Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indhold, indsatser, implementering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indhold, indsatser, implementering"— Præsentationens transcript:

1 Indhold, indsatser, implementering

2 Sundhedsaftalen 48 sider – mange ord – de bedste intentioner

3 Bekendtgørelse og vejledning: Fire obligatoriske indsatsområder:
Sundhedsaftalen Bekendtgørelse og vejledning: Fire obligatoriske indsatsområder: Forebyggelse Behandling og pleje Genoptræning og rehabilitering Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 48 sider – mange ord – de bedste intentioner

4 Bekendtgørelse og vejledning: Tværgående temaer:
Sundhedsaftalen Bekendtgørelse og vejledning: Tværgående temaer: Inddragelse af patienter og pårørende Koordination af kapacitet Lighed i sundhed Dokumentation, forskning, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed 48 sider – mange ord – de bedste intentioner

5 Sundhedsaftalen 2015-2018 Opbygningen
En politisk del Vision Overordnede mål Mål Indikatorer til opfølgning En administrativ del Obligatoriske indsatsområder Tværgående temaer Værktøjskasse

6 Fælles om bedre sundhed
Sundhedsaftalen Visionen Fælles om bedre sundhed Tre overordnede mål: Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet Mere sundhed for de samme penge

7 Sundhedsaftalen 2015-2018 Mål Mere sundhed til flere
Borgeren som partner En borger – én plan Et mere integreret og borgernært sundhedsvæsen

8 I mødet med borgeren og i samarbejdet
Sundhedsaftalen Fælles forudsætninger: Fleksibilitet Differentiering Ressourcebevidsthed I mødet med borgeren og i samarbejdet

9

10 Sundhedsaftalen 2015-2018 Udviklings- og samarbejdsorganisation
48 sider – mange ord – de bedste intentioner

11 Sundhedsaftalen 2015-2018 En ny tilgang i samarbejdet
Aftalen hviler på værdier i højere grad end firkantede aftaler og kontrol Stiller krav til, at fagligheder sættes i spil Ledelsesmæssigt fokus og opbakning forudsætning for succes En god dag

12 Pointer fra Sundhedsaftalen
En borger - én plan = Borgerens plan En fælles plan på tværs af specialer, sektorer og myndighedsområder En rehabiliterende tilgang - plan baseres på borgerens hele livssituation – krav: en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats med det formål, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv

13 Pointer fra Sundhedsaftalen
En borger - én plan = Borgerens plan Ansvar for koordination af forløb i samarbejde med patient og evt. pårørende er placeret hos den, der aktuelt har tættest kontakt med borgeren – Placering af ansvar aftales konkret: Du har ansvaret, til en anden har taget over! – ikke nok at have løst sin egen del af opgaven

14 Pointer fra Sundhedsaftalen
Vi - frem for dem og os Fælles kompetenceudviklingstiltag ,fælles kvalitetsudviklingstiltag og forskningsinitiativer bidrager til fælles viden og større kendskab til ”de andre” - større forståelse for øvrige aktørers muligheder og tilgang

15 Pointer fra Sundhedsaftalen
Psykiatri og somatik ligestillet i aftalen Alle indsatser i aftalen dækker såvel somatik som psykiatri Bedre forudsætning for at sikre sammenhæng i borgerens forløb – ofte flere samtidige forløb for den samme patient Borgeren har et liv – en samlet livssituation – ”systemerne” skal arbejde sammen og koordinere med udgangspunkt i borgerens behov

16 Pointer fra Sundhedsaftalen
Praktiserende læges rolle fremhævet Praktiserende læge en vigtig samarbejdspart i mange forløb – nu forpligtet via overenskomst Praktiserende læge afhængig af tidstro kommunikation for at tage over i forløb – Epikriser og FMK centrale værktøjer – Praktiserende læge tager over efter indlæggelse, når epikrise er modtaget. Indtil da er udskrivende afdeling ansvarlig for aktuelle forløb

