Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elev- og lærererfaringer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elev- og lærererfaringer"— Præsentationens transcript:

1 Elev- og lærererfaringer
Nedslag i det nationale forsknings- udviklings- og netværksprojekt: Undervisningsorganisering, - former og –medier, på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser KONFERENCE Digital understøttet læring – muligheder i dag og i fremtiden 2. oktober 2014 Københavns Universitet Helle Mathiasen Professor

2 It-anvendelser i undervisningen
De gymnasiale uddannelser: : Den elektroniske skole, stx : Fjernundervisningsforsøg på Aalborg Studenterkursus : Personlige bærbare computere i undervisningen, stx : Det virtuelle gymnasium, stx : Elevproducerede pod-/vodcast i gymnasiet (Pilot, et fag, hhx) : Ikraft: Gymnasier i samarbejde med virksomheder, stx, hhx, htx (it) : Clickers i undervisningen, science-fag i gymnasiet (stx) : Pod-/vodcast i gymnasiet (flere fag, stx) : Nationalt forsknings,- udviklings og netværksprojekt, UV-org,- former, -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser : Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisningen De videregående uddannelser: Grundskole, gymnasium, universitet: : It på lærerseminarierne (”NovoNordisk-projektet”) : Overgangsproblematikker som udfordringer i uddannelsessystemet : Studerendes brug af konferencesystem/social software, AU : Podcast/video/konferencesystem som undervisningsmedie, AU : Den netbaserede pædagoguddannelse, midt-vest Viborg, UC : Clickers i fysikundervisningen på universitetet It-anvendelser i undervisningen

3 Et nationalt projekt, 2010-2014 Deltagende: Elever: 5081 Lærere: 548
Ca5081 Deltagende: Elever: 5081 Lærere: 548 Empiriindsamling/-behandling: Christian W. Bech, Christian Dalsgaard, Claus Gregersen, Hans-Peter Degn, Janus Aaen, Mette B. Thomsen og Helle Mathiasen

4 Empirisk undersøgelse
Observationer af undervisning Gruppeinterviews Net-kommunikation Medieproduktioner Spørgeskema Samme empiriske undersøgelsesdesign for alle 4 runder af forskningsprojektet

5 It-anvendelser i undervisningen - optikker, udfordringer, indsatsområder, forandringsprocesser
Administrative rutiner Generel information/materialedistribution (Konferencesystem, ”LMS”, ”CMS” etc.) UV-organisering, UV-former (lærings-/undervisningsmiljøer, f2f/net-fora) Redskab til produktion (Kontorpakke, screen-/pod-/vodcasts, simulerings-/”eksperimenterings”-programmel etc.) Faglig formidling (i-/e-bøger, -tavler, podcast etc.) Samarbejdsfacilitator Social dimension (Social medier i bredeste forstand) Læreprocesfacilitator Individuel dimension (Færdighedstræning, fagprogrammer, podcast, vejledning etc.) FB, net-shopping, spil, nyheder,

6 Teknologibrug – en kategorisering
Delingsværktøjer Net-medierede kommunikationsfora (dialog/feedback) Produktionsværktøjer Digitale undervisningsmaterialer Elever og lærer præsenteres for denne kategoriesering I spørgeskemaet, som et grundlag for flere af sprøgsmålene Delingsværktøjer: elever/lærer dele og samarbejde om dokumenter og andre produkter (fx Google Docs/Drive og Dropbox) Net-medierede kommunikationsværktøjer: elever/lærer anvender til tale eller skrive sammen (fx Skype og Facebook) Produktionsværktøjer: til produktion af medieprodukter i form af tekst, video, lyd, etc. (fx PowerPoint og screencastsoftware) Digitale undervisningsmaterialer: fx i- og e-bøger og pdf-filer, og fagspecifikke læringsressourcer

