Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Højesterets dom af 17. januar 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Højesterets dom af 17. januar 2014"— Præsentationens transcript:

1 Højesterets dom af 17. januar 2014
Status i § 2a sagerne v/advokat Peter Breum

2 Funktionærlovens § 2a Funktionærlovens § 2a, stk. 3:
Hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen. Hviler på en idé om at man har et forsørgelsesgrundlag

3 Disposition Ole Andersen-dommen Østre Landsrets dom af 24. april 2013
Højesterets dom af 17. januar 2014

4 Ole Andersen-dommen EU-domstolen kom frem til, at funktionærlovens § 2a, stk. 3 medfører en ulige behandling af arbejdstagere begrundet i alder. EU-domstolen foretog herefter en prøvelse af artikel 6.

5 Ole Andersen-dommen Præmis 47:
Det følger heraf, at funktionærlovens § 2a, stk. 3 – ved ikke at tillade udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til en arbejdstager, der, selv om han har ret til udbetaling af en alderspension fra sin arbejdsgiver, ikke desto mindre har til hensigt midlertidigt at give afkald på en sådan pension med henblik på at forfølge sin erhvervsmæssige karriere – gør et for vidtgående indgreb i de legitime interesser for de arbejdstagere, der befinder sig i en sådan situation, og således går ud over det, der er nødvendigt for at opnå de socialpolitiske formål, der forfølges med denne bestemmelse.

6 Ole Andersen-dommen Præjudicielt spørgsmål:
Skal forbuddet mod direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af alder i artikel 2 og 6 i Rådets direktiv 2000/78/EF fortolkes således, at det er til hinder for, at en medlemsstat opretholder en retstilstand, der indebærer, at en arbejdsgiver ved opsigelse af en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, ved funktionærens fratræden skal udrede en godtgørelse svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn, men således at denne godtgørelse ikke skal udbetales, hvis funktionæren ved fratrædelse har mulighed for en alderspension fra en pensionsordning, hvortil arbejdsgiveren har bidraget?

7 Ole Andersen-dommen Konklusion EU-dommen:
Artikel 2 og 6 i beskæftigelsesdirektivet er til hinder for nationale forskrifter, hvorefter arbejdstagere – alene som følge af den omstændighed, at de har ret til en alderspension udbetalt af deres arbejdsgiver i henhold til en pensionsordning, som de er indtrådt i før det fyldte 50. år – ikke er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, der er bestemt til at lette overgangen til anden beskæftigelse for arbejdstagere med en anciennitet på over tolv år i virksomheden

8 Ole Andersen-dommen Konklusion:
Funktionærlovens § 2a, stk. 3 er i strid med beskæftigelsesdirektivet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder EU konform fortolkning Generaladvokatens forslag til afgørelse

9 Ugeskrift for Retsvæsen 2012, side 341 V
Ole Andersen sagen blev efterfølgende behandlet i Vestre Landsret: Vestre Landsret finder på den baggrund, at nægtelsen af at udbetale fratrædelsesgodtgørelse til Ole Andersen alene med henvisning til, at Ole Andersen på fratrædelsestidspunktet oppebar alderspension fra amtskommunen, udgør en aldersbetinget forskelsbehandling, jf. forskelsbehandlingslovens § 2, stk. 1

10 Ugeskrift for Retsvæsen 2012, side 341 V
Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, jf. § 7 Grovhed af overtrædelse - begrænset Gennemførelsen af direktivet havde ikke medført en ændring af FUL § 2a Uklar retstilstand – der medførte en præjudiciel forelæggelse Region Syddanmark udbetalte fratrædelsesgodtgørelsen kort tid efter, at dommen fra EU-domstolen forelå

11 Østre Landsrets dommen
14 sager med forskellige problemstillinger blev udvalgt til sambehandling i Østre Landsret

12 Østre Landsrets dommen
Sagerne vedrørte: Efterløn Efterløn med arbejde ved siden af Ledighed 1 måned, derefter efterløn Ledighed 4,5 måned, derefter efterløn Sygdom Sygdom, efterløn Sygdom, fleksjob Fleksydelse Førtidspension

13 Østre Landsrets dommen
Forskelsbehandling Skæringsdato 12. oktober 2010 (Ole Andersen) Alle fratrædelser efter Ole Andersen-sagen; rejst krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

14 Østre Landsret – Direkte på efterløn
Tre arbejdstagere blev opsagt som henholdsvis 60, 61 og 63-årig Overgik til efterløn umiddelbart efter fratrædelsen To af de tre arbejdstagere havde ikke søgt andet arbejde

15 Østre Landsret – Direkte på efterløn
Den tredje arbejdstager havde søgt: Ca. 50 stillinger i opsigelsesperioden Adskillige stillinger efter fratrædelsen Fik job som mentor – timer om ugen Fik udbetalt alderspension umiddelbart efter sin fratræden