17 Pointer fra Sundhedsaftalen
Fokus på fleksibilitet i stedet for tidsfrister og varslinger Samarbejde på tværs af sektorer fra start i forløbet Videndeling, når det er nødvendigt for modtageren med fokus på, hvad samarbejdspart har brug for, når han/hun skal bidrage til forløbet - forudsætning for flow i forløb. Indhold i kommunikation vigtigere end dokumentation Indhold i forløb styrende for fortsat flow – når indholdet er på plads – både hos afsender og modtager af forløb, kan der ske fremdrift i forløb Tilgængelighed 24-7 stiller krav til ALLE parter i forløb

18 Pointer fra Sundhedsaftalen
Differentiering af tilbud Tilbud tilpasses borgerens samlede livssituation - stiller krav til nytænkning og koordination Pakkeløsninger er nogle gange for meget, nogle for lidt og nogle gange tilpas – konkret vurdering i samarbejde med patienten hver gang (tiden, der spares hos dem, der får meget, kan bruges hos dem, der har brug for mere)

19 Pointer fra Sundhedsaftalen
Ressourcebevidsthed på tværs af sektorer Opgaver løses, hvor det er omkostningseffektivt samlet set – ikke kun ud fra hensynet til egen økonomi Flytning af opgaver fra en aktør til en anden forudsætter aftaler mellem parterne, så der er sikkerhed for, at kompetencer og ressourcer er til tilstede hos ny opgavevaretager

20 Pointer fra Sundhedsaftalen
IT og digitale arbejdsgange Fortsat udvikling - fortsat fokus på implementering – et velfungerende system fungerer kun, når brugeren af systemet kender og anvender systemet, som det er aftalt Medcom standarder anvendes i kommunikationen mellem sektorerne - Særlige udfordringer mellem Psykiatrien og kommunerne

21 Værktøjskassen En hjemmeside under sundhedsaftalens hjemmeside
Værktøjskassen understøtter samarbejdet Værktøjskassen er dynamisk. Når nye behov for værktøjer opstår, eller forhold ændrer sig, og værktøjer skal tilpasses, så sker det løbende Værktøjerne udvikles i fællesskab Styregruppen for sundhedssamarbejdet godkender ændringer i værktøjskassen

22 Værktøjskassen - eksempler
Forløbsbeskrivelser, der beskriver: Kommunikation og samarbejde ved personer med dobbeltdiagnose Kommunikation og samarbejde ved stationære forløb Aftaler om: Indsatsen over for raske børn med psykisk syge forældre Opgaveoverdragelse og delegation

23 FRA ORD DER GIVER MENING - TIL HANDLING DER SKABER FORBEDRING
Sundhedsaftalen FRA ORD DER GIVER MENING - TIL HANDLING DER SKABER FORBEDRING Implementering – den største og vigtigste opgave Forudsætninger for succes: - Ledelsesmæssig opbakning Lokal forankring Men hvordan – jeg tror I har svarene, der giver mening Lokal kultur, organisationsform, samarbejdsform – rammer for handling

24 Sundhedsaftalen Tak for ordet

25 Vi tænker forebyggelse i ethvert møde med borgeren
Fokus på særlige behov og vigtigheden af tidlig opsporing Samarbejde og sammenhæng i forebyggelsesforløbene Samarbejde om patientuddannelser

26 Smidigt og velkoordineret samarbejde
Behandling og pleje Smidigt og velkoordineret samarbejde Styrkelse af borgerens mestringsevne – Borgeren som partner Kobling af rigtig patient, rigtig aktør, rigtigt forløb Borgerens plan Sikre tidlig opsporing og tidlig, rette indsats Et sammenhængende sundhedsvæsen 24-7

27 Genoptræning og rehabilitering
Styrket sammenhæng og koordination Samarbejde med fokus på sammenhæng og tidlig inddragelse Genoptrænings- og rehabiliteringstilbuddet – hjemme, i kommunen eller på sygehuset Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Aftaler om hjælpemidler og behandlingsredskaber: Hvad er der behov for, hvem udleverer og hvornår

28 IT og digitale arbejdsgange
Fælles værktøjer, der binder indsatser sammen Hurtig adgang til relevante oplysninger og mulighed for at dele data, når det er nødvendigt for at sikre et godt og sikkert forløb for borgeren. Understøtter at borgeren kan inddrages i egen behandling Udbredelse af telemedicin eks. hjemmemonitorering hos KOL-patienter .


Download ppt "Indhold, indsatser, implementering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google