Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Poul Søgaard, højesteretsdommer, formand for Arbejdsretten

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Poul Søgaard, højesteretsdommer, formand for Arbejdsretten"— Præsentationens transcript:

1 Poul Søgaard, højesteretsdommer, formand for Arbejdsretten
Den 9. oktober Arbejdsret og menneskerettigheder - set fra Højesteret Poul Søgaard, højesteretsdommer, formand for Arbejdsretten

2 Arbejdsret og menneskerettigheder
Grundloven Den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) Forskelsbehandlingsloven

3 1. Grundloven HT-sagen - U 1986.898 H, kommenteret i U 1987B.50
Bestemmelser i grundloven påberåbt til støtte for afskedigelsernes ugyldighed: § 68 (personlige bidrag til anden gudsdyrkelse), § 70 (diskrimination på grund af trosbekendelse), § 74 (indskrænkninger i den frie og lige adgang til erhverv), § 75 (arbejdsduelige borgeres mulighed for at arbejde), og § 78 (foreningsfrihed) Højesteret gav ikke medhold i disse anbringender, idet: §§ 68 og 70 finder anvendelse på forhold vedrørende gudsdyrkelse (≠ fagforeninger), §§ 74 og 75 er politiske programudtalelser, og § 78 vedrører formel foreningsfrihed (retten til at danne en forening uden forudgående tilladelse). De afskedigede chauffører blev tilkendt godtgørelse og erstatning efter lov nr af 9. juni 1982 om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold.

4 2. EMRK Forbud mod tvangsarbejde, EMRK art. 4
U H om aktivering som betingelse for kontanthjælp Retfærdig rettergang, EMRK art. 6 U H, 1997- og 2008-ændringer til arbejdsretsloven havde til formål at sikre, at kravene til en uafhængig og upartisk domstol er opfyldt.

5 2. EMRK (fortsat) Foreningsfrihed (EMRK art. 11)
Der gælder både positiv og negativ foreningsfrihed, jf. om sidstnævnte EMDs dom af i Sørensen og Rasmussen. Den negative foreningsfrihed har givet anledning til sager om (mindre) faglige sammenslutningers ret til at blive hørt og deres forhandlingsret: U H (ledere ved erhvervsskoler/COII) U H (lokalløn – KTO/SSF) U H (diætister/økonomaer) U H (Søværnets kostabelforening/CS) EMDs afgørelse af i Demir og Baykara mod Tyrkiet,(se særligt præmis 153 og 154) U H om forskningsteknikere på Risø Højesterets dom af 9. september 2013 i sag 249/2011 om FLP – Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser

6 3. Forskelsbehandlingsloven
Forskelsbehandlingsloven implementerede delvist ILO konvention nr. 111 om ligebehandling og FNs konvention om racediskrimination. EU-direktivet om etnisk ligestilling (Rdir 2000/43) og beskæftigelsesdirektivet (Rdir 2000/78) er efterfølgende implementeret i loven. Praksis fra Højesteret: Dom af 27. august 2013 i sag 183/2011 U H U H U H (vedrører præjudiciel forelæggelse) U H U H U H


Download ppt "Poul Søgaard, højesteretsdommer, formand for Arbejdsretten"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google