Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KOMPETENCEmidt - 9.december Side 1 De nye VEU-centre fra januar 2010 Kontorchef Kirsten Overgaard Bach Kontor for livslang læring, Undervisningsministeriet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KOMPETENCEmidt - 9.december Side 1 De nye VEU-centre fra januar 2010 Kontorchef Kirsten Overgaard Bach Kontor for livslang læring, Undervisningsministeriet."— Præsentationens transcript:

1 KOMPETENCEmidt - 9.december Side 1 De nye VEU-centre fra januar 2010 Kontorchef Kirsten Overgaard Bach Kontor for livslang læring, Undervisningsministeriet

2 KOMPETENCEmidt - 9.december Side 2 Dagsorden 1.Proces for VEU-centre 2.Hvorfor VEU-centre? 3.Efter etablering af VEU-centre 4.Hvordan får vi det til at lykkes? 5.VEU-centrene, Rådgivning og vejledning af virksomheder og dens ansatte

3 KOMPETENCEmidt - 9.december Side 3 1. Proces for VEU-centrene ”Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at afdække og vurdere mulighederne for at forny styring og vilkår for udbud af AMU, evt. gennem etablering af kompetencecentre” (aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, oktober 2007) ”Enighedspapir” – beskrivelse af ny AMU- udbudsrunde samt VEU-centre (12. november 2008) Politisk aftale om AMU-udbud og VEU-centre (april 2009) Udbud – august 2009

4 KOMPETENCEmidt - 9.december Side 4 Lov vedtaget med ikrafttræden den 1.december 2009. Bekendtgørelsen udstedes pr. 1. januar 2010 Landet opdeles efter dialog med institutionsforeningerne og parterne –og efter udtalelse fra VEU-rådet - i geografiske områder, hvor der skal placeres 8 – 14 VEU-centre på eksisterende uddannelsesinstitutioner UVM udmelder afgrænsning af geografiske områder til alle AMU-udbydere, som har hjemsted inden for samme geografiske område, om at drøfte og efterfølgende indstille til UVM, hvilken af udbyderne der skal varetage VEU-centerfunktionen På baggrund af AMU-udbydernes indstillinger udpeger ministeren – efter VEU-rådets udtalelse - hvilke AMU-udbydere, der skal varetage de 8-14 VEU-centerfunktioner

5 KOMPETENCEmidt - 9.december Side 5 Evaluering af AMU-udbuddet og VEU-centerfunktionen – herunder bl.a. ordningens effekt over for uddannelser i udkantsområderne – begyndelsen af 2012 AMU-udbydere, der skal varetage VEU- centerfunktionerne, anmodes om at etablere et centerråd Hvert VEU-center udarbejder en handleplan Bestyrelsen for den uddannelsesinstitution, der varetager VEU- centerfunktionen, indgår en udviklingskontrakt med UVM. VEU- centrets handleplan indgår i grundlaget for udviklingskontakten

6 KOMPETENCEmidt - 9.december Side 6 2. Hvorfor VEU-centre? Brugernes kompetencebehov i centrum Større fokus på kvalitet og effekt af AMU – og FVU/AVU

7 KOMPETENCEmidt - 9.december Side 7 3. Efter etablering af VEU- centre Mere dækkende og målrettet opsøgende vejledning og rådgivning om det samlede VEU-tilbud – bl.a. gennem et effektivt konsulentarbejde Systematisk afdækning af kompetenceudviklingsbehov hos virksomheder og medarbejdere – bl.a. gennem en slagkraftig analyseenhed Koordinering af almene og erhvervsrettede uddannelsesindsatser, herunder AMU/FVU, gennem et tættere strategisk samarbejde med de øvrige udbydere af VEU – herunder VUC Forbedret viden hos brugerne om eksisterende og kommende uddannelsesmuligheder – bl.a. gennem synlig informations- og markedsføringstiltag

8 KOMPETENCEmidt - 9.december Side 8 Koordinering af uddannelsesinitiativer og regionale kommunale initiativer gennem stærkere faglige miljøer, som kan fremstå som seriøse og professionelle samarbejdspartnere i forhold til de regionale og kommunale aktører Mulighed for at trække på erfaringer fra hele landet gennem VEU-centrenes indbyrdes samarbejde og erfaringspolitik Synergi i forbindelse med at uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsespolitik knyttes tættere sammen – bl.a. gennem strategiske samarbejder med vækstfora, jobcentre og beskæftigelsesråd Bedre ressourceudnyttelse – gennem tættere skolesamarbejde

