Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyborg Strand, 27. september 2011 ved Ole Vedel, bips

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyborg Strand, 27. september 2011 ved Ole Vedel, bips"— Præsentationens transcript:

1 Nyborg Strand, 27. september 2011 ved Ole Vedel, bips
Beskrivelsesværktøj Nyborg Strand, 27. september ved Ole Vedel, bips

2 bips byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde
Dagens program Kl. 10: :10 Indledning  Kort gennemgang af strukturen i beskrivelses-værktøjet Opdeling af bygningsdele i arbejder og i entrepriser/fag Adgang til værktøjet via bips hjemmeside Opsamling og spørgsmål

3 bips Beskrivelsesværktøj - intentioner
Intentionerne er at sikre: ensartet opbygning af udbudsmateriale - en fælles struktur udarbejdelse af fælles reference - med udgangspunkt i basisbeskrivelser entydighed i kommunikationen mellem parterne - ensartet tolkning mindskning af papirforbrug og indsats - fokus på det projektspecifikke opnåelse af en større produktivitet - bedre kvalitet i udbudsmaterialet konsensus i sektoren - de store virksomheder har taget det til sig nem adgang til materialet - digitalt og på nettet

4 Byggesagsbeskrivelsen
Beskrivelser til et byggeprojekt - efter bips beskrivelsessystem Der udarbejdes en beskrivelse som fastlægger de over-ordnede betingelser, benævnt: Byggesagsbeskrivelsen Byggesagsbeskrivelsen inde-holder følgende elementer: Orientering Referencer AB92 Byggepladsforhold Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Tidsstyring De enkelte elementer i beskrivel-serne er fastlagt på forhånd, dette er standarden for struktur og ind-hold i bips beskrivelsessystem Der udarbejdes flere beskriv-elser som fastlægger betingel-serne for de enkelte arbejder der skal udføres, benævnt: Arbejdsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelserne inde-holder følgende elementer: Orientering Omfang Generelle specifikationer Bygningsdelsbeskrivelser

5 Opbygning af en beskrivelse
En beskrivelse til et projekt - Byggesagsbeskrivelse eller Arbejdsbeskrivelse - er sammensat af følgende to dele: en Basisbeskrivelse (de facto standarden der er udarbejdet af bips) - en samling af specifikationer der er alment gældende en projektspecifik beskrivelse (udarbejdes af de/den projekterende) - projektspecifikke krav, tilføjelser / fravigelser til Basisbeskrivelsen Det er summen af de to dele, der udgør beskrivelsen på et konkret projekt Det forudsættes at de udførende har Basisbeskrivelsen.

6 bips beskrivelsesværktøj
For at udarbejde en projektspecifik beskrivelse har man følgende elementer til rådighed: en basisbeskrivelse et word-paradigme til den projektspecifikke beskrivelse, inklusiv paradigme for bygningsdelsbeskrivelser - det elektroniske værktøj en vejledning.

7 bips beskrivelsesværktøj, beskrivelsesanvisninger
Basisbeskrivelsen Projektspecifik paradigme Vejledning Disse elementer er samlet i en Beskrivelsesanvisning - bips har udarbejdet en beskrivelsesanvisninger til alle arbejder og til byggesag. En Beskrivelsesan-visningen er en opslagsbog til brug for de projekterende når de udarbejder beskrivelser. Beskrivelsesanvisningerne kan hentes digitalt fra bips web-site.

8 bips beskrivelsesværktøj - publikationer og paradigmer
Beskrivelsesanvisninger i pdf-format, B1.xxx Basisbeskrivelser i pdf-format, B2.xxx Vejledninger i pdf-format, B3.xxx Et paradigmer til den projekt-specifikke beskrivelse i Word-format

9 Byggesagsbeskrivelsen

10 Indholdsfortegnelse - byggesag:
1. Orientering 1.1 Generelt 1.2 Byggesagen 1.3 Projektorganisation 1.4 Projektmaterialet 1.5 Fælles værktøjer 1.6 Pålæg 2. Referencer 2.1 Generelt 2.2 Bekendtgørelser 2.3 Cirkulærer 2.4 Danske standarder 2.5 Øvrige referencer 3. AB 92 A. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet H. 1- og 5-års eftersyn I. Særligt om ophævelse J. Tvister 4. Byggeplads 4.1 Generelt 4.2 Bestemmelser 4.3 Overdragelse og aflevering 4.4 Eksisterende forhold 4.5 Bygherrens afsætninger 4.6 Byggepladsens indretning 4.7 Byggepladsens færdselsarealer 4.8 Skurby og oplagsplads 4.9 Arbejdsområder 4.10 Tekniske hjælpemidler 4.11 Forsyning til byggeplads 4.12 Særlige forhold ved bygninger i brug 5. Sikkerhed og sundhed 5.1 Generelt 5.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed 5.3 Arbejdsmiljø 5.4 Forholdsregler ved farligt arbejde 6. Omgivende miljø 6.1 Generelt 6.2 Støj 6.3 Vibrationer 6.4 Støv 6.5 Emissioner til atmosfæren 6.6 Spild af olie og kemiske produkter 7. Kvalitetsstyring 7.1 Generelt 7.2 Byggeledelsen 7.3 Byggemøder 7.4 Kvalitetsplan 7.5 Projektgennemgang 7.6 Opstartsmøder for arbejder 7.7 Entreprenørens kontrol og dokumentation 7.8 Aflevering 7.9 Kvalitetssikring efter aflevering 8. Tidsstyring 8.1 Generelt 8.2 Tidsplan 8.3 Vejrligsdage

