Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

InnoLab Paa besog i Rosborg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "InnoLab Paa besog i Rosborg."— Præsentationens transcript:

1 InnoLab Paa besog i Rosborg

2 ”Intelligente afbrydelser”
Forberedelse Udstyr: Æggeur + to par spillekort (arrangeret i samme rækkefølge) Uddel kort: Uddel et spillekort til hver deltager (fra toppen af kortsæt 1) Forbered kort: Tag samme antal af kort fra toppen af kortsæt 2 – og bland disse kort Uddel handout: Uddel handout med de 7 typer af ”afbrydelser” Procedure Sæt uret: Uden at deltagerne ser tiden, sætter du uret til et tilfældigt interval ( min.) Start oplæg: Gennemfør oplægget på samme måde som du plejer Stop præsentationen: Når uret ringer, stopper du – selv hvis du er midt i en sætning Hold pause: sek. mens deltagere forbereder en afbrydelse til oplægget fra listen (jf. handout) (Foreslå deltagerne at de gennemser deres noter og tænker tilbage på hovedpointer fra oplægget) Udpeg en deltager: Bland kort, vælg kort, og bed deltageren med kortet om at lave sine afbrydelse Reager på afbrydelsen: Giv feedback på det er blevet sagt Afslutning Gentag procedure: Sæt ur, fortsæt oplæg til ur ringer, deltagere forbereder sig, lyt til afbrydelse, giv feedback Runde 1: Deltagere arbejder alene + vælger selv afbrydelsestype Runde 2: Deltagere arbejder sammen i par + skal vælge gul, sort eller grøn afbrydelsestype Runde 3: Deltagere arbejder alene + vælger selv afbrydelsestype (ingen forberedelsestid)

3 Handout Handout Du har 30 sek. til at forberede en af nedenstående 7 afbrydelsestyper. Din afbrydelse skal relatere sig til den seneste del af oplægget og vare i mindst 30 sekunder og ikke mere end 1 minut. Spørgsmål: Stil 3 eller flere spørgsmål til emnet. Forklar hvorfor du mener at disse spørgsmål er vigtige for oplægsholderen at besvare. Facts: Bidrag med kendsgerninger, som er relevante/nyttige for indhold i oplægget. Du skal ikke give din egen mening til kende. Muligheder: Fremhæv hvilke ideer og tanker fra oplægget der er gode, hvorfor de måske virker og hvorfor de er værd at afprøve (= innovation). Udfordring: Giv eksempler på hvilke ideer og tanker fra oplægget, der måske ikke fungerer, hvad der kunne gå galt, hvilke risici der kunne være mv. (= innovation). Ideer: Giv nye ideer og alternativer til hvordan indhold fra oplægget kan udvikles (= kreativitet) Vurder: Giv din personlige reaktion med udgangspunkt i følelser, intuition, fornemmelse (og uden nærmere begrundelser) (= innovation) Anvend: Præsenter en personlig plan for hvordan du vil implementere (mere eller mindre) indhold fra oplægget (= iværksætteri). (NB: De 7 afbrydelsestyper er inspireret af De Bonos 6 tænkehatte)

4 Maal ”At udbrede og evaluere læringsaktiviteter, der kan fremme faglighed og selvstændighedskompetencer hos studerende i alle fag indenfor det almene gymnasium”. Præcisering Målet er ikke, at alle elever skal lære at starte egen virksomhed Det eleverne lærer skal også kunne bruges i etablerede virksomheder

5 Begrebsafklaring Faglighed Evnen til:
at forstå det faglige læringsemne at få bedre eksamenskarakter i faget Selvstændighedskompetencer Evnen til: at udtænke nye, kreative ideer (dvs. ideudvikle) at omsætte ideer til nye eller forbedrede "produkter" (dvs. innovere)  at markedsføre og virkeliggøre nyttige ”produkter (dvs. iværksætte)

