Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det relationelle aspekt - at finde vej sammen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det relationelle aspekt - at finde vej sammen"— Præsentationens transcript:

1 Det relationelle aspekt - at finde vej sammen
Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

2 Grundtese 1 Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

3 Forskningsprojektet Temaer
Motivation (behandling, stof-frihed) Forandringsteori og evidens (iværksættelse/fastholdelse) Neuropsykologien Det relationelle (børn, familie, behandler … tvang?!) Mestring og affektregulering ”Livsmestring”, problem-mestring og affekt-regulering Identitet og selvopfattelse Forældrekompetencer (mentaliseringsevne og refleksivitet) Forudsætninger (opvækst, tidlige voksenliv) Børnenes trivsel og udvikling Brugerperspektivet h Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

4 Forskningsprojektet Kort
Hvordan: Kvalitativ + kvantitativ Interviews + ”FAST”, ”SDQ” Hvor: Familiecenter Dyreby Hvem: Alle indskrevne familier (2008)* Hvornår: 1.måling 2008 – 2.måling 2009 1.måling: Alle i behandling, ikke lige langt (21) 2.måling: Nogle i behandling, nogle udskrevet (16) Frafald: 1 par/tilbagefald, 1 par/job+udd., 1 mand/job * undtagen én familie h Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

5 Interviewpersonerne 2 Karakteriseret ved:
Massive misbrugsproblemer (alkohol, stoffer, piller) – undtagen en Psykiske problemer/nogle diagnoser Nogle kriminalitet Fra alle samfundslag Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

6 Interviewpersonerne 3 Karakteriseret ved:
Kaotiske Impulsive, manglende selv-regulering Manglende følelsesregulering Undgåelses- og emotionel mestring Mangler distancerende/problem mestring Forsvarsstrategier Udviser ringe ”mentaliseringsevne” Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

7 Ingen eller destruktiv kontakt
”Mor gik til banko og hun var hjemme … Hun var der jo bare. Egentlig var hun der ikke, men hun var der bare. Far var der aldrig … Jeg har været en del overladt til mig selv og været meget alene” ”Der var megen fysisk vold i mit hjem og incest af os tre. Det stod på i mange år” Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

8 Interviewpersonerne - opvækst
”Kontaktproblemer” i opvækstfamilien Tidlig problemadfærd, afvigende grupper Tidligt flyttet hjemmefra Tidligt første kæreste Tidligt første barn Tidligt alkohol/stoffer (10 år - ) Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

9 Resultater

10 Resultater Motivation og behandlings-mål Mestring og affektregulering
Ved start og undervejs Mestring og affektregulering Mentalisering/Identitet og selvopfattelse Forældrekompetencer Børnenes vanskeligheder og udvikling FAST - familierelationer Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

11 Iværksættelse af forandring - motivation
At individet selv ønsker det Optrapning af negative konsekvenser (helbred, familie/relationer, bolig, job, selvrespekt) – ambivalensen ”tipper” Forestillinger om ”det andet liv” Social støtte/det relationelle Tryghed og ”sikker base” At nogen tror på det Rollemodeller – levende billeder på målet Ligesindede/netværk (f.eks. AA/NA) Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

12 Fastholdelse af forandringsprocessen
1. og 2. grads forandring: Varig forandring kræver forandring af adfærdens præmis (2. grad) Identitet/Narrativ: at ændre sin fortælling om sig selv og dermed identitetsopfattelse, kan ændre adfærd (Aron Beck) Heling, (selv-)værdi og (jeg-)styrke, mening og retning Livs-strategier: Mestring, affekt-regulering, forsvar Reduktion i stress, og strategier til håndtering af livet (problemer/følelser) Tilbagefaldsstrategier/misbrug Relations-arbejde (partner, børn) Social støtte, også på længere sigt/efterværn: tryghed/sikker base, støtte/omsorg, tro/håb Distancering, mentalt/geografisk Nye aktiviteter, nye relationer Udfylde tomrum + livskvalitet Understøtte og videreudvikle den nye identitet Psykiatrisk udredning/stabilisering Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

13 Motivation og forandringsmål - ændres over tid
Mål-udvikling undervejs - ”Det gode liv” Bliver mere og mere specifikt og nuanceret, identitet Forældrekompetencer, børn og familie Forblive stof-fri Motivation over tid …. Tidsfaktor: ½-2 år før bliver 100% aktivt tilvalg (”spiller spillet”/”spræller vildt”) ”Kærlig fastholdelse” og rammer Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

14 ”Spræller vildt” ”Det var meget godt, at de var der. Ikke bare
bakkede ud. De gav ikke op og jeg var trodsig og jeg ydede modstand. Men de gav bare ikke op! Det har været så vigtigt for mig. Jeg prøvede grænserne af og blev ved, indtil jeg satsede på, at de gik i stykker. For på den måde at blive bekræftet igen og igen i de afvisninger. Men her blev de stående og de blev ved og de gav aldrig op.”

