Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Helle Anttila Arbejdsmarkedsafdelingen Frederiksberg kommune Implementering af rehabiliteringsindsatsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Helle Anttila Arbejdsmarkedsafdelingen Frederiksberg kommune Implementering af rehabiliteringsindsatsen."— Præsentationens transcript:

1 Helle Anttila Arbejdsmarkedsafdelingen Frederiksberg kommune Implementering af rehabiliteringsindsatsen

2 Forudsætningerne for at vi lykkes med forandringen er: At vi bliver i stand til at formidle, både overfor borgere og medarbejdere, hvilken forandring vi ønsker at opnå At vi bliver i stand til at skabe mening med forandringen for både borgere og involverede aktører At medarbejderne kan se sammenhængen mellem deres eget arbejde og den forandring vi ønsker at opnå for borgeren At vi får implementeret værktøjer og arbejdsmetoder, der understøtter en rehabiliterende tilgang At vi får udviklet konkrete rehabiliterende indsatser, der kan føre til den ønskede effekt

3 Hvor langt er vi i processen Værktøjer og arbejdsmetoder er implementeret Rehabiliteringsteam er etableret Rehabiliteringsplaner forberedende del, indstilling og indsatsdel benyttes Koordinerende sagsbehandlere organiseret i nyt team Ressourceforløb er igangsat Rehabiliterende indsatser - planlægges

4 Organisering af rehabiliteringsteamet Beskæftigelsesområdet - 2 medarbejdere – socialfaglige. Rolle : mødeledere, ansvarlige for udarbejdelse af rehabiliteringsteamets indstilling. Socialområdet - 4 medarbejdere, socialfaglige kompetencer fra hhv handicap og socialpsykiatri. Sundhedsområdet – 7 medarbejdere, 2 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut fra rehabiliterings og genoptræningsenheden i sundhedscenteret, 1 ergoterapeut fra visitationsenheden, 3 psykiatrisygeplejersker fra hjemmeplejeenheden Uddannelsesområdet – 1 uu vejleder Specialkompetencer fra fx hjerneskadeområdet inddrages ved behov. Områderne screener selv på baggrund af dagsordenen.

5 Organiseringens fordele og ulemper Stor fleksibilitet for social og sundhedsafdelingen Mulighed for at sikre fagspecifikke kompetencer med relevans for konkrete sager Relationsopbygning/videndeling mellem SSA områderne styrkes ved at mange er involverede Ansvaret ikke ligeligt fordelt, kan have betydning for ejerskabet for teamets arbejde - mødeledelse og ansvar for indstillingerne hos de faste teammedlemmer fra beskæftigelsesområdet Mødeform/struktur forskellig fra gang til gang Behov for at få skabt en fast struktur

6 Organisering af ressourceforløbsindsatsen Nyt team i Frederiksberg kommunes beskæftigelsesenhed F86 Sagsstamme på 25 sager skal sikre kvalitet af koordineringen Tæt samarbejde mellem koordinerende sagsbehandlere og de mentorer, der skal understøtte indsatsen Tæt samarbejde mellem koordinerende sagsbehandlere, mentorer og øvrige aktører i den beskæftigelsesrettede del af indsatsen omkring udvikling af tilbud til målgruppen Fælles faglig koordinering af rehabiliteringsteamet og ressourceforløbsteamet skal sikre sammenhæng mellem rehabiliteringsteamets og koordinerende sagsbehandleres arbejde Samarbejde mellem koordinator for rehabiliteringsteamet/ressorceforløbsteamet og ledere fra social og sundhedsområdet omkring målgruppens behov

7 Målgruppen for rehabiliteringsteamet Er det de rigtige borgere der henvises? Visitationskrav i Frederiksberg – mulighederne i forhold til det ordinære arbejdsmarked vurderes at være udtømte, dvs de borgere, der tidligere var i målgruppen for fleksjob og FØP Er det de rigtige borgere, der får ressourceforløb? 17 % af henviste til rehabiliteringsteamet får RF Øvrige: 37 % fleksjob, 20 % FØP, 10 % tilbagevisiteres, 16 % afslag på FØP (§ 17 ansøgere) Udfordring at få sagerne henvist