16 Østre Landsret – Direkte på efterløn
Konklusion Østre Landsret: Kommuner/regioner frifundet på baggrund af direkte overgang til efterløn

17 Østre Landsret – Direkte på efterløn + arbejde
Arbejdstager opsagt som 63-årig Fritstillet Tilknyttet vikarbureau Efterløn Job som tilkaldevikar på et plejecenter Ca. 637 timer årligt

18 Østre Landsret – Direkte på efterløn + arbejde
Konklusion Østre Landsret: Det er godtgjort, at arbejdstager havde søgt anden beskæftigelse og dermed forfulgt sin erhvervsmæssige karriere efter sin fratræden Region dømt til at betale fratrædelsesgodtgørelse Overgangen til efterløn kunne ikke føre til et andet resultat

19 Østre Landsret – Ledig 1 måned - Efterløn
Arbejdstager opsagt som 60-årig Tilmeldt arbejdsformidlingen som ledig i 1 måned Ansøgte ca. 3-4 dage efter fratræden om efterløn Overgik til efterløn

20 Østre Landsret – Ledig 1 måned - Efterløn
Østre Landsrets konklusion: Ikke godtgjort at arbejdstager reelt havde søgt anden beskæftigelse og dermed forfulgt sin erhvervsmæssige karriere Kommunen blev frifundet

21 Østre Landsret – Ledig 4,5 måneder - Efterløn
Arbejdstager opsagt som 63-årig Tilmeldt jobcenter som ledig i 4,5 måneder Søgte ca stillinger Overgik til efterløn efter 4,5 måneder

22 Østre Landsret – Ledig 4,5 måneder - Efterløn
Østre Landsrets konklusion: Det er godtgjort, at arbejdstageren havde søgt anden beskæftigelse og dermed forfulgt sin erhvervsmæssige karriere efter sin fratræden Kommune dømt til at betale fratrædelsesgodtgørelse Overgangen til efterløn kunne ikke føre til et andet resultat

23 Østre Landsret – Sygdom - Efterløn
Arbejdstager opsagt som 61-årig Sygemeldt På opsigelsestidspunktet Hele opsigelsesperioden Sygemeldt i ca. 5 måneder efter fratræden Overgik efter 5 måneders sygdom til efterløn

24 Østre Landsret – Sygdom - Efterløn
Østre Landsrets konklusion: På den baggrund, hvor arbejdstager ikke havde søgt anden beskæftigelse og således ikke havde forfulgt sin erhvervsmæssige karriere, frifandt landsretten kommunen.

25 Østre Landsret – Sygdom - Fleksjob
Arbejdstager opsagt som 61-årig Sygemeldt på opsigelsestidspunkt Arbejdede i 3 måneder af opsigelsesperioden Derefter sygemeldt Opereret i ryggen efter sin fratræden Genoptræningsforløb Arbejdsprøvning Bevilget fleksjob december 2012 Ca. 1 år efter sin fratræden

26 Østre Landsret – Sygdom - Fleksjob
Østre Landsrets konklusion: Arbejdstager havde forfulgt sin erhvervsmæssige karriere efter sin fratræden. Den omstændighed, at arbejdstageren var sygemeldt i en længere periode kunne ikke føre til et andet resultat

27 Østre Landsret – Sygdom - Førtidspension
Arbejdstager opsagt som 63-årig Sygemeldt på opsigelsestidspunkt Aktivering og arbejdsprøvning i en periode på 2,5 måneder Konklusion: Førtidspension

28 Østre Landsret – Sygdom - Førtidspension
Østre Landsrets konklusion: Landsretten frifandt kommunen, da arbejdstageren ikke havde søgt anden beskæftigelse og dermed ikke havde forfulgt sin erhvervsmæssige karriere.

29 Østre Landsret – Fleksydelse
Arbejdstager opsagt som 60-årig Sygemeldt på opsigelsestidspunktet Efter sin fratræden arbejdede hun en måned i fleksjob Overgik derefter til fleksydelse

30 Østre Landsret – Fleksydelse
Østre Landsrets konklusion: Landsretten frifandt kommunen, da arbejdstageren ikke havde søgt anden beskæftigelse og dermed ikke havde forfulgt sin erhvervsmæssige karriere.

31 Østre Landsret – Førtidspension
Arbejdstager arbejdede i fleksjob på opsigelsestidspunktet Fik skade i arm, der forværrede hendes tilstand Sygemeldt frem til sin fratræden Derefter førtidspension

32 Østre Landsret – Førtidspension
Østre Landsrets konklusion: Landsretten frifandt kommunen, da arbejdstageren ikke havde søgt anden beskæftigelse og dermed ikke havde forfulgt sin erhvervsmæssige karriere.