11 Arbejdsbeskrivelser med Bygningsdelsbeskrivelser

12 Indholdsfortegnelse for arbejdsbeskrivelser
1. Orientering 1.1 Generelt 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele 2.3 Projektering 2.4 Byggeplads 2.5 Sikkerhed og sundhed 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring 2.8 Arbejdets planlægning 2.9 Undersøgelser 2.10 Prøver 2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 2.12 Rengøring 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt 3.2 Referencer 3.3 Projektering 3.4 Undersøgelser 3.5 Materialer og produkter 3.6 Udførelse 3.7 Relationer til andre arbejder 3.8 Arbejdsmiljø 3.9 Kontrol 4. Bygningsdelsbeskrivelser Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 4.1 Orientering 4.2 Omfang - Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet. - Følgende leveres, men monteres under andet arbejde. - Følgende leveres og monteres under andet arbejde. 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning 4.5 Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele - Forudgående bygningsdele/arbejder. - Efterfølgende bygningsdele/arbejder. 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse 4.11 Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V- dokumentation 4.16 Planlægning og arbejdsdokumentation Inden du starter på at udarbejde en beskrivelse bør du tage stilling til om de projektspecifikke krav og specifika- tioner primært skal beskrives i kap. 3 eller i kap. 4

13 Referencer til andre basisbeskrivelser, et eksempel: Basisbeskrivelse, projektspecifik paradigme - murværk (B2.240) Basisbeskrivelse 1. Orientering 1.1 Generelt Stk. 1. Projektspecifik beskrivelse gælder frem for basisbeskrivelse. Stk. 2. Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger/bygningsmodeller gælder frem for kapitel 3. Generelle specifikationer. Stk. 3. Arbejdsbeskrivelser gælder frem for byggesagsbeskrivelsen. osv. …………… Stk. 10. Følgende øvrige basisbeskrivelser er gældende: a) bips B2.220, Basisbeskrivelse - beton, generelt og pladsstøbt b) bips B2.320, Basisbeskrivelse - fuger. Projektspecifik paradigme 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.240, Basisbeskrivelse - murværk er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.250, Basisbeskrivelse – stål generelt Paradigme til den projektspecifikke beskrivelse, med mulighed for at gøre andre basis- beskrivelser gældende

14 Opbygning af en beskrivelse, et eksempel Basisbeskrivelse, projektspecifik paradigme og projektspecifik tilføjelse - fx tagdækning Basisbeskrivelse Stål Stk. 1. Fuldt understøttende tyndplader af stål skal være iht. DS/EN 505. Stk. 2. Selvbærende tyndplader af stål skal være i kvalitet iht. DS/EN 508-1. Stk. 3. Selvbærende tyndplader af rustfrit stål skal være i kvalitet iht. DS/EN 508-3. Stk. 4. Fuldt understøttede tyndplader af rustfrie stål skal være iht. DS/EN 502. Stk. 5. Øvrige emner af stål og rustfrit stål skal være iht. DS/EN 10020. Stk. 6. Varmforzinkning skal være iht. DS/EN 1461. Stk. 7. Varmforzinkede profiler skal være i kvalitet iht. DS/EN  osv. ….. Paradigme kan bruges af de projekterende for at beskrive krav til tagdækning af stål Projektspecifik paradigme Stål Materiale: <x> Godstykkelse: <x> mm Dimension: <x> mm x <x> mm Fastgørelsesmidler: <x> Brug det projektspecifikke paradigme, også når du beskriver krav i kap. 4 (bygningsdelsbeskrivelserne). Eksempel på projektspecifik beskrivelse/tilføjelse Stål Materiale: pandeplader, profileret tyndpladestål Godstykkelse: min. 0,75 mm Dimension: b=1080 mm, l=2.500 mm Fastgørelse: selvklæbende pandepladeklodser og selvborende galv. skruer 4,8 x 65 mm Kompletterende dele: skotrender, rygning og øvrig komple- tering i samme fabrikat som plader Overfladebehandling: varmgalvaniseret rå overflade 14 14

15 Regler: Tilføjelser og fravigelser til Basisbeskrivelsen
Sletning af punkter: Hvis der for et punkt i den projekt-specifikke beskrivelse ikke er pro-jektspecifikke tilføjelser og/eller fravigelser til basisbeskrivelsen, skrives der ikke noget. Hvis der for et punkt i den projekt-specifikke beskrivelse ikke er noget indhold slettes over-skriften for punktet, således at den projektspecifikke beskrivelse alene indeholder punkter, hvor der er projektspecifikke bestemmelser. Hvis et punkt slettes i den projektspecifikke beskrivelse er basisbeskrivelsens bestem-melser stadig gældende.

