Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ordninger under Landdistriktsprogrammet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ordninger under Landdistriktsprogrammet"— Præsentationens transcript:

1 Ordninger under Landdistriktsprogrammet

2 Ordninger under Landdistriktsprogrammet
Klassisk MVJ – Pleje af græs- og naturarealer Vådområder Opretholdelse af ændret afvanding (i udkast) Natur- og miljøprojekter (i udkast) Braklagte randzoner Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

3 Pleje af græs- og naturarealer
Tilsagn om tilskud er betinget af: SFL-område, Generelt ingen dobbelt kompensation Mindst 0,3 ha (dog undtagelser)

4 Pleje af græs- og naturarealer
Tilskuddets størrelse Afgræsning kr./ha/år 1. juni til 31. august Afgræsning eller slæt 800 kr./ha/år Dog ingen slæt fra 1. maj til 20. juni

5 Betingelser der skal være opfyldt :
….. Ingen tilskudsfodring Kun heste og drøvtyggere Afpasset græsningstryk - ingen overgræsning Ingen erosion

6 Arealerne må ikke: omlægges, anvendes til frøproduktion,
tilføres gødning, tilføres plantebeskyttelsesmidler, vandes, bortset fra med engvandingsanlæg

7 Vådområder Anlæg af vådområder Drift af vådområder
Tilskud til fastholdelse af vådområdet (20 år) Tilskud til pleje af vådområdet (5 år)

8 Tilskud til anlæg af vådområder
(max kr. pr. ha). Forundersøgelser Projektering Gennemførelse af projektet Tinglysning og matrikulær berigtigelse Evaluering og afrapportering Revision

9 Betingelser for at få tilskud:
SFL-områder. (Potentielt egnede vådområder prioriteres) 100 kg kvælstof pr. ha pr. år Reducere fosfortilførslen til vandmiljøet. Positiv effekt på det vilde plante- og dyreliv i projektområdet. Naturlige hydrologiske processer Ingen okker udvaskning

10 Fastholdelse af vådområder
Tilskud til fastholdelse: Tidligere aftaler om ændret afvanding 1.800 kr./ha/år Omdriftsarealer 3.500 kr./ha/år Brakarealer Græsarealer Naturarealer 300 kr./ha/år

11 Pleje af vådområder Tilskud til pleje: Afgræsning 1.400 kr./ha/år
Afgræsning eller slæt 800 kr./ha/år Afpudsning og udtagning 200 kr./ha/år Særlig værdifulde arealer, naturperler 3.350 kr./ha/år

12 Opretholdelse af ændret afvanding
(bekendtgørelse i udkast) Tilskud gives til opretholdelse af ændret afvanding Ordningen er 5-årig Direktoratet udpeger områderne Direktoratet fastsætter betingelser om afvandingsforholdene Arealerne må ikke tilføres gødning og sprøjtemidler

13 Natur- og miljøprojekter
(bekendtgørelse i udkast) Planlægning af natur- og miljøprojekter Etablering af græsningsselskaber Ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø Jordfordeling

14 Braklagte randzoner 10-20 meter braklagte randzoner langs søer over 100 m2 og åbne vandløb 2 m bræmmer indgår i den braklagte randzone randzonen skal være udlagt som græs- og naturareal randzonen må ikke omlægges, gødes, sprøjtes, afgræsses tilskuddet er kr. pr. ha ordningen er 5-årig

15 Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger
at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for dyr og planter at bevare og fremme miljø- natur-, kultur- og landskabsværdier og de rekreative værdier, at etablere forbindelseslinier i landskabet og at øge andelen af småbiotoper at etablere naturlige afgrænsninger omkring tekniske anlæg

16

17


Download ppt "Ordninger under Landdistriktsprogrammet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google