Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer 27. oktober 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer 27. oktober 2014."— Præsentationens transcript:

1 Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer 27. oktober 2014

2 Formål med kurset: At klæde jer på til at varetage arbejdet i skolebestyrelsen

3 Kurset består af: 1.Missionen – skabe den bedst mulige skole i HTK, hvor elever lærer og trives 2. Udfordringer og muligheder for skolen 3. Hvad er en skolebestyrelse? a.Rammer b.Skal- og kan-opgaver c. Arbejdet med principper og tilsyn

4 Skolebestyrelsens MISSION At bidrage til at formålene i folkeskolereformen og kommunens børne- og ungepolitik bliver opfyldt Sikre en bred(ere) demokratisk indflydelse på skolen, så den åbner sig mod samfundet

5 3 nationale mål med skolereformen Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

6 Fra undervisning til læring Flytte fokus fra hvad skolen gør og eleverne laver til, hvad der kommer ud af skolen og hvilken læring eleverne får ud af det… Fra input til output…

7 4 konkrete mål i skolereformen 1.Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. 2.Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 3.Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. 4.Elevernes trivsel skal øges.

8 HTKs børne- og ungepolitik Børn og unge med særlige behov skal støttes, så de med respekt for deres udgangspunkt har samme muligheder som alle andre børn for at udfolde og udvikle sig Børn og unge har krav på tryghed og deltagelse i fællesskaber Samarbejde med familie og netværk skal være ligeværdigt og gensidigt forpligtende Børn og unge skal opleve sammenhæng og helhed fra dagtilbud til ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse Børn og unge skal opnå viden og kompetencer og mødes med ambitiøse mål og udfordringer

9 Den åbne skole i Høje-Taastrup Partnerskaber med Musik, Billed- og Dramaskolen Erhvervslivet Andre institutioner (dagtilbud, klub m.m.) Fritids- og idrætsforeninger

10 Styringskæden Folkevalgte Ansatte Folketing/Regering Byrådet Skolebestyrelsen (Elevråd) (Kontaktforældre) Undervisningsministeriet Kommunale administration Skoleleder MED-udvalg (medarbejderne) Holdninger, normer og værdier Administrativ og pædagogisk faglighed Institutions- og skolerådet

11 Styringskæden - de folkevalgte Folketing/Regering Vedtager love og bekendtgørelse Byrådet Bevilger penge Beslutter styrelsesvedtægt Kommunal kvalitetsrapport Skolebestyrelsen Udarbejder principper Fører tilsyn

12 Styrelsesvedtægt i HTK Regler for valg Skolestruktur Inddeling i skoledistrikter – herunder suspension Frit skolevalg og kriterier for optagelse på andre skoler end distriktsskolen Antal skoledage, antal elever i klasserne Partnerskaber Frivillige madordninger Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Uddelegering af kompetence til skolebestyrelsen, fx: - Forplejning i forbindelse med udflugter - Konfirmationsforberedelse

13 Styringskæden – de ansatte Ministerium og kommunal forvaltning Udarbejder vejledninger Understøtter med netværk, analyser og konsulenter Skoleleder Ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse MED-udvalg (og elevråd) Rådgiver skolens ledelse

14 Fælleskommunalt rådgivende organ Institutions- og skolerådet Forum mellem forældre og politikere Rådgiver Institutions- og Skoleudvalget i forhold til politiske mål og initiativer for skoler og skoleelever

15 Dialog i egen bestyrelse Hvad er du mest optaget af i arbejdet med at skabe den bedst mulige skole lokalt, hvor elever lærer og trives? Til inspiration: At elever og forældre kan følge med i elevernes faglige progression? -At medarbejderne er dygtige og engagerede? -At eleverne bliver dygtige til: -At begå sig socialt? -At samarbejde? -Det faglige? -At eleverne opnår et internationalt udsyn? -At skolen samarbejder med foreninger og erhvervsliv om læring og trivsel?

16 Sådan får skolebestyrelsen indflydelse Fastsætter principper for skolens virksomhed Udøver tilsyn med skolens virksomhed Afgiver høringssvar

17 Hvad SKAL skolebestyrelsen? Fastsætte principper for: 1. Undervisningens organisering –Understøttende undervisning –Klasse- og holddannelse –Partnerskaber/åben skole –Udbud af valgfag –Specialundervisning 2. Om en elev kan opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i musikskolens undervisning eller udøve eliteidræt i en idrætsforening? 3. Samarbejde mellem skole og hjem, herunder skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet (øvelse om dette senere) 4. Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen 5. SFO´ens virksomhed

18 Hvad SKAL skolebestyrelsen? Godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, Byrådet har givet Godkende undervisningsmidler Fastsætte ordensregler og værdiregelsæt Afgive årlig beretning Indkalde skolens forældre mindst én gang årligt for at drøfte skolens virksomhed

19 Hvad SKAL skolebestyrelsen? Udtale sig om ansættelse af ledere Udtale sig til Byrådet om forsøgs- og udviklingsarbejde på skolen, som overskrider mål og rammer fastsat af Byrådet Udtale sig om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger skolebestyrelsen Tage beslutning om madordninger indenfor Byrådets rammer for dette

20 Hvad KAN skolebestyrelsen? Henvende sig… Udtale sig… Stille forslag… til skolens leder og/eller Byrådet om alle forhold, som vedrører skolens virksomhed

21 Hvad forstås ved…. Et princip? At fastsætte ordensregler og værdisæt? At føre tilsyn?

22 Om at fastsætte ordensregler og værdisæt En ordensregel: ”elever under 4. klasse må ikke gå i kantinen”, ”elever må ikke løbe på gangene”. Værdisæt:  Skal fremme fælles værdier, engagement og ansvarlighed  Pejlemærker for, hvordan der opnås trivsel  Gælder for både undervisning og fritid i skolen

23 Tjekliste for principper:  Grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig  Kortfattet og kontant formuleret  Så rummeligt, at nye behov og situationer kan passes ind, uden princippet skal ændres  Må ikke formuleres som et diktat eller handleanvisning  Skolelederen skal have plads til at vælge mellem flere konkrete muligheder, når princippet skal omsættes til praksis. (Kilde: Undervisningsministeriet)

24 ØVELSE Princip vedr. forældresamarbejde Gruppedrøftelse: Hvad skal forældrene være ansvarlige for i samarbejdet med skolen om deres børns læring og trivsel?

25 Om at føre tilsyn Handler om kvalitetssikring af skolens virksomhed Tilsyn med skolens og ledelsens udmøntning af opgaverne (ikke den enkelte medarbejders arbejde) Ikke direkte inspektion…. - men kan bede om indsigt i alt (ikke personale/elev-sager) Tilsyn med regnskab: Skal ikke godkendes af bestyrelsen, men bestyrelsen skal kunne forklare afvigelser

26 Udfordringer og muligheder Hvad vil vi i vores skolebestyrelse – hvad vil vi gerne kendes på?

27 SLUT


Download ppt "Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer 27. oktober 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google