Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eksportkontrol Hvorfor eksportkontrol, og hvad er det? Strafferammen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eksportkontrol Hvorfor eksportkontrol, og hvad er det? Strafferammen"— Præsentationens transcript:

1 Eksportkontrol Hvorfor eksportkontrol, og hvad er det? Strafferammen
Listebaseret kontrol vs. catch-all kontrol Virksomhedens overvejelser vedr. eksportkontrol Ansøgningsproces og sagsbehandling Tilladelsestyper Catch-all, definition og håndtering i praksis Teknisk bistand Informationsaktiviteter De amerikanske eksportkontrolregler

2 Hvorfor eksportkontrol?
Formålet med eksportkontrol: At sikre international fred og stabilitet – både mht. konventionelle våben og masseødelæggelsesvåben Middel: Kontrol med eksporten af kritiske produkter til kritiske slutbrugere National myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen (for dual-use produkter, dvs. produkter med både civil og militær anvendelse). Styrelsen står for udstedelsen af udførselstilladelser. Eksportkontrol er en international forpligtelse. Det er en national opgave at sikre, at danske virksomheder overholder lovgivningen, og at dette er så let som muligt!

3 Hvad er eksportkontrol?
Eksportkontrol er en international forpligtelse med 6 dominerende aktører: 4 kontrolregimer, EU og FN: Wassenaar kontrollerer overførsler af konventionelle våben samt følsomme dual-use produkter og teknologier (primært elektronik, måleudstyr m.m.) MTCR kontrollerer overførsler og spredning af missiler og missilrelaterede teknologier/produkter Australiengruppen kontrollerer overførsler, som kan føre til spredning af kemiske og biologiske våben NSG kontrollerer overførsler af nukleart dual-use udstyr, materialer og teknologier for at forhindre spredning af A-våben EU implementerer (bl.a.) regimebeslutningerne i EU-forordningens kontrolliste, som er juridisk bindende. Men, visse nationale forskelle. FN’s Sikkerhedsråds resolution 1540, som forpligter alle medlemsstater at indføre eksportkontrol. Det overordnede formål er at forbyde spredning af masseødelæggelsesvåben til ikke-statslige aktører (terrorister) De 4 regimer

4 Hvordan opstår eksportkontrolreglerne?
1. Eksportkontrol-regimerne Ca. 40 ”like-minded” og hovedsageligt vestlige lande Konsensus baserede beslutninger Endnu ikke juridisk bindende 2. EU niveau eller nationalt niveau 3. Administrative regler Beslutninger bliver juridisk bindende Konsekvenserne for industrien er den samme. Dog visse forskelle i administration landene imellem

5 Strafferammen i Danmark
Op til 6 års fængsel ved forsætlig overtrædelse under skærpende omstændigheder -> giver politiet mulighed for aflytning Ellers op til 2 års fængsel Bødestraf

6 De seneste juridiske tiltag
Lov vedr. teknisk bistand 2005 Det er forbudt at yde teknisk bistand uden for EU og visse nærtstående lande, hvis bistanden er relateret til udvikling eller fremstilling af masseødelæggelsesvåben Dispensationsmulighed – f.eks. hvis formålet er humanitært Stramning af ”catch-all” bestemmelserne 2003 Det blev strafbart at overtræde catch-all bestemmelserne ”groft uagtsomt” (hvis man burde have vidst, at produktet skulle anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben) Forøgelse af strafferammen 2002 (Terrorpakken) Eksport af produkter med relation til masseødelæggelsesvåben kan under skærpende omstændigheder medføre op til 6 års fængsel

7 To kontrolformer Ifølge EU-forordningen skal virksomheder søge om udførselstilladelse, hvis der er tale om: 1. Produktet er på kontrollisten Produktet opføres på bilag I til EU forordningen (”kontrollisten”) Mulig militær anv. af produkt Mulig WMD anv. af produkt 2. ”Catch-all” ”Sikkerhedsnet” under kontrollisten Hvis eksportøren er: A) ”bekendt med” / ”har fået oplyst” eller, B) har ”begrundet mistanke” om produktets anvendelse i forbindelse med masseødelæggelsesvåben

8 Typiske produkter under eksportkontrol
Kontrollisten, fx: Kryptering Gasmåleudstyr Software Hardware Elektroniske komponenter Visse kemiske stoffer Visse toxiner og patogener Nukleare produkter og udstyr Catch-all, fx: Avanceret måleudstyr Udstyr til produktion af kemiske og biologiske produkter Udstyr til brug i nukleare anlæg Meget højteknologiske produkter Produkter ”under tærskelværdien”