6 Didaktik: Ideudvikling
Hvordan laves aktiviteter med ideudvikling? Overordnet: Eleverne skal udtænke kreative løsninger/ideer, som de ikke kan læse eller lytte sig til eller finde ved at følge klart definerede fremgangsmåder, fx en strikkeopskrift. Fremgangsmåder (hvordan skabes sådanne situationer?) Underviseren kan fx lade elever: (1) Tænke FØR: Man indfanger en faglig udfordring fra stoffet (til næste lektien) og eleverne udtænker ideer i forhold til udfordringen - før lektien er læst (2) Tænke UDOVER: Lærer/elever indfanger et fagligt problem mv. fra lektien og eleverne udtænker løsninger, som rækker udover lektien. (3) Tænke OM: Elever arbejder med at omforme lektiens abstrakte viden til andre former. Fx rollespil, visualiseringer, mindmap mv.

7 Didaktik: Innovation Hvordan laves aktiviteter med innovation? Overordnet: Eleverne skal udvælge de ideer, de mener har størst værdi og videreudvikle dem til (færdige) løsninger/produkter. Fremgangsmåder (hvordan skabes sådanne situationer?) Underviseren kan fx lade eleverne: analysere egne ideer kommentere og inspirere hinandens ideer udvælge de bedste ideer (fx via markedsanalyse) videreudvikle ideerne til færdigt løsninger/produkter

8 Didaktik: Ivaerksaetteri
Hvordan laves aktiviteter med iværksætteri? Overordnet: Eleverne skal arbejde med at fremme de udvalgte løsninger ved at forfølge dem og virkeliggøre dem. Fremgangsmåder (hvordan skabes sådanne situationer?) Undervisere fx lade eleverne: planlægge ideens udførelse (fx lave en handleplan) præsentere ideen for andre simulere/afprøve gennemførelse af ideen (fx på klassen) realisere selve ideen i virkelighedens verden (= en trappe, hvor relevansen stiger frem mod pkt. 4) Svær fase at træne i Gymnasiet – fordi fasen typisk: Tidskrævende (svær at gennemføre på 90 min.) Den sidste fase (= forudsætter de to andre faser = lettest at frasortere) Mindre faglig relevant (markedsføring, kommunikation) (ideelt set) kræver inddragelse af eksterne parter Kræver udvikling af faglige ”simulationsmodeller” (fx politisk simulationsspil)

9 Didaktik: aktiviteter
Udvælgelse I InnoLab udvælges aktiviteter som kan: (1) anvendes i alle fag (2) sikre faglighed (3) fremme selvstændighedskompetencer Aktivitetstype: Frame Games Rammer (procedurer for) hvordan elever kan engageres i det faglige indhold Lærerne kan selv udskifte fagligt indhold (som billede i en ramme) Kan bruges til ren faglig undervisning men også til at fremme selvstændighed Eksempel: ”Intelligente afbrydelser” (via fokus på bestemte afbrydelser)

10 Praksis Aktiviteter I hele perioden udvikles selvstændighedsfremmende Frame Games. Nyhedsbrev Hver måned fra feb udsendes nyhedsbrev til undervisere med en ny aktivitet. Nyhedsbrev udsendes i min. 10 måneder til ca undervisere Rosborg Undervisere fra Rosborg har pt. adgang til 10 aktiviteter på Klik på ”idebase” (Brugernavn: rosborg, password: rosborg) Din mening! Undervisere opfordres til at evaluere de læringsaktiviteter de afprøver. Vi håber meget, at I vil hjælpe med at afprøve aktiviteter Det kræver 6 hurtige kryds og foregår direkte på hjemmesiden. Smiley Evalueringerne samles automatisk og placeres løbende på hjemmesiden. Resultaterne vedlægges projektets elektroniske nyhedsbrev. Workshop Der etableres to workshops, hvor undervisere kan afprøve og diskutere aktiviteterne

