Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra detaljer til rammer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra detaljer til rammer"— Præsentationens transcript:

1 Fra detaljer til rammer
Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Tina Feldt Jessing & Carsten Carlsen, Moderniseringsstyrelsen Forstanderkredsens årsmøde november 2013 1

2 Dagsorden OK13 – baggrund og proces Hvad siger vi farvel til?
Paradigmeskifte Ophør af lokale aftaler Pause Datasammenskrivning De ændrede regler for produktionsskoler Tidsregistrering

3 Dagsorden OK13 – baggrund og proces Hvad siger vi farvel til?
Paradigmeskifte Ophør af lokale aftaler Pause Datasammenskrivning De ændrede regler for produktionsskoler Tidsregistrering

4 Finansministeriets hovedkrav
Normalisering af lærernes arbejdstidsregler Bortfald af lærernes særlige 60-årsregel Smal økonomisk ramme uden reguleringsordning Krav på tjenestemands(pensions-)området

5

6 Forhandlinger, forligsinstitutionen og lockout
Fortsatte forhandlinger om lærernes arbejdstidsregler Lockoutvarsel 28. februar 2013 Forhandlinger i regi af Forligsinstitutionen Sammenbrud 25. marts 2013 Lockout træder i kraft pr. 1. april 2013

7 Lovindgreb Konflikten bringes til ophør
Lærernes overenskomster og aftaler fornyes Arbejdstidsregler som andre ikke-akademikere + værnsregler Kompensation for bortfald af den særlige 60 årsregel Kompetenceudvikling på undervisningsområdet Projekter om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø Andre overenskomster og aftaler på CFU-området forlænges med de ændringer, parterne var blevet enige om

8 Dagsorden OK13 – baggrund og proces Hvad siger vi farvel til?
Paradigmeskifte Ophør af lokale aftaler Pause Datasammenskrivning De ændrede regler for produktionsskoler Tidsregistrering

9 Hvad siger vi farvel til pr. 1. august 2014?
Aftaler om opdeling af lærernes arbejdstid (bl.a. akkorder mv.) Anvendelse af arbejdstid i ”kasser” Nuværende proces- og procedurebestemmelser (lokale forhandlinger) Opgavebeskrivelse og definitioner af arbejdsopgaver (læreropgaver)

10 Dagsorden OK13 – baggrund og proces Hvad siger vi farvel til?
Paradigmeskifte Ophør af lokale aftaler Pause Datasammenskrivning De ændrede regler for produktionsskoler Tidsregistrering

11 Paradigmeskifte Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring
Ressourcer bundet i overenskomsten Akkorder Skemabestemt bemanding Forhandlet retfærdighed Til Overordnet ramme Fuld ledelsesret Dialog om opgaven og prioritering Behovsbestemt bemanding Oplevet retfærdighed

12 Hvad kræver det af lederne?
Fra Til Aftaler med TR Dialog med lærerne og samarbejde med TR og SU Fordele kasser af tid Fordele opgaver Lede ”privatpraktiserende” Lede med udgangspunkt i arbejdspladsen Respektere frihed til at definere egen faglig-pædagogisk tilgang Fokus på sparring og samarbejde om opgaverne Nye undervisningsformer på trods af arbejdstidsregler Nye undervisningsformer understøttet af arbejdstidsregler Alle skal vise, at de er i stand til at lede Man skal kunne se en forskel i det nye skoleår Konkurrence på tid Konkurrence på god arbejdsplads

13 God arbejdsgiveradfærd
”At kende sit ledelsesrum og bruge det til at anvende personaleressourcer på en måde, der bedst muligt – herunder omkostningseffektivt – understøtter strategiske mål og kerneopgaver”

14 Nyt og anderledes fokus på styring
Hvad koster en opgave? Hvad koster et medarbejdergode? Hvad er effekten? Hvordan hænger det sammen med den overordnede strategi? Hvordan understøtter opgaven skolens mål? Hvordan understøtten opgaven skolen som attraktiv arbejdsplads?

15 Nye arbejdstidsregler er et middel til kvalitetsløft
Personlig motivation Kvalitetsløft gen-nem udnyttelse af ledelsesmæssigt råderum Nye arbejdstids-regler Ledelsesmæssigt råderum Rammer og værktøjer

16 Nye regler træder i kraft 1. august 2014
Den lokale implementering Udgangspunkt i uddannelsesinstitutionens strategiske mål Tilrettelæggelse af forandringsproces – med inddragelse af lærergruppen Justering af organisering og rollefordeling – ledelse, teams mv. Nye dialog- og samarbejdsrelationer (med lærerne, TR mv.) Alle skal vise, at de er i stand til at lede Man skal kunne se en forskel i det nye skoleår

17 Dagsorden OK13 – baggrund og proces Hvad siger vi farvel til?
Paradigmeskifte Ophør af lokale aftaler Pause Datasammenskrivning De ændrede regler for produktionsskoler Tidsregistrering

18 Ophør af lokalaftaler Alle lokale aftaler vedrørende anvendelsen af lærernes arbejdstid bortfalder med virkning fra 1. august 2014. Som altovervejende hovedregel fortsætter andre lokale aftaler uændret. Kan der indgås lokalaftaler vedrørende anvendelsen af lærernes arbejdstid frem til 1. august 2014? Kan der indgås lokalaftaler vedrørende anvendelsen af lærernes arbejdstid efter 1. august 2014?

