Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mobilt Akut Team Fredericia Sygehus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mobilt Akut Team Fredericia Sygehus"— Præsentationens transcript:

1 Mobilt Akut Team Fredericia Sygehus
Samarbejde om den kritisk syge patient Version januar 2013 1 1

2 Inspiration Dagens program er udarbejdet ud fra materiale
indsamlet fra Mobilt Akut Team på Kolding Sygehus samt klinisk instruks tilhørende anæstesiologisk afdeling Fredericia Sygehus.

3 Plan for MAT undervisning
Hvem er MAT arbejdsgruppen. Formål og foreløbige resultater. Hvad er MAT – MAS. Teamkompetencer og teamorganisering. Basisobservationer og målefrekvens. Tærskelværdier for score af basisobservationer. Reaktion på en score inkl. ABCDE. Forslag til sygeplejehandlinger ved kritisk observationsscore. Dokumentation. Kaldekriterier, kaldeprocedure og ISBAR.

4 MAT nøglepersoner Fra: Medicinske sengeafsnit Urologisk sengeafsnit
Læger Kvalitetskoordinatorer Anæstesiafsnit Fredericia Sponsor: Medicinsk Oversygeplejerske 4 4

5 Patientsikkert sygehus
Det overordnede formål med Patientsikker sygehus er at: Reducere 30 dages mortaliteten med 15 %. Reduktion med 30% af utilsigtede skader. Formålet med MAT teamet er reduktion af antal uventede hjertestopkald med 30%. Resultatindikatorer(mål): a. Antal hjertestopkald Procesindikatorer(mål): b. Andel korrekt udførte basisobservationer c. Procent observationsdøgn med afvigende basisobservationer og relevant reaktion på afvigelsen 5 5

6 Formål Alle voksne patienter > 16 år skal have målt basisobservationer, som skal danne baggrund for iværksættelse af relevante pleje- og behandlingstiltag med henblik på at forebygge organsvigt og hjertestop.

7 MAS - MAT Mobilt Akut System er den organisation, der omgiver patienten på sengeafdelingerne. Systematiske kliniske basisobservationer. Relevant reaktion på afvigende basisobservationer og revurdering af patienten. MAT: Mobilt Akut Team kan tilkaldes ved behov med henblik på støtte til vurdering og behandling af patienter uden for intermediær afdeling (IMA). 7 7

8 Tanken er, at der bruges mange ressourcer over kort tid for at stabilisere patienten
TEAMFUNKTION MAT sygeplejersken medbringer relevant udstyr og vil sammen med den patientansvarlige sygeplejerske på sengeafdelingen og vagthavende læge vurdere og behandle patienten. 8 8

9 Teamkompetencer MAT består af en specialuddannet anæstesisygeplejerske. MAT sygeplejersken kan ved behov tilkalde vagthavende anæstesiologiske læge. Ved 3. kald indenfor 24. timer ledsager vagthavende anæstesiolog anæstesisygeplejerske ved MAT kald. 9 9

10 Hvad kan MAT sygeplejersken?
MAT sygeplejersken kan foretage monitorering, og udføre basal respiratorisk og cirkulatorisk støtte. MAT sygeplejersken laver en ABCDE gennemgang af patienten, og deltager i planlægning af det videre forløb. Teamet skal afklare terapiniveauet. Stamafdelingen har behandlingsansvaret. 10

11 Vagthavende læge Skal være tilstede, og behandle patienten i samarbejde med teamet. Uden lægen kan MAT teamet symptombehandle. Der er ingen beslutningskompetence. Lægen Har behandlingsansvaret. Har ordinationsretten. Har beslutningskompetencen

12 Måling af basisobservationer - KS
Mange patienter har fysiologiske tegn / symptomer på forværring inden hjertestop. Tidlig erkendelse og intervention kan forebygge hjertestop.

13 1.

14 Indhold og frekvens af basisobservation
Der skal minimum en gang i døgnet måles: Respirationsfrekvens (måles over 1 min) Iltsaturation (Sikre perfusion, obs kurve) Puls (palper pulsen, overensstemmelse) Blodtryk (sikre korrekt blodtryksmanchet) Bevidsthedsniveau Temperatur (rektalmåling)

15 2.

