Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eksportkontrol Teknisk bistand

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eksportkontrol Teknisk bistand"— Præsentationens transcript:

1 Eksportkontrol Teknisk bistand
ERFA-møde 8. maj 2007

2 Kontrol med teknisk bistand
Lovgivning Virksomhedens overvejelse i forbindelse med teknisk bistand Advarselslamper og tommelfingerregler

3 Hvornår er der kontrol med ydelse af teknisk bistand?
Tredjeland uden for EU Danmark Når en person, med det han ved og kan, ”tomhændet” krydser grænsen og yder teknisk bistand uden for EU. Medbragte ”fysiske udtryk” (fx manuskripter, tegninger, disketter) reguleres af forordningen (kontrollisten og catch-all)

4 Definition og afgrænsning
”Teknisk bistand omfatter enhver form for bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk service. Teknisk bistand kan tage form af instruktion, oplæring, overførsel af driftskendskab eller konsulentservice.” Kontrol med teknisk bistand er afgrænset til: Teknisk bistand, der har relation til masseødelæggelsesvåben eller missiler, der kan fremføre masseødelæggelsesvåben (jf. catch-all)

5 Indhold af lovgivning om teknisk bistand
Forbud mod at yde teknisk bistand uden for EU, hvis: der er kendskab til, eller begrundet mistanke om, at den opnåede tekniske viden vil blive anvendt til fx udvikling, håndtering eller produktion af masseødelæggelsesvåben. I alle andre tilfælde kan den tekniske bistand ydes frit. Undtagelser: Teknisk bistand til de nærtstående lande (USA, Norge m.fl.), hvortil eksport af fysiske varer også er genstand for lempeligere EU regler (fællesskabstilladelsen) Information der er frit tilgængelig for offentligheden Grundforskning

6 Mulighed for dispensation
Hvis den tekniske bistand er omfattet af forbuddet, og hvis sikkerhedspolitiske, humanitære eller andre beskyttelsesværdige hensyn taler for, kan der gives dispensation. Elementer i EBST’s sagsbehandling af dispensationsansøgninger: tekniske, efterretningsmæssige, sikkerheds- og udenrigspolitiske samt humanitære hensyn. Eksempler på dispensationsmuligheder: Installation af beskyttelsesfiltre mod B og C våben Vedligeholdelse af udstyr, der kan måle krigsgasser Reparation af udstyr til udvikling af vacciner (der også kan bruges til udvikling af biologiske våben)

7 Virksomhedens overvejelser vedr. teknisk bistand
Kendskab eller begrundet mistanke om anvendelse i forbindelse med WMD? Tjek hos modtageren: Alt stadig OK? Behov for at undersøge nærmere? Afvisning af opgaven? (begræns skaden) Måske JA NEJ Slutbrugercheck hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: Er der kritiske oplysninger? Frit salg NEJ JA Måske Hvis kritisk formål Hvis humanitært formål Eksportøren vurderer alle oplysninger i sagen og afgør, om der er “begrundet mistanke” om WMD-brug JA Teknisk bistand er forbudt Procedure for ansøgning om dispensation NEJ

8 Teknisk bistand vs. fysiske udførsler
Eksportkontrol med fysiske dual-use produkter Kontrol med ydelse af teknisk bistand uden for EU, bestemt til anvendelse i forbindelse WMD Hjemmelsgrundlag og administrativ model ”Dual-use forordningen -> Krav om udførselstilladelse, hvis omfattet af kontrollisten eller catch-all bestemmelserne Fælles EU aktion -> Hovedregel: Forbudt Dog visse undtagelser samt dispensationsmulighed Anvendelsesområde Eksport/udførsel af fysiske produkter fra Danmark til tredjelande uden for EU Ydelse af teknisk bistand uden for EU Grænseoverskridelse af fysiske personer? Udførslen sker ved fysisk forsendelse eller via elektroniske medier (f.eks. telefon, fax, videotelefon) Ja, eksportøren sender en repræsentant til det pågældende tredjeland for at yde teknisk bistand på stedet Myndighed EBST EBST (vedr. dual-use produkter) og Justitsministeriet (vedr. våben)

9 Hvad bør virksomheden gøre? (I)
Forberedende overvejelser - centralt og hos den enkelte medarbejder: Produktrelationen: Producerer virksomheden kritiske produkter, hvortil man også yder teknisk bistand? Rene serviceydelser: Yder virksomheden teknisk bistand, fx rådgivning eller undervisning, som kan sætte modtageren i stand til at udvikle masseødelæggelsesvåben? Procedurer og uddannelse: Udarbejd procedurer, som passer til virksomheden: tjek modtageren og/eller indhent erklæring fra modtageren, hvis der er tvivl om, hvad den tekniske bistand vil blive anvendt til Information og uddannelse: Relevante medarbejdere skal vide, hvornår de skal være opmærksomme, fx ved hjælp af mærkede produktlister, retningslinier, tjeklister og instrukser.

