Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

T raditionel O mkostningsfordeling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "T raditionel O mkostningsfordeling."— Præsentationens transcript:

1 T raditionel O mkostningsfordeling

2 Quick check fra kapitel 3
Rigtig eller forkert? Indirekte produktionsomkostninger kan henføres direkte til ”business sustaining” niveauet? Variable omkostninger indgår ikke i ”Life-cycle costing”? Opdelingen af omkostninger i faste og variable omkostninger afhænger af tidshorisonten?

3 Et ”Nutids” Problem: Voksende IPO
Hvordan ville du fordele de indirekte omkostninger på produkterne som de to scenarier producerer? ”Fortid” ”Nutid”

4 Temaer Hvordan fordeles indirekte omkostninger i:
Ordreproducerende virksomheder? Procesindustri? Hvordan beregnes omkostningssatser? Hvordan fordeles hjælpeafdelingers omkostninger?

5 Tilbudsgivning ved Ordreproduktion (I)
Omkostninger henføres til ordren som Direkte materialeomkostninger Direkte lønomkostninger Støtteomkostninger (indirekte omkostninger). Støtteomkostninger henføres til ordren vha. driversatser (cost driver rates) Standardomkostninger for støtteaktiviteten Standardmængde for cost driveren Bemærk: Der kan være flere typer af støtte-omkostninger, der skal henføres til ordren. Cost driver rate =

6 Tilbudsgivning ved Ordreproduktion (II)
Kalkulations- / profit margin tillægges ordre Hvilke støtteomkostninger allokeres til produkterne? (kun variable omkostninger eller alle (fuld fordeling)?)

7 Ordre-metoden - oversigt
For at beregne det bud man skal afgive for ordren tillægges en margin. Størrelsen af denne afhænger blandt andet af, hvor stor en del af virksomhedens totale støtteomkostninger, der er indregnet i omkostningspuljerne. Bemærk således, at det ikke er sikkert, at alle virksomhedens støtteomkostninger er medtaget i omkostningspuljerne. Direkte løn Beregnede omkost-ninger for ordren Direkte materialer CD 2 Der kan være flere omkostningspuljer med støtteomkost-ninger, hvorfra omkostningerne allokeres til ordren via forskellige cost drivers (CD 1 & CD 2) Støtte-omkostninger CD 1 Støtteomkostningerne allokeres til ordren vha. omkostningsdrivere (antal producerede produkter, antal direkte løntimer, antal maskintimer, mv.).

8 Flertrins / Proces omkostningssystemer
Eksempler: Kemisk industri, Mineral udvinding, Medicinalvarer, Fødevarer… Kendetegn: Kontinuert / semikontinuert produktionsflow

9 Flertrins produktion Forædlingsomkostninger: Direkte og indirekte omkostninger, som tilføres produkterne ved de enkelte procestrin. Trin 1 Blanding Trin 2 Reaktion Trin 3 Pulverisering Trin 4 Pakning Processer

10 Flertrins produktion - oversigt
Der vil ofte være flere forskellige typer af indirekte produktionsomkostninger, jf. bl.a. exhibit Indirekte produktions omkostninger Direkte løn For at beregne den pris, man skal sælge produkterne til, tillægges en margin. Størrelsen af denne afhænger blandt andet af, hvor stor en del af virksomhedens totale støtteomkostninger, der er allokeret til processerne. Bemærk således, at det ikke er sikkert, at alle virksomhedens støtteomkostninger er medtaget i processerne. Proces 1 Proces 2 Proces 3 Produkt- omkostninger Omkostningerne i processerne (forædlingsomkostningerne) allokeres til produkterne via produkternes tidsforbrug af de enkelte processer Direkte materialer

11 Forskelligheder Ordreproduktion: Proces industri:
Mange forskellige ordrer Individuelle specifikationer Registrering af omk. pr. ordre Prissætning pr. ordre Proces industri: Kontinuert forløb Ens specifikationer Registrering af omk. pr. procestrin Pris = Gennemsnit

12 Hjælpeafdelingers omkostningsfordeling
Eksempler på hjælpeafdelinger: Planlægning, konstruktion, kvalitetskontrol, vedligeholdelse… Fordeling sker via 2-trins fordeling: Trin 1: Hjælpeafdeling  Produktionsafdeling Trin 2: Produktionsafdeling  Produkter

13 Trin 1 - Direkte fordelingsmetode
Hjælpeafd. Produktion A X C B D Y B

14 Trin 1 - Trinvis fordelingsmetode
Hjælpeafd. Produktion A X C Hjælpeafdelinger er arrangeret i faldende orden af indbyrdes forbrug (A bruger B mindre, end B anvender A) B D Y B

15 Trin 1 - Reciprokke fordelingsmetode
Hjælpeafd. Produktion A X C B D Y B

16 Trin 1 Fordelingsmetoder:
Direkte metode Let. Velegnet når hjælpeafdelinger har kun lidt eller intet indbyrdes forbrug. Trinvise metode Forholdsvis let. Tager delvis højde for indbyrdes forbrug. Allokering sker først fra de afdelinger, hvorfra andre hjælpeafdelinger forbruger meget. Reciprokke metode ”Svær”. Fordrer opstilling af formler. Tager højde for alt indbyrdes forbrug hjælpeafdelingerne imellem. Giver et ”korrekt” svar.

17 Trin 2 Fordelingsmetoder:
Omkostninger fordeles fra produktions-afdelinger til produkter ved anvendelse af costdrivere (cost drivers), Eks.: Antal direkte arbejdstimer Antal direkte maskintimer Antal producerede enheder

18 Allokering fra hjælpeafdelinger - oversigt
Direkte løn pro-duktionsafdeling X Støtteomkost-ninger i Produk-tionsafdeling X Omkostninger i hjælpeafdeling 1 Direkte løn pro-duktionsafdeling Y Produkt-omkostninger Direkte materialer produktionsafdeling X Omkostninger i hjælpeafdeling 2 Støtteomkost-ninger i Produk-tionsafdeling X Direkte materialer produktionsafdeling Y Støtteomkostningerne i produktionsafdelingerne (produktionsafdelingernes egne + de modtagne støtteomkostninger fra hjælpeafdelingerne) allokeres til produktet vha. enheds-relaterede omkostningsdrivere (antal producerede produkter, antal direkte løntimer, antal maskintimer, mv.). Omkostningerne i hjælpeafdelingerne allokeres til produktionsafdeling-erne vha. den nøgle, der bedst beskriver produktionsafdeling-ernes brug af hjælpeafdelingerne For at beregne den pris, man skal sælge produkterne til, tillægges en margin. Størrelsen af denne afhænger blandt andet af, hvor mange af hjælpeafdelingerne i virksomheden, der har fået allokeret omkostninger til produktionsafdelingerne. Bemærk således, at det ikke er sikkert, at alle virksomhedens støtteomkostninger er allokeret til produktionsafdelingerne (og dermed til produktet).


Download ppt "T raditionel O mkostningsfordeling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google