15 ”Spiller spillet” ”Tidligere brugte jeg stofferne til at lukke følelserne ned med… De første måneder (på Familiecenter Dyreby, red) levede jeg bare i hovedet… Tidligere havde jeg bare sagt til mig selv, at det her galehus, det skal jeg bare flyve hen over og have overstået. Jeg tilpassede mig, som jeg plejer at ville gøre … F.eks. var jeg meget flyvsk og for rundt for at undgå at mærke mig selv og brugte det som en flugt.”

16 ”Spiller spillet” ”For mig var det at komme til et punkt, hvor jeg
prøvede at snyde de andre og ikke blive opdaget … og så pludselig begynde selv at se, at det var mig, der skulle tage beslutningen om ikke at snyde andre, og at hvis jeg blev ved med det, så fik jeg ikke noget ud af det. Jeg har villet det, men er hoppet udenom.”

17 ”Spiller spillet” ”I begyndelsen lod jeg som om, at det var for
fællesskabet, at jeg var her. Jeg efterabede lidt af tingene og gjorde det som om, at det var virkeligheden … for sådan gjorde man her. Lidt efterhånden kom så det nye liv, og det føles bedre med det liv. Jeg var meget mere glad i det og så kom motivationen, men der var gået et år, inden det dukkede op.”

18 ”Kærlig fastholdelse”
”Den første lange tid på Familiecenter Dyreby bruger man på at kæmpe imod. Jeg ville bare ikke ... Jeg havde bare et ønske om at komme ud … og der gik rigtig lang tid, 3-4 måneder og måske længere tid … Når du er midt i det, så kan du altså ikke se det, du kan ikke, det er svært, og man skal holdes fast … Den forandring der sker på Dyreby med én er, at man lige pludselig ser det udefra med et andet behov og hov, der er noget, der er trængt ind.”

19 Motivation og forandringsmål - ændres over tid
Mål-udvikling undervejs - ”Det gode liv” Bliver mere og mere specifikt og nuanceret, identitet Forældrekompetencer, børn og familie Forblive stof-fri Motivation over tid …. ½-2 år før bliver 100% aktivt tilvalg (”spiller spillet”/”spræller vildt”) ”Kærlig fastholdelse” og rammer Tryg, sikker base – ligeværdighed, respekt – ny ”familie” Familien, partner og børn Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

20 Tryg, sikker base ”Det er ligesom en meget tryg lomme i samfundet. En lomme, som man kommer ind i, som er beskyttet og omsorgsfuld i forhold til det ydre. Det er faktisk et æg, hvor man ligesom, hvis der var noget, hvor der var én der hjalp én. Og jeg tænkte hele tiden: Hvorfor kan man ikke bare blive ved med at være indskrevet med børnene. Det er ens Dyreby-familie man får. Det bliver ens rigtige familie. Uden den har jeg ikke kunnet forandre mig”. ”Det er godt at komme godt af sted, tidligere da jeg flyttede hjemmefra min barnefamilie, blev jeg smidt ud. Her har jeg fået hjælpen og støtten. Det er faktisk det, der er brug for, at når man er klar til at komme hjemmefra, at man da får den hjælp.”

21 Identitet og selvopfattelse (Mentalisering)
Kontakt til sig selv At kunne mærke egne og andres grænser/behov Retning og rygrad Værdi, ligeværdighed Række ud: Bede om, modtage, give hjælp Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

22 Identitet og selvfølelse
”Jeg har fået mere rygrad ved at være på Familiecenter Dyreby. Nu ved jeg, hvad jeg vil være med til og hvad jeg ikke vil være med til. Jeg kan selv tage beslutningerne og jeg kan stå fast. Jeg kan bestemme, hvordan jeg vil leve mit liv og gøre det. Nu siger jeg tingene, i stedet for at gemme dem væk og jeg er blevet meget bedre til at håndtere både sådan noget som sorg og kriser”.

23 Affektregulering Mestring af følelser
Før: Ikke mærke, udtrykke følelser og behov – forvrænget/eksplosivt (stoffer) Manglende rollemodeller og træning/indsigt i egen følelsesregulering Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

24 Affektregulering Mestring af følelser
Efter: På Dyreby ”sprog for følelser” - dialog At kunne mærke og udtrykke følelser adækvat Indre ro, kontrol Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

25 Sprog for følelser … ”… så man kan sige, at vi egentlig har fået et nyt sprog ved at være på Dyreby. Et sprog om følelser.” ”Jeg kan godt tåle at være i følelserne nu. Det er nemt for mig at sætte ord på følelserne og nemt at vise det og kan skelne mellem mine følelser. Før var det et misk mask … Kærlighed er noget, som jeg har lært at mærke på Dyreby, det er virkelig noget af det, som jeg har lært. Den er helt ren i forhold til min søn … ”