9 KOMPETENCEmidt - 9.december Side 9 4. Hvordan får vi det til at lykkes? Alle AMU-udbydere og VUC’er har et ansvar og skal være aktive for at få VEU-centret til at fungere Centerråd • sikre at alle de medvirkende institutioner bidrager til at løse VEU-centrets opgave Handleplan • prioriterede opgaver og samarbejdsrelationer – diskuteres i centerrådet

10 KOMPETENCEmidt - 9.december Side 10 Udviklingskontrakt mellem de enkelte VEU-centre og Undervisningsministeriet • handleplanen indgår som et centralt element • tydeliggørelse af VEU-centrets indsats i forhold til de prioriterede målsætninger • ressourcer Evaluering • begyndelsen af 2012 Understøtning af VEU-centre • rådgivning af virksomheder og medarbejdere • redskaber til markedsføring • afdækning af behov • kompetenceudviklingstilbud • profilering af VEU-centre

11 KOMPETENCEmidt - 9.december Side 11 Good (best practice) future practice Strategisk funderet kapacitetsopbygning i fase 1 (2010 – 2012) bl.a. med afsæt i evalueringens delkonklusioner om at der: 5. VEU-centrene Rådgivning og vejledning af virksomheder og dens ansatte

12 KOMPETENCEmidt - 9.december Side 12 Etableres fælles mål og strategier blandt institutionerne i netværkene, og at der skal vælges en organisationsform, som understøtter formål og strategier Etableres organisatoriske løsninger på VEU-området, der tilgodeser både uddannelsesaktørernes og virksomhedernes behov for varige og genkendelige konstruktioner Anvendes tilstrækkelig tid til opbygning af forpligtende samarbejdsstrukturer, og at institutionerne aktivt og begrundet tager stilling til forholdet mellem konkurrence og fælles løsning af samfundsmæssige uddannelsesopgaver og udarbejder strategier herfor Indgås et forpligtende samarbejde også på konsulentniveau, hvilket forudsætter, at der anvendes tid og ressourcer på etablering og løbende vedligeholdelse af samarbejde og tillidsforhold

13 KOMPETENCEmidt - 9.december Side 13 Fortsat udvikles en professionalisering og systematisering af kontakten til virksomheder og gennemførelse af virksomhedsrådgivningen, herunder funktionelle registreringssystemer og systematiserede opfølgninger og overleveringer Videreføres et samarbejde om fleksible og integrerede uddannelsesløsninger, som er etableret i netværkene mellem VUC og AMU-udbydere Fortsat vedligeholdes et netværkssamarbejde blandt udbydere af almen voksenuddannelse, erhvervsrettet voksenuddannelse og tredje sektor, hvilket udvider kendskabet til uddannelses- og kursusmuligheder i netværket og kvalificerer rådgivningen af virksomheder og ansatte

14 KOMPETENCEmidt - 9.december Side 14 ”Vi forventer med de nye VEU-centre, at vi får et langt mere gennemskueligt uddannelsessystem. De nye centres primære opgave bliver at gøre det lettere for virksomheder og medarbejdere…..Succeskriteriet for DA er, at VEU modsvarer virksomhedernes behov og kommer til at fungere rigtig godt og let i praksis…..Lykkes det, vil det give os en stor samfundsmæssig gevinst….” (Henrik Bach Mortensen, DA) ”VEU-centrene er en enestående mulighed for at tværinstitutionel strategisk indsats, der kan bidrage til at kræfterne samles om koordination og markedsføring, fælles opsøgende indsats over for arbejdspladser og ansatte m.v. Ligesom intentionen om én indgang for brugerne af den almene og erhvervsrettede VEU skal realiseres. VEU-centre udgør på den måde et strategisk knudepunkt for an øget indsats og aktivitet inden for VEU.” (Ejner Holst, LO)

15 KOMPETENCEmidt - 9.december Side 15

16 KOMPETENCEmidt - 9.december Side 16 Tak for opmærksomheden


Download ppt "KOMPETENCEmidt - 9.december Side 1 De nye VEU-centre fra januar 2010 Kontorchef Kirsten Overgaard Bach Kontor for livslang læring, Undervisningsministeriet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google