Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vores pædagogiske formåls §§ At skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn Løbende at skabe et værdibaseret skolemiljø,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vores pædagogiske formåls §§ At skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn Løbende at skabe et værdibaseret skolemiljø,"— Præsentationens transcript:

1

2 Vores pædagogiske formåls §§ At skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn Løbende at skabe et værdibaseret skolemiljø, fuld af trivsel At den daglige omgangsform og samværet generelt, tager afsæt i at alle har krav på respekt og omsorg. At mobning ikke tolereres At demokrati og ligeværd er meget vigtige værdier vi ikke giver køb på At eleverne kommer med hver deres evner og lyst til læring, hvorfor de skal mødes på det individuelle niveau de er på På sigt at opfylde ambitionen om at blive ”den bedste skole” – hvorfor vi i forlængelse af denne § p.t. har i gang sat en proces på skolen, der skal definere dette begreb i kvantitative og kvalitative mål og hvortil der løbende kan foretages opfølgning (individuelt fra skole til skole)

3 Bekendtgørelse nr. 1190 af 8. december 2008 Anviser bl.a. hvorledes vi kan måle disse forhold Effektivitet Frafald Ventelister Trivsel Karaktergennemsnit/ fagligt niveau Produktivitet Status:

4 Effektivitet Frafald i 2010 Udgjorde alene 8 elever på hele skolen eller 3 %. Samme som i 2009

5 Effektivitet Ventelister Vi har generelt noteret os, at der fortsat er en række børn opskrevet til hvert klassetrin I lighed med tidligere år reduceret i mængde, jo højere op, man kommer op i klassetrin Vi har ikke til dato fundet det nødvendigt at markedsføre skolen i forhold til ”indskrivningselementet” Den tilgang ændrer vi nok i 2011 Risiko for afledt virkning af finansiel afmatning Skolen har et positivt ry for ”at der ganske enkelt ikke er plads” Overvejelser omkring mindre udvidelse af elevtal (ikke nødvendigvis med flere i de enkelte klasser)

6 Effektivitet Trivsel Ledelsesberetningen for 2009 Kunne vi glæde os over de flotte resultater, der specifikt var noteret i forlængelse af DCUM opgørelsen 2009. I beretningen, specifikt oplistet med 5 tilfældigt udvalgte punkter, relateret til glæden ved skolen herunder også for at komme i skole tryghed i klassen glæden for læreren måling i forhold til kammeratskabet Næste DCUM undersøgelse bliver formentlig ultimo 2011.

7 Effektivitet – karakterniveau (2009) FSA så er vores 6,91 Standpkt så er vores 7,67 Obligatorisk opgave så er vores 9,0 BT 12.04.2010

8 Effektivitet – karakterniveau (2010) Til nærmere vurdering af heraf, har skolen i 2010 analyseret resultatet af karaktergennemsnit FSA, fag og fagdisciplin 2009/10 offenliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside. I den forbindelse har vi positivt noteret os At være den skole i Ringsted, der lå med det højeste gennemsnit (såvel kommunale som private skoler)

9 Effektivitet – karakterniveau (2010) Til nærmere vurdering af heraf, har skolen i 2010 analyseret resultatet af karaktergennemsnit FSA, fag og fagdisciplin 2009/10 offenliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside. I den forbindelse har vi positivt noteret os At være den skole i Ringsted, der lå med det højeste gennemsnit (såvel kommunale som private skoler) At være den skole i såvel Ringsted som Sorø, der lå med det højeste gennemsnit (såvel kommunale som private skoler)

10 Effektivitet – karakterniveau (2010) Til nærmere vurdering af heraf, har skolen i 2010 analyseret resultatet af karaktergennemsnit FSA, fag og fagdisciplin 2009/10 offenliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside. I den forbindelse har vi positivt noteret os At være den skole i Ringsted, der lå med det højeste gennemsnit (såvel kommunale som private skoler) At være den skole i såvel Ringsted som Sorø, der lå med det højeste gennemsnit (såvel kommunale som private skoler) At skolen tillige havde et højere gennemsnit end tilsvarende privatskoler i Roskildeområdet

11 Nyhederne den 15. marts 2011…

12 Professor Niels Egelund:

13 Vores fælles læring! Fagligt niveau påvirkes af skolens mange indsatser og stærke kompetencer

14 Vores fælles læring! Fagligt niveau påvirkes af skolens mange indsatser og stærke kompetencer men også af områdets klientel den løbende opbakning, lederskab og balance, der skabes gennem elevens eget hjem Vi har et fælles ansvar, det skal vi huske…

15 Hvis vi så vælger at måle os i forhold til Gentofte? Så kan vi også her glæde os over at Sct Joseph Skole i Ringsted ligger På et højere gennemsnitligt niveau i Dansk læsning end Gentofte

16 Hvis vi så vælger at måle os i forhold til Gentofte? Så kan vi også her glæde os over at Sct Joseph Skole i Ringsted ligger På et højere gennemsnitligt niveau i Dansk læsning end Gentofte I toppen af Gentoftes niveau i Engelsk mundtlig og matematisk problemløsning og matematiske færdigheder

17 Hvis vi så vælger at måle os i forhold til Gentofte? Så kan vi også her glæde os over at Sct Joseph Skole i Ringsted ligger På et højere gennemsnitligt niveau i Dansk læsning end Gentofte I toppen af Gentoftes niveau i Engelsk mundtlig og matematisk problemløsning og matematiske færdigheder Over gns.niveau med Gentofte i Dansk orden, Retskrivning og Dansk skriftlig