26 Mestring Mestring af problemer og livet
Problemfokuseret, distancerende mestring Refleksion, omtanke, overveje konsekvenser, fremadrettet strategi Ansvar, aktør, handlekraft Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

27 Jeg kan godt … ! ”Jeg har haft mange store kriser her på Dyreby, men jeg har fundet ud af og lært, at jeg kan sagtens gå gennem kriser, uden at gå i misbrug, det ved jeg … Jeg magter kriserne. Jeg går ikke i stykker og kan blive i det. Jeg står på mine ben og opdager, at de godt kan bære mig i kriserne også og bære mig ud af dem og jeg behøver ikke at tage stoffer, når jeg har det sådan.”

28 Refleksion og konsekvens
”Mine reaktioner var tidligere sådan, når jeg blev vred, så fra at jeg blev vred, til jeg reagerede, gik det lynhurtigt og nu kan man sige, at hvis man kan sige, at min vrede var på 10, så er den nu på 1-2, så jeg har fået en meget større tålmodighed. Jeg kan vælge nu at vende ryggen til, det gjorde jeg ikke før. Jeg er meget mere opmærksom på konsekvensen og hvad konsekvensen er for min familie.”

29 Refleksion, ansvar, handlekraft
Søren fortæller om et eksempel med en bil, hvor han bliver stoppet og han har nogle ulovlige ting på bilen: ”… og det var små ting, der før kunne være med til at hele livet væltede for mig og så kunne det også være lige meget og så gik jeg i misbrug. Nu kan jeg godt tage hjem og reflektere lidt over det og tænke, jamen det er jo kun en lille ting, vi må komme videre”. ”På Dyreby er jeg blevet meget mere opmærksom på mig selv og i stedet for at skyde skylden over på Palle, kan jeg nu selv se, hvad det er, det handler om og arbejde med det. Jeg går heller ikke så meget i offerrollen. Jeg er godt klar over, når det sker, men jeg kan komme ud af det igen. Vi har efterhånden ikke mange gamle handlingsmønstre tilbage”.

30 Mestring Mestring af stof-trang/stof-frihed
At mestre problemer/stress uden at gå i misbrug Spotte, undgå risikosituationer Kunne sige fra og stå selv Identificere og tale om stof-trangen Bede om hjælp Stof-frihed er en proces, en beslutning, igen og igen, vilje og mod Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

31 Det stof-frie liv ”Jeg får også nogle gange min misbrugstrang og det jeg gør nu, det er, at jeg bringer det ud i verden og sætter ord på. Jeg bliver bevidst om, hvad jeg plejer at gøre og det ubevidste bliver så bevidst, når jeg snakker om det og så er jeg i stand til ikke at gøre det”. ”Jeg vil melde klart ud, når der er nogen, der dukker op hos mig og som er i stoffer, at vi ikke kan have det og at vi er nødt til at sige, at der bliver ligesom sået et frø i hovedet på mig, når jeg er sammen med nogen, som er misbrugere og det frø vil jeg ikke have, jeg vil selv bestemme, hvad der skal plantes i min have og på den måde er det vigtigt for mig ikke at være sammen med nogen, der er aktive misbrugere, for at passe på mig selv.”

32 Forældrekompetencer Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

33 Mentalisering - Fonagy
Personens evne til at opfatte, forstå og reflektere over egne og andres indre, mentale tilstande, som kan være intentioner, følelser, opfattelser og ønsker Fonagy og andre kalder det evnen til ”At læse bevidstheder” Tryg tilknytning udgør den relationelle base for udvikling af mentaliserings-kompetencen

34 Mentalisering Deres mentaliseringsevne re-etableres
Voksen-ansvar og -rolle Barnets behov frem for egne Individualitet (barnet kan være forskelligt fra én selv) Rummelighed, også barnets svære følelser Læse og tolke barnets følelser, behov, grænser, forsvarsstrategier Samarbejde, kommunikere med børn Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

35 Forældrekompetencer At ”stå selv”, med ”sig selv” være i relation
Heling af traumer/omsorgssvigt og ”det indre barn” Narrativer – nye historier om sig selv som forælder Rollemodeller (”det har jeg jo aldrig lært …”) Kende/respekt egne behov og grænser, forudsætning for læse/respektere børns behov og grænser Adskille sig fra barnet (voksenansvar, individualitet, rumme hele barnet) Børnenes trivsel Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

36 ”Nu er jeg 100% mor, før var jeg 60% mor og ledte efter pasning hele tiden. Han var en kæmpe klods om benet på mig og jeg forsøgte kun at gøre mig fri af det at have ham”

