Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE."— Præsentationens transcript:

1 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod LUU´s indflydelse på den lokale undervisningsplan Konference for lokale uddannelsesudvalg 05-03-2012 Helle Stang Traasdahl

2 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Opgave i LUU – hvor er der indflydelse? Ifølge lovgivningen (lov nr. 1244 § 39-41) er det LUU's opgave, at  medvirke ved udarbejdelse af undervisningsplanen  indstille valgfag 05-03-2012

3 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Den lokale undervisningsplan skal indeholde  Overordnede og specifikke pædagogiske og didaktiske overvejelser  Struktur for uddannelsesforløbet på den konkrete uddannelse  Overordnet og specifik bedømmelsesplan  Overordnede og specifikke bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer  Eksamensregler  Læringsaktiviteter  Skolens tilbud om valgfag og valgfri specialefag  Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 05-03-2012

4 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Dilemmaer Muligheder  LUU har muligheder for indflydelse Udfordringer  Der er mange uddannelsesfaglige områder som LUU skal have viden om – og der kan være holdnings- og interessemodsætninger i LUU som vanskeliggør reel indflydelse 05-03-2012

5 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Pædagogik og didaktik  Samfundssyn  Menneskesyn  Pædagogiske mål  Pædagogiske principper  Pædagogens rolle  Tilrettelæggelse  Metode 05-03-2012

6 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Videnskabsteori og pædagogiske teorier Pædagogisk realismePædagogisk humanismeKritisk pædagogik MenneskesynMennesket er et produkt af sine omgivelser Mennesket er intentionelt, kan tage ansvar, har en fri vilje Mennesket både et produkt af sine omgivelser, men kan også skabe omverdenen. Både ob- jekt og subjekt. SamfundssynSamfundet er et system med en bestemt struktur og funktion. Samfundet er et fællesskab af ans- varlige mennesker, skabt af mennes- ker gennem tid. Et kulturelt fælles- skab Samfundet er konfliktfyldt, består af forskellige klasser med hver deres interesser. StyringLærerstyringElevstyringFra lærerstyring til deltagerstyring. Undervisnings- princip DeduktivInduktiv - selvvirksomhedFra deduktiv til induktiv LærerrolleFormidler, instruktør rollemodel Coacheren - opmærksomhed på den enkelte Både mod- og medspiller ElevrollePassiv modtagerAktiv - medansvarPassiv + aktiv-medansvar ArbejdsformFortrinsvis klasseundervis- ning, øvelser, opgaver Emneundervisning - værksteder - individualiseret undervisning Projektarbejde - funktionel tværfaglighed 05-03-2012

7 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Struktur for uddannelsesforløb Interessemodsætninger? Hvad er godt – set fra skolens pædagogiske tænkning og uddannelsesplanlægning? Hvad er godt set fra den enkelte elevs læringsstil? Hvordan ser praktikken på strukturen – og er praktikken én stemme i den sammenhæng? 05-03-2012

8 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Overordnet bedømmelsesplan- eksempler InstitutionFormuleringer Ministeriet for Børn og Undervisning • Skolen skal beskrive skolens bedømmelsesplan, herunder hvordan og hvornår • Formålet med den løbende: bedømmelse: at vejlede eleverne og give grundlag for udstedelse af skolevejledning • Formålet med den afsluttende bedømmelse: afsluttende karakter Skole xx • Det er hensigten med den løbende bedømmelse, at eleven bliver aktiv i afklaringen af eget niveau, at eleven får feed-back og inspiration og støtte til at formulere nye læringsmål og indsatser. • Bevidst og målrettet brug af evaluering og feedback ses som en kilde til læring og udvikling af praksis Skole yy • Skolens bedømmelsesplan har til formål at sikre alle elever det bedst mulige uddannelsesforløb med de kompetencer de på forhånd besidder og i forhold til de faglige og personlige mål, de skal opnå. Ydermere sigter bedømmelsesplanen på, at målrette skolens tilbud om læringscafe, mentorordning og andre tiltag, som foregår sideløbende med den almene undervisning 05-03-2012