19 Lovbemærkninger ”Den almindelige adgang til at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der tilpasser de centralt aftalte arbejdstidsregler til de lokale forhold og de konkrete personalegrupper, vil gælde på undervisningsområdet som på alle andre områder. Der er principielt ingen begrænsninger med hensyn til indholdet af de fravigelser eller supplementer til de centralt aftalte regler, som kan aftales lokalt. På undervisningsområdet, som på alle andre områder, er det imidlertid ikke intentionen, at adgangen til at indgå lokale aftaler skal bruges til at indgå aftaler, som begrænser ledelsesretten i forhold til at lede og fordele arbejdet. I forbindelse med implementeringen af de nye arbejdstidsregler på undervisningsområdet vil der derfor være fokus på, at der ikke indgås lokale aftaler, der genindfører de aftalebindinger på, hvad lærerne skal lave i deres arbejdstid, som foreslås ophævet med lovforslaget.”

20 Dagsorden OK13 – baggrund og proces Hvad siger vi farvel til?
Paradigmeskifte Ophør af lokale aftaler Pause Datasammenskrivning De ændrede regler for produktionsskoler Tidsregistrering

21 Ny organisationsaftale - hvad er en datasammenskrivning?
Nyt cirkulære

22 Dagsorden OK13 – baggrund og proces Hvad siger vi farvel til?
Paradigmeskifte Ophør af lokale aftaler Pause Datasammenskrivning De ændrede regler for produktionsskoler Tidsregistrering

23 Organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler
1 Arbejdstid for ledere Gl. bestemmelse: - Arbejdstidsregler for tjenestemænd i staten - Ingen højeste arbejdstid - merarbejdsregler - Viceforstandere og afdelingsledere med mindre end 1040 timer til ledelsesmæssige og pæd. opgaver er omfattet af §§ 4 og 11 Ny bestemmelse: - Arbejdstidsregler for tjenestemænd i staten - Merarbejdsopgørelse end 1040 timer til ledelsesmæssige og pæd. opgaver er omfattet af regler for lærere

24 Organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler
2 Gl. bestemmelse - Arbejdstid for lærere (§ 4) timer – svarende til gns. 37 timer pr. uge - Årlig forhandling om regelsæt for arbejdstidens fordeling (herunder tid til egen forberedelse, planlægning og pædagogiske/ administrative opgaver) - Pulje til bl.a. fælles planlægning, ekskursioner og lejrskole, sociale/kulturelle arrangementer, møder, kurser, konferencer mv. - Arbejdstiden placeres fortrinsvis på uges 5 første hverdage - Erstatningsfridag ved planlagt tjeneste på lørdag, søndag, helligdag - Rådighedstjeneste (kl. 23 og kl. 07) medregnes med 1/3 (eget hjem) og 3/4 (vagtværelse på skole)

25 Organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler
3 Ny bestemmelse - Arbejdstid for lærere (ny § 3) - Arbejdstid for tjenestemænd i staten, jf. dog 2 – 5 - Normperioden (ét år) - Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne - Opgaveoversigt - Dialog i forbindelse med væsentlige ændringer

26 Organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler
4 Andre ændringer: - Lokalaftaler om anvendelse af arbejdstiden ophæves - Gl. § 5. Plustid udgår (nu TA §6) - Gl. § 9 ophæves (deltidsansættelse) (nu TA §5) - Gl. § 10, stk. 2, 4. pkt. (henvisning til §§ 5 og 6 udgår) - Gl. § 11. Overarbejdsbestemmelse (nu i TA §8) - Bilag 1 ophæves (beskrivelse af læreropgaver)

27 Tjenestemændenes arbejdstidsaftale
Gælder fremadrettet for hovedparten af ikke-akademiske medarbejdere på de statslige overenskomster. To regelsæt Døgn- arbejdere Dag- arbejdere Fælles regler

28 Tjenestemændenes arbejdstidsaftale
Fælles: Dækningsområde og definitioner (§§ 1 og 2) Lokalaftaler (§ 3) Arbejdstidens længde (§ 4) Deltid (§ 5) Plustid (§ 6) Arbejdstidsopgørelse (§ 7) Over- og merarbejdsopgørelse (§§ ) Omsorgsdage (§ 11) Arbejdstidens tilrettelæggelse (§ 12) Ikrafttrædelse (§ 18) Dag: Ulempegodtgørelse (§ 13) Weekend eller søgnehelligdage (§ 14) Døgn: Placering af fridage (§ 15) Inddragelse af fastlagt fridag (§ 16) Ulempegodtgørelse (frihedsoptjening og natpenge) (§ 17)

29 Organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler
Ulempetillæg opretholdes: § 7, stk. 3. Ulempetillæg til lærere (3.015 kr.) § 7, stk. 4. Der kan ydes et særligt tillæg til lærere, der varetager særlige arbejdsfunktioner, f.eks. tilsyns- og tilkaldeordninger ved dyrehold, landbrug, gartneri mv. (op til kr.)

30 Dagsorden OK13 – baggrund og proces Hvad siger vi farvel til?
Paradigmeskifte Ophør af lokale aftaler Pause Datasammenskrivning De ændrede regler for produktionsskoler Tidsregistrering

31 Tidsregistrering Der kan etableres et system til registrering af arbejdstid. Fordele: Understøtter dialog mellem leder og lærer om opgaver og prioritering Et redskab til at opgøre lærerens arbejdstid Læreren kan få overblik over egen arbejdstid

32


Download ppt "Fra detaljer til rammer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google