7 Fokus på nytænkning og it- inddragelse
organiseringer af undervisning undervisnings-/evalueringsformer undervisningsmidler/afleveringsformater ”undervisnings- og elevtid” skriftlighed og mundtlighed elev/lærer - roller og funktioner nye kompetencer – kompetenceudvikling Ledelsesforankring af skoleprojekter ”Sammenbrud mellem konfrontationstid, forberedelsestid, skriftlighed, mundtlighed – det flyder fuldstændig sammen.” lærercitat It inviterer til nytænkning – og rammen/parametrene – I et komplekst felt

8 Lærernes stemme ”Dine vigtigste pointer fra ’it-projektet’.
Afslutningsvist vil vi bede dig beskrive dine mere generelle erfaringer fra ’it-projektet’. Hvilke muligheder ser du i at anvende it-værktøjer til at nytænke din undervisning?”

9 Variation ”Kan skabe mere variation - og flere elevaktiverende elementer” “[…] rigtigt gode muligheder for at træne den sproglige og mundtlige dimension, der f.eks. er i engelsk” ”[…] muliggør læring uden læreren, selvstændig repetition mm” ”Jeg ser mange muligheder. Hele flipped classroom tanken får mig til at reflektere yderligere over form og indhold i både lektier og timer”

10 Deling og samarbejde ”Mere procesevaluering og differentieret undervisning. Mere Flip-the-classroom - og mit sidste tiltag, som jeg også tror, IT kan understøtte - næsten lektiefri undervisning.” ”Jeg ser flest muligheder i forhold til vidensdeling og fællesarbejde kursisterne imellem. Derudover kan jeg se fordel i forhold til udvikling af kursisternes skriftlighed.”

11 Læringsressourcer ”Det er en fornøjelse at arbejde kun med e-bøger og pdf- dokumenter, intet papir […]” ”[…]Jeg kunne godt tænke mig, at processen fremover også kom til at gå den modsatte vej. Dvs. at eleverne skulle producere IT- baserede produkter: Videoer, screencasts og lignende.”

12 Undervisningsdifferentiering
”Først og fremmest giver It i undervisningen øget mulighed for differentiering. Både niveau, tempo og tidspunkt kan justeres.” ”[…] I forbindelse med Flipped Classroom-projektet har jeg primært ladet eleverne se de videoer jeg har lavet til dem i undervisningstiden. Det har frikøbt mig tid til at støtte de svage, og stille mere udfordrende tillægsspørgsmål til de stærke elever. Jeg har også brugt at lave videoer på flere forskellige niveauer for derigennem at differentiere undervisningen […] “

13 Nye præmisser ”Sætter gang i refleksion over egen undervisningspraksis. Jeg har givet eleverne lidt mere "kreativt frirum" end jeg plejer”

14 Oplever du, at inddragelsen af it-værktøjer har bevirket, at dit arbejde som lærer har ændret sig?
Lærernes oplevelse af, om deres arbejde har ændret sig ved inddragelse af it-værktøjer. Af de 98 lærere, der i nogen, væsentlig og i meget høj grad (i alt 91% af de adspurgte lærere) oplever, at deres arbejde er ændret, er der tre ud af fire lærere (75%), der oplever et behov for kompetenceudvikling. Som det ses af figuren, oplever 2% af lærerne, der har svaret, at de har oplevet, at deres arbejde har ændret sig, at de i meget høj grad har behov for kompetenceudvikling. 17% af lærerne har angivet, at de har oplevet, at deres arbejde har ændret sig, at de i væsentlig grad har behov for kompetenceudvikling, mens 56% af lærerne mener, at de i nogen grad har behov for kompetenceudvikling: På det forudgående spørgsmål svarede du, at dit arbejde som lærer i nogen/væsentlig/meget høj grad har ændret sig som følge af inddragelse af it i undervisningen.

15 Elevernes stemme Hvis du skal beskrive den perfekte undervisning i gymnasiet, hvordan foregår den så? Hvilke materialer, undervisningsformer, it-værtøjer skal/skal ikke indgå?”