16 P:Sløv, reagerer på smerte
Score 3 2 1 Respira- tions Frekvens ≤5 5-7 8-9 10-20 21-25 26-29 ≥30 Sat <85 85-89 90-92 ≥93 Ilt tilskud >3 l >50 % Puls <40 40-49 50-90 91-110 >130 Systolisk BT <70 70-89 90-100 >200 Bevidst- hed Agite- ret A: Vågen V: Sløv reagerer på tiltale P:Sløv, reagerer på smerte U: Ingen reak- tion Tempera tur <33 33-35,9 36-38 38,1-39 39,1-40 >40

17 Ændret observationsfrekvens ud fra score af basisobservationer:
0 Fortsæt basis observation: en gang i døgnet 1 3 gange i døgnet: Hver vagt 2 Kontrol efter 1 time. 3 hver time 4 hver time ≥5 minimum 2 gange i timen. 17 17

18 Reaktion på kritisk score
Observationsfrekvens Ingen 1gang i døgnet 1 Optimer patient (ABCDE) inkl. sepsispakke 3 gange i døgnet 2 Kontrol efter 1 time 3-4 el. ≥2 i en basisobs. Akut tilsyn af Læge. Ved score på ≥2 i en basisobservation eller en totalscore på 3 vil det være relevant at tilkalde MAT, men ikke nødvendigvis, hvis dette er pt. habituelle tilstand. Der lægges tidsbegrænset plan for udredning, diagnostik og behandling. Observationsfrekvens og tilladelig score noteres i journalen af læge og sygeplejerske. Hver time ≥5 Akut tilsyn af læge + MAT + orientering af BAGVAGT (speciallæge). Tidsbegrænset plan for yderligere tiltag. Hver halve time 18 18

19 Aktuel patienthistorie
MAT blev kaldt søndag morgen kl. 6:00 til patient med SpO2 74%, som forværres mens der tales i telefon. Spl. opfordres til at kalde hjertestop, og MAT går der ned. Patienten har hjertestop og anæstesien er i gang med genoplivning. MAT spl. bliver og hjælper til indtil patienten overflyttes til intensiv. Ifgl. sygeplejersken har der ikke været tegn på nogen fysisk forværring op til hjertestoppet, og det kom for dem helt uventet. Basisobservationerne kl. 10:31 lørdag morgen: RF 24 (1) SAT med 2 l ilt 93 (0) BT 143/77 (0) P 91 (1) TP 37,1 (0) Bevidsthed A (0) Kritisk score 2. Afdelingen har udregnet KS til 1 og ikke 2, dvs. der skulle have været målt værdier efter 1 time, men der bliver først kontrolleret værdier efter et døgn i forbindelse med at pt. bliver dårlig.

20 Hvad kan vi lære af det? Der skal følges op på afvigende basisobservationer med: Relevante handlinger. Øget observationsniveau. Kritisk score udregnes efter skema, ikke runde op/ned Refleksion over sammenhænge i basisobservationer (SAT 93 er med 2 l ilt, RF 24 og pulsen 91).

21 3.

22 ABCDE ABCDE systematikken er en arbejdsmetode, der bidrager til at skabe overblik ved hjælp af en enkel, ensrettet og systematisk vurdering af den kritiske patient. Ved anvendelse af ABCDE systematikken laver du en VURDERING af patienten. Den vurdering er dit udgangspunkt for, hvordan du skal behandle patienten.