18 Hvis vi så vælger at måle os i forhold til Gentofte? Så kan vi også her glæde os over at Sct Joseph Skole i Ringsted ligger På et højere gennemsnitligt niveau i Dansk læsning end Gentofte I toppen af Gentoftes niveau i Engelsk mundtlig og matematisk problemløsning og matematiske færdigheder Over gns.niveau med Gentofte i Dansk orden, Retskrivning og Dansk skriftlig På niveau med Gentofte i Dansk mundtlig

19 Vores høje gennemsnitlige niveau… Er ikke ensbetydende med At vi ikke, ind i mellem, har problemer, der skal løses! Vi løser hele tiden ”udfordringer”

20

21 Igangværende dialoger/ processer i øvrigt fra 2009 Strategiproces mellem bestyrelse, ledelse og læreteam er fortsat… Ibrugtagning af SkoleIntra (indhold, adgange m.v. bl.a. drøftet i forældrerepræsentantskabet) Tilskudsordninger, benchmarking af prisniveau, ventepenge, indskrivningsproces m.v. Personlig computer fra klasse ? Forbedringer gennem digitalisering Låneomlægning Fonde og andre tilskudsordninger Inddragelse af nyttige forældrekompetencer Sammenhængende markedsføringsstrategi (fra formåls§§ til handleplan i årscyklus) Tilfredshedsundersøgelse – bredt (fordele og ulemper) IT anvendelse ved ”hosting” Med flere… Skal prioriteres… ting tager tid….

22 Styrkelse af dialogbaseret lederstil… Generelt har vi de sidste 2 år arbejdet meget med åbenhed og synlighed… Bestyrelsens formand deltager nu i lærermøder – ca. kvartalsvis Elevråd deltager nu i udvalgte bestyrelsesmøder Årsmøde med orientering om deres arbejde Indholdsstrukturen i forældrerepræsentantskabet er ændret Mere to-vejs - mindre en-vejs, tematisteret ud fra ønsker, behov ”omskrives” til business case til behandling i bestyrelsen Repræsentantskabet orienterer på årsmødet Lærerteamet inddrages i beslutninger og der køres løbende strategiprocesser, hvor såvel læreteam som bestyrelse deltager Årsmødet med orientering om relevante emner – I år ITstrategièn

23 Økonomisk status Året 2010 gav et overskud på 82 tusinde mod forventet et budget på 4 tusinde Rigtig flot når man tænker på at låneomlægning betød ekstraordinær omkostning på ¼ mio kr. Låneomlægning der giver store besparelser fremadrettet Men samtidig ”kritisk” da Regeringen fremadrettet reducerer vores statstilskud Er allerede mærket i 2010 regnskabet Vores bygningsvedligeholdelse stiller økonomiske krav i fremtiden

24 Bestyrelsen kunne gå 2 veje Løbende reduktion i budgetter i takt med udfordringerne - kunne betyde Reduktion af lærertimetal Reduktion af elevtimetal Ophør af lejrskoler og/eller Rom-ture Merindskrivning i nuværende klasser osv Sætte fokus på fællesskabets ansvar i forhold til fremtidig bæredygtighed Optimering gennem indflydelse og ejerskab Indføre tiltag der løbende sikrer en sammenhæng mellem udvikling af læringsmiljøet og den økonomiske strategi og mulighed

25 Fælles ansvar ift bæredygtighed Vi arbejder nu med 10 årige budgetter - overordnet Vi arbejder i fællesskab videre med pædagogisk og læringsmæssig udviklingsstrategi og ikke besparelsesstrategi Prioriteringer fra strategimøder, senest 1.10.2010, skal udmøntes i fælles handleplaner –bundet sammen med Udviklingskatalog Budgetter Investeringsoversigter Vedligeholdelsesplan Udviklingsplan af læringsmiljø – it, projektarbejdsformen mv

26 Økonomiske rammer Fysiske rammer m.v. Model: Sammenhænge i læringsprocessen - handleplan og økonomi i en sammenhængende streng…

27 Eksempler på emner – Hvordan gør vi det rigtige, rigtigt (Ift formåls§§) ? Hvordan bruger vi fagbudgetterne bedst muligt? Bøger erstattes af E-bøger? Brugen af IT og internet optimeres? Færre indgangsmaterialer? Justering af fag, timetal og fysiske rammer hertil? Reduktion af bl.a. varmeudgifter ved isolering af bygninger og besøg af energikonsulent? Forældrehjælp – klassevedligeholdelse m.v. Forhøjelse af skole og SFOpenge Merindskrivning? En enkelt ekstra klasse? Fokus på fravær og øvrige interne/administrative omkostninger Samarbejde med andre skoler/ virksomheder? OSV

28 Bestyrelsen opsætter MÅL, så ”hjørneflag og forventninger kendes… Synliggørelse af opgaver og ansvarsområder - herunder Bestyrelsens – vision og økonomi Ledelsens - udmøntning af vision og økonomi Ansattes – handleplan og økonomi Bestyrelsen starter i maj 2011 med at formulere Klare forventningsmål til ledelsen Opfølgningsmetoder/perioder

29 Spørgsmål?


Download ppt "Vores pædagogiske formåls §§ At skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn Løbende at skabe et værdibaseret skolemiljø,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google