16 Den perfekte undervisning, ifølge eleverne
Variation Undervisningsformer Læringsressourcer, papirbårne og digitale medier Lærerroller og –funktioner Deltagelse i undervisningen Lektier og afleveringer ”Fysiske” og ”kreative” aktiviteter Fagligt niveau og organisering af aktiviteter

17 ”Tavleundervisning 75% af tiden. Arbejde 25%.
Variation, undervisningsformer ”[…]Surprise me!” ”Tavleundervisning 75% af tiden. Arbejde 25%. ”Uden IT-værktøjer, med tavleundervisning, alle skriver noter mens læren dikterer” ”Ikke for meget tavle undervisning. Ens grupper skal være af folk med samme ambitionsniveau. Alle bidrager til undervisningen.” Generelt: ”faglig succes” og ”succesoplevelser”

18 Variation, Læringsressourcer, papirbårne og digitale medier
”facebook (til at kommunikere med lærere og elever) Word (til at skrive noter, afleveringer mm i) Prezi (til fremlæggelser) Imovie (til at lave film) Wiki (til at skrive en fælles blog) I-bøger Ipads (til at læse på) Onenote (til noter) Smartboard (til fremlæggelser, film, opgaveretning med hele klassen)”

19 Variation, Læringsressourcer, papirbårne og digitale medier
”Masser af video making, det er sjovt og for at lave dem bliver man nødt til at sætte sig ind i stoffet.” ”Pas på med for meget tavle undervisning. Film fanger eleverne meget, så en lille film engang imellem ville være lærerigt. En spændende powerpoint.” ”videoer som lektier fungerer godt, men må gerne forklares lidt mere pædagogisk til tider[…] “

20 Variation, Læringsressourcer, papirbårne og digitale medier
”[…]Jeg synes ikke det fungerer så godt med mange af de e-bøger vi har.” ”[…] Det er helt fint for mig at bruge i-bøger eller svare på spørgsmål. Men fx at læse en tekst, svare på spørgsmål og så gennemgå dem, kan godt blive trættende[…]”  ”[…]i-bøger er elendige, elendige eksempler og scenarier de stiller op, men det er dog smart, at man kan finde opgaver der inde.” ”Ingen i-bøger - gerne e-bøger eller PDF”

21 Variation, lærerroller og –funktioner
”Det hele afhænger desværre af læren. ked af at skulle sige det, men hvis ikke læren er god og har klassens opmærksomhed, så er det altså begrænset hvor effektivt it-værktøjer er. Hvis læreren er god vil it-værktøjerne blot hæve det faglige niveau, men det er vigtigt at kombinere it, tavle, individuel, gruppe og klasse-undervisning […]” ”En glad og forberedt lærer, en interesseret klasse”

22 Lektier og afleveringer
”[…] Blandede afleveringsformer og it-værktøjer skal være hjerteligt velkommen” ”[…] Nye måde at aflevere på. […] Fx bruge screencast, podcast, videoer, kreative afleveringen osv. Det hele skal ikke bare foregå ved tavlen.” ”Mere kreativitet, mere kunstnerisk frihed, mindre lektier - de tager skolelysten og tynger samvittigheden uden at bidrage alverdens til niveauet.” ”En glad og forberedt lærer, en interesseret klasse”

23 It-anvendelser Forsknings-, netværks og udviklingsprojektet inviterer til fortsatte overvejelser om forståelsen af: - Skriftlighed/mundtlighed - Fagligt udbytte, progression, faglighed - Læringsressourcer (papirbårne/digitale medier, elev/lærer-producerede) - Undervisning (former og organisering, lektier/afleveringer) - Roller, funktioner og kompetencer (elever, lærere, ledelse, organisatorisk forankring) - Evalueringsformer (formativ, summativ, netmedierede og f2f ) - Prøveformer muligheder, begrænsninger, faldgruber, barriere helle

24 Projektets forskningsrapporter:
p%C3%A5-det-gymnasiale-omr%C3%A5de

25 Udvikling af fagligt niveau i klasseundervisning – ifølge lærerne
Kan it-værktøjer bidrage til at øge det faglige niveau i dit fag, blandt de elever, der siger meget der ikke siger ret meget i klasseundervisningen i klasseundervisningen


Download ppt "Elev- og lærererfaringer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google