23 Airway Årsager til problemer med A? Bevidsthedspåvirkning Trauma
Blod/opkast Fremmedlegeme Infektion Larynxspasme

24 Airway Observation Taler patienten
Se, føl, lyt efter tegn og symptomer på luftvejsobstruktion Snorken/gurglen Stridor – inspiratorisk eller ekspiratorisk Paradoks respiration Handlinger Sugning Kæbeløft Fasthold frie luftveje med f.eks. Tungeholder Nasal airway

25 Breathing Årsager til problemer med B? Infektion Bronkospasme
Pneumo / hæmothorax Lungeemboli Nedsat muskelkraft Smertebetinget CNS-påvirkning

26 Breathing Observation Se, føl, lyt efter respiration Vurder RF
Bevæger thorax sig på begge sider? Ydre skader? Se efter læbe-negle cyanose Stetoskopi på begge sider for luftskifte og lyde Handling Ilt pr iltbrille eller iltmaske evt. med reservoir Ventilation med Rubens ballon

27 Cirkulation Årsager til C-problemer? Primære: (hjertet) Sekundære:
AKS / AMI Hypovolæmi Arytmier Hypoxi Klaplidelser Hypotermi Farmaka Sepsis Elektrolyt Elektrisk stød

28 Cirkulation Observation Hud: farve, temperatur, fugtig eller tør
BT + Puls Kapillærrespons (CRT) Hjertestetoskopi EKG monitorering Handlinger IV adgang IV væske

29 Disability Observationer AVPU eller alternativt GCS Bevægelser
Pupilreaktion Blodglukose Hvilket medicin er indtaget? Handlinger Evt. iv. glucose Antidoter

30 Exposure Observation Top til tå undersøgelse Løft dynen Handlinger
Undgå varmetab mest muligt. Behandle på mistanke.

31 Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsfund.
Høje vitale værdier Lave vitale værdier. RF 1. Smerteanamnese, evt. pn medicin. 2. Måle Blodsukker. 3. Sekretstagnation eller væske på lungerne? -> Hæve hovedgærdet og anvende pepfløjte. 4. Forlænget ekspir.-> evt. inh duoven 5. Sepsis? 1. Kan pt vækkes? Skabe frie luftveje Opsætte ilt 2. Er der givet sløvende medicin eller morfika -> evt. Narcanti. 3. Kan pt have kussmauls resp -> BS SAT 1. Se under RF 2. Hæve hovedgærdet og anvende pepfløjte 3. Ilt til SAT over 93 4. Sepsis? 31 31

32 Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsfund.
Høje vitale værdier Lave vitale værdier. Puls 1. Måle om pulsen er regelmæssig 2. smerter/kvalme/abstinens? anamnese, nytilkommet? Evt. give pn. medicin 3. Observere om pt har unormalt væske eller blodtab 4. Sepsis? 1. Kan pt vækkes? 2. Måle om pulsen er regelmæssig 3. Er der givet sløvende medicin / morfika -> der gives evt. narcanti. 4. Er pt. i behandling med blokerende medicin? 32 32

33 Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsfund.
Høje vitale værdier Lave vitale værdier. Sys BT 1. Smerteanamnese Evt. give pn. medicin 2. Har pt CNS sympt. Obs. for neurologiske udfald, hovedpine, pupildifferens 3. Ved BT over 200 systolisk, overvej højtrykslungeødem 1. Mangler pt væske? opsætte 1000 ml NaCl ved hypovolæmi / 500 ml Voluven ved blodtab. 2. Lejre pt hensigtsmæssigt evt. med benene op 3. Sepsis? 33 33

34 Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsfund.
Høje vitale værdier Lave vitale værdier. CNS 1. GCS, Tjek pupildifferens og reaktion for lys BS Sepsis? 34 34

35 Ved uens respons scores den bedste side
Glasgow Coma Scale Glasgow Coma Skala Øjenåbning Spontant 4 På tiltale 3 På smertestimulation 2 Ingen 1 Motorisk respons Ved uens respons scores den bedste side Efterkommer opfordringer 6 Lokaliserer 5 Afværge (flekterer) Abnorm fleksion med supination (udad- drejning af hånd) Ekstension med pronation (indad- drejning af hånd) Intet Verbalt respons Orienteret (egne data, tid og sted) Konfus, desorienteret Usammenhængende, men forståelige ord Uforståelige ord, grynt, jamren Score 3- 15 35 35

36 Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsfund.
Høje vitale værdier Lave vitale værdier. TP 1. Afdække pt hvis han sveder. 2. Tildække pt hvis han fryser. 3. Observere for tegn på sepsis 1. Ekstra tæpper på. 2. Obs for tegn på sepsis ved tp <36.0 36 36

37 Dokumentation Basisobservationer samt kritisk score dokumenteres i rapportskabelon i EPJ. Husk at dokumentere når observationsfrekvensen øges eller reduceres. MAT kald dokumenteres på medbragt MAT journal og i EPJ checkliste (kritisk score) anæstesisygeplejersken gør dette.