9 er “begrundet mistanke”
Virksomhedens ansøgningsproces / overvejelser Fysisk eksportprodukt: Virksomhedens overvejelser På kontrollisten? Procedure for ansøgning JA NEJ Omfattet af catch-all? Måske JA NEJ Check hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: Er der kritiske oplysninger? Frit salg NEJ Måske JA Procedure for ansøgning Eksportøren vurderer alle oplysninger i sagen og afgør, om der er “begrundet mistanke” om WMD-brug NEJ JA

10 EBST’s ansøgningsproces / sagsgang
DI Rådgivning Virksomhed 1. Ansøgning PET Rådgivning EBST 2. Høringsrunde Rådgivning Andre stater UM FM FE PET Tekniske konsulenter EBST 14 dage EBST 3. Tilladelse/afslag Virksomhed

11 Checks Alle eksportører kan få checket konkrete ordrer:
Er der tale om en kritisk slutbruger/agent/køber? Er der tale om et kritisk produkt? Tre mulige svar: Grøn: Ingen relevante (kritiske) oplysninger Gul: Visse kritiske oplysninger, virksomheden rådes til at undersøge leverancen nærmere Rød: Alvorlige kritiske oplysninger, virksomheden pålægges evt. at søge om udførselstilladelse

12 Tre typer af tilladelser
1) EU’s Fællesskabstilladelse, EU001 alle ”ikke-bilag II-del 2-produkter” til ”nærtstående lande” (Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz og USA) 2) Globale tilladelser tilladelser, der er tilpasset virksomhedens behov mht. produkter og lande (gælder 2 år) de hidtidige typer, fx ”mindre” eller ”mere følsomme produkter”, vil fortsat blive anvendt 3) Individuelle tilladelser ved enkeltstående udførsler - eller når EU001 eller globale tilladelser ikke kan anvendes (dvs. særligt kritiske produkter, kritiske lande, catch-all, militær anvendelse)

13 Definition på Catch-all I
Dual-Use forordningens artikel 4, stk. 1: ”Der kræves tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis eksportøren af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben”. Med andre ord: du skal søge udførselstilladelse hvis: Du af myndighederne ”er blevet gjort bekendt med” anvendelse i forbindelse med masseødelæggelsesvåben (WMD) Du har ”kendskab til” anvendelse i forbindelse med WMD Du har ”begrundet mistanke” om anvendelse i forbindelse med WMD

14 Definition på Catch-all II
Dual-Use forordningens artikel 4, stk. 2: ”Der kræves også tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis køberlandet eller bestemmelseslandet er genstand for en våbenembargo i henhold til en fælles holdning eller en fælles aktion vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af OSCE eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, og hvis eksportøren af de i stk. 1 omhandlede myndigheder er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til militær endelig anvendelse. Med henblik på dette stykke forstås ved »militær endelig anvendelse«: a) Inkorporering i militære produkter, der er opført på medlemsstaternes militære liste b) Anvendelse af fremstillings-, afprøvnings-eller analyseudstyr og komponenter hertil til udvikling, fremstilling eller vedligeholdelse af militære produkter, der er opført på ovennævnte liste c) Anvendelse af ufærdige produkter på et anlæg til fremstilling af militære produkter, der er opført på ovennævnte liste”. Med andre ord: du skal søge udførselstilladelse, hvis: Modtagerlandet er under våbenembargo og Du af myndighederne er blevet gjort bekendt med kendt (eller formodet) ”militær anvendelse”

15 Advarselslamper, catch-all
Mistænkelige kunder og forhandlingssituationer F.eks. underlige betalingskrav og leveringskrav eller modvilje imod udstedelse af slutbrugererklæringer Kritiske produkter og teknologier F.eks. høj-elektronisk udstyr, kemiske anlæg, måleudstyr, laboratorieudstyr, produkter med særlige, specifikke tekniske egenskaber etc. Kritiske eksportmarkeder Markeder, hvor faren for udvikling og opbygning af masseødelæggelsesvåben er almindelig kendt, f.eks. i visse lande og kunder i Mellemøsten, Nordafrika og Asien.