16 Regler: Tilføjelser og fravigelser til Basisbeskrivelsen
Annullér et punkt: Basisbeskrivelsens bestemmelser er altid gældende. Er der bestemmelser i et punkt i en basisbeskrivelse, der ikke skal gælde, skal der i den projektspecifikke beskri-velse, under punktet, anføres at dette udgår. Tilføj et punkt: Såfremt et emne ikke er dækket af de punkter der fremgår af basisbeskri-velsen, kan der tilføjes nye punkter i den projektspecifikke beskrivelse. Som punktnummer anvendes det nummer der følger umiddelbart efter det sidste relevante punkt i et afsnit fx pkt efterfulgt af pkt

17 Opdeling af bygningsdele i arbejder og i entrepriser/fag
17

18 Bygningsdele i bips garageprojekt
Udgravning for fundamenter Tørholdelse Skurvognsfaciliteter Udgravning for ledninger Omkringfyldningsmateriale for ledninger i jord Til- og påfyldningsmateriale for ledninger i jord Bundsikring for befæstelser Befæstelse Fundamenter Terrændæk Afretningslag, tyndpuds Sokkelsten Ydervægge, hulmur Ydervægge, bredsten Indervægge, ½-sten Gitterspær Inventar Fodpaneler Ydervæg let, isoleret Ydervæg let, uisoleret Forankring og afstivning Remme og bjælker Undertag af brædder Loft, isoleret Udvendig facadebeklædning af træ Tagbeklædning, zink Tagrender og nedløb Vinduer Yderdør Skydeport Hejseport Linoleumsgulv Maling vægge Maling lofter Kloak Afløb i bygning Vandsystem Varmesystem Byggepladsvand Forsyning Fordeling el-tavle Belysningsanlæg Lavspændingsanlæg Interims-el til byggeplads 18

19 Opdeling af bygningsdele i arbejder
19

20 Opdeling af arbejder i entrepriser
20

21 Opdeling af arbejder i fagentrepriser
21

22 Opdeling af et byggeprojekt i arbejder og entrepriser
Byggesagsbeskrivelsen Beskrivelse / generel orientering til alle entre-prenører om rammer for arbejdets udførelse, og om hvem der leverer og monterer de forskellige bygningsdele. Hovedentreprise Tagdækning Entrepriseopdeling En byggesag kan opdeles i en eller flere entrepriser, som hver kan omfatte ét eller flere arbejder. Lofter Maling Arbejdsbeskrivelserne Beskrivelse af de ønskede ydelsers omfang og art for de enkelte arbejder og de tilhørende bygningsdele. El VVS

23 Opdeling af et byggeprojekt i arbejder og entrepriser
Storentreprise Fagentreprise Tagdækning Lofter Maling El VVS 23

24 Hjemmesiden for beskrivelsesværktøjet

25 bips hjemmeside: http://bips.dk

26 bips hjemmeside: http://bips.dk – oversigt indeholdende
B struktur, byggesag, arbejder og basisbeskrivelser

27 bips hjemmeside: http://bips.dk – arbejdet befæstelsers
side med introduktion, vejledning, baggrund og relateret Fanen Introduktion indeholder en kort beskrivelse af formål og anvendelse, fx at arbejdet befæstelser omfatter generelle materiale - og udførelseskrav for bundsikring, stabilt grusbærelag, fugning mv. i forbindelse med lægning af bl.a. natursten, betonsten, teglklinker og asfalt som befæstelse i terræn.

28 bips hjemmeside: http://bips.dk – download af projekt-
specifikke paradigmer for arbejdsbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser udgave/version og opdateringer

29 bips hjemmeside: http://bips.dk – opdatering af det
projektspecifikke word-paradigme Versionsnummer fremgår af fanen baggrund Opdateringer af basisbeskrivelserne, fx når der udkommer nye referencer, tilføjes i beskrivelsesværktøjet ved at nye krav/referen-cer indføres i det pro-jektspecifikke paradigme.

30 bips hjemmeside: http://bips.dk – opdatering af det
projektspecifikke word-paradigme Det konkrete indhold af en opdatering indført i det projektspecifikke word-paradigme be-skrives på denne side. Under fanen ”Opdate-ringsnote” beskrives emnet kort, og herunder hvilket pkt. i basisbeskri-velsen opdateringen vedrører samt den kon-krete opdateringstekst. Opdateringsnote


Download ppt "Nyborg Strand, 27. september 2011 ved Ole Vedel, bips"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google