8 Rehabiliteringsteamets opgave At sikre: Grundlaget for afgørelser om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension Afdækning af rehabiliteringsbehov og kompensationsbehov for målgruppen Grundlaget for den efterfølgende rehabiliteringsplan og koordineringen af rehabiliteringsindsatsen i ressourceforløb

9 Afdækning af rehabiliteringsbehovet Teamet skal i indstillingen synliggøre hvad der skal til for at: Mindske symptomer Bedre borgerens funktionsevne i forhold til aktivitet og deltagelse Øge borgerens ressourcer i forhold til personlige faktorer Fjerne evt. barrierer i borgerens omgivelser Vigtigt også at have fokus rehabiliteringsbehov og kompensationsbehov også for borgere i målgruppen for fleksjob og førtidspension

10 Udfordringer forbundet med opgaven At teamet, af borgere og sagsbehandlere, opleves som vigtige sparringspartnere/videnspersoner på trods af at teamets medlemmer har ikke har andel i den konkrete indsats omkring borgeren At få inddraget relevante parter i processen fx praktiserende læge, misbrugsbehandler o.a. At sikre en forudgående proces i jobcenteret, der baner vejen for en konstruktiv dialog om en rehabiliterende indsats og motivation for deltagelse

11 Samspillet mellem koordinerende sagsbehandler og rehabiliteringsteam Indstillingen Er grundlaget for den efterfølgende plan og rehabiliterende indsats Skal sikre kvaliteten af den efterfølgende koordinering Forudsætter at teamet er i stand til at formidle: Viden om borgerens funktion og de rehabiliteringsbehov der knytter sig hertil Betydningen af de enkelte sektorers opgavevaretagelse i forhold til det overordnede mål Hvilken betydning de fagspecifikke delmål med indsatsen har for det fælles mål

12 Samspillet fortsat…. Vigtigt at koordinator sammen med borger oplever spillerum til at tilpasse planen Vigtigt, at der i indstillingen er fokus på overordnede mål og fagspecifikke delmål med indsatserne snarere end fokus på konkrete indsatser

13 Koordinators rolle på rehabiliteringsmøderne Skal koordinerende sagsbehandler deltage i rehabiliteringsmøderne i forbindelse med indstillinger om RF? Kan medvirke til at sikre: Større sammenhæng mellem det koordinerende forum og den efterfølgende indsats Tryghed for borgeren i forhold til den efterfølgende indsats Kvaliteten af indstillingerne som grundlag for udarbejdelse af den efterfølgende rehabiliteringsplan

14 Koordinators rolle fortsat…. Forudsætter at: Processen i jobcenteret forud for mødet i rehabiliteringsteamet medvirker til at understøtte en konstruktiv proces på rehabiliteringsmødet (Udviklingsfokus) Vi på forhånd kan identificere de sager, hvor RF bliver aktuelt Alternativt: Sikre dialog mellem rehabiliteringsteam og koordinerende sagsbehandlere gennem samarbejdsmøder mhp evaluering af teamets indstillinger

15 Implementering af rehabiliteringsindsatsen Hvad mangler vi i forhold til implementeringen af reformen? En fælles faglig referenceramme gennem fælles kompetenceudvikling i rehabilitering Sikre fælles forståelse af målet og mening med den ændrede tilgang Sikre oplevelse af sammenhæng mellem indsatser, forstå indsatser som dele af en proces Udvikling af nye kompetencer hos medarbejdere mhp at sikre højere grad af borgerinddragelse Sikre forståelse af sammenhængen mellem de enkelte faggrupper og sektorers opgaver i forhold til borgerne Udvikle indsatser, der medfører progression -vidensbaserede indsatser


Download ppt "Helle Anttila Arbejdsmarkedsafdelingen Frederiksberg kommune Implementering af rehabiliteringsindsatsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google