38 Revurdering Iværksatte handlinger følges op med øget observationsfrekvens. Basisobservationer og kritisk score er en del af revurderingen. De nye basisobservationer og kritisk score angiver om der er behov for flere og/eller andre handlinger. Brug algoritmen. MAT team udregner kritisk score ved kaldets afslutning. Der skal lægges en tidsbegrænset plan og der skal foreligge en aftale om opfølgning. Ved kritisk score på 2 ved afsluttet kald, kommer MAT- sygeplejersken til opfølgning efter 2 timer. Scoring af patienten foretages i samarbejde med sengeafd.sgplj.

39 Kaldekriterier til Mobilt Akut Team
Akutte ændringer Fysiologi Generelt Enhver patient, som ikke opfylder nedenstående, men alligevel fremkalder bekymringer eller foruroliger personalet. Respiration RF under 8 eller over 30 Patienten oplever vejrtrækningsbesvær Hvæsende respiration Iltmætning SAT under 90 % trods ilttilskud på næsekateter eller maske Cirkulation Systolisk BT under 90 Hg Puls under 40 eller over 130 Nyrefunktion Samlet diurese under 50 ml de seneste 4 timer Bevidsthed Konfusion, uro, hallucinationer eller bevidsthedssvækkelse udviklet hos patienten uden tidligere symptomer 39 39

40 Kaldeprocedure til MAT
MAT kan tilkaldes hvis en eller flere af kaldekriterierne er opfyldt eller Kritisk score er 3 i alt eller 2 i en basisobservation Alt personale kan tilkalde MAT Samtidig tilkaldes vagthavende læge. Der anvendes sikker mundtlig kommunikation ISBAR – Identifikation, Situation, Baggrund, Analyse og Råd. Tilkald af MAT har intet at gøre med kald af Hjertestop! 40 40

41 Kaldeprocedure ved MAT kald
Kaldenummeret er 1647 døgnet rundt til MAT sygeplejersken. Det tilstræbes, at MAT kommer til stamafdelingen indenfor 10 minutter, medmindre andet aftales. Ved kald kommunikation ved hjælp af ISBAR – Identifikation, Situation, Baggrund, Analyse og Råd. 41 41

42 Opgaver i ventetiden indtil MAT kommer
Start ilt behandling. Mål RF, SAT, P, BT, diurese, BS, Bevidsthed, TP. Anlæg og/eller kontroller iv. adgang. Klargør stærk sug. Fremskaffe relevant data omkring patienten. Skab plads omkring patienten. 42 42

43 Kan eller skal kalde MAT?
Ringer, fordi det skal jeg jo! MAT kald bygger på teamsamarbejde. MAT tilbyder ikke telefonkonsultation eller sparring over telefon som primær kontakt. En patient, der opfylder kaldekriterierne eller en patient med kritisk score på minimum 3 (eller kritisk score >2 i et organsystem) = klinisk forværring. Er der iværksat relevante handlinger hos patienten? Ja, afvent virkning og mål nye basisobservationer jf. skema. MAT er ikke nødvendig. Nej eller ved ikke, kald MAT. Retter patienten sig på iværksat handling? Ja, fint. Nej, kald MAT.

44 Referencer Patienter på sengeafdeling har uopdaget eller underbehandet sygdom. (Schein et al, Franklin et al, Mc Quillan et al) Warning signs kan påvises lang tid før hjertestop >8 timer. (Schein et al, Franklin et al) Manglende måling af vitale værdier. (McQuillan et al, Fuhrmann et al) Manglende reaktion på unormal vitale værdier ”Det kliniske blik” er utilstrækkeligt. (Fuhrmann et al) Hvis du vil vide mere Akut mobil team, FS 44


Download ppt "Mobilt Akut Team Fredericia Sygehus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google