16 Catch-all tommelfingerregler
Tjek din kunde Overvej hvilke lande, der eksporteres til Tjek (nye) kunder Tjek hvad produktet skal bruges til Overvej et slutbrugertjek hos EBST eller PET Dokumentation ved mulige kritiske ordrer Dokumentér de gjorte overvejelser: At kunden er tjekket At der ikke er mistanke om kritisk anvendelse

17 Eksempel på lettere catch-all sag (afslag)
Produkt Standard-produkt med mange anvendelses-muligheder, herunder WMD Kritisk land Mistænkt for at ville udvikle atomvåben EBST Resultat: Afslag Kritisk slutbruger (Videresalg fra Rusland til Iran) Endelig anven-delse Iransk atomkraft-værk Udslagsgivende var, at: Produktet skulle indgå i et atomkraftværk i et kritisk land Produktet havde mange anvendelsesmuligheder, herunder i forbindelse med WMD

18 Indhold af lov vedr. teknisk bistand
Tredjeland uden for EU Danmark Anvendelsesområde for lov om kontrol med teknisk bistand: Eksportøren har fysisk krydset grænsen og yder teknisk bistand uden for EU (Medbragte dokumenter, udstyr og lignende er omfattet af dual-use forordningen)

19 Indhold af lov vedr. teknisk bistand
Forbud imod at yde teknisk bistand uden for EU Undtaget er: Ydelse af teknisk bistand til en række nærtstående lande (f.eks. USA, Australien m.fl.), hvortil eksport i forvejen er genstand for lempeligere EU regler (fællesskabsudførselstilladelse) Ydelse af teknisk bistand, der har form af overførsel af information, der er frit tilgængelig for offentligheden, eller som vedrører grundforskning

20 Definition på teknisk bistand
”Teknisk bistand omfatter enhver form for bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk service. Teknisk bistand kan tage form af instruktion, oplæring, overførsel af driftskendskab eller konsulentservice”. Dispensationsmulighed Mulighed for dispensation fra forbuddet hvis anvendelsen af den tekniske bistand er ”positiv”, fx montering af filtre med henblik på beskyttelse af civile.

21 Virksomhedens ansøgningsproces / overvejelser
Teknisk bistand: Virksomhedens overvejelser Kendskab eller begrundet mistanke om anvendelse i forbindelse med WMD? Måske JA NEJ Slutbrugercheck hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: Er der kritiske oplysninger? Frit salg NEJ JA Måske Negativt WMD formål? Positivt WMD formål? Eksportøren vurderer alle oplysninger i sagen og afgør, om der er “begrundet mistanke” om WMD-brug JA Teknisk bistand er forbudt Procedure for ansøgning om dispensation NEJ

22 Lidt om USA regler I Vigtigt at kende til USA reglerne, fordi der er:
1) Ekstra regelsæt, der skal følges: regler vedr. reeksport af USA-produkter regler i forbindelse med eksport af produkter, der indeholder komponenter og software med oprindelse i USA Flere produkter er underlagt eksportkontrol end i Danmark 2) Strenge straffe i forbindelse med overtrædelse: Brev fra myndighederne Store bøder (i million-klassen – opgjort i US $) Fængsel i op til 10 år Opførelse på ”Denied Persons List”

23 Lidt om USA regler II EBST ikke ansvarlig myndighed og derfor ikke ekspert i USA’s eksportkontrolregler. Det kan derfor anbefales at søge information på følgende hjemmesider: (Bureau of Industry and Security, US Department of Commerce). Her administreres eksportkontrol med dual-use produkter Regelsæt: EAR; Export Administration Regulations (Directorate og Defense Trade Controls). Her administreres eksportkontrol med militære produkter. Regelsæt: ITAR; International Traffic in Arms Regulations (Defense Security Cooperation Agency) Her udkommer hvert år rapporter til Kongressen om eksport af dual-use produkter og militære produkter. (Treasury Department, Office of Foreign Assets Control). Her administreres US sanktioner mod specifikke lande (embargolande)

24 Informationsaktiviteter
Hjemmeside (http://www.ebst.dk/eksportkontrol/0/30/0) Virksomhedsbesøg (kontrol og information) To årlige ERFA-møder Afholdelse af/deltagelse i kurser, seminarer og møder

25 Yderligere information
EBST kan kontaktes: Telefon: Hjemmesiden: Blanketter:


Download ppt "Eksportkontrol Hvorfor eksportkontrol, og hvad er det? Strafferammen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google