33 Østre Landsret – Forskelsbehandling
Godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens § 7 Uenighed mellem parterne om rækkevidden FUL § 2a, stk. 3 efter Ole Andersen-dommen Tvivlsomt fortolkningsspørgsmål i faktuelt forskelligartede sager Det forhold at nogle arbejdsgivere ikke udbetalte fratrædelsesgodtgørelse, da de blev mødt med kravet, kan ikke betegnes som værende af en sådan grovhed, at der er grundlag for godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

34 Østre Landsret – Forskelsbehandling
Godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens § 7 Kommunerne/regionerne frifundet for påstandene om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

35 Højesterets dommen Den 17. januar 2014 stadfæstede Højesteret Østre Landsrets dom af 24. april 2013.

36 Højesterets dommen - bemærkninger
Højesteret udtalte: ”Vi finder, at der ikke på grundlag af beskæftigelsesdirektivet, Ole Andersen-dommen, den gældende funktionærlovs forarbejder eller anden lovgivning kan udledes generelle faste retningslinjer for, i hvilke tilfælde en arbejdstager skal anses for midlertidigt at have givet afkald på alderspension med henblik på at forfølge en erhvervsmæssig karriere. Fastsættelse af sådanne retningslinjer vil rejse spørgsmål af politisk karakter om den generelle afgrænsning af retten til fratrædelsesgodtgørelse. En sådan afgrænsning bør mest nærliggende foretages af lovgivningsmagten”

37 Højesterets dommen - bemærkninger
Højesteret udtalte: ”Afgørelsen af de foreliggende sager må derfor ske på grundlag af en konkret bevismæssig vurdering af, om de pågældende arbejdstagere må antages midlertidigt at have givet afkald på alderspension med henblik på at forfølge en erhvervsmæssig karriere. Vi finder ikke fornødent grundlag for at ændre landsrettens bevismæssige vurdering i de enkelte sager og tiltræder derfor landsrettens afgørelser om krav på fratrædelsesgodtgørelse.”

38 Højesterets dommen Højesteret gik ikke nærmere ind i vurderingen af de enkelte sager. En dommer dissentierede. I forhold til de sygemeldte udtalte hun følgende:

39 Højesterets dommen - dissens
”Opretholdes bortfaldsreglen i § 2 a, stk. 3, uændret over for en arbejdstager, som er langtidssygemeldt, eller hvis erhvervsevne er væsentlig nedsat, med henvisning til at den pågældende ikke har godtgjort at ville forfølge en erhvervsmæssig karriere, opgiver man efter min opfattelse reelt den ligestilling, som man hidtil har tilstræbt, idet bortfaldsreglen i så fald alene lempes for de raske medarbejdere. Det vil samtidig indebære, at det reelt alene er adgangen til at oppebære en alderspension, som afskærer den uarbejdsdygtige arbejdstager fra at oppebære fratrædelsesgodtgørelse, uden at dette efter min opfattelse kan begrundes i de formål, som ligger bag bortfaldsreglen i § 2 a, stk. 3.”

40 Højesterets dommen – sager hæves
Følgende sager hæves: Overgang til fleskydelse Overgang til førtidspension Overgang til efterløn uden arbejde ved siden af Sager der alene vedrører godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

41 Højesterets dommen - udbetaling
I følgende sager udbetales fratrædelsesgodtgørelse: Ledighed og aktiv jobsøgende i mere end 3 måneder Sygdom efterfulgt af arbejdsprøvning samt bevilling af fleksjob Efterløn kombineret med arbejde af rimeligt omfang

42 Højesterets dommen – ”rimeligt omfang”
”Rimeligt omfang” hvad menes der? Pejlemærke: Gennemsnitligt timer om ugen – OK Få timer sporadisk fordelt over en længere periode – EJ OK

43 Højesterets dommen - tvist
I følgende sager er der tvist: Direkte overgang til efterløn kombineret med andet arbejde Hvor skal snittet lægges i forhold til omfanget af arbejdet? Er 8 timer om ugen ok? 5 timer om ugen? 10 timer hver anden uge? Arbejde på konsulent basis?

44 Højesterets dommen - tvist
Direkte overgang til efterløn efterfulgt af jobsøgning Er det her bevist, at man ønskede at forfølge sin erhvervsmæssige karriere? Hvor meget skal der til? X antal ansøgninger om ugen over en længere periode? Hvor lang en periode?

45 Højesterets dommen - tvist
Ledighed og aktiv jobsøgende i 2 måneder efterfulgt af efterløn Er det her bevist, at man ønskede at forfølge sin erhvervsmæssige karriere?

46 Konklusion


Download ppt "Højesterets dom af 17. januar 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google