Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”."— Præsentationens transcript:

1 Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen på det arbejdsretlige område Dansk Forening for Arbejdsret 1. oktober 2012 Professor, dr. jur. Jens Kristiansen

2 Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Udvalgte, foreløbige resultater fra projektet ”Dansk flexicurity og europæisk integration – Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, lovgivningsmagten og domstolene” Forventes udgivet i bogform slut 2012/start 2013 (Jurist- og Økonomforbundets Forlag)

3 Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Præjudicielle sager største sagsgruppe ved EU-Domstolen 200720082009 2010 2011 Alle 581 593 562 631 688 Traktatbrud 212 207 142 128 73 Præjudicielle 265 288 302 385 423

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 4 ___ __ ____1. oktoberl 2012 _______ ____Jens Kristiansen EU-Domstolens kompetence i præjudicielle sager TEUF artikel 267, stk. 1 Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at afgøre præjudicielle spørgsmål: a) om fortolkningen af traktaterne b) om gyldigheden og fortolkningen af retsakter udstedt af Unionens institutioner, organer, kontorer eller agenturer.

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 5 ___ __ ____1. oktoberl 2012 _______ ____Jens Kristiansen De nationale domstoles ret og pligt til at forelægge TEUF artikel 267, stk. 2 og 3 Såfremt et sådant spørgsmål rejses ved en ret i en af medlemsstaterne, kan denne ret, hvis den skønner, at en afgørelse af dette spørgsmål er nødvendig, før den afsiger sin dom, anmode Domstolen om at afgøre spørgsmålet. Såfremt et sådant spørgsmål rejses under en retssag ved en national ret, hvis afgørelser ifølge de nationale retsregler ikke kan appelleres, er retten pligtig at indbringe sagen for Domstolen.

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 6 ___ __ ____1. oktoberl 2012 _______ ____Jens Kristiansen EU-domme om ”sociale bestemmelser” Traktatbrud Præjudiciel Store afd. Fra DK 2007 1311 20 2008714 51 2009213 10 2010127 52 2011119 40 Note: ”Sociale bestemmelser” dækker i det væsentlige over regler udstedt i medfør af TEUFs kapitel om social- og arbejdsmarkedspolitik (dvs det arbejdsretlige område, men ikke f.eks. arbejdstagernes frie bevægelighed)

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 7 ___ __ ____1. oktoberl 2012 _______ ____Jens Kristiansen Præjudicielle domme om ”sociale bestemmelser” Tyskland87 Storbritannien73 Holland34 Belgien29 Spanien27 Italien23 Danmark 22 Østrig20 Frankrig15 Sverige 9

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 8 ___ __ ____1. oktoberl 2012 _______ ____Jens Kristiansen Præjudicielle domme DK og EU-gennemsnit Det arbejdsretlige område fylder meget i danske domstoles forelæggelser sammenlignet med EU-gennemsnittet •8 % af alle præjudicielle domme vedrører ”sociale bestemmelser” •20 % af alle præjudicielle domme i danske forelæggelser vedrører ”sociale bestemmelser”

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 9 ___ __ ____1. oktoberl 2012 _______ ____Jens Kristiansen Dansk forelæggelsespraksis på det arbejdsretlige område •Der er præcis statistik for antallet af forelæggelser for EU- Domstolen (www.curia.eu)www.curia.eu - danske domstole har forelagt præjudicielt for EU- Domstolen i 28 sager på arbejdsmarkedsområdet •Der er ingen pålidelig statistik for antallet af sager, hvor der ikke er forelagt - egen opgørelse viser, at domstolene har undladt at forelægge i mindst 20 tilfælde, hvor spørgsmålet har været bragt op i en arbejdsretlig sag

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 10 ___ __ ____1. oktoberl 2012 _______ ____Jens Kristiansen Årsager til ikke at forelægge I hovedsagen anfører danske domstole tre typer af begrundelser for ikke at forelægge for EU-Domstolen •EU-reglen har ikke relevans for afgørelsen af sagen •Ingen reel fortolkningstvivl om EU-reglen •Vurderingen tilkommer den nationale domstol

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 11 ___ __ ____1. oktoberl 2012 _______ ____Jens Kristiansen EU-reglen har ikke relevans for afgørelsen af sagen Den konkrete sag kan afgøres uden at inddrage de EU-regler, der danner baggrund for ønsket om præjudiciel forelæggelse •I U2004/720H ville Sø- og Handelsretten ikke forelægge spørgsmål om alment EU-retligt saglighedsprincip ved opsigelse, da sagen ikke involverede EU-ret •Sø- og Handelsretten (og Højesteret) afgjorde herefter udelukkende sagen på baggrund af erstatningsansvars- lovens § 26, da lønmodtageren ikke opfyldte kravet om ét års anciennitet for at være omfattet af FUL § 2 b.