11 Aktiviteter

12 Aktiviteter

13 Evaluering: maal & metode
Mål At undersøge om aktiviteterne fremmer faglighed og selvstændighed Præcisering Ikke streng videnskabelig undersøgelse (m. før/efter test, forskerobservationer) Blot resultater, der kan vejlede andre undervisere Metode Undervisere afprøver aktiviteter med elever og vurderer dem via spørgeskema Præcisering: Spørgeskema skal være elektronisk og let at udfyldes (max 2 min.) Undervisere behøver ikke kende projektets begreber for at besvare skema Spørgsmål skal være neutrale og ikke tage parti ifht. forsk. læringsformer  Elevsvar anvendes ikke (jf. subjektivitet/sjov og praktik/tid)

14 Sporgeskema ”Sammenlignet med en undervisningsform, hvor læreren gennemgår lektien ved tavlen og udarbejder spørgsmål til gruppearbejde, mener du så at denne aktivitet giver eleverne bedre eller dårligere mulighed for at”: (1) Deltage motiveret og engageret? * Meget bedre - bedre – samme – dårligere - meget dårligere (2) Forstå læringsemnet? * Meget bedre - bedre – samme – dårligere - meget dårligere (3) Finde på kreative løsninger? (Dvs. bidrage selvstændigt med egne ideer og løsninger) * Meget bedre - bedre – samme – dårligere - meget dårligere (4) Udvælge den bedste løsning? (Dvs. diskutere og argumentere sig frem til rationelle valg) * Meget bedre - bedre – samme – dårligere - meget dårligere (5) Fremme den valgte løsning? (Dvs. arbejde med at præsentere, afprøve eller realisere ideen i eller udenfor klassen) * Meget bedre - bedre – samme – dårligere - meget dårligere (6) Hvor ofte kommer du til at anvende aktiviteten om året pr. klasse? * 0 , 1-2 , 3-4 , 5-6 , 6+ (7) Hvilken aktivitet har du anvendt? ___________________________________________________________________________________ (8) Hvis du har justeret fremgangsmåder eller regler i aktiviteten bedes du uddybe hvordan ___________________________________________________________________________________

15 Sporgeskema

16 Undersogelse Mål At sige noget vejledende (ikke-videnskabeligt) om aktiviteternes evne til: at styrke elevernes motivation, faglighed og selvstændighed Operationalisering Motivation (jf. spørgsmål 1), Faglighed (spørgsmål 2) Selvstændighed (sp. 3-5) Data De fem svarmuligheder koder for hvert sit operationaliserbare data – hhv.: +2 (meget bedre), +1 (bedre), 0 (samme), -1 (dårligere) og -2 (meget dårligere) Vurdering Der udregnes gennemsnit blandt de undervisere, der har vurderet en aktivitet. Både i forhold til ideudvikling, innovation og iværksætteri Er gennemsnittet for fx 0, betyder det at aktiviteten vurderes lige så god (som den sammenlignende undervisningsform) Er gennemsnittet over 0 vurderes aktiviteten som bedre Er den under 0 vurderes den som dårligere Brugbarhed Vurderingerne skal fungere som en smiley-ordning, der kan vejlede undervisere

17 Aktivitet Opgave Antal ord Deadline
Giv os din bedste ide til udvikling af projektet InnoLab Antal ord Max 35 Deadline 5 minutter

18 Aktiviteter – eksempel
”Bytte” Indkreds et centralt problem/spørgsmål fra det faglige emne (fx ”giv os din bedste ide”) Uddel blanke svarkort til deltagerne og bed dem nedskrive hver deres løsning (= ideudvikling) Bed deltagerne rejse sig og udveksle kort. De skal ikke læse de kortet, men straks bytte videre Bed (efter 20 sek.) deltagerne om at danne par med en deltager i nærheden Bed alle par læse deres to kort og fordele 7 point mellem de to kort (= innovation) Bed deltagerne gennemføre samme procedure i yderligere fire runder Efter de 5 runder lægger deltagerne pointene sammen på det kort de holder Herefter tæller du ned fra 35 til du har fundet de 5-10 bedste ideer Kommenter afslutningsvis på de bedste kort (og skriv dem evt. på tavlen)  Lad evt. deltagerne forsøge at planlægge, simulere eller realisere ideerne (= iværksætteri) (se for inspiration)