10 Hvad bør virksomheden gøre? (II)
Beredskab - håndtering af kritiske situationer Den udrejsende bør have en kontaktperson i virksomheden at spørge til råds, hvis der skulle opstå en kritisk situation Virksomheden bør overveje, om der skal tages kontakt til EBST eller PET Begræns skaden i en kritisk situation: Yd så lidt kritisk teknisk bistand som muligt Kontakt myndighederne hurtigst muligt efter hjemkomsten

11 Straffeansvar og -ramme
Hvem kan straffes? Den, der yder teknisk bistand, dvs. en fysisk eller en juridisk person (en virksomhed) Teknikeren og/eller direktøren? Afhænger af den konkrete efterforskning, herunder om/hvordan virksomheden har instrueret sine medarbejdere Tvivlsomt om en medarbejder kan fritages for straf ved at henvise til ordrer fra en chef Strafferamme

12 Teknisk bistand, advarselslamper
Mistænkelige kunder og forhandlingssituationer, f.eks: Underlige betalingskrav Modvilje mod udstedelse af erklæring om anvendelsen af den tekniske bistand Kritiske former for teknisk bistand, f.eks: Installation af højteknologisk elektronisk udstyr Vedligeholdelse af kemiske-, biologiske eller atomare anlæg Reparation af laboratorieudstyr Rådgivning om produkter med særlige, specifikke tekniske egenskaber Kritiske eksportmarkeder Markeder hvor risikoen for udvikling og opbygning af masseødelæggelsesvåben er almindelig kendt, f.eks. lande og kunder i Mellemøsten, Nordafrika og Asien.

13 Teknisk bistand, tommelfingerregler
Tjek din kunde Overvej hvilke lande, der skal udføres teknisk bistand i Tjek (nye) kunder Tjek hvad den tekniske bistand skal bruges til Dokumentation ved mulige kritiske ordrer Dokumentér de gjorte overvejelser: At kunden er tjekket At risikoen for kritisk anvendelse er overvejet At der ikke er mistanke om kritisk anvendelse Procedurer for håndtering af kontrol med teknisk bistand Etablér en klar ansvarsfordeling i virksomheden Udarbejd retningslinier for de rejsende medarbejdere

14 Dokumentopbevaring Forældelsesfristen for lovovertrædelser er 10 år
Krav i forbindelse med udstedte dispensationer er 5 år Anbefaling Dokumentation i forbindelse med ”potentielt kritisk teknisk bistand” opbevares i 10 år.

15 Slutbrugertjeks Alle eksportører kan få tjekket konkrete henvendelser:
EBST har en database med oplysninger om kritiske slutbrugere, agenter, købere og produkter. Alle eksportører kan få tjekket konkrete henvendelser: Er der tale om en kritisk slutbruger/agent/køber/modtager? Svar kan forventes inden for nogle dage. Tre mulige svar: Grøn: Ingen relevante (kritiske) oplysninger Gul: Visse kritiske oplysninger, virksomheden rådes til at undersøge leverancen nærmere Rød: Alvorlige kritiske oplysninger, virksomheden advares skriftligt mod at yde den tekniske bistand, med mindre nærmere undersøgelser afkræfter mistanken.

16 Vejledende materiale på hjemmesiden
Information om kontrol med teknisk bistand Eksempel på ”modtagererklæring” vedr. teknisk bistand Skabelon for dispensationsansøgning Standard-erklæring vedr. teknisk bistand (udarbejdes af den danske virksomhed i forbindelse med dispensations-ansøgning) Eksportkontrolpolitik, inkl. procedurer for teknisk bistand og tjekliste til afklaring af, om bistanden er omfattet af forbuddet

17 Yderligere information
EBST kan kontaktes: Telefon:


Download ppt "Eksportkontrol Teknisk bistand"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google