9 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Bedømmelsesplan målrettet en konkret uddannelse InstitutionFormuleringer Ministeriet for Børn og Undervisning • Det skal fremgå, hvilke kompetencer, fag og mål der indgår i bedømmelsen, og hvordan de vægtes. Bedømmelse af den enkelte læringsaktiviteter, som undervisningen er opdelt i, skal fremgå af beskrivelsen af disse Skole xx • Der lægges vægt på, at bedømmelsen sker fra en anerkendende tilgang og med et fremadrettet perspektiv Skole yy • I uddannelsens forløb foregår en løbende bedømmelse i samtlige område- og grundfag. • Der holdes individuelle personlige samtaler mellem elev og kontaktlærer som led i den løbende bedømmelse. Bedømmelsen laves ud fra det relevante faglige niveau og i forhold til det aktuelle standpunkt set i relation til uddannelsens samlede krav og mål 05-03-2012

10 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Vurdering af elevernes kompetencer Formelle og reelle kompetencer, herunder  Personlige kompetencer  Sociale kompetencer  Lærings- og udviklingskompetencer - er grundlaget for Godskrivning af teori Godskrivning af praktik  Forberedende arbejde vedr. godskrivning fra praktik 05-03-2012

11 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Eksamensregler InstitutionFormuleringer Skole xx • Der lægges vægt på, at prøverne afspejler de metoder som eleven er bekendt med fra daglige læringsaktiviteter • Der lægges vægt på, at prøver har til formål at skabe læring Skole yy • Skolen udpeger censorer enten fra praktikken eller fra relevante fagområder. Censor skal sørge for, at prøverne svarer til et fags prøvebestemmelser 05-03-2012

12 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Læringsaktiviteter InstitutionFormulering Ministeriet for børn og UndervisningBeskrivelse af læringsaktiviter er det centrale i den lokale undervisningsplan, da det er her skolen skal beskrive den lokale didaktiske praksis, herunder elevrettet beskrivelse, elevens arbejdstid, læringselementer, læringsmiljø, evaluering samt ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr Skole xxDet fremgår af undervisningsplanen, at disse er at finde på skolens hjemmeside – i uddannelsesbogen Skole yyMeget uddybet og sammenskrevet med pædagogiske og didaktiske overvejelser samt konkretisering af de enkelte fag 05-03-2012

13 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Valgfag  At få tænkt valgfagene ind i helheden med henblik på at kunne tone uddannelsen til lokale behov 05-03-2012

14 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Eksempler på kommunale ønsker Pædagogik og didaktikUngeklasser, pædagogik der skaber motivation og engagement hos eleverne, rollespilsundervisning, implementering af læring via praksis – demonstrationsstuer i skoleundervisningen Sammentænkning af praktik og teori StrukturGerne ændringer i praktikforløbenes rækkefølge på SSA uddannelsen BedømmelsesplanAfklaring af hvad der skal til for at sikre, at eleverne kan det de skal kunne, når de er færdiguddannede – i alle fagområder (skal ske i tæt samarbejde mellem skole og praktik) Sikre klar overlevering fra teori til praktik og omvendt – bruge ELEV plan aktivt Valgfag- og valgfri specialefagUnderstøtte stærke valgfag- og valgfri specialefag – i KK er velfærdsteknologi, demens og rehabilitering de mest aktuelle lige nu Lærerressourcer og udstyrDygtige rollemodeller, brug at visuelle undervisningsmidler 05-03-2012

15 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Eksempler på kommunale ønsker Vurdering af elevernes kompetencer • At eleverne er kompetencevurderet, inden de får en uddannelsesaftale • At de ikke optages på uddannelsen, hvis de ikke er klar til at gennemføre en uddannelsen ( personlige- og sociale udfordringer) • At de ikke optages på uddannelsen, hvis de ikke kan skrive, tale og forstå dansk EksamensreglerGerne små interne test til eleverne– eks selvevalueringsvideo tests o. lign. Læringsaktiviteter Stærk opmærksomhed på den stoftrængsel der er i uddannelsen – og dermed fokus på hvordan eleverne lærer meget på kort tid Det skal være tydeligt for eleverne hvad de skal kunne indenfor de enkelte fag og praktikmål 05-03-2012


Download ppt "Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google