19 InnoLab Anny Overgaard Konsulent, CFU Herning aov@viauc.dk
Rasmus Hjorth Ekstern konsulent, CFU Skanderborg

20 Aktiviteter – eksempel
”Konvolut” Skriv forskellige opgaver på forsiden af en række konvolutter. Fx problemer der skal løses Inddel eleverne i mindst tre grupper af op til 6 elever Giv en opgave-konvolut og en række tomme svarkort til hvert hold Bed grupperne læse deres opgave, skrive et løsningskort og putte det i konvolutten (= ideudvikling) Bed grupperne videregiver deres konvolut til næste hold (i urets rækkefølge) Bed holdene løse opgaven på den nye konvolut, (uden at kigge på svarkort i konvolutten) Gennemfør altid min. 2 runder og stop altid min. en runde før alle konvolutter har været hos alle gr. Bed grupperne evaluere den konvolut, de ikke selv har lagt svarkort i Bed grupperne anvende forberedte kriterier og fordele 100 point mellem svarkortene (= innovation) Bed grupperne annoncere deres resultat (læse opgave, svarkort og point) – udpeg samlet vinder Lad evt. eleverne forsøge at planlægge, simulere eller realisere ideerne (= iværksætteri) (se for inspiration)

21 Didaktik: aktiviteter
Antagelse Gymnasielærere er primært optaget af deres fag (og af eksamen). Få gymnasielærere føler sig forpligtiget på at fremme ideudvikling / innovation (Trods Bekendtgørelsen: ”Uddannelsen skal udvikle elevernes selvstændige, kreative & innovative evner”) Få gymnasielærer vil lade deres elever arbejde med kreativitetsøvelser eller iværksættelse, der ikke tager udgangspunkt i lektien Få gymnasielærere vil afprøve nye aktiviteter med mindre de er lette at igangsætte/anvende og udvikler elevernes faglige forståelse Konklusion: Hvis undervisere i det almene gymnasium skal fremme selvstændighed er det afgørende at det sker, mens der arbejdes med fagligheden.

22 Didaktik Aktivitetskrav At udvikle faglighed og selvstændighed kræver læringsaktiviteter med bestemte karakteristika. Faglighed Antagelse: Læringsaktiviteter der beskæftiger sig med det faglige emne og samtidig skaber variation og motivation har bedre mulighed for at fremme faglighed. Selvstændighed Antagelse: Læringsaktiviteter med følgende karakteristika har bedst mulighed for at styrke elevers ideudvikling, innovation og iværksætteri (se næste sider)

23 Nyhedsbrev – februar

24 Indsamling af empiri Fremgangsmåde
Projektets læringsaktiviteter udsendes til ca undervisere via nyhedsbreve. Der udsendes et nyhedsbrev hver måned i ca. 10 måneder. Hvert nyhedsbrev indeholder en læringsaktivitet. I nyhedsbrevene opfordres undervisere, til at afprøve og evaluere aktiviteterne Respondenter Det forventes evalueringssvar fra mindst 1 pct. af lærerne (dvs. 10 lærere) Projektet samarbejder i forvejen med 10 lærere, der afprøver aktiviteterne Hver aktivitet forventes således at blive evalueret af mindst 20 lærere

25 Evaluering: form Metode Undervisere afprøver aktiviteter med elever og vurderer dem via spørgeskema Prioriteringer: Spørgeskema skal være elektronisk og let at udfyldes (max 2 min.) Undervisere behøver ikke kende projektets begreber for at besvare skema Spørgsmål skal være neutrale og ikke tage parti ifht. forsk. Læringsformer  Elevsvar anvendes ikke fordi: elever (1) kan tillægge det irrationel betydning om aktiviteten fx er sjov og (2) vanskeligt kan udfylde elektronisk spørgeskema i timen.


Download ppt "InnoLab Paa besog i Rosborg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google