37 Et sundt akvarium giver sunde fisk
”Jeg er blevet meget bedre til at vise, hvad der er indeni mig selv. Jeg er blevet bedre til at være med mig selv også, og også rumme at være sammen med andre og det er vel der, den gode forælder kommer” ”Efter den første tid, så er det største, der er sket egentlig det, der er sket med børnenes udvikling. De kunne mærke, at jeg begyndte at slå rødder og ville være her og så kom der gang i dem og deres udvikling”

38 Børnenes udvikling - interview
Udadreagerende, hyperaktive – ro Overdrevent tilpassede – tydelige, siger fra Større følelsesregister Slipper voksenansvar, bliver børn på ny Identitet, socialt aktive/venner Dog også nogle med varige skader - behov fortsat specialhjælp Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

39 Børnenes udvikling - SDQ
Alle børn udvikler sig på samtlige SDQ-faktorer Især: mindre bekymrede, mindre kede af det, mindre impulsive, mere koncentrerede Langt de fleste belastningsgrad indenfor normalområdet Kun 10% belastet i alvorlig grad Stærkt reduceret risiko for DSM-IV diagnose 20% medium-høj risiko (før alle) Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

40 Nogle har ”ar” fra fortiden …
”Min dreng har været ked af skolen og jeg har været ked af, at han har manglet at gå i skole. Han er tågænger og har en del problemer.” ”Han er bange for i dag, at vi går fra ham … som om at det er noget fra før. Han kan sige: ”Mor du har været gået fra mig” … og det gør rigtig ondt på mig”

41 Nogle overvinder fortiden …
Noah er skiftet fra den private skole til Nr. Nebel skole: ”Nu kan jeg få lov til at være mig selv og ikke bare en narkomans barn … Han er meget optaget af computere … og har fået mange venner ... Han har virkelig forsøgt at indhente sit liv fantastisk” ”Clara var, da vi kom, meget jævn i sin kontakt og ingen udsving, men nu er hun rigtig glad og kan blive rigtig vred, og er alt i alt en rigtig sund pige. Nej nu bliver jeg altså helt rørt over at tænke på det, som Dyreby har givet mig”

42 Børnenes udvikling og trivsel
Der sker en ganske betydelig positiv udvikling for alle børn, på alle områder Men, der er også børn, som ikke overvinder samtlige vanskeligheder fuldstændigt, om end de belastes mindre af det (koncentration/impulsivitet) …. Og børn der først nu bliver tydelige (for deres forældre) og får plads til at reagere

43 - med udgangspunkt i brugerperspektivet
Perspektiver - med udgangspunkt i brugerperspektivet

44 Brugerperspektiver - om behandlingen
Trygge, faste rammer + rummelighed, tålmodighed (især start, hvor svært) Tryg, sikker base på Dyreby Familien beh. sammen, støtte og udvikling i samme retning Børnene tilbud til sig selv Udviklende fællesskab med andre familier Lang behandlingstid Det dybe terapeutiske arbejde (individuelt, gruppe) Rollemodeller (især forældre-rollen) Tilbagefaldsbehandlingen Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

45 Nulstilling og genopbygning
”Da jeg kom ned på Dyreby blev jeg ”nul-stillet”. Det var svært for mig, og alt skulle der spørges om. Senere har jeg kunnet se, at jeg kom uden rammer og uden grænser, og det der langsomt blev bygget op, var rammer og grænser. Så det var rigtig godt, det der foregik” Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

46 Den lange, dybe behandling
”Havde jeg f.eks. fået 6 mdr. behandling, så havde det ikke flyttet noget som helst. Det er ærgerligt med kort-tidsbehandlingerne, der er rundt omkring, fordi dem der bruger tilbuddet, de kommer ikke igennem de faser, der er i forbindelse med det her stykke arbejde, der laves på Dyreby. Hvis ikke behandlingen var så lang og grundig, så er det at hoppe over, hvor gærdet er lavest. Man bliver overrasket over, hvor meget der kan komme på banen og det kan selvfølgelig ikke klares med en kort-tidsbehandling” Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

47 Brugerperspektiver - ønsker til behandlingen
Længere behandlingstid (= mere af det hele, undtagen rengøring …!) Mere og længerevarende efterbeh./støtte Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet

48 Perspektiver … Hvordan motivere til behandling/forandring og fastholde forandring over tid Børn som en motiverende faktor Frivillig ”tvang”, tryghed og rammer Familien sammen i familiebehandling (fler-familiebehandling) Langvarig og dybdegående behandling Forældre-kompetencer, mentalisering Efterværn, efterbehandling og støtte Psykiatrisk udredning og behandling Tidlig indsats og forebyggelse - børn Lise Wiemann & Helle Lindgaard En vej i livet


Download ppt "Det relationelle aspekt - at finde vej sammen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google