Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jeanett Bonnichsen Tlf: Amagertorv 31

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jeanett Bonnichsen Tlf: Amagertorv 31"— Præsentationens transcript:

1 Jeanett Bonnichsen jeb@cfs.dk Tlf: 2622 0065 Amagertorv 31
1160 København K Tlf: KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN

2 KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN WWW.CFS.DK

3 Fakta om mentalt helbred
Forekomsten af mentale helbredsproblemer blandt den danske befolkning anslås at være 20 % De mentale helbredsproblemer vi taler om her er stress, angst og depression Mentale helbredsproblemer menes at være årsag til sygefravær på 35-45% på de danske arbejdspladser De samfundsmæssige omkostninger beløber sig til 55 mia kr pr år (2008-niveau) i form af behandling, sygedagpenge mm Der er en stærk evidens for at de indirekte omkostninger (virksomhedernes) i form af nedsat produktivitet, sygefravær og førtidigt arbejdsophør langt overstiger de direkte omkostninger til behandling af mentale helbredsproblemer. KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN

4 Italesættelsen og forståelsen af stress er mangfoldig
Faktorer der sættes i forbindelse med stress Årsager til forhøjet stressrespons Symptomerne på aktuelt stressrespons Symptomerne på længerevarende forhøjet stressrespons Konsekvenserne af længerevarende forhøjet stressrespons KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN

5 Mangfoldigheden af perspektiver på trivsel …..og stress
Center for Stress Mangfoldigheden af perspektiver på trivsel …..og stress Fysisk miljø arbejdsstilling, røg, støj og møg, m.v. Psykisk miljø indflydelse, variation og personlig udvikling i arbejdet m.v Trivsel stress Socialt miljø mobning, samarbejde og fællesskab Livsstil KRAM-faktorerne Fagligt miljø Oplevelsen af faglig kvalitet, effektivitet og udvikling, vidensdeling livsstilsfaktorer (som KRAM-faktorerne kost, rygning, alkohol og motion), fysiologiske faktorer (som arbejdsstilling, røg, støj og møg), psykologiske faktorer (som indflydelse, variation og personlig udvikling i arbejdet), sociale faktorer (som mobning, samarbejde og fællesskab), eksistentielle faktorer (som værdsættelse, anerkendelse og meningsfuldhed) faglige faktorer (som muligheden for at gøre et godt stykke arbejde og præstere faglig kvalitet, effektivitet og udvikling). Eksistens værdsættelse, anerkendelse og meningsfuldhed Personlighed, personlig indstilling Ledelse og ledelsesholdninger og kompetencer Arbejdsmængden og ressourcer til rådighed m.m.m…..har også væsentlig indflydelse på trivslen Kilde: Christian T. Lystbæk KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN

6 Stress defineres som en tilstand der fremkommer når de krav der stilles til en person overstiger de ressourcer vedkommende oplever at have til rådighed! …eller når det vi vil og skal kræver mere end vi har og kan ressourcer krav KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN

7 Stress er en kemisk, fysisk, neural reaktion på frygt
Hvad er stress? Stress er en kemisk, fysisk, neural reaktion på frygt KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN

8 Hvad giver stress? Situationer der opleves uhåndterbare for den enkelte – hvor der opleves utryghed, usikkerhed og manglende/ utilstrækkelige handlemuligheder KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN

9 Hvad skal til for at undgå/ balancere stress?
Genetablering af tryghed/ sikkerhed og handlemuligheder KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN

10 Definition af psykisk arbejdsmiljø
De forhold ved en arbejdssituation, der påvirker ens psykiske helbred og som indebærer en risiko for forringelse af fysisk og psykisk helbred og arbejdsevne Det psykiske arbejdsmiljø kan overordnet inddeles i tre forhold: 1. Relationer (mellem mennesker) 2. Organisering (af arbejdet) 3. Fysiske forhold (som arbejdet udføres under) KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN

11 Relationer som det bærende element i et velfungerende samarbejde
Kræver at: Hver kender sin rolle Alle kender rammen Alle kender målet/ retningen for såvel egen, som den samlede opgave Der er gensidigt afstemte aftaler/ regler for samarbejdet fordi overblik og kontrol over egne handlemuligheder er nøgleord når det gælder trivsel KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN

12 Hvad kan gå galt? Der kan være forskellige behov
Der kan være forskellige beføjelser Der kan være forskellige opgaver Placering i hierarkiet i forhold til at mene noget/ have anerkendte behov Ydre og indre krav som Arbejdsmængden og såvel det at skulle, som det at kunne og det at ville Kvaliteten af arbejdet + skulle, kunne, ville – faktor Behov for sparring og mulighed for at få det Og mange andre ting KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN

13 KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN WWW.CFS.DK

14 Trivselsfremmere i hverdagen:
Overblik over egen og fælles arbejdssituation Kontrol over egne opgaver, samt gruppens mål Jævnlig tilrettelagt intern kommunikation Kendte arbejdsprocesser herunder rolleklarhed, samt ansvars- og beføjelsesklarhed Tid Ensartet information til alle i arbejdsprocesser Mulighed for planlægning Klare målsætninger (for alle + over egne opgaver) Klar ledelse/ autentisk ledelse/ nærværende ledelse Beføjelser der matcher ansvar Indflydelse ….kan give oplevelsen af Sikkerhed Tilfredshed Tillid Indre ro KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN

15 Hvordan kan du være med til at sikre at du har overblik over din arbejdssituation? Hvilke tiltag kan du etablere for dig selv, for at skabe balance i hverdagen? Hvilke kan du etablere for dine medarbejdere? KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN

16 Personlige strategier
Selvforståelse Herunder personlige mål, værdier, adfærd Kropslig selvopmærksomhed og handlestrategier Eget ansvar for det der siges hhv ja og nej til Kost Motion Søvn Sociale relationer …..fastholdelse af at livet er mere end arbejde KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN

17 Arbejdsmæssige strategier til at skabe arbejdsgruppefokus og samarbejdsevne KOMMUNIKATION om
Rammer Retning Fælles aftaler og regler Rolleafklaring Forventninger til de interne relationer KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN

18 5Rord som dialogværktøj: Rammer Retning Regler Roller Relationer
Center for Stress 5Rord som dialogværktøj: Rammer Retning Regler Roller Relationer 5 R ord JEANETT BONNICHSEN

19 5Rord som dialogværktøj: rammer, retning, regler, roller og relationer
De organisatoriske rammer og vilkår skal være kendt af alle! Hvilke arbejdsopgaver er der? Hvilke beføjelser er der? Hvilke økonomiske rammer er der? Hvilke sammenhænge samarbejdes der i? Er krav og forventninger til den enkelte kendt? Andet……? 5 R ord JEANETT BONNICHSEN

20 5Rord som dialogværktøj :
rammer, retning, regler, roller og relationer Hvad er organisationens overordnede vision? Hvilke mål er der for arbejdet? Hvilke resultater forventes for hvem, af hvem og hvorfor? 5 R ord JEANETT BONNICHSEN

21 5Rord som dialogværktøj :
rammer, retning, regler, roller og relationer Hvilke grund-/og spilleregler er der for samarbejdet? (både det interne og det eksterne) Hvordan ser informationsvejene ud? Er der – eller skal der være - deadlines for procedurer? Hvordan fordres bedst muligt samarbejde – hvilke regler og aftaler skal til? Hvordan ser den optimale arbejdsgang og arbejdsfordeling ud? Hvordan realiseres dette ud fra de givne rammer og retning? 5 R ord JEANETT BONNICHSEN

22 5Rord som dialogværktøj :
rammer, retning, regler, roller og relationer Hvordan ser den aktuelle rollefordeling ud? Skal der omfordeles eller samarbejdes på nye måder? Skal der andre personer med nye kompetencer til? Hvordan er kompetencefordelingen i forhold til opgaver? Kan der samarbejdes på andre/nye måder? Er hver enkelt klar over egen rolle og bliver den anerkendt? 5 R ord JEANETT BONNICHSEN

23 5Rord som dialogværktøj :
rammer, retning, regler, roller og relationer Kan arbejdsglæden optimeres gennem de indbyrdes relationer? Hvilken form for kommunikation ønskes? Er der intern brok-/ sladder-/ chikane-kultur? Hvilke støtteformer ønskes på arbejdspladsen? Hvilke samarbejdsformer ønskes? Hvordan realiseres dette? 5 R ord JEANETT BONNICHSEN

24 Hvordan kan der konkret handles?
Kunsten er at tage fat om situationen før den bliver problematisk Kommunikation er et vigtigt middel Med kolleger Med den daglige leder På kontormøder Overblik åbner for handlemuligheder Overblik kan ofte fås gennem strukturering af opgaver og tidsforbrug Ræk ud efter hjælp til at få et realistisk forhold til situationen KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN

25 TAK FOR NU! KIRKEGÅRDSLEDERE JEANETT BONNICHSEN


Download ppt "Jeanett Bonnichsen Tlf: Amagertorv 31"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google