Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Styringsaftale Oversigt over indhold 2012 Styringsaftale for 2012 Fordel for: DriftsherreBetalingskommune 2% reduktion af driftsherrens (kommune og region)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Styringsaftale Oversigt over indhold 2012 Styringsaftale for 2012 Fordel for: DriftsherreBetalingskommune 2% reduktion af driftsherrens (kommune og region)"— Præsentationens transcript:

1 Styringsaftale Oversigt over indhold 2012 Styringsaftale for 2012 Fordel for: DriftsherreBetalingskommune 2% reduktion af driftsherrens (kommune og region) beregningsgrundlag X Anvendelse af historisk belægningsprocent fra regnskaberne dog min. 95% i bo- og dagtilbud og min. 90% i aflastningstilbud X Anvendelse af overskud kan indenfor tilbuddet eller typen af tilbud ske efter driftsherrens beslutning X Underskud op til og med 5% afholdes af driftsherren X Nyopstartede tilbud kan budgettere med lavere belægningsprocentX For nyetablerede tilbud kan driftsherren afskrive evt. driftstab over 3 årXX Driftsherren får mulighed for hurtig lukningX Ved lukning kan underskud fordeles på tværs af driftsherrens tilbud og målgrupperX Ved lukning, og ovenstående mulighed ikke kan anvendes, kan underskuddet lægges på taksterne på øvrige tilbud efterfølgende takstår. Regionen kan dog ikke endeligt finansiere et underskud. Handlekommunen skal reagere indenfor én måned på ansøgninger om tillægsydelser, ellers anses tillægsydelsen for at være godkendt. X Såfremt ansøgning om tillægsydelse ikke godkendes, og borgeren dermed ikke kan rummes i tilbuddet, men borgeren ikke udvisiteres, skal tillægsydelsen finansieres af betalingskommunen, men først fire måneder efter ansøgningsdatoen. X

2 Økonomisk Styringsaftale Beregning af 2% reduktion  Beregningsgrundlaget er de samlede omkostningerne (alle kategorier*) på tilbuddene ekskl. regulering af regnskabsresultatet fra 2009 men p/l-fremskrevet. Tilbud Ydelse i Ramme- aftalen for 2012 Omkostningsbaseret beregningsgrundlag i taksterne 2011 Takstregulering som følge af regnskab 2009 (+ = underskud) Omkostningsbaseret beregningsgrundlag i taksterne 2011 ekskl. takstregulering Korrigeret for pris- og lønstigninger 2,2% Reduktion 2,0% 1A11.200.00070.000 1B5.200.00075.000 2A8.000.000-50.000 2B8.300.00075.000 3A5.800.00025.000 3B9.000.000-100.000 3C2.600.0005.000 I alt50.100.000100.00050.000.00051.100.0001.022.000 Kategorierne er: Løn og øvrige udgifter, Udvikling, Administration, Andel af central ledelse og adm., Tilsyn, Ejendoms- og kapitalomkostninger).

3 Økonomisk Styringsaftale Eksempel på 2% reduktion af beregningsgrundlaget  Fordeling af reduktionen sker efter driftsherrens beslutning, f.eks. som nedenfor til takstberegning 2012: Tilbud Ydelse i Ramme- aftalen for 2012 Omkostningsbaseret beregningsgrundlag i taksterne 2012 Takstregulering som følge af regnskab 2010 (+ = underskud) Fordeling af reduktion på 2% Nyt beregningsgrundlag 1A11.375.000 0150.000 11.225.000 1B5.238.00015.000 -100.000 5.323.000 2A8.227.000-5.000 372.000 7.860.000 2B8.406.00030.000 200.000 8.176.000 3A5.902.000-12.000 0 5.914.000 3B9.300.000-43.000 400.000 8.943.000 3C2.652.00015.000 0 2.637.000 I alt51.100.00001.022.00050.078.000

4 Økonomisk Styringsaftale Historisk belægningsprocent  Belægningsprocenten opgøres i regnskab 2009 og regnskab 2010 som den forskellen mellem indflytnings- og udflytningsdage. I opgørelsen anvendes ikke den afregnede belægningsprocent.  Dag- og døgntilbud min. 95%. Akut og aflastning min. 90%. Tilbud Ydelse i Ramme- aftalen for 2012 Belægningsprocent regnskab 2009 Belægningsprocent regnskab 2010 Belægningsprocent takstberegning 2012 1A 95,697,897 1B 100,098,699 2A 98,299,099 2B 94,396,295 3A 92,694,195 3B 98,097,298 3C 96,595,096

5 Økonomisk Styringsaftale Håndtering af overskud – større frihedsgrader Der kan maksimalt hensættes et overskud svarende 5 % af tilbuddets takstberegningsgrundlag. Der kan maksimalt hensættes et akkumuleret overskud svarende 5 % af tilbuddets takstberegningsgrundlag. Overskud, der giver anledning til overskridelse af den angivne procentsats, benyttes til at nedsætte opholdsbetalingen i efterfølgende takstår. Anvendelsen af de akkumulerede hensættelser kan ske indenfor tilbuddet eller typen af tilbud hos driftsherren efter driftsherrens beslutning.

