøg på overskridelse
Organisering af professionel praksis ud fra en forståelse af, hvordan brugerne kan inddrage indsatsen konkret i deres livsførelse (inspireret af Ole Dreier). Ida Schwartz DSH nov 2007

57 Andenæs: Kundskabsgrundlag
”Jeg vil argumentere for forståelsesmodeller som gjør dagliglivets betingelser og innhold faglig relevant, og som inkluderer foreldre og barns egne opfatninger av seg selv, hverandre og det de holder på med.” (2000:7) Ida Schwartz DSH nov 2007

58 Andenæs fortsat ”Barnevernet trenger i det hele tatt et mangfold av kunnskapstyper, som betyr at det er behov for forskjellige former for forskning. Det er viktig nok med statistisk kunnskap med store utvalg; testning av hypoteser, effektstudier osv… Alle ville vel ønske seg sikker kunnskap når man skal fatte vanskelige beslutninger. Men det trengs også stor ydmykhet overfor kompleksiteten i de fenomenene vi står overfor. Det er knapt mulig å predikere utviklingsforløp i liv som skal leves …” (2000:41) Ida Schwartz DSH nov 2007

59 Børns udviklingsbetingelser
”…behandlingsarbejdet må rettes mod børns brug og realisering af deres konkrete udviklingsbetingelser.” (Højholt 1990:160) Ida Schwartz DSH nov 2007

60 Bidrag til Nye forståelsesmåder
3. april 2017 Side 60

61 Et børnelivsperspektiv
Se ud fra børnene og ud i deres livssammenhænge Se på betingelser – lære noget om børns deltagelsesmåder Se på børns deltagelsesmåder – lære noget om deres betingelser Forbinde almene og særlige livsbetingelser og handlemåder – forankre børns særlige handlemåder i almene forståelser at børneliv 3. april 2017 Side 61

62 Fra et fokus på børnene adskilt fra deres forældre
Fra fokusering på betydningen af pædagog - barn relationen til at tænke familie og døgninstitution som et samlet omsorgsarrangement til et fokus på betydningen af børns multiple fællesskaber bestående af forældre, netværk, pædagoger og børn flere steder. 3. april 2017 Side 62

63 Fra et fokus på "anerkendende relationer"
til en forståelse af anerkendelse, som knyttet til muligheden for at tage del i og udøve indflydelse på fælles handlebetingelser. 3. april 2017 Side 63

64 Fra et fokus på mangler ved barnets personlighedsmæssige egenskaber
til et fokus på pædagogisk organisering af sociale deltagelsesmuligheder 3. april 2017 Side 64

65 Fra et fokus på udvikling af isolerede færdigheder eller adfærdstræk hos barnet
til et fokus på børns udvikling af handleevne gennem deres sociale deltagelse i og på tværs af flere steder, aktiviteter og fællesskaber - at børn lærer ved at forbinde engagementer mange steder til nye handlemuligheder 3. april 2017 Side 65

66 Fra et fokus på børn som enkeltstående individer
Fra et fokus på børnene til et fokus på betydningen af børns fællesskaber til et fokus på professionelles praksisorganisering og deres samarbejde om at udvikle fælles handlemuligheder 3. april 2017 Side 66

67 Fra en fokusering på barnet i egen institutionel kontekst
til et fokus på børneliv på tværs og på samarbejdet med professionelle andre steder 3. april 2017 Side 67


Download ppt "Praksisforskning i socialpædagogisk praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google