Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Offentligt budgetsamråd

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Offentligt budgetsamråd"— Præsentationens transcript:

1 Offentligt budgetsamråd
Torsdag den 14. juni 2012

2 Forudsætninger for de udmeldte rammer Menighedsrådenes budgetforslag
Velkomst Salme nr Det dufter lysegrønt af græs Dagsorden Forudsætninger for de udmeldte rammer Menighedsrådenes budgetforslag Budgetprocedure Regnskabskontor Personalekonsulent Eventuelt

3 1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.
Ligning for 2012 til rådighed i Falster provsti udgør for nærværende: Udmeldte fremskrivningsprocenter ifølge skrivelse fra ministeriet af 23. marts 2012: Løn ,6% Øvrig driftsudgifter 2,0% Anlæg ,1%

4 1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.
Beregning af driftsrammer: Reguleret beløb i forhold til 2012: - Engangsudgifter/bevillinger - Overskud/underskud - Renter på lån i stiftsmidlerne Løn er fremskrevet med 0,6% i forhold til ministeriets udmelding af 23. marts 2012 Øvrig drift er fremskrevet 2,0% i forhold til ministeriets udmelding af 23. marts 2012

5 1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.
Beregning af anlægsrammer: Kendte henlæggelser Kendte låneydelser Der er ikke foretaget procentvis fremskrivning af anlægsrammer Der kan ikke forhandles udvidelse af anlægsrammer udover det maksimale ligningsbeløb for Falster Provsti

6 1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.
Nye udmeldte fremskrivningsprocenter den 1. juni 2012: Løn ,4% Øvrige driftsudgifter 2,7% Anlæg ,2%

7 1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.
Overskud til fordeling: Hvis fremskrivningsprocenterne af 23. marts 2012 fastholdes: minimum kr. Hvis fremskrivningsprocenter af 1. juni 2012 benyttes: minimum kr.

8 2. Gennemgang af menighedsrådenes budgetforslag
Vi går over til regneark!

9 3. Budgetprocedure Budgetter fremskrives fremover for 3 år efter følgende retningslinier: Driftsrammer: - Kendte ændring (ønsker): - Renter på lån - løn - øvrige drift

10 3. Anlægsrammer: - Kendte ændringer (ønsker): - Anlægsarbejder
- Låneydelser - henlæggelser/opsparinger

11 3. Menighedsrådene betaler alle konsulenthono-rarer, bortset fra: - Den kongelige bygningsinspektør - Nationalmuseet Husk derfor at budgettere med udgifter til forudsigelige honorarer, f.eks. til godkendelse af forpagtningskontrakter og honorarer i forbindelse med byggesager.

12 3. Der kan søges om del i 5%-midlerne, såfremt der er tale om en uforudsigelig pludselig opstået udgift, f.eks. i form af honorar til kirkegårdskonsulenten, ved et pludseligt opstået tilfælde på kirkegården. Et andet eksempel kan være kloakerings-udgifter, som der ikke er budgetdækning for.

13 3. Husk at budgettere med selvrisikoen på forsikringer. I tilfælde, hvor man har flere forsikringssager på et år, hvilket skaber en likviditetsmangel, kan man søge om dækning via 5%-midlerne.

14 4. Regnskabskontor Oprettelse af regnskabskontor
- Samarbejde herom kan indgås af de menig-hedsråd, der måtte ønske det. Udgifterne finansieres af provstiudvalgskassen, jvf. lov om menighedsråd § 43a

15 5. Personalekonsulent Ansættelse af personalekonsulent, jvf. cirkulære om fælles konsulenter ansat af flere menigheds-råd i fællesskab.

16 6. Eventuelt Revisionsprotokollater
I forbindelse med aflevering af regnskaber og revisionsprotokollater, skal menighedsrådene tilkendegive, at revisionsprotokollaterne er gennemgået på et menighedsrådsmøde ligesom det forventes, at menighedsrådene kommenterer revisors bemærkninger.

17 6. Eventuelt Kvartalsrapporter
I følge regnskabsinstruksen for lokale kirkelige myndigheder pkt , skal der udarbejdes kvartalsrapporter, som skal behandles på et menighedsrådsmøde, senest 2 måneder efter kvartalets udløb. Et eksemplar skal herefter sendes til provsti-udvalget og revisor i underskrevet stand.

18 6. Eventuelt Erfa-gruppe for regnskabsførere
Orientering fra ERFA-gruppen

19 6. Eventuelt Fælles kirkekalkning
Opdatering Fælles kirkekalkning fremover Regler for indhentning af tilbud, hvis man ikke deltager i projektet.

20 6. Eventuelt Visitatser Biskoppen har bedt provsterne om, at følge op på Biskoppens visitatser. Menighedsrådene anmodes om, at indbe-rette til provsten, hvordan det er gået efter biskoppens visitats.

21 6. Eventuelt Sommerferie på provstikontoret
Provsten holder sommerferie i ugerne Provstikontoret er ferielukket i ugerne I uge 28 er der åbent mandag til torsdag kl I uge 31 kan provsten træffes på

22 Salme nr. 769 – Sig månen langsomt hæver
Tak for i aften Salme nr. 769 – Sig månen langsomt hæver Kom godt hjem…….


Download ppt "Offentligt budgetsamråd"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google