6 Økonomisk Styringsaftale Håndtering af underskud – større ansvar Underskud på op til og med 5% af tilbuddets takstberegningsgrundlag, der ikke kan dækkes af akkumuleret hensættelse ved tilbuddet eller typen af tilbud, kan ikke lægges oveni taksterne efterfølgende år. Underskud på over 5% af tilbuddets takstberegningsgrundlag, der ikke kan dækkes af en akkumuleret hensættelse ved tilbuddet eller typen af tilbud, indregnes i det efterfølgende takstår med mindre underskud kan dækkes af hensættelser på tværs af typen af tilbud hos driftsherren. Regionen kan dog ikke endeligt finansiere et underskud. Dette skal således aftales nærmere i den enkelte situation.

7 Økonomisk Styringsaftale Nye tilbud – mere fleksible muligheder Lavere belægningsprocent i første driftsår Driftsherren kan afskrive eventuelle driftstab fra første driftsår over en årrække på tre år frem for normalt et år.

8 Økonomisk Styringsaftale Aftaler om lukning – hurtigere handling Driftsherren får mulighed for hurtig lukning af tilbud med lav belægningsprocent, men med orientering pr. brev/mail til den adm. styregruppe med en høringsperiode på 1 måned. Derefter træffes den endelige beslutning af driftsherren.

9 Økonomisk Styringsaftale Aftaler om lukning og dækning af underskud – flere muligheder Udgangspunkt er, at dækning af et underskud i forbindelse med lukning af et rammeaftaletilbud, henføres til andre rammeaftaletilbud inden for samme målgruppe hos driftsherren. Ellers kan driftsherren fordele underskuddet fra det lukkede rammeaftaletilbud ud på driftsherrens øvrige rammeaftaletilbud, selvom disse tilbud ikke hører under samme målgruppe som det lukkede tilbud. Underskuddet skal dækkes ind ved, at driftsherren trækker på en eventuel hensættelse ved driftsherrens øvrige rammeaftaletilbud, eller ved at der forekommer en takststigning ved de øvrige rammeaftaletilbud. I de tilfælde, hvor der ikke er andre rammeaftaletilbud ved driftsherren, der kan dække underskuddet, kan underskuddet lægges ud af kommunekassen, finansieret af takststigninger i næste takstår. Regionen kan dog ikke endeligt finansiere et underskud. Dette skal således aftales nærmere i den enkelte situation. Modellen er i overensstemmelse med princippet om, at de vedtagne takster for et rammeaftaletilbud er endelige, ligesom den i videst udstrækning foranlediger, at driftsherren udviser økonomisk ansvarlighed.

10 Økonomisk Styringsaftale Tillægsydelser – nye konsekvenser Opstået behov for tillægsydelser efter indskrivning: Handlekommunen skal senest én måned efter henvendelse fra driftsherren give endelig meddelelse om godkendelse eller delvis godkendelse af tillægsydelse. Ved manglende reaktion fra handlekommunen indenfor denne periode, betragtes tillægsydelsen som godkendt. Såfremt tillægsydelse ikke godkendes, og borgeren dermed ikke kan rummes i tilbuddet, må handlekommunen sikre, at borgeren visiteres til andet tilbud. Såfremt borgeren ikke er fraflyttet tilbuddet 4 måneder efter henvendelse om tillægsydelse fra driftsherren, finansieres tillægsydelsen derefter af betalingskommunen.

11 Økonomisk Styringsaftale Kørsel ud af taksterne dagtilbud Udgiften relateret til kørsel af brugere til dagtilbud tages ud af taksterne for 2012. Det er handlekommunens ansvar at sørge for at brugeren kan komme frem og retur fra dagtilbuddet. Eventuelt kan kompetencen til at sørge for brugerens transport til og fra dagtilbud delegeres til driftsherren. Såfremt ansvaret for transporten delegeres til driftsherren afregnes efter konkret regning for udgiften relateret til transporten.

12 Økonomisk Styringsaftale Opfølgning på takstudvikling – ny redegørelse Hensigten med at følge op på takstudviklingen er, at understøtte principperne om retvisende takster. Forankring af sammenligning og analyse foretages af styringsgruppen. Alle driftsherrer er forpligtiget til at indberette relevante data til styringsgruppen i forbindelse med den årlige takstindberetning Én gang årligt udarbejdes en redegørelse indeholdende en analyse af belægning og takstudvikling. Redegørelsen afleveres til den administrative styregruppe februar/marts således, at der kan tages højde for erfaringerne fra redegørelsen i efterfølgende takstberegning.


Download ppt "Styringsaftale Oversigt over indhold 2012 Styringsaftale for 2012 Fordel for: DriftsherreBetalingskommune 2% reduktion af driftsherrens (kommune og region)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google