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 12 ___ __ ____1. oktoberl 2012 _______ ____Jens Kristiansen Ingen reel fortolkningstvivl om EU-reglen EU-reglerne i den konkrete sag giver ikke anledning til rimelig tvivl, fordi EU-Domstolen allerede har udtalt sig om reglen (U2011/2179Ø) eller reglen anses for klar (U2004/2459H) •I U2011/2179Ø afviste Østre Landsret at forelægge spørgsmål om arbejdstidsdirektivets 7 (erstatningsferie for sygdom under ferie og bestemmelsens direkte virkning) •Østre Landsret statuerede efterfølgende i dom af 15/6 2012, at den dagældende ferielovs § 13 skulle fortolkes i overens- stemmelse med arbejdstidsdirektivets § 7 således, at lønmodtageren havde krav på erstatningsferie fra privat arbejdsgiver (dommen er anket til Højesteret)

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 13 ___ __ ____1. oktoberl 2012 _______ ____Jens Kristiansen Vurderingen tilkommer den nationale domstol Fortolkningen af EU-reglerne giver ikke anledning til tvivl, og vurderingen af om den danske regel er forenelig med EU-reglen tilkommer den danske domstol •I U2012/2033H afslog Højesteret at forelægge spørgsmål om aldersdiskrimination i en sag om lavere overenskomst- mæssig aflønning af unge under 18 år. Afgørelsen af, om de danske regler er sagligt begrundede og nødvendige i henhold til artikel 6 i beskæftigelsesdirektivet (direktiv 78/2000) ”tilkommer Højesteret”. •Det er herefter op til Højesteret at afgøre, om de danske regler holder sig inden for rammerne af artikel 6 - modsat Ole Andersen-sagen, hvor Vestre Landsret i U2012/341V forelagde spørgsmål om FUL § 2a for EU- Domstolen (C-499/08).

14 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 14 ___ __ ____1. oktoberl 2012 _______ ____Jens Kristiansen Danske forelæggelser for EU-Domstolen •Danske domstole har ifølge EU-Domstolens hjemmeside forelagt i alt 28 sager om ”sociale bestemmelser” •3 af sagerne er efterfølgende blevet hævet •3 af sagerne verserer stadig ved EU-Domstolen •22 af sagerne har resulteret i en dom fra EU-Domstolen - heraf ligger de 20 domme inden for det arbejdsretlige område i snæver forstand

15 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 15 ___ __ ____1. oktoberl 2012 _______ ____Jens Kristiansen Hvem forelægger sager for EU-Domstolen? De 20 dommes fordeling på forelæggende danske domstole: Højesteret6 sager Vestre Landsret4 sager Østre Landsret2 sager Sø- og Handelsretten4 sager Byretter1 sag Arbejdsretten1 sag Faglig voldgift2 sager

16 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 16 ___ __ ____1. oktoberl 2012 _______ ____Jens Kristiansen Hvem er parter i sagerne? De 20 domme har følgende parter på lønmodtagerside LO-forbund10 sager Lederne 5 sager Ingeniørforeningen 2 sager Andre fagforeninger 1 sag Enkeltlønmodtagere 2 sager Sagerne er anlagt mod Privat virksomhed16 sager (- under konkurs 4 sager) (- støttet af DA-forening 8 sager) Kommune/region 2 sager LG 2 sager

17 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 17 ___ __ ____1. oktoberl 2012 _______ ____Jens Kristiansen Hvilke emner forelægges om? De 20 domme fordeler sig således på emner: •Diskrimination - Kønsdiskrimination6 sager - Aldersdiskrimination1 sag •Arbejdsvilkår - Virksomhedsoverdragelse7 sager - Kollektive opsigelser3 sager - Insolvens1 sag - Ansættelsesbevis1 sag - Information og høring1 sag

18 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 18 ___ __ ____1. oktoberl 2012 _______ ____Jens Kristiansen Generel udviklingstendens i praksis Stadig flere arbejdsretlige sager anlægges med det primære eller væsentlige sigte at anfægte lov- eller overenskomstregler via EU-regler med eller uden præjudiciel Forelæggelse, herunder: •U2011/1199V – Lov om information og høring (forelagt for EUD ved C-405/08 – loven og samarbejdsaftalen forenelig med direktivet) •U2012/341V – Funktionærlovens § 2 a (forelagt for EUD ved C-499/08 – sagsøgte region tog bekræftende til genmæle) •U2012/2247Ø – Funktionærlovens § 2 a (§ 2 a, stk. 3, blev tilsidesat i en tvist mellem private med henvisning til bl.a. C-499/08) •U2012/2033H – Forskelsbehandlingslovens § 5 a, stk. 5 (verserer ved Højesteret, som har afvist at forelægge for EUD) •ØLD af 15/6 2012 – Ferielovens § 13 (Forelæggelse for EUD afvist, men bestemmelsen fortolket EU-konformt med henvisning til EU-domme) •ØLD af 24/8 2009 – Tjenestemandslovens § 32 (anket til Højesteret som har forelagt for EUD i 2011 og stadig verserende som C-546/11) •SHK af 24/8 2009 (og U2010.2125H) – Funktionærlovens § 5, stk. 2 (Sø- og Handelsretten har forelagt for EUD og stadig verserende som C-335/11)


Download ppt "Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google